Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

First Time Manager – szkolenia menedżerskie online i stacjonarnie

Skuteczność menadżerska jest cechą oczekiwaną już od pierwszego dnia objęcia nowego stanowiska po awansie. Tymczasem odnalezienie się w nowej roli tj. przejście od „Kolegi” do Szefa wymaga od sukcesora rewizji postawy osobistej i rozwinięcia umiejętności, których we wcześniejszych aktywnościach zawodowych nie były tak mocno akcentowane.

Szkolenia First Time Manager dla menedżerów przygotowujemy skupiając się na kluczowych obszarach: potencjale menadżera, podległym zespole i standaryzowanych procesach organizacyjnych. Dlatego też niniejszy warsztat ma za zadanie pokazać nowoczesne narzędzia kierowania kapitałem pracowniczym, a także ukierunkować i wesprzeć menadżerów po awansie w wyzwaniach zawodowych z obszarów zarządczych i merytorycznych.  Wszystko po to, by z większą płynnością pracy i komfortem, przewodzić swoim zespołom i prowadzić organizację ku przyszłości.

 Adresaci szkolenia:

Szczególnie polecane dla osób w procesie sukcesji stanowiskowej – zarówno po objęciu nowego stanowiska jak i w czasie przygotowania jako rezerwy kadrowej – niezależnie od kierunku awansu (rekrutacji wewnętrznych i zewnętrznych, rotacji stanowiskowych) pełniących role związane z zarządzaniem pracownikami – przełożonych, menadżerów, kierowników, koordynatorów projektów wewnątrzorganizacyjnych.

Cel szkolenia:

Przygotowanie uczestników szkolenia do przyjęcia roli Szefa, zarządzającego zespołem oraz koordynatora projektu w organizacjach (niezależnie od jej wielkości, profilu, struktury, wieku współpracowników, sektora czy branży) oraz doskonalenie umiejętności własnych w tym zakresie.

 Metody pracy:

Szkolenie ma charakter warsztatowy/ instruktażu aktywizującego –  nakierowane będzie na transfer wiedzy i praktycznych umiejętności uczestników, z wykorzystaniem dobrych praktyk rynkowych. Formy pracy z grupą:

 • Mini wykłady prezentacje i instruktaże narzędziowe
 • Praca warsztatowa / instruktaż aktywizujący
 • Warsztaty narzędziowe na matrycach, kwestionariuszach i dokumentach wdrożeniowych
 • Testy diagnostyczne w obszarze kompetencji menadżerskich
 • Ćwiczenia indywidualne / grupowe
 • Analiza studiów przypadków
 • Rozwiązywanie zagadnień problemowych
 • Analiza dobrych praktyk, wymiana i analiza doświadczeń
 • Fiszki, kwestionariusze i narzędzia wdrożeniowe na dokumentacji procesowej

Doradztwo indywidualne w ramach wsparcia realizowanych działań i projektów (2 h)

 Korzyści ze szkolenia:

UMIEJĘTNOŚCI

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą umieli:

 • Samodzielnie zaprojektować model relacji wewnątrz zespołowych,  z ustawieniem granic wpływu i zasad współpracy
 • Zarządzać „portfelem osobowości” w zespole i dobrać efektywne działania wspierające rozwój poszczególnych jego członków
 • Skutecznie zarządzać zespołem, używając nowoczesnych narzędzi efektywnej pracy menadżera
 • Wybrać właściwą ścieżkę produktywnego rozwiązania konfliktów w zespole
 • Koordynować przebieg procesów biznesowych w podległym zespole i niezwłocznie reagować na odchylenia
 • Zbudować profesjonalny wizerunek Szefa – w oparciu o doświadczenia własne oraz wiedzę i umiejętności nabyte podczas warsztatu.

