Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

Szkolenia dla Administracji publicznej

Nasze szkolenia dla pracowników administracji publicznej łączą w sobie sprawdzone praktyki rynku biznesowego oraz możliwości i specyfikę pracy w Jednostkach Administracji Publicznej. Dzięki bogatemu doświadczeniu trenerów i konsultantów, realizujemy z powodzeniem warsztaty dla pracowników wszystkich szczebli administracyjnych.

Zarządzanie w Administracji publicznej

Efektywność i skuteczność w zarządzaniu podległymi pracownikami jest wyzwaniem dla organizacji chcących budować profesjonalne i kompetentne zespoły. W sektorze Administracji Publicznej kluczową osobą w tych działaniach jest sylwetka Naczelnika/ Koordynatora, przed którym stawiane są cele merytoryczne i odpowiedzialność za podległy mu personel. Niniejsze szkolenie ma ukierunkować i wesprzeć Naczelników w wyzwaniach codzienności zawodowej, dlatego poza wiedzą przekazujemy szereg użytecznych narzędzi i formatek.

 Adresaci szkolenia:

Szkolenie jest adresowane do pracowników sektora Administracji Publicznej, którzy są odpowiedzialni za zarządzanie i koordynację podległymi pracownikami, projektami, zespołami czy grupami eksperckimi tj. Naczelników, Koordynatorów.

 Korzyści ze szkolenia:

UMIEJĘTNOŚCI

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą umieli:

 • Skutecznie zarządzać zespołem używając nowoczesnych narzędzi efektywnej pracy Naczelnika/ Koordynatora
 • Koordynować przebieg procesów związanych z zarządzaniem relacjami i pracą merytoryczną w podległym zespole i niezwłocznie reagować na odchylenia
 • Samodzielnie zaprojektować i przeprowadzić właściwy typ rozmowy z pracownikiem w zależności od potrzeb i sytuacji, w oparciu o wiedzę nabytą podczas szkolenia i doświadczenia własne.
 • Zarządzać „wachlarzem osobowości” w podległym zespole i dobrać efektywne działania wspierające rozwój poszczególnych jego członków
 • Wybrać właściwą ścieżkę produktywnego rozwiązania konfliktów w sytuacji bieżących wyzwań zawodowych
 • Zbudować profesjonalny wizerunek Naczelnika/ Koordynatora – eksperta, w oparciu o doświadczenia własne oraz wiedzę i umiejętności nabyte podczas warsztatu.

NARZĘDZIA

 • STANDARYZOWANE MODELE ROZMÓW przydatnych w praktyce menadżerskiej (rozmowa kwalifikacyjna, instruktaż zadaniowy/ stanowiskowy, menadżerski, rozmowa motywacyjna, rozmowa delegująca, rozmowa egzekwująca, exit interview, feedback zadaniowy, rozmowa separująca, rozmowy rozstania, rozmowa argumentująca decyzje zespołowi)
 • Pakiet materiałów – dobrych praktyk rynkowych z omówieniem i rekomendacjami dla wdrożenia organizacyjnego (z uwzględnieniem specyfiki administracji publicznej)
 • Pakiet materiałów i rekomendacji literatury i artykułów branżowych w obszarze prowadzenia/ koordynowania procesami zarządzania kapitałem pracowniczym
 • Realizacja testu z interpretacją i rekomendacjami do osobistej zmiany behawioralnej w zakresie poprawy kompetencji menadżerskich (Oparty na modelu Blancharda)
 • Narzędzie diagnostyczne dotyczące strategii działania w sytuacjach konfliktowych w wybranym zespole.

BONUS

Uczestnicy szkolenia mają możliwość skorzystać ze ZDALNEJ KONSULTACJI POSZKOLENIOWEJ z Trenerem, w wymiarze do 2 h, z obszaru zagadnień podejmowanych na szkoleniu.

