Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

Jeżeli koordynujesz i zarządzasz procesami szkolenia i rozwoju pracowników w organizacji, decydujesz i wybierasz dostawców szkoleniowych dla pracowników, a nie miałeś okazji ukończyć metodycznej szkoły zarzadzania rozwojem pracowników, to szkolenie jest dla Ciebie!

Szkolenie jest odpowiedzią na potrzebę wsparcia metodycznego osób odpowiedzialnych merytorycznie za zaprojektowanie i przeprowadzenie efektywnego szkolenia, cyklu szkoleń czy procesu szkoleniowo – rozwojowego dla pracowników w organizacjach.

 Adresaci szkolenia:

Szczególnie polecane dla osób pełniących role związane z rozwojem pracowników, koordynatorów projektów szkoleniowych, zarządzających procesami szkoleń i rozwoju w organizacjach odpowiedzialnych za kreację i realizację polityki szkoleniowej w organizacjach.

Cel szkolenia:

Przygotowanie uczestników szkolenia do przyjęcia roli projektanta, zarządzającego oraz koordynatora procesu adaptacji pracowniczej w organizacjach (niezależnie od jej wielkości, profilu, sektora czy branży) oraz doskonalenie umiejętności własnych w tym zakresie.

 Korzyści ze szkolenia:

UMIEJĘTNOŚCI

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą umieli:

 • Samodzielnie zaprojektować proces szkolenia i rozwoju dla poszczególnych grup pracowniczych
 • Opracować indywidualny plan rozwoju zawodowego/ specjalizacyjnego dla pracowników w ramach planu ścieżek karier w organizacji
 • Dokonać wyboru oraz weryfikacji dostawców usług rozwojowych w podziale na każdą z interwencji (szkolenia, doradztwo, coaching, inne)
 • Przeprowadzić rozmowę diagnozującą rzeczywiste potrzeby szkoleniowe (w różnych wariantach: indywidualne i grupowe potrzeby rozwoju)
 • Wybrać właściwą ścieżkę wdrożenia planu szkoleniowego (w wariantach neutralizacja luk kompetencyjnych i/lub rozwój talentów) w oparciu o diagnozę potencjału Pracownika
 • Koordynować przebieg procesu szkoleniowego i niezwłocznie reagować na odchylenia
 • Zdefiniować korzyści z procesu rozwoju zawodowego pracowników i zaprezentować je w argumentacji podsumowującej proces
 • Określić wskaźniki pomiaru efektywności procesów rozwojowych w różnych wariantach (szkolenia, cykle szkoleniowe, akademie talentowe, procesy coachingowe/mentoringowe/doradcze)
 • Zbudować profesjonalny wizerunek eksperta procesu szkoleń i rozwoju pracowników w oparciu o doświadczenia i obserwacje własne oraz wiedzę i umiejętności nabyte podczas warsztatu

NARZĘDZIA

 • Wzorcowy arkusz „WERYFIKACJA DOSTAWCÓW USŁUG ROZWOJOWYCH” – narzędzie z omówieniem sposobów weryfikacji realizatorów usług rozwojowych
 • MATRYCA ZARZĄDZANIA ROZWOJEM PRACOWNIKÓW – autorskie narzędzie do projektowania i koordynacji ścieżek procesów szkolenia i rozwoju (szkolenia/cykle/procesy/akademie/certyfikacje)
 • WEHIKUŁ PROJEKTANTA WYDARZENIA ROZWOJOWEGO – autorskie narzędzie do zaprojektowania szkolenia i/lub wydarzenia rozwojowego
 • Test Kolba NARZĘDZIE DIAGNOSTYCZNE Z INTERPRETACJĄ DO WYKORZYSTANIA DLA UCZESTNIKÓW w praktyce zawodowej
 • Materiały inspiracyjne do stworzenia/optymalizacji dokumentacji wewnątrzorganizacyjnej w zakresie:
  • Wytycznych do stworzenia polityki szkoleniowej
  • Narzędzi wsparcia polityki szkoleniowej i zarządzania szkoleniami
  • Materiały dydaktyczne dla trenerów / liderów rozwoju
  • Użytkowej dokumentacji projektowej stosowanej w projektach szkoleniowych (IAPS, PROJEKTOWANIE, EWALUACJA)
 • Możliwość stworzenia/optymalizacji DOKUMENTÓW EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ DEDYKOWANEJ FIRMIE (ankiet, kwestionariuszy) podczas konsultacji poszkoleniowej z trenerem
 • Możliwość REKOMENDACJI dotyczącej zaprojektowania/uporządkowania/optymalizacji PLANU SZKOLEŃ ROCZNYCH dla organizacji w podziale na ścieżki rozwojowe podczas konsultacji poszkoleniowej z trenerem

