Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

Akademia zarządzania wynagrodzeniami

01-05 lutego 2016r. Warszawa

Przedstawiamy 5-dniowy warsztat poświęcony zintegrowanemu podejściu do obszaru wynagrodzeń firmy, opartemu na tych trzech elementach systemu

Moduł 1

Opisy stanowisk pracy, wartościowanie i budowa optymalnych siatek płac w firmie

Moduł 2

Budowa efektywnych systemów premiowych i prowizyjnych w oparciu o wyniki pracy

Moduł 3

Motywacyjny system wynagradzania w systemie Employee Value Proposition

Cele akademii:

 • Głównym celem jest przekonanie uczestników, że można zmieniać i modyfikować system wynagradzania w taki sposób, aby wszystkie składniki wynagradzania pracowały na rzecz motywacji i zaangażowania pracowników. W większości przypadków nie wymaga to nakładów finansowych, a jedynie zmian w strukturze wynagradzania.
 • Przeanalizowane zostaną wspólnie zasady i konkretne metody kształtowania systemu wynagradzania adekwatnych do różnych grup zawodowych, w tym m.in. menedżerów,pracowników produkcji, handlowców, ekspertów merytorycznych i młodych talentów.
 • Uczestnicy zostaną przygotowani do wdrażania metod kształtowania struktur organizacyjnych i podziału pracy oraz efektywnego zarządzania pracą z użyciem opisów stanowisk pracy, a także do kształtowania systemów motywacji i wynagradzania.
 • Przekazana zostanie uczestnikom wiedza w zakresie nowoczesnych, stosowanych na rynku metod wartościowania wraz z ich zaletami i wadami oraz rekomendacjami stosowania w różnych organizacjach.
 • Zaprezentowane zostaną sposoby porównywania systemów wynagrodzeń i wysokości wynagrodzeń względem rynku wraz z oceną przydatności dostępnych na rynku raportów płacowych.
 • Przećwiczone zostaną metody prowadzenia projektu opisywania i wartościowania stanowisk pracy, a także budowania efektywnego systemu wynagradzania z użyciem gotowych dokumentów do wykorzystania lub zmiany.

Metody pracy:

Akademia będzie mieć głównie charakter warsztatowy, gdzie nastąpi praktyczne przećwiczenie:

 • kształtowania struktur organizacyjnych i opisywania stanowisk pracy
 • wartościowania stanowisk pracy
 • planowania, monitorowania i oceny wyników
 • kształtowania zasad systemów premiowych i prowizyjnych oraz algorytmów naliczania wysokości wynagrodzeń zmiennych
 • budowy koszyka wartości dla pracowników oraz budowy spójnego systemu wynagradzania skierowanego na motywację
 • porównywania wysokości wynagrodzeń i rozwiązań systemu wynagradzania do rynku pracy

Zaprezentowane i przećwiczone zostaną konkretne metodologie i narzędzia rynkowe, które mogą być później stosowane przez uczestników w praktyce zawodowej w swoich organizacjach w następującym zakresie:

5 popularnych sposobów opisywania stanowisk pracy.

 • arkusze i metody opisywania stanowisk pracy
 • procedury postępowania w zakresie opisywania stanowisk pracy i ich aktualizacji

6 metod wartościowania stanowisk pracy.

 • metodologie wartościowania stanowisk pracy i arkusze do wartościowania
 • procedury postępowania w zakresie wartościowania stanowisk pracy i ich aktualizacji

12 metod kształtowania wynagrodzeń zmiennych.

 • metodologie kształtowania wynagrodzeń zmiennych
 • procedury i arkusze do planowania i oceny wyników oraz algorytmy wyników

3 metody udowy motywacyjnego systemu wynagrodzeń.

 • metodologie kształtowania koszyka wartości w ramach systemu wynagradzania
 • procedury i arkusze do zmiany systemu wynagradzania w tym rozmów z reprezentacją załogi

Prowadzący dostarczy użytecznych wzorów dokumentów i procedur postępowania oraz przegląd. Dostarczone materiały będą miały charakter uniwersalny – do zastosowania przez uczestników w późniejszej praktyce zawodowej.

Uczestnicy będą mogli również pozyskać informacje o metodologiach dostępnych na rynku i benchmarkach w obszarze wynagradzania wraz z rekomendacjami ich wykorzystania i oceną rzetelności.

Szkolenie przygotowuje również uczestników do przeprowadzania audytu wynagrodzeń w organizacji zarówno z perspektywy menedżera lub specjalisty HR, jak też konsultanta zewnętrznego.