 Metody pracy:

Szkolenie ma charakter warsztatowy, nakierowane na transfer wiedzy i praktycznych umiejętności uczestników. Wykorzystywane formy pracy z grupą:

 • Mini wykłady, prezentacje
 • Instruktarze narzędziowe, symulacje wdrożeń
 • Ćwiczenia indywidualne i grupowe
 • Testy, ankiety, kwestionariusze – do wykorzystania w praktyce własnej uczestników
 • Analiza studiów przypadków, praca warsztatowa
 • Analiza dobrych praktyk rynkowych w ramach tematyki merytorycznej

To szkolenie dostępne jest także w formule:

  otwartej dedykowanej

(w przypadku chęci zgłoszenia na szkolenie kilku osób z jednej jednostki)
  zamkniętej

Program szkolenia dla Naczelników:

Moduł 1  Efektywność osobista i stanowiskowa Naczelnika

 1. Rozwój umiejętności kluczowych Naczelnika w organizacjach sektora budżetowego – wymagania rynku pracy oraz oczekiwania beneficjentów usług administracyjnych
 2. Kluczowa rola Naczelnika w Wydziale dla budowania płynnych przepływów komunikatów i zadań w Departamencie
 3. Organizacja pracy Naczelnika
  • Umiejętność zarządzania sobą w czasie
  • Umiejętność skutecznego rozdzielania zadań w odniesieniu do celów podległej komórki
  • Czas na pracę koncepcyjną/interwencyjną/ merytoryczną/ menadżerską
  • Doskonalenie samego siebie w ujęciu profesjonalizacji zawodowej i społecznej
  • Budowanie autorytetu Naczelnika – świadomy wybór pól efektywności koordynatorskich w Wydziale
 4. Proces grupowy w zarządzaniu zespołem – efektywne prowadzenie podległego zespołu
  w warunkach dynamicznych zmian otoczenia miejsca pracy
 5. Zarządzanie i koordynacja podległymi pracownikami w formule pracy zdalnej i/lub hybrydowej
 6. Świadomość roli zespołowej u podległych pracowników – rekomendacje w zarzadzaniu pracą w ujęciu wytycznych Dyrekcji oraz realizowanych procesów ZZL  w Wydziale (wdrożenie pracownika, instruktaż zadaniowy, zastępstwo stanowiskowe, praca zdalna)
 7. Zarządzanie „wachlarzem osobowości w zespole” – rekomendacje prowadzenia efektywnych działań
  • Skuteczne delegowanie – plany delegowania i siatki uprawnień oraz odpowiedzialności
  • Przydział pracy podległym pracownikom zgodnie z ich mocnymi stronami i talentami
  • Wsparcie poszczególnych pracowników i całego zespołu w obszarze wykonywania zadań merytorycznych (działania bieżące, awaryjne, interwencyjne)
  • Udzielanie przydatnych informacji zwrotnych wspierających potencjał poszczególnych członków zespołu
  • Planowanie szkoleń pracowników w cyklach rozwojowych (także w ujęciu użytkowego IPRZ i wskazań z Systemu Ocen Okresowych)
  • Ocenianie bieżące i ewaluacja użytkowa w kontekście kontroli wyników pracy (model kontroli procesu i efektu)
  • Samodzielność stanowiskowa, świadomość celu i odpowiedzialność za zadania i wyniki zespołu
 8. Behawioralne ujęcie podległego zespołu w kontekście wyników pracy – motywujące prowadzenie Komórki i/lub Wydziału i oczekiwania wobec efektów pracy
 9. Oddziaływanie na zaangażowanie podległego zespołu – pro aktywność i motywowanie w ujęciu bieżących i długookresowych celów relacyjnych w komórkach, Wydziałach i grupach roboczych
 10. Skuteczna komunikacja na różnych poziomach organizacji (układ funkcjonalny – pracownicy, współpracownicy, przełożeni, środowisko zewnętrzne pracy) – kluczowe komunikaty wspierające oczekiwania interesariuszy efektów pracy Urzędnika
 11. Rola Naczelnika w kontekście umiejscowienia w strukturze Urzędu jako osoby płynnie koordynującej procesy i komunikację pomiędzy pracownikami a Dyrekcją
 12. Autorytet formalny i nieformalny w wyzwaniach awansu hierarchicznego, merytorycznego i eksperckiego