BONUS

Uczestnicy szkolenia mają możliwość skorzystać ze ZDALNEJ KONSULTACJI POSZKOLENIOWEJ z Trenerem, w wymiarze do 3 h, z obszaru zagadnień podejmowanych na szkoleniu.

 Metody pracy:

Szkolenie ma charakter warsztatowy/ instruktażu aktywizującego –  nakierowane będzie na transfer wiedzy i praktycznych umiejętności uczestników, z wykorzystaniem dobrych praktyk rynkowych. Formy pracy z grupą:

 • Mini wykłady
 • Prezentacje i instruktaże narzędziowe
 • Ćwiczenia indywidualne / grupowe
 • Analiza studiów przypadków
 • Rozwiązywanie zagadnień problemowych
 • Praca warsztatowa / instruktaż aktywizujący
 • Analiza dobrych praktyk, wymiana i analiza doświadczeń
Program szkolenia:

Moduł 1 – Fundamenty tworzenia efektywnych projektów szkoleniowych 

 1. Psychologia uczenia się dorosłych
 2. Model rozwoju kompetencji w procesie szkoleniowym realizowanym w środowisku pracy
 3. Podstawowe filary strategii szkoleniowej – kierunki i trendy w realizacjach organizacyjnych
 4. Model ról trenera – skuteczny dobór roli do potrzeb projektu i Klienta
 5. Główne założenia transferowe procesu rozwojowego( w opcjach najczęściej stosowanych interwencji)
  • Projekty szkoleniowe
  • Projekty mentoringowe/ intermentoringowe
  • Projekty coachingowe
  • Projekty konsultingowe
  • Projekty tutoringowe
 6. Partnerstwo w projekcie biznesowym – jak zbudować efektywne procesowe podejście
 7. Partycypacyjne podejście podmiotowe – kwintet szkoleniowy
 8. Interesariusze projektu szkoleniowego – siatka powiązań i priorytety efektywnych realizacji
 9. Przegląd procesów ZZL w organizacji – w kontekście osadzenia procesów rozwojowych
 10. Rodzaje najczęściej podejmowanych interwencji w projektach realizowanych przez działy HR
 11. Role członków zespołu realizacji w projektach rozwojowych koordynowanych przez HR
 12. Założenia transferowe procesu szkoleniowego jako priorytet w wyborze właściwej realizacji
 13. Formy inwestycji w kapitał ludzki
 14. Szkolenie efektywne biznesowo – etapy aktywności organizacyjnych i koordynacyjnych
 15. Koncepcje rynkowe efektywności biznesowej szkoleń – sposoby weryfikacji rynku dostawców usług szkoleniowych, rozwojowych i doradczych
 16. Praktyki standaryzacyjne rynku szkoleniowego – przegląd praktyk rynku dostawców usług rozwojowych w kontekście etyki, uczciwości i gwarancji jakości usługi dla kupującego (HR)

Moduł 2 – Identyfikacja i analiza potrzeb rozwojowych (szkoleniowych)