Uczestnik Akademii bierze udział w 5-dniowym warsztacie (podzielonym na 3 moduły), zapewniającym stopniowy przyrost kompetencji uczestników od podstaw do rozwiązań zaawansowanych.

Program poszczególnych modułów:

 • Analiza pracy – metody i zastosowanie
 • Tworzenie i opisywanie struktur organizacyjnych
  1. Podział zadań i odpowiedzialności w firmie kluczem do budowy struktur organizacyjnych
  2. Rodzaje struktur organizacyjnych
  3. Zasady kształtowania jednostek organizacyjnych i ich opisu w formie regulaminów organizacyjnych
  4. Standardowe zapisy regulaminów organizacyjnych – omówienie na przykładach
  5. Rozpiętość kierowania
  6. Przećwiczenie konstruowania regulaminu organizacyjnego i struktury organizacyjnej
 • Tworzenie i opisywanie stanowisk pracy – warsztat
  1. Przypisanie zadań i odpowiedzialności w jednostkach organizacyjnych do stanowisk pracy
  2. Zasady kształtowania stanowisk pracy i opisów stanowiska pracy (zakresy, odpowiedzialność)
  3. Wymagania kwalifikacyjne i kompetencyjne na stanowisku pracy
  4. Standardowe zapisy opisów stanowiska pracy – omówienie na przykładach
  5. Zapisy dot. ról projektowych i procesowych w opisach
  6. Przeprowadzenie projektu opracowania regulaminów i opisów
  7. Zaprojektowanie procesu opracowania opisów stanowisk pracy
  8. Partycypacja zarządu, kadry kierowniczej i pracowników w procesie opracowania opisów
  9. Miejsce i rola reprezentacji pracowników w procesie opracowania opisów
  10. Monitoring aktualności regulaminów i opisów
  11. Aktualizacja regulaminów i opisów
  12. Realizacja projektu opisów własnymi siłami oraz przy współudziale firmy doradczej
  13. Przećwiczenie opisu stanowiska pracy, przypisanie zadań i odpowiedzialności do stanowisk pracy
  14. Konstruowanie wymagań kwalifikacyjnych i kompetencyjnych na stanowisku pracy
 • Wartościowanie stanowisk pracy – warsztat
  1. Baza wartościowania – opis stanowiska pracy
  2. Warsztat metodyczny – opisywanie stanowisk pracy
  3. Cele i warunki dobrej analizy pracy i związanej z tym wyceny stanowisk
  4. Metody wartościowania i ich występowanie na rynku pracy
  5. Dobór metody wartościowania a późniejsze zarządzanie systemem wynagrodzeń
  6. Wybór metody wartościowania stanowisk dostosowanej do specyfiki branży i charakterystyki stanowisk pracy w firmie
  7. Kryteria wartościowania a późniejsze wyniki
  8. Proces wartościowania w firmie
  9. Procedura wartościowania
  10. Przećwiczenie procedury wartościowania dwiema metodami wartościowania (porównywanie parami i metoda analityczno-punktowa)
  11. Metodyka określania wynagrodzeń adekwatnych do zakresów zadań pracowników i wynagrodzeń na rynku pracy
  12. Konstruowanie siatki płac na podstawie wyników wartościowania
  13. Porównywanie wynagrodzeń z rynkiem i raporty płacowe (przykłady z rynku)
  14. Polityka kształtowania płac zasadniczych względem rynku
  15. Koszty zmian wynagrodzeń a metody alternatywne
  16. Sporządzenie finalnego taryfikatora i siatki płac oraz zaszeregowania stanowisk

