Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

Wartościowanie stanowisk pracy i jego wykorzystanie do kształtowania polityki płacowej organizacji

Uzyskaj 80% dofinansowania do tego szkolenia HR z Bazy Usług Rozwojowych PARP. Sprawdź tutaj

 Adresaci szkolenia:

Szkolenie jest skierowane do menedżerów wyższego i średniego szczebla zarządzania HR, menedżerów i pracowników działów odpowiedzialnych za realizację polityki kadrowej i płacowej.

Korzyści ze szkolenia:
 • Przeanalizowane zostaną wspólnie i przećwiczone zasady i konkretne metody wartościowania stanowisk pracy i kształtowania systemu wynagrodzeń zasadniczych adekwatnych do różnych grup zawodowych.
 • Uczestnicy zostaną przygotowani do prowadzenia projektu opracowania, zakomunikowania w Organizacji i realnego wdrożenia wartościowania stanowisk pracy, wraz z ukształtowaniem systemu wynagrodzeń stałych.
 • Przekazana zostanie uczestnikom wiedza w zakresie nowoczesnych, stosowanych na rynku metod wartościowania wraz z ich zaletami i wadami oraz rekomendacjami stosowania zależnie od wielkości, specyfiki i charakteru organizacji i jej stanowisk.
 • Zaprezentowane zostaną sposoby porównywania wysokości wynagrodzeń względem rynku wraz z oceną przydatności dostępnych na rynku raportów płacowych.
 • Przećwiczone zostaną metody prowadzenia projektu wartościowania stanowisk pracy, a także budowania efektywnego systemu wynagradzania z użyciem niektórych gotowych dokumentów do wykorzystania lub zmiany.
 Metody pracy:

Szkolenia będą mieć głównie charakter prezentacji realnych i możliwych do zastosowania rozwiązań, gdzie na tej postawie nastąpi praktyczne przećwiczenie:

 1. Doboru metodologii Wartościowania Stanowisk Pracy, ew. decyzji o formie zastępczej do procesu Wartościowania Stanowisk Pracy (mapowania stanowisk).
 2. Wykorzystania opisów stanowisk pracy do Wartościowania Stanowisk Pracy.
 3. Wartościowania Stanowisk Pracy z wykorzystaniem różnorodnych kryteriów, w tym m.in. kryteriów zadaniowych, kompetencyjnych, dot. wyników biznesowych.
 4. Kształtowania zasad systemu wynagrodzeń zasadniczych na bazie Wartościowania Stanowisk Pracy.
 5. Porównywania wysokości wynagrodzeń do rynku pracy (benchmark wynagrodzeń i  raporty płacowe).

Zaprezentowane i przećwiczone zostaną konkretne metodologie i narzędzia rynkowe, które mogą być później stosowane przez uczestników w praktyce zawodowej w swoich organizacjach w następującym zakresie:

 • Prowadzący dostarczy użytecznych wzorów dokumentów i wycinki procedur. Dostarczone materiały będą miały charakter uniwersalny – do zastosowania przez uczestników w późniejszej praktyce zawodowej.
 • Uczestnicy będą mogli również pozyskać informacje o metodologiach dostępnych na rynku i benchmarkach w obszarze wynagradzania wraz z rekomendacjami ich wykorzystania i oceną użyteczności i rzetelności.
Program szkolenia:

Dzień 1. Wartościowanie stanowisk pracy.

