Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

Cel szkolenia z komunikacji interpersonalnej:

Każda organizacja potrzebuje efektywnych systemów komunikowania się pracowników pomiędzy sobą. Okazuje się, że problem ten możemy rozpatrywać na kilku płaszczyznach: organizacji, zespołów i jednostek. Wzmacniając umiejętności interpersonalne swoich pracowników organizacja staję się efektywniejsza, zespoły mogą ze sobą współpracować, a procesy i procedury nie hamują rozwoju i płynności pracy. Problemem może być jednak fakt, że  natłok zadań, presja czasu, kondycja psychofizyczna, niska świadomość siebie mogą wywoływać sytuacje stresogenne, a te w konsekwencji prowadzić do konfliktów.

Celem szkolenia jest integracja zespołu w celu poprawy komunikacji i współpracy, dzięki której osiąganie celów staje się łatwiejsze i pewniejsze – wypracowanie zasad efektywnej komunikacji i współpracy. Uświadomienie własnych niedostatków komunikacyjnych, ich wyeliminowanie i rozwój umiejętności komunikacyjnych . Trening komunikatów asertywnych.

Cele szczegółowe szkolenia:

 • poznanie barier psychologicznych, które utrudniają zarządzanie sobą w stresie
 • autoanaliza zachowań psychologicznych i fizjologicznych w sytuacjach stresogennych
 • poznanie metod diagnozowania i skutecznego radzenia sobie z obciążeniami stresowymi
 • minimalizowanie stresu w pracy zespołowej
 • trening antystresowy
 • nabycie umiejętności relaksacji w warunkach stresujących
 • odnalezienia inspiracji do rozwoju i odszukania w sobie pozytywnych emocji
 • poznanie zasad skutecznej komunikacji
 • kształtowanie postawy asertywnej sprzyjającej pracy zespołowej
 • poznanie metod ustalania priorytetów w celu minimalizowania stresu
 • wykorzystanie narzędzi do planowania i wykonywania zadań pod presją czasu
 • odnalezienie harmonii pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym
 Korzyści ze szkolenia:

Korzyści dla pracodawcy:

Integracja zespołu w celu poprawy komunikacji i współpracy, dzięki której osiąganie celów staje się łatwiejsze i pewniejsze oraz wzmocnienie pozytywnego wizerunku firmy.

Korzyści dla uczestników:

Co uczestnik będzie wiedział, (czyli czego dowie się w trakcie trwania szkolenia)?

 • Dowie się, jak wygląda proces przekazywania informacji, jaką rolę odgrywa w nim nadawca, odbiorca i komunikat
 • Dowie się, jakie bariery utrudniają efektywne porozumiewanie się (różne „osobowości”, brak świadomości celu, niezrozumienie poziomów – zadaniowego i społeczno – emocjonalnego, brak umiejętności komunikacji na poziomie jednostki)
 • Pozna zasady skutecznej komunikacji
 • Dowie się, dlaczego niektóre informacje są gubione lub ulegają zniekształceniu
 • Uświadomi sobie, dlaczego ludzie używają różnych słów do opisu rzeczywistości i jak stres wpływa na zaburzenie procesu komunikacji
 • Dowie się jak wykorzystać komunikację niewerbalną do budowania relacji
 • Pozna i przećwiczy narzędzia komunikacyjne (parafrazę, rodzaje pytań i zakres ich stosowania, komunikat „JA”)
 • Pozna sposoby przekazywania informacji w sposób asertywny (konstruktywna krytyka, kanapka informacji zwrotnych, komunikat UFO, technika FUKOZ)
 • Pozna siłę kotwic emocjonalnych, czyli co zrobić, aby inni ludzie czuli się bardzo dobrze w naszym towarzystwie
 • Dowie się, jak stres wpływa na relacje z innymi
 • Poznają techniki zarządzania emocjami

Co uczestnik będzie umiał, (czyli czego się nauczy i jak będzie potrafił wykorzystać daną wiedzę w praktyce)?