 1. Kluczowe perspektywy organizacyjne w Identyfikacji POTRZEB SZKOLENIOWYCH/ROZWOJOWYCH
  • Źródła informacji na poziomie organizacji
  • Źródła informacji na poziomie grup stanowiskowych
  • Źródła informacji na poziomie pracownika
 2. Koncepcja poziomów potrzeb organizacyjnych jako celowana efektywność realizacji działań szkoleniowych
 3. Macierz identyfikacji potrzeb szkoleniowych
 4. Narzędzia stosowane w identyfikacji i analizie potrzeb szkoleniowych
 5. Etapy badania potrzeb szkoleniowych – checklista działań koordynacyjnych dla HR
 6. Realność planu rozwojowego – kluczowe czynniki powodzenia wydarzenia szkoleniowego
 7. Model rozwoju szkoleń oparty na okresowej ocenie pracowniczej i/lub ewaluacjach bieżących (kompetencyjnych i wskaźnikowych KPI, KRI)
 8. Co może pójść nie tak? – ryzyka projektów szkoleniowych
 9. Analityczne podejście do ryzyka i odchyleń projektów szkoleniowych; rekomendacje działań neutralizujących i optymalizacyjnych
 10. Typologia projektów szkoleniowych z perspektywy wyniku (koszyki potrzeb organizacyjnych)
 11. Rola interwencji rozwojowych w budowaniu przewagi konkurencyjnej organizacji

Moduł 3 – Projektowanie szkoleń i cyklów rozwojowych

 1. Cele edukacyjne w modelu przekazywania wiedzy, umiejętności i postaw wewnątrz organizacji
  • Zdobycie nowej lub rozwinięcie posiadanej wiedzy i/lub umiejętności (wariant luka lub rozwój dotychczasowego poziomu)
  • Kształtowanie umiejętności proceduralnych (stanowisko pracy, efektywność zadaniowa)
  • Kształtowanie umiejętności strategicznych (zespół/grupa otoczenie pracownika, efektywność organizacyjna)
 2. Zasada SMART w definiowaniu celów szkoleniowych
 3. Weryfikacja i wybór partnerów projektów szkoleniowych dla organizacji (konkursy, „samplingi”, referencje)
 4. Weryfikacja dostawców – dokumentacja dla HR wspierająca decyzję wyboru realizatora działań rozwojowych (ujęcie: firma szkoleniowo-doradcza, trener, konsultant)
 5. Praktyki standaryzacyjne rynku szkoleniowego:
  • Koncepcja szkolenia efektywnego biznesowo. Model SEB
  • Certyfikacja trenerów w standardzie/ standardach rynkowych
  • Certyfikacja dostawców usług rozwojowych – kluczowe podejścia
  • Certyfikacje rynkowe w obszarze biznesowych procesów szkoleniowych/rozwojowych
 6. Narzędzia profesjonalizacji wyboru szkoleń i usług rozwojowych (SUS, SPK)
 7. Model skutecznego transferu wiedzy i umiejętności, czyli jak projektować by szkolenie służyło uczestnikom, uczącemu i celom biznesowym organizacji
 8. Standaryzacja procesów naboru know-how dla działań rozwojowych z zachowaniem zasad etyki i bezpieczeństwa zamawiających (wewnętrznych specjalistów i ekspertów HR oraz koordynatorów projektów szkoleniowych)
 9. Projektowanie programów wsparcia organizacyjnego (szkoleń, cykli szkoleniowych, programów typu akademia, ścieżek talentowych i/lub sukcesorskich)
 10. Dokumentacja projektowa
  • MATRYCA ZARZĄDZANIA ROZWOJEM PRACOWNIKÓW – autorskie narzędzie do projektowania i koordynacji ścieżek procesów szkolenia i rozwoju
  • WEHIKUŁ PROJEKTANTA WYDARZENIA ROZWOJOWEGO – autorskie narzędzie do zaprojektowania szkolenia i/lub interwencji rozwojowej
 11. Podstawowe błędy, w projektowaniu i realizacji projektów szkoleniowych oraz sposoby ich neutralizacji z poziomu HR

