Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (dalej zwane: „RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych, o których mowa poniżej, jest Kompetea Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 01-793 przy ul. Rydygiera 8, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000474205 prowadzonego przez Sad Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. NIP PL 5223008314; Regon 146829656. Dane kontaktowe Administratora: e-mail: info@kompetea.pl; tel. 22 308 03 50
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można kontaktować się wysyłając e-mail na adres rodo@kompetea.pl lub na adres siedziby Administratora wskazany w pkt 1.
 3. Zakres przetwarzanych danych:
  • podjęcia na Pana/Pani żądanie działań zmierzających do przedstawienia oferty oraz zawarcia umowy z Administratorem (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO)
  • wykonania zawartej umowy tj. uczestnictwa w szkoleniu/webinarze/kursie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b „RODO”)
  • wypełnienie prawnie ciążących obowiązków na Administratorze danych w związku z koniecznością przechowywania dowodów księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. „RODO” w związku z przepisami podatkowymi),
  • w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f „RODO”),
  • marketingu i promocji produktów i usług własnych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) oraz f) „RODO”),
  • wewnętrznych celów administracyjnych – prowadzenia statystyk, raportowania, badania satysfakcji Klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”).
 4. Odbiorcami Twoich danych osobowych w związku z realizacją celów wskazanych w pkt. 2 mogą być:
  • osoby upoważnione przez Administratora – pracownicy oraz współpracownicy
  • podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych (podmioty przetwarzające) na podstawie zawartych umów
  • podmioty, którym Administrator zobligowany lub uprawniony będzie udostępnić dane na podstawie przepisów prawa.
  • odbiorcy danych tacy jak: podmioty świadczące usługi utrzymania kopii zapasowej serwisu i przechowywania danych, dostawcy odpowiedzialni za obsługę systemów informatycznych, kurierzy, banki, kancelarie prawne
 5. Twoje dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w okresie niezbędnym do realizacji celów wskazanych w pkt. 3:
  • w związku z realizacją zawartej umowy, do czasu jej zakończenia, po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń,
  • w związku z marketingiem produktów i usług oferowanych przez Administratora, do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie.
 7. Przysługują Ci następujące prawa:
  • prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 „RODO”,
  • prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 „RODO”,
  • prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 „RODO”,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 „RODO”,
  • prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 „RODO”,
  • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wydanej uprzednio zgody na przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) „RODO”; cofnięcie zgody jest możliwe w każdej chwili i może nastąpić w drodze mailowej na adres rodo@kompetea.pl
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – o ile uznasz, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów „RODO”.
 8. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, nie mniej jednak w zależności od sytuacji, w której Administrator może pozyskać Twoje dane, brak podania określonych informacji może uniemożliwić zawarcie i realizację umowy, skorzystanie z usług, dostęp do aplikacji, otrzymanie odpowiedzi na korespondencję, złożenie reklamacji, skargi.

Kompetea all rights reserved