 • Będzie potrafił obserwować i analizować komunikaty werbalne i pozawerbalne partnera rozmowy
 • Będzie potrafił zadawać efektywne pytania: Współpracownikom, Przełożonym, Klientom diagnozując ich potrzeby bez naruszania ich godności i prawa do odmiennego zdania
 • Będzie potrafił aktywnie słuchać partnera rozmowy dając mu poczucie ważności pełnego zaangażowania w rozmowie
 • Nauczy się używać parafrazę
 • Nauczy się, jak wykorzystać pytania precyzujące wypowiedzi
 • Nauczy się słuchania opartego na empatii i otwartości
 • Nauczy się, jak przygotować się do trudnych rozmów przyjmując odpowiednią postawę i technikę rozmowy pomagającą w przekonywaniu innych do swoich racji, produktów, usługi itd
 • Nauczy się, jak udzielić podwładnemu/współpracownikowi/klientowi konstruktywnej informacji zwrotnej
 • Będzie odważniejszy i pewny siebie oraz swoich umiejętności w rozmowach z trudnym partnerem, zdenerwowanym klientem, wymagającym przełożonym itd.
 • Będzie potrafił efektywnie współpracować w zespołach poprzez precyzję komunikatu, umiejętność dzielenia się doświadczeniem (informację zwrotną)
 • nauczy się metod redukcji dużego stresu
 • pozna zasady relaksacji

 Jakie kompetencje społeczne ma szansę rozwinąć/nabyć korzystając ze szkolenia?

 • Pozna asertywne narzędzia komunikacyjne (Parafrazę, rodzaje pytań i zakres ich stosowania, komunikat „JA”) i będzie umiał je zastosować w komunikacji z innymi
 • Pozna i nauczy się stosować konstruktywną krytykę, kanapkę informacji zwrotnych, komunikat UFO, technikę FUKOZ
 • Nabędzie umiejętność parafrazowania
 • Pogłębi wiedzę na temat sposobu przetwarzania informacji przez umysł człowieka
 • Pozna metody wpływania na stan emocjonalny innych osób
 • Nauczy się stosować „dopasowania” i „prowadzenia” w czasie komunikacji
 • Nauczy się unikać słów, które sabotują komunikację
 • Nauczy się jak nadawać „na tej samej fali” – rozpoznawać język wzrokowca, słuchowca, kinestetyka
 • Wzmocni umiejętność bezstresowej komunikacji
 • Wzmocni umiejętność radzenia sobie z krytyką
 • Wzmocnią swoje umiejętności dotyczące radzenia sobie ze stresem;
 Metody pracy:

Trening ma charakter zajęć interaktywnych – ćwiczenia będą wykonywane indywidualnie, w parach i mniejszych grupach zadaniowych.  Struktura dokonywania pożądanych zmian odbywa się na trzech fundamentalnych poziomach: wiedzy, umiejętności, wartości i postaw. Forma zajęć warsztatowo – wykładowa z wykorzystaniem m.in. następujących metod szkoleniowych: dyskusje moderowane, praca w podgrupach, praca indywidualna, mini wykłady, pogadanka, mapy myśli, demonstracja, metafora, kwestionariusz osobowy, ćwiczenia i omówienia ćwiczeń, testy kwestionariuszowe.

Program szkolenia z komunikacji interpersonalnej:

Moduł 1. EFEKTYWNA KOMUNIKACJA W ZESPOLE

Cel: Uświadomienie uczestnikom mechanizmów ułatwiających i blokujących komunikację w zespole

 • Nastawienie i stereotypy – „czy każdy Włoch jest doskonałym….”, a „Kobiety z dużymi ….są bardzo…”
 • „Nie suknia zdobi człowieka”, a jednak „Habit czyni mnicha” – Jak cię widzą, tak cię piszą, czyli jak dbać o własny wizerunek i godnie reprezentować instytucję, w której pracuję
 • Udoskonalenie umiejętności efektywnego komunikowania się w zespole
 • Poziomy konfliktów – rozwiązywanie konfliktów w zespołach
 • Style komunikacyjne

