Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

Od sprawności działania kadry kierowniczej zależy efektywność organizacji i jej konkurencyjność na rynku, dlatego tak ważna jest płynność menadżerów w zarządzaniu procesami oraz wiedza o możliwościach wykorzystania potencjału podległego zespołu. Niniejsze szkolenie ma za zadanie ukierunkować i wesprzeć w wyzwaniach codzienności zawodowej doświadczonych menadżerów, którzy poszukują rozwiązań zwiększających skuteczność zarządzania zespołem, budując przy tym profesjonalną markę osobistą.

 Adresaci szkolenia:

Szkolenie jest adresowane do osób, które są odpowiedzialne za zarządzanie i koordynację podległymi pracownikami, projektami, zespołami czy grupami eksperckimi w organizacjach oraz chcących doskonalić swoją wiedzę i umiejętności menadżerskie i przywódcze.

 Korzyści ze szkolenia:

UMIEJĘTNOŚCI

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą umieli:

 • Samodzielnie zaprojektować modele realizacji procesów ZZL w podległym zespole, opierając się na standardach organizacji
 • Opracować program optymalizacji działań organizacyjnych wraz z dokumentacją
 • Wybrać właściwą ścieżkę produktywnego rozwiązania konfliktów w zespole
 • Koordynować przebieg procesów biznesowych w podległym zespole i niezwłocznie reagować na odchylenia
 • Określić i dobrać do programu wskaźniki efektywności (wielowymiarowe)
 • Zbudować profesjonalny wizerunek menadżera – eksperta w oparciu o doświadczenia własne oraz wiedzę i umiejętności nabyte podczas warsztatu.

NARZĘDZIA

 • STANDARYZOWANE MODELE ROZMÓW przydatnych w praktyce menadżerskiej (rozmowa kwalifikacyjna, instruktaż zadaniowy/ stanowiskowy, menadżerski, rozmowa motywacyjna, rozmowa delegująca, rozmowa egzekwująca, exit interview, feedback zadaniowy, rozmowa separująca, rozmowy rozstania, rozmowa argumentująca decyzje zespołowi)
 • Pakiet materiałów – dobrych praktyk rynkowych z omówieniem i rekomendacjami dla wdrożenia organizacyjnego (podział sektorowy i branżowy)
 • Pakiet materiałów i rekomendacji literatury i artykułów branżowych w obszarze prowadzenia/ koordynowania procesami zarządzania kapitałem pracowniczym w organizacji
 • Realizacja testu z interpretacją i rekomendacjami do osobistej zmiany behawioralnej w zakresie poprawy kompetencji menadżerskich (Oparty na modelu Blancharda– Servant Leaderhip )
 • Narzędzie diagnostyczne z rekomendacją wdrożenia w podległy zespół  dotyczące strategii działania w sytuacjach konfliktowych w wybranym zespole

BONUS

Uczestnicy szkolenia mają możliwość skorzystać ze ZDALNEJ KONSULTACJI POSZKOLENIOWEJ z Trenerem, w wymiarze do 2 h, z obszaru zagadnień podejmowanych na szkoleniu.

 Metody pracy:

Szkolenie ma charakter warsztatowy, nakierowane na transfer wiedzy i praktycznych umiejętności uczestników. Wykorzystywane formy pracy z grupą:

 • Mini wykłady, prezentacje
 • Instruktaże narzędziowe, symulacje wdrożeń
 • Ćwiczenia indywidualne i grupowe
 • Testy, ankiety, kwestionariusze – do wykorzystania w praktyce własnej uczestników
 • Analiza studiów przypadków, praca warsztatowa
 • Analiza dobrych praktyk rynkowych w ramach tematyki merytorycznej
Program szkolenia:

MODUŁ 1/ NOWOCZESNE PRZYWÓDZTWO. WYZWANIA ORGANIZACJI CZASÓW „POSTCOVID”

