Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

Regulamin udziału w szkoleniu

§ 1 Organizator szkoleń

Wszystkie szkolenia dostępne na stronie www.kompetea.pl są organizowane przez firmę Kompetea Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Fort Wola 22, wpisanej do KRS pod nr 0000474205, zwaną dalej Organizatorem.

§ 2  Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu

1. Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu stanowi umowę między Kompetea Sp. z o.o. a Zamawiającym i określa wzajemne zobowiązania pomiędzy nimi.

2. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest:

  • przesłanie poprawnie wypełnionego formularza zgłoszenia:
    • on-line lub
    • w wersji MS Word (.doc) dostępnej na stronie internetowej www.kompetea.pl i przesłanie go faksem 22 350-70-55 lub mailowo na adres info@kompetea.pl
  • akceptacja regulaminu

3. Po otrzymaniu zgłoszenia Organizator w ciągu 24h skontaktuje się z Państwem mailowo w celu potwierdzenia wpłynięcia zgłoszenia i wpisania na listę uczestników. 

4. Najpóźniej na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia, Organizator zobowiązuje się do przesłania Uczestnikom informacji organizacyjnych drogą mailową, które są ostatecznym potwierdzeniem o zebraniu grupy i realizacji szkolenia.


§ 3  Rezygnacja z uczestnictwa

1. Zamawiający ma możliwość bezkosztowej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na 3 pełne dni robocze przed datą realizacji szkolenia. Dla przykładu: jeśli szkolenie rozpoczyna się w czwartek, to ostatnim możliwym dniem rezygnacji ze szkolenia bez ponoszenia kosztów jest piątek w tygodniu poprzedzającym.

2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa później niż to jest określone w pkt. 1 § 3, Zamawiający zobowiązany jest pokryć 100% kwoty zgodnie z formularzem zgłoszenia.

3. Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić w formie pisemnej (e-mail, fax).


§ 4  Zmiany dotyczące szkolenia

1. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania lub przesunięcia terminu szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych oraz nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z tego powodu w tym m.in. kosztów rezerwacji noclegu, biletów na przejazd opłaconych przez Zamawiającego. 

2. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany trenera przy zachowaniu poziomu merytorycznego i zakresu programowego szkolenia.

3. O wszelkich zmianach Organizator zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Zamawiającego telefonicznie lub drogą e-mail. Zamawiający w takim przypadku może zrezygnować ze szkolenia bez poniesienia kosztów, jeśli nie zaakceptuje dokonanych zmian.

§ 5 Płatność

1. Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do dokonania opłaty szkoleniowej zgodnie z cenami podanymi na stronie www.kompetea.pl.

2. W przypadku zgłoszenia dokonanego przez firmę płatność za szkolenie następuje po szkoleniu, poza wyjątkami opisanymi w pkt. 3 § 5. 

3. Płatność przed szkoleniem obowiązuje w przypadku:

  • osób prywatnych,
  • firm, które we wcześniejszej współpracy zalegały z opłatą za faktury,
  • firm i osób widniejących w spisie Krajowego Rejestru Długów
  • zakładów będących w upadłości

3. Wysłanie zgłoszenia upoważnia Organizatora do wystawienia faktury VAT w formie elektronicznej (podstawa prawna art. 106n ust. 1 ustawy o VAT) bez składania podpisu przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego.

4. Opłatę za udział w szkoleniu należy uiścić przelewem na rachunek bankowy Bank Millennium S.A. 95 1160 2202 0000 0002 4635 4650 w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury. 

5. Cena szkolenia dotyczy uczestnictwa 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch oraz dyplom ukończenia. Opłata nie obejmuje kosztów dojazdu i noclegu uczestników szkolenia.

§ 6 Ochrona danych osobowych

Przesłanie formularza zgłoszenia oznacza wyrażenie zgody na umieszczenie danych osobowych w bazie Klientów Kompetea Sp. z o.o. (Ustawa z dnia 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883) oraz na otrzymywanie informacji handlowych Kompetea Sp. z o.o. w rozumieniu ustawy z 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną na podane adresy e-mail.