Moduł 2. WARUNKI EFEKTYWNEJ KOMUNIKACJI – JAK WYKORZYSTAĆ KOMUNIKATY WERBALNE W CELU PODNIESIENIA ZDOLNOŚCI KOMUNIKACYJNYCH

Cel: uświadomienie barier blokujących komunikację i elementów sprzyjających budowaniu relacji na poziomie werbalnym

 • Bariery utrudniające efektywne porozumiewanie się z innymi
 • Aktywne, bierne, kosmetyczne, czy głębokie – jak słuchanie wpływa na nawiązywanie relacji i zarządzanie relacjami z innymi?
 • Jak być w pełni aktywnym słuchaczem? Kształtowanie aktywnego słuchania opartego na empatii i otwartości
 • Parafraza „Jeśli dobrze rozumiem…”
 • Siła pytań – jak wykorzystać pytania precyzujące wypowiedzi
 • Rodzaje pytań i zakres ich stosowania

Moduł 3. MOWA CIAŁA – JAK ODCZYTYWAĆ SYGNAŁY NIEWERBALNE I JAK JE WYKORZYSTYWAĆ WE WŁASNYM PRZEKAZIE.

Cel: poznanie sygnałów niewerbalnych otwierających i blokujących komunikację

 • „Ze spuszczoną głową, powoli…” postawa ciała – jak wyglądają pozycje „otwarte” i „zamknięte” i jakie niosą komunikaty;
 • Sposoby wykorzystywania dłoni w procesie komunikacji;
 • Rola gestów w wyrażaniu emocji i wywieraniu wpływu – gesty pożądane i wzbudzające agresję;
 • Mimika twarzy – jak odczytywać emocje, kiedy oczy kłamią, a kiedy uśmiech jest szczery?
 • W jaki sposób tworzone są zależności przestrzenne; nasze strefy osobistego bezpieczeństwa – jak je wykorzystać w komunikacji z innymi.

Moduł  4. ASERTYWNA KOMUNIKACJA I KONSTRUKTYWNA KRYTYKA KLUCZEM DO EFEKTYWNOŚCI     

Cel: poznanie postaw nawykowych i wyuczonych, autodiagnoza preferowanej postawy, trening wybranych technik asertywnych  pogłębienie samoświadomości uczestnika dotyczącej konstruktywnej krytyki

 • Typy postaw: postawy nawykowe (agresywna, pasywna, manipulacyjna) i wyuczone (asertywna i odważna)
 • Korzyści z bycia asertywnym
 • Preferowany styl zachowania
 • Techniki mówienia „nie”
 • Trening technik asertywnych:
 • Asertywny komunikat „JA”
 • Sposoby przekazywania informacji w zespole – narzędzia asertywne:
 • Konstruktywna krytyka
 • Komunikat UFO
 • Technika FUKOZ
 • Kanapka informacji zwrotnych
 • Konstruktywna krytyka

Moduł  5. CZYM JEST STRES, JAKIE SĄ JEGO ŹRÓDŁA?

Cel: Uświadomienie uczestnikom wewnętrznych i zewnętrznych czynników stresowych, pogłębienie samoświadomości uczestnika na temat własnych sposobów reagowania na stres i radzenia sobie z nim.

 • Czym jest stres; rodzaje stresu (eustres, dystres);
 • Czy każdy stres jest zły? Proporcja poziomu stresu do wykonywanego zadania – Prawo Yarkesa i Dodsona
 • „Jak stres wpływa na mnie?” – Autodiagnoza
 • Jakie sytuacje są dla mnie trudne? – typologia indywidualna
 • Jak reaguję na sytuacje trudne? – schematy, nawyki działania
 • Znaczenie inteligencji emocjonalnej dla skuteczności radzenia sobie ze stresem
 • Świadomość własnego wzorca zachowań w obliczu stresu – wg F. Littauer

Moduł 6. FIZJOLOGICZNE I PSYCHOLOGICZNE PRZEJAWY SYTUACJI STRESOGENNEJ

Cel:  uruchomienie doświadczeń w zakresie odczuwania stresu i jego wpływu na funkcjonowanie ciała i mózgu.