 1. Efektywność lidera w realizowaniu zadań menadżerskich, merytorycznych i zespołowych
 2. „Servant leadership” – nowoczesne podejście do przywództwa organizacyjnego w modelu 3.0
 3. Lider transgresyjny – nowoczesny typ przywództwa w organizacjach innowacyjnych.
 4. Rola procesu grupowego w efektywnym zarządzaniu podległym zespołem w warunkach dynamicznie zmieniające się otoczenia organizacji
 5. Model przywództwa sytuacyjnego Blancharda – prowadzenie menadżerskie i oczekiwania efektywności wyników pracy
 6. Zachowania lidera i wpływ ukierunkowany na stymulowanie aktywności podległych pracowników (orientacja na kreację i/lub na implementację celów biznesowych i postaw zawodowych)
 7. Typy pracowników – behawioralne ujęcie w kontekście wyników pracy
 8. „Personal branding” w ścieżce kariery doświadczonego menadżera

MODUŁ 2/ PROCESY ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM PRACOWNICZYM W PRAKTYCE

REKRUTACJA I SELEKCJA – WYBÓR WŁAŚCIWYCH KANDYDATÓW DO ZESPOŁÓW Z POTENCJAŁEM EFEKTYWNOŚCI

 • Metody identyfikacji gotowości zespołu na przyjęcie nowego pracownika
 • Rozmowy kwalifikacyjne W PRAKTYCE REKRUTACYJNEJ (scenariusze, zestawy pytań, modele wyborów)
 • Skuteczne zasady wyboru Kandydata do zespołu – adekwatność versus dopasowanie
 • Błędy w procesach rekrutacyjnych i sposoby ich neutralizacji z pozycji menadżera zespołu
 • Rola przygotowania zespołu na przyjęcie nowego pracownika – skuteczność preadaptacji w procesach naboru

SKUTECZNY ONBOARDING – MODELOWANIE WDROŻENIA NOWEGO CZŁONKA ZESPOŁU

 • Role i zadania interesariuszy procesu adaptacji
 • Podmioty wspierające wdrożenie adaptacyjne w odniesieniu do relacji interpersonalnych
 • Skuteczne formy szkolenia w procesie adaptacji (instruktaże, obserwacje, modelowanie, rotacje, onthejob training)
 • Etapy procesu onboardingu w odniesieniu do potrzeb zespołu i Przełożonego
 • Ewaluacja ilościowa i jakościowa procesu wsparcia nowego pracownika oraz efektów jego pracy w okresie próbnym
 • Główne zadania przełożonego w procesie adaptacji zadaniowej i relacyjnej
 • Czas trwania procesów onboardingowych – harmonogramy wdrożenia pracownika (Wiedza, Umiejętności, Postawy)

SZKOLENIE PODLEGŁEGO ZESPOŁU – JAK WYDOBYWAĆ POTENCJAŁY PRACOWNIKÓW ZARZĄDZAJĄC PROCESAMI ROZWOJU

 • Psychologia uczenia się dorosłych – praktyczne zastosowania w praktyce menadżerskiej
 • Obszary uwarunkowań dla sprawnej realizacji procesu szkoleniowego
 • Model skutecznego transferu wiedzy i umiejętności w organizacjach
 • Proces rozwoju kompetencji i elementy kształcenia wykorzystywane w pracy zawodowej – projektowanie sprzyjające płynności transferowi umiejętności
 • Cele edukacyjne w procesach rozwojowych – jak stawiać i wymagać, czyli kluczowa rola Przełożonego ewaluacji procesu rozwojowego
 • Model interwencji szkoleniowej efektywnej biznesowo – podstawowe etapy z uwypukleniem etapów identyfikacji i analizy potrzeb wsparcia uczestników
 • Struktura logiczna szkolenia/ zebrania/ prezentacji/ wystąpienia – narzędziowni szefa w roli trenera i/lub instruktora

