Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

Umowy w obrocie gospodarczym. Nowelizacje 2018 i 2019 – zmiany w prawie reklamacyjnym.

Uzyskaj 80% dofinansowania do tego szkolenia z Bazy Usług Rozwojowych PARP. Sprawdź tutaj

Cel szkolenia:

• prezentacja warsztatu konstruowania i sprawdzania umów gospodarczych
• przedstawienie zagadnień programowych na podstawie licznych przykładów
• uczulenie na możliwe błędy prawne, identyfikacja stosowanych w praktyce „trików” prawnych
• prezentacja narzędzi prawnych niezbędnych do prawidłowego konstruowania umów
• analiza sprawdzonych sposobów zabezpieczania umów
• wskazanie sposobów na wychodzenie z „trudnych” sytuacji
• przybliżenie nowych i znowelizowanych przepisów prawa umów

 Korzyści ze szkolenia:

Uczestnicy szkolenia zdobędą niezbędną wiedzę w temacie praw oraz obowiązków kontrahentów w obrocie gospodarczym jak i skutecznych sposobów ich egzekwowania.

 Metody pracy:

Interaktywny wykład / warsztat połączony z prezentacją PP, analiza przykładów i dyskusja.

Program szkolenia:

1. Wprowadzenie

 • terminologia w umowach, jak czytać akty prawne i umowy, jak interpretować umowy
 • „triki” prawne – jak można coś ukryć w umowie?, gdzie szukać „pułapek”
 • jak dobrać wzór umowy do konkretnej sytuacji, jakich błędów unikać, skąd czerpać wzory
 • nowoczesne narzędzia prawne – w jaki sposób z nich korzystać; pomoc przy przygotowywaniu umów
 • znaczenie orzecznictwa w rozstrzyganiu wątpliwości prawnych
 • hierarchia – akty prawne a wewnętrzne regulacje w przedsiębiorstwie (m.in. umowy, regulaminy), przepisy niezbędne przy przygotowywaniu umów, na co można sobie pozwolić konstruując umowy, najczęściej popełniane błędy

2. Zawieranie umów – praktyczne wskazówki

 • oferta (charakter prawny oferty; termin związania ofertą; ogłoszenia; reklamy; cenniki; oferta w postaci elektronicznej; odwołanie oferty; przyjęcie oferty; opóźniona odpowiedź na ofertę; modyfikujące przyjęcie oferty; czas i miejsce zawarcia umowy)
 • negocjacje(zawarcie umowy, „negocjacje pozorne” i ich konsekwencje)
 • aukcja i przetarg (ogłoszenie aukcji lub przetargu; wadium; unieważnienie umowy, obowiązki organizatora aukcji i przetargu, popełniane błędy)
 • list intencyjny („oferta, która nie jest ofertą”)
 • zamówienia, zapytania – jak je traktować?
 • wzorzec umowny (jakie zasady obowiązują w przy posługiwaniu się wzorcami w relacjach Przedsiębiorca – Przedsiębiorca a Przedsiębiorca – Konsument; obowiązek doręczenia; wzorzec w formie elektronicznej, priorytet postanowień umowy nad treścią wzorca; konflikt formularzy; ogólne warunki umów; regulaminy)
 • umowa ramowa – skutki prawne jej zawarcia, na co zwracać szczególną uwagę
 • umowa na wyłączność – konsekwencje prawne jej zawarcia, korzyści, zagrożenia
 • umowa przedwstępna (ważność umowy przedwstępnej; termin zawarcia umowy przyrzeczonej; skutki niezawarcia umowy właściwej; przedawnienie)
 • zawieranie umowy poza lokalem przedsiębiorstwa, umowy na odległość; jakie zmiany regulacji prawnych zakłada projekt ustawy o prawach konsumenta
 • pisemne potwierdzenie zawarcia umowy – korzyści i zagrożenia
 • forma umowy ( m.in. ustna, pisemna, pisemna z datą pewną, pisemna z podpisem poświadczonym, akt notarialny, elektroniczna ) a konsekwencje prawne jej niezastosowania
 • kto może podpisywać umowy (reprezentacja ustawowa, pełnomocnik, prokurent); prawidłowe konstruowanie nagłówków, podpisywanie i parafowanie umów oraz załączników; rola KRS i CEIDG; zawieranie umów przez osoby nieuprawnione – konsekwencje prawne, odpowiedzialność członków zarządu za podpisywane umowy
 • badanie wiarygodności kontrahentów – gdzie szukać informacji