Moduł 4 – Trening właściwy czyli realizacja szkolenia

 1. Standard procesu szkoleniowego – jak powinna wyglądać realizacja szkolenia
 2. Ukierunkowanie prowadzącego trenera w kontekście efektywnej realizacji założeń szkolenia
  – ryzyka i atuty – konsekwencje dla HR
 3. Typologia szkoleń w organizacjach ze względu na formę projektu
 4. Warianty modeli strukturalnych w projektowaniu szkolenia w zależności od oczekiwanych efektów kształcenia:
  • Model (1/2/3/warianty/cykle)
  • Proces
  • Cykl
  • Level Up
  • Drzewo decyzyjne
 5. Narzędzia i formy pracy z zespołem/grupą roboczą – projektową wykorzystywane na salach szkoleniowych – ich adekwatność w wykorzystaniu wewnątrzorganizacyjnym do osiągnięcia zakładanych celów biznesowych
  • Mini wykład, prezentacja
  • Instruktaże narzędziowe i proceduralne
  • Studium przypadku i rozwiązywanie zagadnień problemowych
  • Symulacje zadaniowe, strategiczne
  • Odgrywanie ról
  • Gry szkoleniowe
  • Analiza praktyk organizacyjnych
  • Praca indywidualna
  • Praca grupowa
  • Testy, ankiety, kwestionariusze
 6. Metodyka pracy trenera na sali szkoleniowej
  • Struktura logiczna jednostki – dnia szkoleniowego
  • Struktura dynamiczna jednostki – dnia szkoleniowego
  • Struktura logiczna i odpowiedni dobór treści w zależności od wyboru formy projektu szkoleniowego (szkolenie 1 dzień, 2 dni, 3 dni, 2+2 dni, cykle szkoleniowe, programy długookresowe, programy typu akademia/talenty/certyfikacja)
 7. Koncepcja Davida Kolba oraz odpowiadające style uczenia się i ich wykorzystanie w praktyce zawodowej
 8. Cykl Kolba – diagnostyka szybka i pogłębiona w ujęciu efektywności szkolenia/ test z interpretacją

Moduł 4 (c.d.)

 1. Efektywność przekazu i odbioru (perspektywa transferowa WIEDZA. UMIEJĘTNOŚCI. POSTAWY)
 2. Budowanie autorytetu osoby odpowiedzialnej za procesy rozwojowe
 3. Specyfika pracy z grupą roboczą w różnych typach aktywności rozwojowych – opisy i rekomendacje interwencji prowadzącego
 4. Charakterystyka procesu uczenia się w grupie szkoleniowej (praktyki przydatne akcentowaniu kluczowych treści i założeń planowania rozwoju)
 5. Uwarunkowania procesu uczenia się w grupie szkoleniowej/roboczej (środowisko zawodowe, wariant otwarty i zamknięty)
 6. Kształtowanie relacji z grupą roboczą w poszczególnych fazach rozwoju grupy, umiejętność płynnego prowadzenia spotkania, osiąganie założeń/celów spotkania.
  • Inicjowanie kontaktu z grupą i budowanie autorytetu trenera
  • Diagnoza grupy i ustawienie form współpracy z uczestnikami szkolenia
  • Faza rozwoju grupy szkoleniowej (szkolenia w formule otwartej i zamkniętej)
  • Zakończenie kontaktu z grupą i relacje poszkoleniowe
 7. Formuła tradycyjna vs. Formuła on-line w wydarzeniach szkoleniowych
 8. Technologie edukacyjne w przekazie szkoleniowym w organizacjach
 9. Liczebność grup i ich wpływ na skuteczność odbioru i rzeczywista efektywność szkolenia
 10. Rola kadry menadżerskiej w skuteczności transferu i stabilizowaniu efektów procesu szkolenia i rozwoju (model ambasadorski)
 11. Trudności w grupach roboczych/ projektowych na „salach szkoleniowych” – profilaktyka, neutralizacja i wczesne reagowanie
  • Trudne grupy – sposoby postępowania i przygotowania prowadzącego i grupy do wymagającego wydarzenia rozwojowego
  • Trudni uczestnicy – sposoby radzenia sobie z nimi bezpośrednio podczas spotkania
  • Prowokowanie trudności przez prowadzącego (świadome i nieświadome mechanizmy)
  • Aktywności trenerskie ukierunkowane na neutralizowania czynników powodujących trudności
 12. Czynniki wpływające na rezultaty procesu uczenia się w organizacjach
 13. Trwałość treści szkolenia w kontekście upływu czasu od szkolenia a utrata wiedzy i umiejętności
 14. Metody rozwoju kompetencji trenera

