Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

Nowelizacja Kodeksu Postępowania Administracyjnego

uwaga! czas trwania szkolenia wydłużony ze względu na obszerność materiału

Zmiany w zakresie postępowania administracyjnego,  które mają wejść w życie 1 czerwca 2017 r. są jednymi z największych nowelizacji procedury administracyjnej. Mają na celu przede wszystkim usprawnienie prowadzenia postępowań administracyjnych i zapobieganie przewlekłości. Nowelizacja opiera się na wprowadzeniu wielu nowych zasad, nieznanych dotąd przepisom k.p.a., w tym między innymi zasady przyjaznej interpretacji przepisów („in dubio pro libertata”), a także wprowadzenie administracyjnego postępowania uproszczonego i umowy administracyjnej. Nowelizacja określa również zasady nakładania kar administracyjnych.

Szkolenie obejmuje wszystkie zmiany k.p.a., z uwzględnieniem skutków prawnych związanych z przebiegiem postępowania administracyjnego, a skierowane jest do pracowników organów administracji publicznej, którzy stosują przepisy k.p.a.

Program szkolenia:

  1. Cel i przedmiot nowelizacji k.p.a.:
  • Powód projektowanej nowelizacji;
  • Zakres ustawy zmieniającej.
  1. Zmiany dot. zasad postępowania administracyjnego:
  • Zasada przyjaznej interpretacja przepisów – „in dubio pro libertate” – art. 7a k.p.a.”
  • Zasada proporcjonalności (adekwatności), bezstronności i zasada równego traktowania
  • Zasada pewności prawa – uprawnionych oczekiwań
  • Zasada współdziałania organów dla dobra postępowania – art. 8a k.p.a.;
  • Zasada polubownego rozstrzygania kwestii spornych – art. 13 k.p.a.;
  1. Bezczynność organu:
  • Pojęcia bezczynności i przewlekłości;
  • Ponaglenie jako środek zaskarżenia bezczynności i przewlekłości – procedura
  • Obowiązek pouczenia strony o możliwości wniesienia ponaglenia
  1. Nakaz rozstrzygania niedających się usunąć wątpliwości faktycznych na korzyść strony:
  • Konieczność wprowadzenia regulacji;
  • Wątpliwości faktyczne a reguły dowodowe;
  1. Usprawnienie współdziałania organów:
  • Posiedzenia w trybie współdziałania, na wniosek strony, organu współdziałającego i z urzędu;
  • Terminy na zwołanie posiedzenia;
  • Możliwość udziału stron w posiedzeniu.
  1. Mediacja w postępowaniu administracyjnym:
  • Możliwość przeprowadzenia mediacji
  • Dobrowolność mediacji;
  • Poufność;
  • Czas trwania i koszty mediacji
  1. Zawiadomienie stron o decyzji lub innych czynnościach sposób liczenia skutku zawiadomienia:
  • Zawiadomienie stron o decyzji lub innych czynnościach sposób liczenia skutku zawiadomienia;
  • Sposób publicznego zawiadomienia o rozprawie;
  1. Milczące załatwienie sprawy:
  • Milczące zakończenie postępowania a milcząca zgoda;
  • Zaświadczenie o milczącym załatwieniu sprawy
  1. Ugoda administracyjna:
  • Prawo organu do wystąpienia z inicjatywą zawarcia ugody;
  • Forma ugody.
  1. Zmiany dotyczące postępowania odwoławczego:
  • Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy;
  • Sprzeciw od decyzji kasatoryjnej
  • Uwzględnienie skargi strony w trybie autokontroli
  1. Szczególny tryb postępowania administracyjnego o charakterze uproszczonym:
  • Specyfika postępowania uproszczonego;
  • Maksymalny termin na załatwienie sprawy w postępowaniu uproszczonym;
  1. Zasady nakładania administracyjnych kar pieniężnych (art. 189a–189k k.p.a.):
  • Przesłanki stosowania kary pieniężnej
  • Odstąpienie od nałożenia administracyjnej kary pieniężnej i udzielenie pouczenia;
  • Terminy dot. kar pieniężnych

Trener:

Maciej Kasperowicz – Prawnik/Trener z zakresu  prawa gospodarczego, prawa administracyjnego oraz prawa pracy. Skończył prawo na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie jest doktorantem w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej (kierunek Prawo). W latach 2010-2012 prowadził (w Dzienniku Gazecie Prawnej) Tygodnik Prawa Pracy i Ubezpieczeń. Współpracował także z Polską Agencją Prasową. Jest autorem ponad 200 artykułów i publikacji związanych z prawem cywilnym i prawem administracyjnym, które ukazały się w Dzienniku Gazecie Prawnej m.in.: „Ochrona danych osobowych w praktyce”, „Przetwarzanie danych osobowych w zakresie CV i listu motywacyjnego kandydata”

Maciej Kasperowicz posiada wieloletnie doświadczenie w przeprowadzaniu szkoleń  z zakresu prawa i ochrony danych osobowych, m.in. dla organów administracji rządowej, urzędów wojewódzkich a także dla przedsiębiorstw z sektora prywatnego. Jest także wykładowcą akademickim – prowadzi zajęcia z zakresu ochrony danych osobowych na studiach podyplomowych.


Czas trwania: 1 dzień

Wartość projektu: zapytaj o cenę


 Zapraszamy do kontaktu! 
dopasujemy ofertę do Twoich potrzeb

tel. 22 308 03 50 lub info@kompetea.pl