Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

First Time Manager – szkolenia menedżerskie online i stacjonarnie

Skuteczność menadżerska jest cechą oczekiwaną już od pierwszego dnia objęcia nowego stanowiska po awansie. Tymczasem odnalezienie się w nowej roli tj. przejście od „Kolegi” do Szefa wymaga od sukcesora rewizji postawy osobistej i rozwinięcia umiejętności, których we wcześniejszych aktywnościach zawodowych nie były tak mocno akcentowane.

Szkolenia First Time Manager dla menedżerów przygotowujemy skupiając się na kluczowych obszarach: potencjale menadżera, podległym zespole i standaryzowanych procesach organizacyjnych. Dlatego też niniejszy warsztat ma za zadanie pokazać nowoczesne narzędzia kierowania kapitałem pracowniczym, a także ukierunkować i wesprzeć menadżerów po awansie w wyzwaniach zawodowych z obszarów zarządczych i merytorycznych.  Wszystko po to, by z większą płynnością pracy i komfortem, przewodzić swoim zespołom i prowadzić organizację ku przyszłości.

 Adresaci szkolenia:

Szczególnie polecane dla osób w procesie sukcesji stanowiskowej – zarówno po objęciu nowego stanowiska jak i w czasie przygotowania jako rezerwy kadrowej – niezależnie od kierunku awansu (rekrutacji wewnętrznych i zewnętrznych, rotacji stanowiskowych) pełniących role związane z zarządzaniem pracownikami – przełożonych, menadżerów, kierowników, koordynatorów projektów wewnątrzorganizacyjnych.

Cel szkolenia:

Przygotowanie uczestników szkolenia do przyjęcia roli Szefa, zarządzającego zespołem oraz koordynatora projektu w organizacjach (niezależnie od jej wielkości, profilu, struktury, wieku współpracowników, sektora czy branży) oraz doskonalenie umiejętności własnych w tym zakresie.

 Metody pracy:

Szkolenie ma charakter warsztatowy/ instruktażu aktywizującego –  nakierowane będzie na transfer wiedzy i praktycznych umiejętności uczestników, z wykorzystaniem dobrych praktyk rynkowych. Formy pracy z grupą:

 • Mini wykłady prezentacje i instruktaże narzędziowe
 • Praca warsztatowa / instruktaż aktywizujący
 • Warsztaty narzędziowe na matrycach, kwestionariuszach i dokumentach wdrożeniowych
 • Testy diagnostyczne w obszarze kompetencji menadżerskich
 • Ćwiczenia indywidualne / grupowe
 • Analiza studiów przypadków
 • Rozwiązywanie zagadnień problemowych
 • Analiza dobrych praktyk, wymiana i analiza doświadczeń
 • Fiszki, kwestionariusze i narzędzia wdrożeniowe na dokumentacji procesowej

Doradztwo indywidualne w ramach wsparcia realizowanych działań i projektów (2 h)

Korzyści ze szkolenia dla menedżerów:

 • Zrozumieniu wpływu dotychczasowych relacji na nowe stanowisko
 • Skuteczne ustalenie zasad współpracy z zespołem
 • Zbudowanie swojego autorytetu i wpływu lidera poprzez skuteczną współpracę z zespołem i kadrą menedżerską
 • Lepsze zrozumienie różnic między autorytetem formalnym a nieformalnym
 • Skuteczniejsze zarządzanie zmianą po awansie lidera
 • Radzenie sobie z presją czasu, decyzji i terminów
 • Szybsze rozwiązywanie konfliktów dzięki zrozumieniu i wdrożeniu strategii ich rozwiązania
 • Umiejętność budowania kultury otwartości i wsparcia zmian
 • Skuteczne delegowanie i egzekwowanie zadań
 • Skuteczniejsze zarządzanie czasem pracy własnej, ustalania priorytetów
 • Skuteczniejsze zarządzanie zdalne dzięki poznaniu platform do komunikacji, zarządzania projektami oraz współdzielenia dokumentów.

BONUS

Uczestnicy szkolenia mają możliwość skorzystać ze ZDALNEJ KONSULTACJI POSZKOLENIOWEJ z Trenerem, w wymiarze do 2 h, w obszarze optymalizacji własnej praktyki menadżerskiej.