Cele dnia :
 • Ustalenie czym dokładnie jest, a czym nie jest Wartościowanie Stanowisk Pracy, do czego może być ono przydatne w organizacji,
 • Poznanie stosowanych na rynku pracy metod Wartościowania Stanowisk Pracy, ustalenie zawartości maksymalnej i optymalnej schematu wartościowania Stanowisk Pracy,
 • Zmierzenie się z wartościowaniem stanowisk pracy – poznanie metodologii wartościowania, wagi i znaczenia poszczególnych kryteriów wartościowania, prawidłowych sposobów wartościowania, wyzwań które się z tym wiążą.
Program dnia :
 1. Wartościowanie Stanowisk Pracy:
  • Definicja, użyteczność, wykorzystanie Wartościowania Stanowisk Pracy,
  • Znaczenie Wartościowania Stanowisk Pracy z punktu widzenia prawa pracy,
  • Wartościowanie Stanowisk Pracy a ocena osób je zajmujących – wyzwania i rozróżnienie.
 2. Metody wartościowania i ich występowanie na rynku pracy:
  • Metody Wartościowania Stanowisk Pracy – kilka metod,
  • Użyteczność poszczególnych metod Wartościowania Stanowisk Pracy zależnie od potrzeb i specyfiki organizacji,
  • Realne stosowanie metod Wartościowania Stanowisk Pracy na rynku pracy, mody i trendy, przykłady schematów wartościowania,
  • Wartościowanie Stanowisk Pracy a mapowanie stanowisk – rozróżnienie, zastosowanie.
 3. Baza Wartościowania Stanowisk Pracy:
  • Opis stanowiska pracy,
  • Inne dokumenty przydatne w Wartościowaniu Stanowisk Pracy,
  • Metody radzenia sobie, jeśli z dokumentów nie płyną użyteczne informacje do Wartościowania Stanowisk Pracy.
 4. Procedury Wartościowania Stanowisk Pracy:
  • Przećwiczenie procedury Wartościowania Stanowisk Pracy kolejnymi metodami (rangowanie, porównywanie parami, klasyfikacja stanowisk, metoda analityczno-punktowa),
  • Przećwiczenie procedury posługiwania się metodami zastępczymi do Wartościowania Stanowisk Pracy (mapowanie stanowisk, carrier map).
 5. Dobór metody Wartościowania Stanowisk Pracy:
  • Kryteria Wartościowania Stanowisk Pracy a późniejsze wyniki wartościowania,
  • Dobór metody Wartościowania Stanowisk Pracy a późniejsze zarządzanie systemem wynagrodzeń,
  • Dobór metody Wartościowania Stanowisk Pracy a możliwości porównywania wynagrodzeń z rynkiem,
  • Wybór metody Wartościowania Stanowisk Pracy dostosowanej do specyfiki branży i charakterystyki stanowisk pracy w firmie.
 6. Uwzględnienie ścieżki kariery stanowiskowej i płacowej w ramach Wartościowania Stanowisk Pracy i jej znaczenie dla późniejszych procesów : rekrutacji i selekcji, oceny okresowej i motywowania oraz prawidłowej polityki płacowej i awansowej:
  • Znaczenie gradacji stanowisk dla doboru, utrzymania i motywacji pracowników oraz ich wynagradzania,
  • Jak prawidłowo uwzględnić gradację stanowisk w Wartościowania Stanowisk Pracy:
   • Awans płacowy w obrębie stanowiska i poza stanowiskiem,
   • Metoda kroków awansowych naturalnych i ryzykownych,
  • Znaczenie gradacji dla późniejszych decyzji personalnych wobec pracownika.
 7. Wyniki Wartościowania Stanowisk Pracy:
  • Wyniki wycen indywidulanych,
  • Finalna wycena stanowiska,
  • Punktacja (wyceny), ranking stanowisk, taryfikacja stanowisk (gradacja),
  • Rola moderatora w Wartościowaniu Stanowisk Pracy.
 8. Instrukcja Wartościowania Stanowisk Pracy:
  • Zakres i forma instrukcji, jej znaczenie w procesie Wartościowania Stanowisk Pracy,
  • Ogólne i szczegółowe wskazówki dla osób wartościujących stanowiska pracy,
  • Zapisy do Instrukcji – przykłady z rynku,
  • Praktyczne posługiwanie się Instrukcją,
  • Rekomendowany wzór i zakres Instrukcji Wartościowania Stanowisk Pracy.

Dzień 2. Warsztat z zakresu wdrażania projektu Wartościowania Stanowisk Pracy w Organizacji.

Cele dnia :
 • Przećwiczenie modelowania etapów projektu Wartościowania Stanowisk Pracy, w tym tworzenia karty projektu Wartościowania Stanowisk Pracy pomocnej w organizacji akcji wartościowania w Organizacji i wdrożeniu wyników wartościowania,
 • Przygotowanie uczestników szkolenia do zarządzania projektem Wartościowania Stanowisk Pracy i realizacji akcji wartościowania, w tym w zakresie typowych wyzwań i sposobów radzenia sobie z nimi,
 • Ustalenie zakresu wdrożenia wyników Wartościowania Stanowisk Pracy w polityce płacowej firmy.
Program dnia :

Przeprowadzenie projektu Wartościowania Stanowisk Pracy:

 • Cele i korzyści projektu Wartościowania Stanowisk Pracy,
 • Podział ról i odpowiedzialności w projekcie:
  • Osoby zarządzające projektem wartościowania stanowisk pracy – zakres zadań i odpowiedzialność zespołu / stanowiska ds. Wartościowania Stanowisk Pracy
  • Komisja wartościująca – osoby wartościujące stanowiska – wybór osób i znaczenie tego wyboru dla akcji Wartościowania Stanowisk Pracy,
  • Szczególna rola moderatora prac Komisji,
  • Partycypacja zarządu, kadry kierowniczej i pracowników w procesie Wartościowania Stanowisk Pracy,
  • Miejsce i rola reprezentacji pracowników w procesie Wartościowania Stanowisk Pracy,
 • Przebieg projektu Wartościowania Stanowisk Pracy:
  • Etapy projektu i zakres prac Wartościowania Stanowisk Pracy, harmonogram prac,
  • Zakres i forma przygotowania osób wartościujących, moderatora i osób zarządzających projektem,
  • Przygotowanie akcji Wartościowania Stanowisk Pracy, sprawy organizacyjne i formalne,
  • Przeprowadzenie Wartościowania Stanowisk Pracy, dokumentowanie wyników prac,
  • Konstruowanie siatki płac na podstawie wyników Wartościowania Stanowisk Pracy:
   • Ranking stanowisk na podstawie wyników wartościowania,
   • Ustalanie gradów, taryfikacji,
   • Analityka płacowa, porównywanie wynagrodzeń z rynkiem i raporty płacowe (przykłady z rynku, ćwiczenia),
   • Metodyka określania wynagrodzeń adekwatnych do zakresów zadań na stanowiskach pracy i wynagrodzeń na rynku pracy,
  • Polityka kształtowania płac zasadniczych na bazie Wartościowania Stanowisk Pracy:
   • Sporządzanie założeń do systemu wynagrodzeń stałych,
   • Racjonalizacja podejścia do wynagrodzeń w organizacji; polityka kształtowania płac zasadniczych względem rynku – zasady kształtowania, wykorzystanie benchmarków płacowych i raportów wynagrodzeniowych w praktyce, podejście do płac na tle branży i rynku regionalnego,
   • Sporządzenie finalnego taryfikatora i siatki płac oraz zaszeregowania stanowisk,
   • Koszty zmian wynagrodzeń a metody alternatywne, polityka dojścia do minimów i maksimów płacowych,
   • Analiza długofalowych i pochodnych kosztów nowego systemu wynagradzania,
  • Formalne aspekty wdrażania nowego systemu wynagradzania:
   • Komunikacja wyników Wartościowania Stanowisk Pracy, obsługa odwołań od wyników wartościowania,
   • Regulamin wynagradzania lub zapisy do zakładowego układu zbiorowego pracy,
   • Zmiany w dokumentach personalnych dot. warunków wynagradzania (w tym regulaminy wynagradzania i układy zbiorowe pracy oraz indywidualne umowy i pracę),
 • Kluczowe ryzyka i czynniki sukcesu projektu, sterowanie nimi,
 • Realizacja projektu wartościowania własnymi siłami oraz przy współudziale firmy doradczej:
  • Korzyści i ryzyka prowadzenia projektu własnymi siłami oraz przy współudziale firmy doradczej,
  • Koszty, korzyści, harmonogram projektu i podział ról w projekcie prowadzonym przy współudziale firmy doradczej, zakres odpowiedzialności firmy doradczej,
 • Rozwiązania informatyczne w projekcie.

Zasady późniejszej aktualizacji tabel płac a koszty wynagradzania w czasie:

 • Wdrożenie jednolitych sposobów ustalania wynagrodzeń w firmie; taryfikator, tabele płac a ścieżki rozwoju, awansów i karier w organizacji,
 • Korzystanie z rynkowych przeglądów płacowych i benchmarków organizacyjnych:
  • Analiza wynagrodzeń wpisana w stałą praktykę firmy,
  • Okresowe zbieranie i weryfikacja informacji o wynagrodzeniach – raporty płacowe,
 • Wdrożenie mechanizmów aktualizacji wynagrodzeń w firmie z zachowaniem motywacyjnej funkcji podwyżek:
  • Zasady podwyżek płac zasadniczych akcyjnych, okresowych i indywidualnych,
  • Decentralizacja wynagrodzeń w firmie – przygotowanie menedżerów do zarządzania wynagrodzeniami – wady i zalety podejścia.
 • Przygotowanie do negocjacji z reprezentacją pracowników nowego systemu wynagradzania:
  • Aspekty formalne negocjacji,
  • Przygotowanie do negocjacji i strategie negocjacyjne,
  • Porozumienie lub brak porozumienia a wdrożenie nowych rozwiązań płacowych.
Informacje organizacyjne:

Harmonogram godzinowy:

I dzień

Rejestracja uczestników: 09:45
Rozpoczęcie szkolenia 10:00
Przerwa obiadowa 13:00
Zakończenie szkolenia 17:00

II dzień

Rozpoczęcie szkolenia 08:30
Przerwa obiadowa 12:00
Zakończenie szkolenia 15:30

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji szkolenia SPRAWDŹ


Cena zawiera: uczestnictwo w programie, materiały dydaktyczne, wyposażoną salę szkoleniową, przerwy kawowe oraz obiad dla uczestnika, pomoc przy rezerwacji noclegu

Cena nie zawiera: kosztów dojazdu uczestnika na miejsce szkolenia i zakwaterowania


Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU


Pobierz program szkolenia

Zobacz także:

Opisy stanowisk pracy >>> https://kompetea.pl/szkolenia/opisy-stanowisk-pracy/

Profesjonalne zarządzanie wynagrodzeniami >>> https://kompetea.pl/szkolenia/profesjonalne-zarzadzanie-wynagrodzeniami/

Opinie Uczestników o szkoleniu:

„Bardzo ciekawe szkolenie. Duża dynamika i wiedza prowadzącego. Częste odniesienia do indywidualnych potrzeb. Rewelacja.” (HR Manager, Polska Akcja Humanitarna)


„Szkolenie bardzo intensywne, dużo wiedzy praktycznej, ćwiczenia z wykorzystaniem przykładów z biznesu. Gorąco polecam.” (Z-ca Dyrektora ds. ZZL, Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej Hasco-Lek S.A.)

Kompetea all rights reserved

Wartościowanie stanowisk pracy i jego wykorzystanie do kształtowania polityki płacowej organizacji
09-10.03.2020 Warszawa, 18-19.05.2020 Wrocław, 22-23.06.2020 Warszawa
1590 zł + 23% VAT/ osoba