3. Konstruowanie i sprawdzanie umów

 • zasada swobody umów i jej granice – jak szczegółowa powinna być umowa, ograniczenia ustawowe
 • prezentacja różnic w konstruowaniu umów: Przedsiębiorca – Przedsiębiorca, Przedsiębiorca – Konsument
 • cechy szczególne umów, język umowy, preambuła, słowniczek, skróty
 • przedmiot umowy
 • prawa i obowiązki stron
 • modyfikacja umowy – prawnie dozwolone granice, prawo do jednostronnej zmiany umowy, procedura, aneks
 • załączniki (np. ogólne warunki umowy/zamówienia, karta gwarancyjna, instrukcja, specyfikacja)
 • zasady odpowiedzialności (szkoda; okoliczności, za które dłużnik ponosi odpowiedzialność; modyfikacja ogólnej reguły odpowiedzialności; odpowiedzialność za osoby trzecie; zwolnienie od odpowiedzialności; ciężar dowodu)
 • klauzula poufności, klauzula arbitrażowa
 • terminy (m.in. realizacji umowy, płatności w transakcjach handlowych)
 • czym jest kara umowna, zasady naliczania kar umownych, maksymalna wysokość kary umownej
 • odsetki (rodzaje, kiedy można ich żądać, obliczanie)
 • zadatek a zaliczka; opóźnienie a zwłoka
 • wynagrodzenie (ryczałt, kosztorys), formy płatności, oznaczenie cyfrą i słowem, należny podatek, koszty realizacji umowy
 • różnica miedzy odstąpieniem od umowy a wypowiedzeniem umowy (czy istnieje możliwość jednostronnego rozwiązania umowy?)
 • jak zabezpieczyć się przed reklamacjami na etapie zawierania umowy (rękojmia, gwarancja, odpowiedzialności za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową), Ustawa o prawach konsumenta 2014r. -UWAGA – REWOLUCYJNA NOWELIZACJA!!!W czasie szkolenia zostaną omówione przepisy, które wejdą w życie 1.06.2020r. Na ich mocy część Przedsiębiorców uzyska uprawnienia zarezerwowany aktualnie tylko dla Konsumentów, w zakresie:
  • Rękojmi,
  • Klauzul niedozwolonych,
  • Prawa Zwrotu pełnowartościowego towaru, w terminu 14 dni,

  Przepisy wymuszają zmianę procedur reklamacyjnych we wszystkich firmach sprzedających towary lub świadczących usługi!

 • sposoby na zabezpieczanie prawidłowego wykonania umowy (m.in. weksel, hipoteka, zastaw, przewłaszczenie na zabezpieczenie, zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej, poręczenie, dobrowolne poddanie się egzekucji, gwarancja bankowa/ubezpieczeniowa, klauzula del credere)
 • klauzule niedozwolone w umowach:
  a) identyfikacja klauzul abuzywnych, zasady modyfikacji klauzul
  b) niebezpieczeństwa zastosowania przez przedsiębiorców klauzul abuzywnych w umowach, regulaminach, zamówieniach, kartach gwarancyjnych
  c) czy można zagwarantować sobie obowiązywanie klauzul niedozwolonych?
 • e-mail, sms, fax, nagranie – jak uprawdopodobnić zawarcie umowy?
 • na co należy zwrócić szczególną uwagę przy sprawdzaniu umowy?

4. Umowy z kontrahentami zagranicznymi – o co zadbać na etapie podpisywania umowy; klauzula wyboru prawa; język umowy; wyłączenie odpowiedzialności

5. Problemy z realizacją umowy

 • klauzula rebus sic stantibus – czy zawsze należy wykonać umowę? Kiedy przedsiębiorca może uchylić się od podpisanej umowy?
 • jak unieważniać umowę? Prezentacja dostępnych narzędzi prawnych.
 • niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez kontrahenta – jak dochodzić odszkodowania? Jak postępować?
 • cesja wierzytelności, potrącenie
 • przedawnienia roszczeń – terminy, jakie okoliczności przerywają bieg przedawnienia?
 • metody rozstrzygana sporów (sądownictwo powszechne, sądownictwo polubowne (arbitraż), mediacja, koncyliacja). Jak się przygotować do potencjalnych sporów, przygotowanie dowodów, zabezpieczenie roszczeń.

6. Elementy własności intelektualnej i przemysłowej w umowach

7. Elementy nieuczciwej konkurencji w umowach

8. Tajemnica przedsiębiorstwa

9. Studium przypadków – analiza przygotowanych przykładów i przykładów przedstawionych przez uczestników

Informacje organizacyjne:

Harmonogram godzinowy:

I dzień

Rejestracja uczestników: 08:45
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30
Zakończenie szkolenia 15:30

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji szkolenia SPRAWDŹ


Cena zawiera: uczestnictwo w programie, materiały dydaktyczne, wyposażoną salę szkoleniową, przerwy kawowe oraz obiad dla uczestnika, pomoc przy rezerwacji noclegu

Cena nie zawiera: kosztów dojazdu uczestnika na miejsce szkolenia i zakwaterowania


Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU


Pobierz program szkolenia

Kompetea all rights reserved

Umowy w obrocie gospodarczym. Nowelizacje 2018 i 2019.
24.03.2020 Warszawa, 01.06.2020 Wrocław
650 zł + 23% VAT/ osoba