 • Zasady systemu zarządzania przez cele
  • Cele strategiczne firmy, a cele jednostek organizacyjnych, zespołów i pracowników
  • Cele i główne funkcje systemu
  • Etapy w systemie :
   • Planowanie
    • Planowanie celów strategicznych na bazie BSC oraz w przypadku strategii niesparametryzowanej
    • Kaskadowanie celów strategicznych w dół organizacji –zasady i ćwiczenie
    • Parametryzacja celów / zadań –zasady i ćwiczenie
    • Zasada SMART w planowaniu celów
    • Postawienie celów zgodnie ze SMART – ćwiczenie
    • Proste i zaawansowane wskaźniki realizacji celów
    • Jakościowe i ilościowe podejście do wskaźników realizacji celów
   • Realizacja celów i wsparcie w realizacji
    • Monitoring realizacji celów / zadań przez menedżerów oraz zespół HR –zasady i ćwiczenie
    • Wpływ systemu zarządzania przez cele na efektywność zarządzania zespołem przez menedżerów
    • Wpływ systemu zarządzania przez cele na efektywność i motywację pracowników
   • Rozliczenie celów i akceptacja rozliczenia
    • Procedura odwoławcza w systemie zarządzania przez cele
    • Omówienie wpływu wyników rozliczania celów na możliwe decyzje względem pracownika
  • Projektowanie procesu zarządzania przez cele w organizacji – ćwiczenie
  • Zasady prawidłowego prowadzenie rozmów z pracownikami w systemie ZPC
  • Przećwiczenie zastosowania standardowych dokumentów – przykładowe karty planowania, aktualizacji i rozliczania celów
 • Inne koncepcje wynagradzania za efekty i ich zasady
  • Systemy wydajności
  • Systemy oceny wyników ilościowych
  • Systemy oceny jakości
  • Systemy oceny wskaźnikowej – KPI
 • Powiązanie wynagrodzeń zmiennych z wynikamibiznesowymi
  • Wynagradzanie za efekty – koncepcja motywowania
  • Kształtowanie wynagrodzeń zmiennych – najważniejsze zasady
  • Premiowanie na bazie systemu zarządzania przez cele
  • Wynagrodzenia zależne od target sprzedaży – systemy prowizyjne
  • Wynagrodzenia zależne od ilości – systemy akordowe
  • Wynagrodzenia zależne od jakości – premiowanie doskonalenia
  • Wynagrodzenia zależne od innowacyjności – premie projektowe
  • Nagrody za szczególne osiągnięcia i ich sprawiedliwe parametryzowanie
  • Składniki materialne (niefinansowe) i ich rozdział w zależności od wyników
  • Algorytmy naliczania wynagrodzeń zmiennych
  • Kluczowe zapisy regulaminów wynagrodzeń zmiennych i wzory dokumentów
 • Wpływ efektywności pracy na stałe składniki wynagradzania oraz perspektywy awansowe – możliwości i kontrowersje

 • Zasady efektywnego zarządzania wynagrodzeniami
  • Funkcje nowoczesnych systemów motywacyjnych i rola systemy wynagradzania w motywacji
  • Koncepcja Wynagrodzenia Całkowitego obejmującego elementy finansowe i pozafinansowe
  • Nowy trend rynkowy : Koncepcja Employee Value Proposition a możliwości efektywnego budowania systemów motywacji i wynagradzania– zasady i warsztat
  • Składniki finansowe i niefinansowe – możliwości a praktyki rynkowe
  • Możliwości płacowe firmy, oczekiwania pracowników i działalność reprezentacji załogi (związków zawodowych)
  • Korzystanie z rynkowych przeglądów płacowych i benchmarków organizacyjnych
  • Analiza systemu wynagrodzeń (wspólna analiza, czy obecnie stosowany system wynagrodzeń spełnia cele organizacji)
 • Konstytuowanie nowego systemu wynagradzania– zasady i warsztat
  • Strategia wynagradzania a strategia firmy
  • Racjonalizacja podejścia do wynagrodzeń w organizacji
  • Wynagrodzenia w firmie a rynek – zasady kształtowania, wykorzystanie benchmarków płacowych i raportów wynagrodzeniowych w praktyce, podejście do płac na tle branży i rynku regionalnego
  • Sporządzanie założeń do systemu wynagrodzeń stałych i zmiennychorazdobór składników
  • Zasady późniejszej aktualizacji tabel płac a koszty wynagradzania w czasie
  • Analiza kosztów nowego systemu wynagradzania
  • Metody konstruowania rocznego budżetu wynagrodzeń
  • Taryfikator, tabele płac a ścieżki rozwoju, awansów i karier w organizacji
  • Metody ograniczania kosztów pracy ogółem a zachowanie motywacyjnej funkcji wynagrodzenia
 • Formalne aspekty wdrażania nowego systemu wynagradzania – zasady i warsztat
  • Zakres zadań i odpowiedzialność zespołu / stanowiska ds. wynagrodzeń
  • Wymagania kwalifikacyjno-kompetencyjne względem zespołu / stanowiska ds. wynagrodzeń
  • Budowanie efektywnych regulacji dot. wynagrodzeń – rozwiązania w zakresie wynagrodzeń w zależności od stosowanej strategii i polityki personalnej oraz charakteru firmy
  • Regulamin wynagradzania lub zapisy do zakładowego układu zbiorowego pracy
  • Zmiany w dokumentach personalnych dot. warunków wynagradzania (w tym regulaminy wynagradzania i układy zbiorowe pracy oraz indywidualne umowy i pracę)
  • Wdrożenie jednolitych sposobów ustalania wynagrodzeń w firmie
  • Analiza wynagrodzeń wpisana w stałą praktykę firmy
  • Zbieranie i weryfikacja informacji o wynagrodzeniach – raporty płacowe
  • Wdrożenie mechanizmów aktualizacji wynagrodzeń w firmie z zachowaniem motywacyjnej funkcji podwyżek
  • Decentralizacja wynagrodzeń w firmie – przygotowanie menedżerów do zarządzania wynagrodzeniami – wady i zalety podejścia
 • Negocjacje z reprezentacją pracowników nowego systemu wynagradzania – zasady i warsztat
  • Aspekty formalne negocjacji
  • Przygotowanie do negocjacji i strategie negocjacyjne
  • Praktyczne prowadzenie negocjacji i doprowadzanie od ich finału