Program szkolenia dla menedżerów:

MODUŁ 1 OD KOLEGI DO SZEFA: NOWA ROLA, NOWA ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Przygotowanie do awansu w perspektywie indywidualnej oraz zespołowej („stary-nowy” zespół)
 2. Relacje przed awansem i ich wpływ na dalszą współpracę w nowej roli
 3. Komunikacja awansu – jak na nowo ustalić zasady współpracy aby uniknąć niejasności i konfliktów – EXPOSE SZEFA
 4. Budowanie pozycji lidera w zespole oraz wśród kadry menedżerskiej
 5. Radzenie sobie z wyzwaniami emocjonalnymi towarzyszącymi awansowi wewnętrznemu

MODUŁ 2 SKUTECZNA KOMUNIKACJA W KIEROWANIU ZESPOŁEM

 1. Identyfikacja etapu rozwoju zespołu (model Tuckmana). Jak zmiana lidera wpływa na dynamikę zespołu?
 2. Techniki komunikacji werbalnej i niewerbalnej pomocne w wejściu w nową rolę (MODEL GROW, MODEL DESC)
 3. Komunikacja oparta na feedbacku, uczuciach, konsekwencjach i oczekiwaniach, czyli FUKO w praktyce
 4. Komunikacja w sytuacjach trudnych np. presji czasu, terminu, decyzji
 5. Konflikty w zespole i strategie ich rozwiązywania.

MODUŁ 3 BUDOWANIE ZAUFANIA I AUTORYTETU LIDERA

 1. Jak zarządzać byłymi kolegami bez utraty relacji osobistych?
 2. Kreowanie autorytetu formalnego i nieformalnego – jak być autentycznym w zarządzaniu zespołem
 3. Zaufanie w pogłębianiu relacji organizacyjnych czyli zarządzanie dynamiką współpracy
  • Formułowanie oczekiwań
  • Zarządzanie ryzykiem personalnym
  • Pielęgnowanie wspierającej atmosfery relacji współpracy ukierunkowanej na efekty

MODUŁ 4 LIDER W ROLI FACYLITATORA JAKO TWÓRCY BEZPIECZNEJ PRZESTRZENI WSPÓŁPRACY

 1. Lider w roli facylitatora
 2. Techniki angażowania zespołu jako kluczowy element skutecznego zarządzania
 3. Strategie radzenia sobie z trudnymi współpracownikami
 4. Efektywność facylitatora w wyzwaniach transformacji czyli wsparcie zmian, budowanie kultury otwartości współpracy

MODUŁ 5 DELEGOWANIE ZADAŃ I EGZEKWOWANIE EFEKTÓW

 1. Rozumienie roli lidera w delegowaniu – jak efektywne delegowanie wpływa na efektywność zespołu oraz rozwój indywidualny członków zespołu.
 2. Identyfikacji zadań do delegacji, wybór odpowiednich osób, ustalanie jasnych oczekiwań i terminów – TECHNIKA 4D
 3. Techniki wspierające delegowanie zadań, ich realizację
  • Ustalanie priorytetów – jak skutecznie alokować zasoby i osiągać kluczowe cele indywidualne i zespołowe (METODA EISENHOWERA, TECHNIKA ABC)
  • rozproszeniem uwagi (TECHNIKA “ZAMKNIĘTA DRZWI”, TECHNIKA “ZERO EKRANU”)
  • Radzenie sobie z przeszkodami pojawiającymi się w pracy (TECHNIKA “PODZIAŁ NA CZĘŚCI, TECHNIKA “5X5”)
 4. Wskaźniki efektywności zespołu – wydajność, jakość pracy oraz zaangażowanie – jak je diagnozować i jak reagować na odchylenia
 5. Egzekwowanie i feedback – metody zbierania feedbacku i egzekwowania zadań, zarządzanie wynikami i wprowadzanie korekt.
  • Rozmowa podsumowująca
  • Rozmowa korygująca
  • Rozmowa dyscyplinująca
  • Rozmowa wzmacniająca
 6. Strategia promująca empatię i zarządzanie dla różnorodności – narzędzia przyjaznego feedbacku i ewaluacji zadań bieżącej pracy, gdzie członkowie wymieniają się doświadczeniami (narzędzia wykorzystywane w metodykach zwinnych: SPRINT, SPRINT REVIEW, RETROSPEKCJA)
 7. Technologie wspierające współpracę zdalną w tym platform do komunikacji, zarządzania projektami oraz współdzielenia dokumentów