EFEKTYWNA EWALUACJA JAKO OCENA SŁUŻĄCA POPRAWIE WYNIKÓW PRACY

 • Wymiary oceniania pracowników: kompetencyjne, behawioralne i wskaźnikowe – użyteczność modeli dla potrzeb menadżera prowadzącego zespół pracowniczy
 • Menadżerski wymiar SOOP podległego zespołu
 • Systemy ocen okresowych pracowników (modele 90/180/270/360 stopniowe) przygotowanie zespołu do momentu oceny i wewnątrz zespołowa polityka komunikacji towarzysząca procesowi oceny
 • Wskazówki dla menadżera prowadzącego rozmowę oceniającą – wymiar indywidualny i zespołowy
 • Rola procesu facylitacji w bieżącym ocenianiu kompetencji i wyników pracy
 • Raporty z ocen okresowych jako źródło informacji o potrzebach rozwojowych pracownika i zespołu

OFFBOARDING – ZARZĄDZANIE PROCESEM ODCHODZENIA PRACOWNIKÓW Z ZESPOŁU

 • Scenariusze postępowania w realizacji procesu offboardingu w zespole
 • Kierownicze aktywności przygotowawcze do wdrożenia procesu rozstania z pracownikiem
 • Rozmowy separacyjne, exit – interview, e -firing – przygotowanie merytoryczne i wsparcie mentalne kadr przeprowadzających zadania offboardingowe (menadżer, HR, dedykowani)
 • Dysonans poznawczy u pracowników związanych z procesem offboardingu i skuteczne neutralizowanie zachowań kontrproduktywnych (zwalniani, odchodzący, pozostający, przełożeni, współpracujący)
 • Mechanizmy psychologiczne obejmujące pracowników pozostających w zatrudnieniu – rola lidera w przeprowadzeniu zespołu przez proces odnowy kadrowej
 • Skutki niewłaściwie przeprowadzanych odejść pracowników (wymiar projektowania i/lub realizacji) i sposoby neutralizacji bezpośrednio z linii menadżerskiej

MODUŁ 3 ZARZĄDZANIE MOTYWACJĄ PRACOWNIKÓW

 1. Język lidera – sposoby na skuteczność działania w bieżącej pracy menadżerskiej.
 2. Skuteczna komunikacja na różnych poziomach organizacji (układ merytoryczny i funkcjonalny)
 3. Wsparcie pracowników i zespołu w obszarze wykonywania zadań merytorycznych (działania bieżące, awaryjne, interwencyjne).
 4. Przeciwdziałanie trudnościom związanym z kompetentnym przywództwem
 5. Sprawczość menadżerska poprzez rozwój umiejętności zadaniowych w procesie decyzyjnym
 6. Efektywne rozmowy w kontekście skuteczności pracy (modelowanie i standaryzacja)
 7. Nowoczesne modele rozwiązań kierowania kapitałem pracowniczym.
  • Instruowanie, instruktaże kompetencyjne, kalibracja zachowań
  • Delegowanie zadań, uprawnień, odpowiedzialności za efektywność
  • Rozwiązywanie problemów, podejmowanie decyzji
  • Rozmowa kontrolna / korekcyjna / separacyjna
  • Przekazywanie informacji zwrotnej
  • Bezpieczne i efektywne korygowanie – w ujęciu mentalnym i zadaniowym
  • Pochwały, rozmowy doceniające, praktyki motywacyjne – ukierunkowanie podmiotowe na pracowników i/lub zespół
 8. Narzędzia efektywnej komunikacji stosowane w praktyce menadżerskiej.
  • Rozmowa motywująca/ korygująca/ podsumowująca/wspierająca/ separująca/ oceniająca
  • Komunikaty „aktywnościowe”/ neutralizujące/ oznajmiające/ podtrzymujące decyzje
  • Reakcje na gry i mechanizmy podczas udzielania informacji zwrotnej