Moduł 2  Skuteczne zarządzanie podległym zespołem czyli meandry efektywności Naczelnika

 1. Cykl kierowania podległym zespołem – funkcjonalność kierownicza w praktyce pracy
  • Bieżący i okresowy cykl kierowania zespołem– transfer zadaniowy w służbie sprawczości działania i realizowania celów
  • Narzędzia interwencji menadżerskiej – skuteczne działanie wspierające efektywność pracy
 2. Etapy cyklu kierowania organizacyjnego z perspektywy Naczelnika– dobór właściwych i adekwatnych do sytuacji sposobów i metod oddziaływania na podległe zespoły
  • DELEGOWANIE (Aktywności kierownicze: zlecanie, instruowanie, wydawanie poleceń, uprawnianie, delegowanie, stawianie celów i/lub planów realizacji zadań, partycypacja w odpowiedzialności za postawione cele)
  • WSPIERANIE (Aktywności kierownicze: szkolenie, rozwiązywanie problemów bieżących, mentoring, coaching epizodyczny)
  • KONTROLA (Aktywności kierownicze: nadzór osobisty i pośredni, kontrola pracy zdalnej, monitorowanie wskaźników i/lub postawionych celów, przeniesienie kontroli, rozmowa kontrolna, analiza powykonawcza zadań, kontrola procesu i efektu)
  • INTERWENIOWANIE (Aktywności kierownicze: przekazywanie informacji zwrotnej, korygowanie ultymatywne i/lub konsultatywne, zwracanie uwagi, komunikowanie decyzji)
  • WZMACNIANIE (Aktywności kierownicze): udzielanie pochwał, nagradzanie, powierzanie odpowiedzialności, docenianie statusu i doświadczenia pracownika, podkreślenie właściwego osadzenia w roli i przydzielonych zadaniach podległego pracownika
 3. Modele rozmów i standaryzowane schematy zachowania wykorzystywane w pracy Naczelnika podczas bieżącego koordynowania zespołem oraz cyklicznych spotkań organizujących efektywną pracę Wydziału:
  • Instruowanie, instruktaże kompetencyjne, kalibracja zachowania zgodnie ze standardami zawodu i/lub stanowiska
  • Delegowanie zadań , uprawnień, odpowiedzialności za efektywność – połączenie zasady rezultatu i starannego działania
  • Rozwiązywanie problemów merytorycznych, zadaniowych, interpersonalnych
  • Konsultowanie decyzji uzyskiwanie partycypacji odpowiedzialności
  • Coaching epizodyczny, rozmowa mentoringowa
  • Rozmowa kontrolna / korekcyjna / separacyjna
  • Przekazywanie informacji zwrotnej
  • Bezpieczne i efektywne korygowanie – w ujęciu mentalnym i zadaniowym
  • Komunikowanie decyzji – także jako efekt pracy zespołowej
  • Praktyki motywacyjne – ukierunkowanie podmiotowe na pracowników i/lub zespół
 4. Opór wobec szefa – kiedy pracownicy mają kłopot z akceptacją nowej roli Naczelnika
  • Formy oporu w pracy zespołowej – jak skutecznie przeciwdziałać buntom i atakom wobec nowego przełożonego
  • Dysfunkcje zespołowe utrudniające realizacje celów
  • Narzędzia wsparcia efektywności zespołów
 5. Budowanie zaufania i pokonywanie kryzysu odpowiedzialności w sytuacjach krytycznych wewnątrz grupy pracowniczej
 6. Charakterystyka pracowników wg segmentacji modelu „9 typów oddziaływania na zespół”
 7. Motywujący styl zarządzania zespołem i koordynacji prac w modelu Blanchard „Servant leadership”