Moduł 6 ZARZĄDZANIE ZMIANĄ, KONFLIKTEM I SPORAMI WEWNĄTRZ ZESPOŁOWYMI

 1. Rola lidera w sytuacji konfliktowej – czego oczekują wszystkie strony zainteresowane konfliktem?
 2. Opór wobec lidera – co zrobić kiedy pracownicy mają kłopot z akceptacją przełożonego w roli interwencyjnej
 3. Mój styl postępowania w konflikcie (autodiagnostyka) – KONTEKSTOWY TEST NA WYBÓR STRATEGII REAGOWANIA W KONFLIKCIE (TKI)
 4. Trudności w praktyce menadżera i sposoby ich neutralizacji
 5. Opór wobec szefa – kiedy pracownicy mają kłopot z akceptacją nowej roli
  • Formy oporu w pracy zespołowej – jak skutecznie przeciwdziałać buntom i atakom wobec nowego przełożonego
  • Narzędzia wsparcia efektywności zespołów
 6. Typologia trudnych współpracowników i sposoby neutralizacji działań kontr-produktywnych
  • Dysfunkcyjne postawy pracowników
  • Kontr-produktywne zachowania i ich wpływ na pozostałych członków zespołu
  • Narzędzia i techniki stosowane w rozwoju trudnych jednostek w zespole
 7. Produktywne rozwiązywanie konfliktów (poziom skutecznego diagnozowania, neutralizowania i/lub zarządzania konfliktem lub sytuacją trudną w aspekcie personalnym)
Prowadzący:

Elżbieta Sucharska

Certyfikowany Trener biznesu. Praktyk. Mediator.  Menadżer z kilkunastoletnim oświadczeniem w biznesie (ścieżka menadżerska, ekspercka i wdrożeniowa). Realizator projektów implementacji /optymalizacji procesów w organizacjach w randze Kierownika projektu, Eksperta oraz Konsultanta wiodącego. Współtwórca, wykładowca i opiekun merytoryczny studiów podyplomowych Trenerstwo i Coaching w WSZP w Warszawie. Posiada kilkuletnie doświadczenie w zarządzaniu w organizacji, o profilu produkcyjnym, funkcjonującej w dynamicznym otoczeniu biznesowym (restrukturyzacja, standaryzacje procesów HR/operacje, wdrożenie zmiany modelu zarządzania, systemy ewaluacji pracowniczej – bieżącej i okresowej, systemy motywacyjne/rozliczeniowe). Projektant narzędzi diagnostycznych i programów rozwojowe dla pracowników przedsiębiorstw i organizacji.

Obszar wiedzy fachowej:

 • Zarządzanie kapitałem pracowniczym,
 • Projektowanie i realizacja projektów rozwojowych dla pracowników
 • Onboarding, projektowanie programów adaptacyjnych, standaryzacja procesu i narzędzi, wdrożenia
 • Ewaluacje skuteczności działań rozwojowych w organizacjach
 • Zmiany organizacyjne i zarządzanie zmianą (w tym restrukturyzacje)
 • Standaryzacja procesów i działań organizacyjnych HR, projektowanie, testy, wdrożenia dedykowanych narzędzi diagnostycznych
 • Inicjowanie i koordynacja procesów HR, (w tym restrukturyzacje)
 • Mediator (mediacje, negocjacje pracownicze, rezyliencja)

Certyfikaty:

 • Trenera rozwoju umiejętności coachingowych, metod i technik pracy rozwojowej
 • Szkoła Trenerów i Doradców Biznesu
 • Management Trainers School MATRIK
 • Szkoła Tutorów Akademickich Collegium Wratislaviense
 • Mediatora w postępowaniu z prawa pracy i mediacji w organizacji
 • Mediatora w postępowaniu cywilnym i gospodarczym
Informacje organizacyjne:

Harmonogram

1 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 13:00 – 13:40
Zakończenie szkolenia 17:00

2 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 08:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji

sala szkoleniowa w centrum Warszawy; informacja u Organizatora

Dodatkowe informacje

Cena zawiera: udział w szkoleniu stacjonarnym materiały dydaktyczne oraz dyplom w wersji papierowej lunch oraz przerwy kawowe podczas trwania szkolenia

Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU.

Harmonogram

1 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

2 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji

on-line, Microsoft Teams (w szkoleniu można uczestniczyć poprzez przeglądarkę lub z poziomu aplikacji); instrukcja jak dołączyć do szkolenia oraz jak sprawdzić parametry techniczne dostępna jest TUTAJ

Dodatkowe informacje

Cena zawiera: dostęp do szkolenia on-line materiały dydaktyczne oraz dyplom ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej

Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU.

Kompetea all rights reserved

First Time Manager - zarządzanie zespołem po awansie. Przewodnik dla nowych liderów.
17-18.06.2024 Warszawa, 01-02.07.2024 Katowice, 15-16.10.2024 Warszawa, 04-05.12.2024 Warszawa
1650 zł + 23% VAT/ osoba
1450 zł + 23% VAT/ osoba
11-12.07.2024 on-line, 12-13.09.2024 on-line, 28-29.11.2024 on-line