Trener :

Irmina Gocan

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w obszarze personalnym, jako specjalista, ekspert, menedżer personalny, a obecnie konsultant i trener. W swojej dotychczasowej karierze odpowiedzialna m.in. za administrację kadrową, opracowywanie strategii personalnej, wdrażanie i koordynację złożonych projektów strategicznych w zzl, rozwój zawodowy kadry menedżerskiej, sukcesorów, ekspertów i talentów w energetyce i przemyśle m.in. Polskich Sieciach Energetycznych oraz PGE Polskiej Grupie Energetycznej SA. Autorka wielu praktycznych rozwiązań, takich jak systemy planowania zatrudnienia, systemy rekrutacji i selekcji, Assessment i Development Center, programy motywacji płacowej i pozapłacowej, zarządzania przez cele, kompetencyjnej oceny pracowniczej, controllingu personalnego i wiele innych. Współpracowała od strony klienta z firmami Delloite, Ernst & Young, Hewitt, Hudson, Sap Polska, PwC, HRK.

Autor wielu publikacji z zakresu kadr i HR dla Polskich Wydawnictw Profesjonalnych i Wydawnictwa WoltersKluwer Polska, m.in. praktycznych procedur, wzorów dokumentów i narzędzi HR. Autor ogólnopolskiego Badania ,,HR Index” prowadzonego pod agendą WoltersKluwer Polska i Aida Consulting oraz kilkunastu innych kompleksowych narzędzi z zakresie controllingu HR. Partner merytoryczny obszaru HR i wykładowca w Akademii Leona Koźmińskiego, Szkole Wyższej Psychologii Społecznej oraz na kilku mniejszych uczelniach.

Prowadzi szkolenia z zakresu zzl dla firm komercyjnych, spółek skarbu państwa i urzędów. Łącznie przeprowadziła ponad 3000 godzin szkoleniowych w ramach szkoleń zewnętrznych i 5000 godzin szkoleniowych jako trener wewnętrzny.

Koszt uczestnictwa: 3890 zł + 23% VAT

Oferujemy unikatowy degresywny system opłat za udział w szkoleniu –wysokość opłaty maleje wraz z liczbą uczestników! 

4 uczestników – 3890 zł + 23% VAT (minimalna grupa)
5 uczestników – 3790 zł + 23% VAT
6 uczestników – 3690 zł + 23% VAT
7 uczestników – 3590 zł + 23% VAT
8 uczestników – 3490 zł + 23% VAT
9 uczestników – 3390 zł + 23% VAT
10 uczestników – 3290 zł + 23% VAT
11 uczestników – 3190 zł + 23% VAT
12 uczestników – 3090 zł + 23% VAT (maksymalna grupa)

Poleć nas i pomniejsz tym samym koszt szkolenia!

Cena zawiera: uczestnictwo w akademii, materiały dydaktyczne, wyposażoną salę szkoleniową, przerwy kawowe oraz obiad dla uczestnika, pomoc przy rezerwacji noclegu

Cena nie zawiera: kosztów dojazdu uczestnika na miejsce szkolenia i zakwaterowania

Warunki zgłoszenia: prosimy o wypełnienie formularza on-line znajdującego się na naszej stronie bądź pobranie formularza ze strony i przesłanie go faksem na numer 22 350 70 55 lub scanem na adres: info@kompetea.pl; po wpisaniu na listę uczestników prosimy o dokonanie 25% zaliczki, reszta kwoty płatna na podstawie faktury wystawionej po szkoleniu, z terminem płatności 7 dni

W przypadku zainteresowania szkoleniem wewnętrznym z powyższego zakresu prosimy o kontakt.

Kompetea all rights reserved