Moduł 5 – ewaluacja szkoleń i wydarzeń rozwojowych

 1. Ewaluacja – główne oczekiwania organizacji wobec inwestycji szkoleniowych
 2. Cele i wymiary ewaluacji procesu szkoleniowego (podczas szkolenia, grupy roboczej – projektowej/eksperckiej, prezentacji, spotkania moderowanego, wydarzenia szkoleniowego)
 3. Efekty i konsekwencje dopasowanej i niedopasowanej ewaluacji – dla prowadzącego, uczestników, działu HR, organizacji
 4. Modele ewaluacji szkoleń (wydarzeń rozwojowych) w praktyce polskiego rynku szkoleniowego:
  • Model ewaluacji Donalda Kirkpatricka (klasyczne i nowe podejście 2.0) walidacja podejścia i dostosowanie do potrzeb HR i celów biznesowych organizacji
  • Kirpatrick 2.0 jak stosować w praktyce organizacyjnej
  • Model C.I.P.O (KNPR)alternatywa ewaluacji
  • Model RoI Philipsa
  • Model Wyceny kapitału ludzkiego* (ex ante/ ex post)
 5. Przegląd narzędzi pomiaru rezultatów szkolenia (praktyczne zastosowanie modelu Kirpatricka)
 6. Narzędzia diagnostyczne i agregacyjne wykorzystywane w procesie ewaluacji procesów organizacyjnych – jak zrobić dobrą ankietę
 7. Rekomendacje do stworzenia DEDYKOWANEJ – skutecznej i adekwatnej w metodzie ANKIETY EWALUACYJNEJ wspierającej interesariuszy procesu szkoleniowego (możliwość stworzenia wspólnie z trenerem i/lub podczas konsultacji poszkoleniowej)
 8. Monitoring i wsparcie we wdrażaniu kompetencji w pracy (wsparcie HR w modelu partycypacji odpowiedzialności interesariuszy)
 9. Rzeczywisty zwrot z inwestycji szkoleniowej w modelach ewaluacji oparty na wewnątrz organizacyjnych ewaluacjach okresowych:
  • System okresowych ocen pracowniczych
  • System feedbacków (okresowych, bieżących)
  • Podejście wskaźnikowe: KPI, KRI, inne wskaźniki efektywności
  • Modele zarządzania kompetencjami
  • Systemy zarządzania przez cele/efekty/wartości (MBO, MBR, MBW)
  • Rekomendacja do tworzenia arkuszy kontroli wyceny efektywności w odniesieniu do  stosowanego modelu oceniania kompetencji i postępów pracowników w organizacji
 10. ROI w szkoleniach – sposoby rozliczania efektywności szkoleń (grupa/jednostka/proces)
 11. Korzyści niewymierne szkolenia i wartości dodane z projektów szkoleniowych
 12. Odpowiedzialność prowadzącego spotkanie za ewaluację (model pracy z koordynacją szkolenia HR)
 13. Podsumowanie wyników i prezentacja wniosków jako punkt wyjścia do kolejnych projektów rozwojowych w organizacji:
  • Onboarding (program adaptacji pracowniczej)
  • Projekty ścieżek karier pracowniczych wraz z ustawieniem alternatyw stanowiskowych i zadaniowych
  • Zarządzanie talentami wraz z ustawieniem sukcesji stanowiskowych
  • Strategiczne i operacyjne programy szkoleniowe pracowników
  • Programy wprowadzające/stabilizujące: wartości organizacyjne, kodeksy etyczne, programy antymobbingowe/mediacji wewnątrzorganizacyjnych
  • Wdrożenia procesowe na poziomie organizacyjnym (całość organizacji, wybrane działy, grupy pracownicze i/lub projektowe)
Prowadzący:

trener Kompetea Elżbieta SucharskaEkspert obszaru – szkolenia HR. Praktyk. Mediator. Certyfikowany Trener biznesu. Menadżer z kilkunastoletnim oświadczeniem w biznesie w obszarze HR (ścieżka menadżerska, ekspercka i wdrożeniowa). Realizator projektów implementacji /optymalizacji procesów HR w organizacjach w randze Kierownika projektu, Eksperta oraz Konsultanta wiodącego. Współtwórca, wykładowca i opiekun merytoryczny studiów podyplomowych Trenerstwo i Coaching w WSZP w Warszawie. Posiada kilkuletnie doświadczenie w zarządzaniu działem personalnym w organizacji, o profilu produkcyjnym, funkcjonującej w dynamicznym otoczeniu biznesowym (restrukturyzacja, standaryzacje procesów HR/operacje, wdrożenie zmiany modelu zarządzania, systemy ewaluacji pracowniczej – bieżącej i okresowej, systemy motywacyjne/rozliczeniowe). Projektant narzędzi diagnostycznych i programów rozwojowe dla pracowników przedsiębiorstw i organizacji.

Obszar wiedzy fachowej:

 • Zarządzanie kapitałem pracowniczym,
 • Inicjowanie i koordynacja procesów HR, (w tym restrukturyzacje)
 • Interwencyjny HR (mediacje, negocjacje pracownicze, rezyliencja)
 • Onboarding, projektowanie programów adaptacyjnych, standaryzacja procesu i narzędzi, wdrożenia
 • Projektowanie i realizacja projektów rozwojowych dla pracowników
 • Ewaluacje skuteczności działań rozwojowych w organizacjach
 • Zmiany organizacyjne i zarządzanie zmianą (w tym restrukturyzacje)
 • Standaryzacja procesów i działań organizacyjnych HR, projektowanie, testy, wdrożenia dedykowanych narzędzi diagnostycznych

Certyfikaty:

 • Trenera rozwoju umiejętności coachingowych, metod i technik pracy rozwojowej
 • Szkoła Trenerów i Doradców Biznesu
 • Management Trainers School MATRIK
 • Szkoła Tutorów Akademickich Collegium Wratislaviense
 • Mediatora w postępowaniu z prawa pracy i mediacji w organizacji
 • Mediatora w postępowaniu cywilnym i gospodarczym
więcej
Informacje organizacyjne:

Harmonogram

1 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 10:00
Przerwa obiadowa 13:00 – 13:40
Zakończenie szkolenia 17:00

2 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

3 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 08:00
Przerwa obiadowa 12:00 – 12:40
Zakończenie szkolenia 15:00

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji

centrum konferencyjne Golden Floor Millennium Plaza; Al.Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa

Dodatkowe informacje

Cena zawiera: udział w szkoleniu stacjonarnym materiały dydaktyczne oraz dyplom w wersji papierowej lunch oraz przerwy kawowe podczas trwania szkolenia

Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU.

Harmonogram

1 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

2 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

3 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji

on-line, Microsoft Teams (w szkoleniu można uczestniczyć poprzez przeglądarkę lub z poziomu aplikacji); instrukcja jak dołączyć do szkolenia oraz jak sprawdzić parametry techniczne dostępna jest TUTAJ

Dodatkowe informacje

Cena zawiera: dostęp do szkolenia on-line materiały dydaktyczne oraz dyplom ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej

Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU.

Kompetea all rights reserved

Zarządzanie szkoleniami - warsztaty metodyczne
18-19.01.2024 Katowice, 05-06.02.2024 Warszawa, 14-15.03.2024 Wrocław, 03-04.06.2024 Warszawa
1890 zł + 23% VAT/ osoba
1590 zł + 23% VAT/ osoba
06-07.05.2024 on-line, 19-20.08.2024 on-line