Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

Regulamin szkoleń on-line/ webinarów

§ 1 Organizator szkoleń

Wszystkie szkolenia on-line i webinary dostępne na stronie www.kompetea.pl są organizowane przez firmę Kompetea Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rydygiera 8, wpisanej do KRS pod nr 0000474205, zwaną dalej Organizatorem.

§ 2  Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu

1. Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu on-line/ webinarze stanowi zawarcie wiążącej umowy między Kompetea Sp. z o.o. a Zamawiającym i określa wzajemne zobowiązania pomiędzy nimi.

2. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu on-line/ webinarze jest przesłanie poprawnie wypełnionego formularza zgłoszenia:

  • on-line lub
  • w wersji MS Word (.doc) dostępnej na stronie internetowej www.kompetea.pl i przesłanie go w formie podpisanego scanu – faksem 22 350-70-55 lub mailowo na adres info@kompetea.pl

Po otrzymaniu zgłoszenia Organizator w ciągu 24h skontaktuje się z Państwem mailowo w celu potwierdzenia wpłynięcia zgłoszenia i wpisania na listę uczestników.

3. Przesłanie formularza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

§ 3 Udział w szkoleniu on-line/ webinarze

1. Szkolenia on-line/ webinary realizowane są z użyciem platformy Microsoft Teams. Uczestnik nie musi instalować żadnego oprogramowania – może dołączyć poprzez przeglądarkę internetową lub aplikację.

2. Na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia on-line/ webinaru, na podany adres e-mail zostanie przesłany Uczestnikowi link do wydarzenia. W przypadku braku jakichkolwiek informacji ze strony Organizatora, prosimy o kontakt telefoniczny – zdarzają się bowiem sytuacje kiedy maila wpada do spamu lub podany adres mailowy jest błędny.

3. Uczestnik biorący udział w szkoleniu on-line/ webinarze oświadcza, że spełnia obowiązkowe warunki techniczne, pozwalające Organizatorowi na prawidłowe zrealizowanie zakupionej przez Uczestnika usługi. Specyfikacja techniczna dostępna na życzenie u Organizatora.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, które mogą wystąpić w trakcie trwania szkolenia on-line / webinaru po stronie Uczestnika np. utrata dostępu do internetu, awaria komputera Uczestnika etc.

5. W przypadku pojawienia się problemów z logowaniem na platformę, Uczestnik zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Organizatora telefonicznie 22 308 03 50 lub drogą mailową na adres info@kompetea.pl

§ 4  Rezygnacja z uczestnictwa

1. Zamawiający ma możliwość bezkosztowej rezygnacji ze szkolenia on-line najpóźniej na 7 dni roboczych przed realizacją. W przypadku rezygnacji po tym czasie, Zamawiający ponosi 100% kosztów uczestnictwa, zgodnie z formularzem zgłoszenia. 

2. Brak informacji zwrotnej ze strony Zamawiającego, czy nie wzięcie udziału w szkoleniu nie jest jednoznaczne z rezygnacją. Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić w formie pisemnej (e-mail, fax).

3. W przypadku, gdy osoba zgłoszona na szkolenie (będąca pracownikiem firmy bądź instytucji, którą wskazała jako płatnika faktury vat), do momentu realizacji szkolenia przestanie być jej pracownikiem, firma ponosi odpowiedzialność za zobowiązania wynikające ze zgłoszenia się na szkolenie (w tym obowiązek zapłaty). Brak informacji o rezygnacji ze szkolenia (zgodnie z § 3 pkt 1), czy brak informacji o delegowaniu innej osoby, skutkować będzie poniesieniem przez Zamawiającego 100% kosztów uczestnictwa, zgodnie z formularzem zgłoszenia.

§ 5  Zmiany dotyczące szkolenia

1. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania lub przesunięcia terminu szkolenia on-line/ webinaru.

2. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany trenera przy zachowaniu poziomu merytorycznego i zakresu programowego szkolenia on-line.

3. O wszelkich zmianach Organizator zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Zamawiającego telefonicznie lub drogą e-mail. Zamawiający w takim przypadku może zrezygnować ze szkolenia bez poniesienia kosztów, jeśli nie zaakceptuje dokonanych zmian.

§ 6 Płatność

1. Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do dokonania opłaty szkoleniowej zgodnie z cenami podanymi na stronie www.kompetea.pl.

2. Ceny szkoleń otwartych podanych na stronie www.kompetea.pl są cenami jednostkowymi i dotyczą udziału 1 osoby.

3. Faktura VAT zostanie wystawiona po szkoleniu, poza wyjątkami opisanymi w pkt. 3 § 6, zgodnie z przepisami wg ustawy o podatku VAT i przesłana poczta tradycyjną lub wysłana na wskazany adres e-mail, w przypadku wyrażenia zgody na wysłanie w formie elektronicznej. 

4. Płatność przed szkoleniem obowiązuje w przypadku:

  • osób prywatnych,
  • firm, które we wcześniejszej współpracy zalegały z opłatą za faktury,
  • firm i osób widniejących w spisie Krajowego Rejestru Długów
  • zakładów będących w upadłości

5. Opłatę za udział w szkoleniu należy uiścić przelewem na rachunek bankowy Bank Millennium S.A. 95 1160 2202 0000 0002 4635 4650 w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury. 

6. Cena szkolenia dotyczy uczestnictwa 1 osoby i zawiera: udział w szkoleniu on-line/ webinarze, dostęp do nagrania szkolenia on-line/ webinaru (w przypadku szkoleń realizowanych z BUR) oraz materiał szkoleniowy w wersji elektronicznej oraz certyfikat elektroniczny.

§ 7 Prawa autorskie

1. Szkolenia, programy szkoleń, materiały szkoleniowe oraz wszelkie utwory i metody prezentowane podczas szkoleń oferowanych przez Kompetea, podlegają ochronie prawnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Uczestnik poprzez udział w szkoleniu on-line/webinarze nie nabywa jakichkolwiek praw do rozporządzania autorskimi prawami majątkowymi, którymi objęte są szkolenia, programy szkoleń, materiały szkoleniowe oraz wszelkie utwory i metody prezentowane podczas szkoleń.

§ 8 Ochrona danych osobowych

1.Administratorem danych osobowych jest Kompetea Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 01-793 przy ul. Rydygiera 8, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000474205 prowadzonego przez Sad Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. NIP PL 5223008314; Regon 146829656.

2. Cele i zakres przetwarzania danych opisaliśmy w naszej Polityce prywatności – https://kompetea.pl/polityka-prywatnosci/

Kompetea all rights reserved