 • Przyczyny chronicznego stresu
 • Objawy stresu (objawy dostrzegalne w zachowaniu)
 • Neurofizjologia reakcji stresowej – co się dzieje w moim mózg, kiedy się denerwuję?
 • Fizjologiczne przejawy reakcji stresowej (objawy dostrzegalne w funkcjonowaniu ciała)
 • Psychologiczne przejawy reakcji stresowej (objawy dostrzegalne w zachowaniu)
 • Fazy stresu – od „uciekać czy bić się” do „udawać martwego”
 • Następstwa chronicznego stresu (frustracja, problemy z zapamiętywaniem i koncentracją, choroby stresowe, kłopoty ze snem, chroniczne zmęczenie, depresja, syndrom wypalenia, bezpłodność).

Moduł 7.  TRENING KONTROLI EMOCJI W SYTUACJACH TRUDNYCH, TECHNIKI REDUKCJI DUŻEGO STRESU

Cel: wyposażenie uczestnika w praktyczne techniki obniżające poziom stresu.

 • Ćwiczenia oddechowe – kontrola tętna, rozluźnianie mięśni
 • „Trening MASEK” – warunkowanie obniżonego tętna
 • Trening relaksacji neuromięśniowej
 • Techniki umysłowe – wizualizacje, afirmacje
 • Gimnastyka mózgu – ćwiczenia synchronizujące półkule mózgowe
 • Office aerobik – ćwiczenia fizyczne poprawiające sprawność umysłową
 • Ćwiczenia i zabawy ruchowe – ćwiczenia Dennisona, technika Jacobsona
Prowadzący:

Certyfikowany Trener, coach (certyfikat Multi Level Coaching ) – business coaching, manager coaching, life coaching oraz personal coaching; Mistrz Praktyk NLP. Od 18 lat związana z branżą szkoleniową. Specjalizuje się w obszarach: zarządzanie stresem i kontrola emocji, efektywność i zarządzanie sobą w czasie,  obsługa Klienta,  komunikacja i asertywność,  wystąpienia publiczne i autoprezentacja, efektywność zawodowa i osobista, kreatywność i proaktywność, joga umysłu.

Informacje organizacyjne:

Harmonogram

1 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 10:00
Przerwa obiadowa 13:00 – 13:40
Zakończenie szkolenia 17:00

2 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji

sala szkoleniowa w centrum Warszawy; informacja u Organizatora

Dodatkowe informacje

Cena zawiera: udział w szkoleniu stacjonarnym materiały dydaktyczne oraz dyplom w wersji papierowej lunch oraz przerwy kawowe podczas trwania szkolenia

Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU.

Harmonogram

1 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

2 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji

on-line, Microsoft Teams (w szkoleniu można uczestniczyć poprzez przeglądarkę lub z poziomu aplikacji); instrukcja jak dołączyć do szkolenia oraz jak sprawdzić parametry techniczne dostępna jest TUTAJ

Dodatkowe informacje

Cena zawiera: dostęp do szkolenia on-line materiały dydaktyczne oraz dyplom ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej

Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU.

Kompetea all rights reserved

Komunikacja interpersonalna z elementami asertywności i radzenia sobie ze stresem
17-18.06.2024 Warszawa (pewny termin), 30.09-01.10.2024 Warszawa, 12-13.11.2024 Katowice, 16-17.12.2024 Warszawa
1550 zł + 23% VAT/ osoba
1350 zł + 23% VAT/ osoba
19-20.08.2024 on-line, 21-22.10.2024 on-line