NARZĘDZIA

 • STANDARYZOWANE MODELE ROZMÓW przydatnych w praktyce menadżerskiej (z ukierunkowaniem na: kalibrację zespołu, budowanie wizerunku i roli menadżera, delegowanie i egzekwowanie zadań w nowej roli, komunikację z pozycji Szefa, budowanie marki profesjonalnej Szefa)
 • Pakiet materiałów – dobrych praktyk rynkowych z omówieniem i rekomendacjami dla wdrożenia organizacyjnego (z zakresu postaw, aktywności menadżerskich, działań po-sukcesyjnych)
 • Pakiet materiałów i rekomendacji literatury, artykułów branżowych w obszarze prowadzenia/ koordynowania procesami zarządzania kapitałem pracowniczym w organizacji
 • Realizacja testu z interpretacją i rekomendacjami, do osobistej zmiany behawioralnej w zakresie poprawy kompetencji menadżerskich (Oparty na modelu Blancharda– Servant Leaderhip )

BONUS

Uczestnicy szkolenia mają możliwość skorzystać ze ZDALNEJ KONSULTACJI POSZKOLENIOWEJ z Trenerem, w wymiarze do 2 h, w obszarze optymalizacji własnej praktyki menadżerskiej.

Program szkolenia:

MODUŁ 1. Menadżer w nowej roli czyli od „Kolegi” do Szefa

 1. Menadżer na starcie – wyzwania i możliwości w pierwszych miesiącach po awansie
 2. Droga do zarządzania zespołem – od objęcia stanowiska do efektywnego działania
 3. Sukcesja – rekomendacje skutecznych praktyk od przygotowania kadry do osadzenia w strukturach organizacji
 4. Radzenie sobie z wyzwaniami emocjonalnymi towarzyszącymi awansowi
 5. Zespół po awansie szefa – jak na nowo ustalić zasady pracy (wariant po rekrutacji wewnętrznej i zewnętrznej)
 6. Funkcje i role menadżerów i liderów – wyzwania czasów „postcovid”
 7. Efektywna komunikacja na różnych poziomach organizacji (układ funkcjonalny – pracownicy, współpracownicy, przełożeni, zarząd) – kluczowe komunikaty wspierające oczekiwania interesariuszy
 8. Język lidera – skuteczne działania na zadania bieżące i interwencyjne – realizowane w codzienności menadżerskiej

MODUŁ 2.  Budowanie zespołu czyli układanie relacji po awansie

 1. Rola autorytetu formalnego i nieformalnego w wyzwaniach na początku kariery menadżerskiej
 2. Onboarding po awansie – skuteczne praktyki płynnego przejęcia stanowiska (w wariantach rekrutacji : wewnętrznej i zewnętrznej)
 3. Proces grupowy w zarządzaniu zespołem – efektywne prowadzenie podległego zespołu
  w warunkach dynamiki zmian otoczenia organizacji
 4. Fazy procesy grupowego – rekomendacje aktywności menadżerskiej, analiza i neutralizacja zagrożeń w warunkach środowiska zawodowego
  • Zależność
  • Różnicowanie
  • Kryzys odpowiedzialności
  • Bunt jednostki/grupy
  • Współpraca/ energia synergii rozwiązań
  • Samodzielność stanowiskowa, świadomość celu i odpowiedzialność za zadania i wyniki zespołu
 5. Nowoczesne narzędzia kierowania kapitałem pracowniczym (ujęcie narzędziowe)
  • Instruowanie, instruktaże kompetencyjne, kalibracja zachowań
  • Delegowanie zadań , uprawnień, odpowiedzialności za efektywność – połączenie zasady rezultatu i starannego działania
  • Rozwiązywanie problemów
  • Konsultowanie decyzji uzyskiwanie partycypacji odpowiedzialności
  • Rozmowa kontrolna / korekcyjna / separacyjna
  • Feedback okresowy /Przekazywanie informacji zwrotnej
  • Bezpieczne i efektywne korygowanie – w ujęciu mentalnym i zadaniowym
  • Decydowanie jako sztuka wychodzenia z niepewności
  • Komunikowanie decyzji
  • Praktyki motywacyjne – ukierunkowanie podmiotowe na pracowników i/lub zespół