Moduł 3  Wyzwania pracy Naczelnika

 1. Budowanie zaufania i wiarygodności roli Naczelnika i/lub Koordynatora (perspektywa awansu hierarchicznego organizacyjnego – przesunięcia, powołania, nabory)
  • Wyzwania emocjonalne towarzyszące awansowi
  • Neutralizacja oporu grupy zarządzanej
  • Zaufanie w nowej roli (zarządzanie różnorodnością i wykorzystanie doświadczeń)
 2. Dysfunkcje zespołowe utrudniające realizacje celów i wpływające na spadek atmosfery współpracy
 3. Trudne sytuacje w zarządzaniu zespołem – budowanie fundamentów partycypacji w odpowiedzialności za procesy wewnątrz zespołowe, także we współpracy z Dyrekcją Urzędu
 4. Typologia trudnych współpracowników i sposoby neutralizacji działań kontrproduktywnych
  • Dysfunkcyjne postawy pracowników i ich wpływ na pozostałych członków zespołu
  • Narzędzia i techniki stosowane w rozwoju wymagających jednostek w zespole
  • Ocena potencjału podległego zespołu i możliwości neutralizacji zagrożeń w pracy zespołowej
  • Aktywności Naczelnika w zwalczaniu oporów i wątpliwości współpracowników
 5. Techniki oddziaływania i narzędzia wsparcia efektywności zespołów (mentoring i inter-mentoring celowany)
 6. Wykorzystanie mentoringu w Administracji Państwowej/Służbie Cywilnej – dobre praktyki stosowane w budowaniu wydajności zespołów
  • Inter-mentoring pokoleniowy w organizacji (przeciwdziałanie luce pokoleniowej)
  • Mentoring w ramach projektów adaptacji nowych pracowników
  • Mentoring wykorzystywany w szkoleniu i rozwoju podległych pracowników
  • Mentoring w ramach projektów zarzadzania wiedzą w organizacji
  • Mentoring w ramach programów sukcesji stanowiskowej i/lub przygotowania zawodowego (wariant: specjalista/ ekspert/ koordynator)
 7. Przygotowanie umiejętnościowe Naczelników jako kandydatów na mentorów wewnątrz Urzędu
  • Zadania i kompetencje mentora jako Opiekuna i Koordynatora zespołu
  • Wykorzystanie modelu GROW w pracy codziennej
  • Etyczny wymiar mentoringu wewnątrzorganizacyjnego
  • Rola bezpośredniego przełożonego (wymagania współpracy i pomiar procesu)
  • Kluczowe czynniki efektywności wewnątrz zespołowych procesów opartych o model mentoringu
 8. Produktywne rozwiązywanie konfliktów (poziom skutecznego diagnozowania, neutralizowania i/lub zarządzania konfliktem lub sytuacją trudną w aspekcie personalnym)
 9. Zarządzanie konfliktami (sposoby, modele, dobre praktyki organizacyjne) *wypracowanie systemowego podejścia przeciwdziałania, interwencji i neutralizacji zachowań konfliktowych i konfliktogennych pracowników w organizacji
  • Czynniki dezintegrujące i sposoby przeciwdziałania i neutralizacji
  • Metody standaryzowane rozwiązywania problemów organizacyjnych
  • Neutralizacja zachowań i kosztów reaktywnego podejścia podległego zespołu
  • Atuty mediacji wewnątrz zespołowych jako sposobu przeciwdziałania eskalacji konfliktów w zespołach
 10. Plan rozwoju kompetencji kluczowych w ujęciu profesjonalnej marki osobistej Naczelnika
  • Test kompetencji zarządczych – autodiagnoza wyjściowa kompetencji kluczowych
  • Mapa drogowa rozwoju zawodowego w kontekście kompetencji miękkich i kierowniczych
  • Karta rozwoju stanowiskowego w oparciu o standardy i trendy rynkowe
  • Kwestionariusze zarządzania karierą profesjonalną w kontekście podejścia work-life balansu
  • Ewaluacja użytkowa dotychczasowych dokonań zawodowych w kontekście efektywności pracy
Prowadzący:

Ekspert obszaru – szkolenia HR. Praktyk. Mediator. Certyfikowany Trener biznesu. Menadżer z kilkunastoletnim oświadczeniem w biznesie w obszarze HR (ścieżka menadżerska, ekspercka i wdrożeniowa). Realizator projektów implementacji /optymalizacji procesów HR w organizacjach w randze Kierownika projektu, Eksperta oraz Konsultanta wiodącego. Współtwórca, wykładowca i opiekun merytoryczny studiów podyplomowych Trenerstwo i Coaching w WSZP w Warszawie. Posiada kilkuletnie doświadczenie w zarządzaniu działem personalnym w organizacji, o profilu produkcyjnym, funkcjonującej w dynamicznym otoczeniu biznesowym (restrukturyzacja, standaryzacje procesów HR/operacje, wdrożenie zmiany modelu zarządzania, systemy ewaluacji pracowniczej – bieżącej i okresowej, systemy motywacyjne/rozliczeniowe). Projektant narzędzi diagnostycznych i programów rozwojowe dla pracowników przedsiębiorstw i organizacji.

Obszar wiedzy fachowej:

 • Zarządzanie kapitałem pracowniczym,
 • Inicjowanie i koordynacja procesów HR, (w tym restrukturyzacje)
 • Interwencyjny HR (mediacje, negocjacje pracownicze, rezyliencja)
 • Onboarding, projektowanie programów adaptacyjnych, standaryzacja procesu i narzędzi, wdrożenia
 • Projektowanie i realizacja projektów rozwojowych dla pracowników
 • Ewaluacje skuteczności działań rozwojowych w organizacjach
 • Zmiany organizacyjne i zarządzanie zmianą (w tym restrukturyzacje)
 • Standaryzacja procesów i działań organizacyjnych HR, projektowanie, testy, wdrożenia dedykowanych narzędzi diagnostycznych

Certyfikaty:

 • Trenera rozwoju umiejętności coachingowych, metod i technik pracy rozwojowej
 • Szkoła Trenerów i Doradców Biznesu
 • Management Trainers School MATRIK
 • Szkoła Tutorów Akademickich Collegium Wratislaviense
 • Mediatora w postępowaniu z prawa pracy i mediacji w organizacji
 • Mediatora w postępowaniu cywilnym i gospodarczym
Informacje organizacyjne:

Harmonogram

1 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 10:00
Przerwa obiadowa 13:00 – 13:40
Zakończenie szkolenia 17:00

2 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

3 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 08:00
Przerwa obiadowa 12:00 – 12:40
Zakończenie szkolenia 15:00

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji

centrum konferencyjne Golden Floor Millennium Plaza; Al.Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa

Dodatkowe informacje

Cena zawiera: udział w szkoleniu stacjonarnym materiały dydaktyczne oraz dyplom w wersji papierowej lunch oraz przerwy kawowe podczas trwania szkolenia

Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU.

Harmonogram

1 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 08:00
Przerwa obiadowa 12:00 – 12:40
Zakończenie szkolenia 16:00

2 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 08:00
Przerwa obiadowa 12:00 – 12:40
Zakończenie szkolenia 16:00

3 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 08:00
Przerwa obiadowa 12:00 – 12:40
Zakończenie szkolenia 16:00

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji

on-line, Microsoft Teams (w szkoleniu można uczestniczyć poprzez przeglądarkę lub z poziomu aplikacji); instrukcja jak dołączyć do szkolenia oraz jak sprawdzić parametry techniczne dostępna jest TUTAJ

Dodatkowe informacje

Cena zawiera: dostęp do szkolenia on-line materiały dydaktyczne oraz dyplom ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej

Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU.

Pobierz program szkolenia

Kompetea all rights reserved

Efektywność osobista i stanowiskowa Naczelnika - zarządzanie w strukturze Administracji Publicznej
17-19.07.2024 Warszawa, 25-27.09.2024 Warszawa, 20-22.11.2024 Warszawa
2400 zł + 23% VAT/ osoba
2100 zł + 23% VAT/ osoba