MODUŁ 4/ WYZWANIA LIDERA NOWYCH CZASÓW

 1. Budowanie sieci wpływów, koalicji ku efektywności działania (różne poziomy organizacyjne).
 2. Zarządzanie złożonością biznesu w świecie V U C A.
 3. Ekonomia zaufania (model pracy efektywnych zespołów 5D).
 4. Produktywne rozwiązywanie konfliktów (aspekt zarządzania i neutralizacji konfliktów – połączenie zasady rezultatu i starannego działania w ujęciu menadżera zespołu)
 5. Zarządzanie konfliktami w dynamice organizacyjnej (narzędzia, modele, scenariusze postępowania)
  • Etapy procesu rozwoju sytuacji konfliktowej
  • Postawy interesariuszy w sytuacji konfliktowej i warianty rozwiązań (postawa pasywna/ aktywna)
  • Interakcje konfliktowe pomiędzy jednostkami i/lub grupami
  • Zjawiska determinujące skuteczność porozumienia
  • Potencjał interakcji konfliktowej i możliwości wykorzystania zjawiska dla efektywności zespołowej
 6. Pseudorozwiązania sytuacji konfliktowych – diagnoza sytuacyjna i sposoby neutralizacji nieskutecznego postepowania przez menadżera zespołu
 7. Dobre praktyki oraz przykłady wdrożenia narzędzi, dokumentów wspierających konstruktywne sposoby przechodzenia przez spory, konflikty, sytuacje trudne i kroki milowe organizacji
  w dynamicznych warunkach otoczenia biznesu.
 8. Dekalog Przełożonego jako skutecznego neutralizatora sytuacji konfliktowych w organizacji
Prowadzący:

trener Kompetea Elżbieta SucharskaElżbieta Sucharska

Ekspert obszaru – szkolenia HR. Praktyk. Mediator. Certyfikowany Trener biznesu. Menadżer z kilkunastoletnim oświadczeniem w biznesie w obszarze HR (ścieżka menadżerska, ekspercka i wdrożeniowa). Realizator projektów implementacji /optymalizacji procesów HR w organizacjach w randze Kierownika projektu, Eksperta oraz Konsultanta wiodącego. Współtwórca, wykładowca i opiekun merytoryczny studiów podyplomowych Trenerstwo i Coaching w WSZP w Warszawie. Posiada kilkuletnie doświadczenie w zarządzaniu działem personalnym w organizacji, o profilu produkcyjnym, funkcjonującej w dynamicznym otoczeniu biznesowym (restrukturyzacja, standaryzacje procesów HR/operacje, wdrożenie zmiany modelu zarządzania, systemy ewaluacji pracowniczej – bieżącej i okresowej, systemy motywacyjne/rozliczeniowe). Projektant narzędzi diagnostycznych i programów rozwojowe dla pracowników przedsiębiorstw i organizacji.

więcej
Informacje organizacyjne:

Harmonogram

1 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 13:00 – 13:40
Zakończenie szkolenia 17:00

2 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 13:00 – 13:40
Zakończenie szkolenia 17:00

3 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 08:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji

sala szkoleniowa w centrum Warszawy; informacja u Organizatora

Dodatkowe informacje

Cena zawiera: udział w szkoleniu stacjonarnym materiały dydaktyczne oraz dyplom w wersji papierowej lunch oraz przerwy kawowe podczas trwania szkolenia

Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU.

Harmonogram

1 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

2 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

3 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji

on-line, Microsoft Teams (w szkoleniu można uczestniczyć poprzez przeglądarkę lub z poziomu aplikacji); instrukcja jak dołączyć do szkolenia oraz jak sprawdzić parametry techniczne dostępna jest TUTAJ

Dodatkowe informacje

Cena zawiera: dostęp do szkolenia on-line materiały dydaktyczne oraz dyplom ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej

Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU.

Kompetea all rights reserved

Continuous improvement leadership - warsztat doskonalący umiejętności menadżerskie
17-19.07.2024 Warszawa
1990 zł + 23% VAT/ osoba
1690 zł + 23% VAT/ osoba