MODUŁ 3. Zarządzanie zespołem czyli meandry efektywności menadżerskiej

 1. Cykl kierowania zespołem – funkcjonalność kierownicza w praktyce
  • Krótki i wydłużony cykl kierowania – proces grupowy w służbie sprawczości działania
  • Narzędzia interwencji menadżerskiej – skuteczne działanie wspierające efektywność pracy
  • Etapy cyklu kierowania pracownikami
 2. Świadomość społeczna i zespołowa podległych pracowników – kierunkowanie efektywności w zarzadzaniu pracą zespołową
 3. Zarządzanie „portfelem osobowości w zespole” – rekomendacje prowadzenia efektywnych działań
  • Skuteczne delegowanie – plany delegowania i siatki uprawnień i odpowiedzialności
  • Wsparcie pracowników i zespołu w obszarze wykonywania zadań merytorycznych (działania bieżące, awaryjne, interwencyjne)
  • Udzielanie przydatnych informacji zwrotnych wspierających potencjał poszczególnych członków zespołu
  • Rozwój pracowników na miarę ich możliwości
 4. Organizacja pracy menadżera – skuteczne praktyki
  • Umiejętność zarządzania sobą w czasie
  • Czas na pracę koncepcyjne/interwencyjną/ merytoryczną/ menadżerską
  • Doskonalenie samego siebie w ujęciu profesjonalizacji zawodowej i społecznej
  • Zagospodarowanie różnic kulturowych (w modelu organizacyjnym i lokalizacyjnym)
  • Budowanie wizerunku menadżera – świadomy wybór pól efektywności menadżerskich

MODUŁ 4. Wyzwania pracy menadżera czyli umiejętność zarządzania konfliktami

 1. Budowanie zaufania i wiarygodności w nowej roli (perspektywa awansu hierarchicznego wewnątrz i zewnątrz organizacyjnego)
  • Wyzwania emocjonalne towarzyszące awansowi
  • Neutralizacja oporu grupy zarządzanej
  • Budowanie autorytetu formalnego i nieformalnego
  • Zaufanie w nowej roli (zarządzanie różnorodnością)
 2. Trudności w praktyce menadżera i sposoby ich neutralizacji
 3. Opór wobec szefa – kiedy pracownicy mają kłopot z akceptacją nowej roli
  • Formy oporu w pracy zespołowej – jak skutecznie przeciwdziałać buntom i atakom wobec nowego przełożonego
  • Dysfunkcje zespołowe utrudniające realizacje celów
  • Narzędzia wsparcia efektywności zespołów
 4. Typologia trudnych współpracowników i sposoby neutralizacji działań kontrproduktywnych
  • Dysfunkcyjne postawy pracowników
  • Kontrproduktywne zachowania i ich wpływ na pozostałych członków zespołu
  • Narzędzia i techniki stosowane w rozwoju trudnych jednostek w zespole
 5. Produktywne rozwiązywanie konfliktów (poziom skutecznego diagnozowania, neutralizowania i/lub zarządzania konfliktem lub sytuacją trudną w aspekcie personalnym)

MODUŁ 5. Narzędziownik czyli inwestycja w menadżerski „personal branding”

 1. Fundament nowoczesnego przywództwa – kształtowanie osobistej marki menadżerskiej w każdym z etapów kariery menadżerskiej
 2. Skuteczne zarzadzanie zasobami (L, R, F, C) w wymiarach zadań menadżerskich
 3. Narzędzia efektywnej komunikacji menadżerskiej
  • Rozmowa motywująca/ korygująca/ podsumowująca/wspierająca/ separująca/ oceniająca
  • Komunikaty „aktywnościowe”/ neutralizujące/ oznajmiające/ podtrzymujące decyzje
  • Feedback kierowany
  • Zarządzanie oczekiwaniami pracowników
  • Grupa reflektująca
  • Mapa empatii
 4. Cechy i umiejętności menadżerów (*profil kompetencyjny menadżerski rekomendowany przez organizację)*
 5. Diagnostyka i psychometria wspierająca menadżerów – praktyki rynkowe ułatwiające skuteczne prowadzenie zespołów
 6. Specyfika pracy menadżerów w Polsce – wyzwania otoczenia prawnego – zespoły podległości pracowniczej versus rozwiązania B2B
Prowadzący:

Elżbieta Sucharska

Certyfikowany Trener biznesu. Praktyk. Mediator.  Menadżer z kilkunastoletnim oświadczeniem w biznesie (ścieżka menadżerska, ekspercka i wdrożeniowa). Realizator projektów implementacji /optymalizacji procesów w organizacjach w randze Kierownika projektu, Eksperta oraz Konsultanta wiodącego. Współtwórca, wykładowca i opiekun merytoryczny studiów podyplomowych Trenerstwo i Coaching w WSZP w Warszawie. Posiada kilkuletnie doświadczenie w zarządzaniu w organizacji, o profilu produkcyjnym, funkcjonującej w dynamicznym otoczeniu biznesowym (restrukturyzacja, standaryzacje procesów HR/operacje, wdrożenie zmiany modelu zarządzania, systemy ewaluacji pracowniczej – bieżącej i okresowej, systemy motywacyjne/rozliczeniowe). Projektant narzędzi diagnostycznych i programów rozwojowe dla pracowników przedsiębiorstw i organizacji.

Obszar wiedzy fachowej:

 • Zarządzanie kapitałem pracowniczym,
 • Projektowanie i realizacja projektów rozwojowych dla pracowników
 • Onboarding, projektowanie programów adaptacyjnych, standaryzacja procesu i narzędzi, wdrożenia
 • Ewaluacje skuteczności działań rozwojowych w organizacjach
 • Zmiany organizacyjne i zarządzanie zmianą (w tym restrukturyzacje)
 • Standaryzacja procesów i działań organizacyjnych HR, projektowanie, testy, wdrożenia dedykowanych narzędzi diagnostycznych
 • Inicjowanie i koordynacja procesów HR, (w tym restrukturyzacje)
 • Mediator (mediacje, negocjacje pracownicze, rezyliencja)

Certyfikaty:

 • Trenera rozwoju umiejętności coachingowych, metod i technik pracy rozwojowej
 • Szkoła Trenerów i Doradców Biznesu
 • Management Trainers School MATRIK
 • Szkoła Tutorów Akademickich Collegium Wratislaviense
 • Mediatora w postępowaniu z prawa pracy i mediacji w organizacji
 • Mediatora w postępowaniu cywilnym i gospodarczym
Informacje organizacyjne:

Harmonogram

1 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 13:00 – 13:40
Zakończenie szkolenia 17:00

2 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 08:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji

sala szkoleniowa w centrum Warszawy; informacja u Organizatora

Dodatkowe informacje

Cena zawiera: udział w szkoleniu stacjonarnym materiały dydaktyczne oraz dyplom w wersji papierowej lunch oraz przerwy kawowe podczas trwania szkolenia

Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU.

Harmonogram

1 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

2 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji

on-line, Microsoft Teams (w szkoleniu można uczestniczyć poprzez przeglądarkę lub z poziomu aplikacji); instrukcja jak dołączyć do szkolenia oraz jak sprawdzić parametry techniczne dostępna jest TUTAJ

Dodatkowe informacje

Cena zawiera: dostęp do szkolenia on-line materiały dydaktyczne oraz dyplom ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej

Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU.

Kompetea all rights reserved

First Time Manager - pierwsze kroki w zarządzaniu zespołem po awansie
21-22.03.2024 Warszawa, 25-26.04.2024 Wrocław, 17-18.06.2024 Warszawa, 01-02.07.2024 Katowice, 11-12.07.2024 Wrocław
1650 zł + 23% VAT/ osoba
1450 zł + 23% VAT/ osoba
04-05.03.2024 on-line, 16-17.05.2024 on-line