Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

Nowelizacja Kodeksu Postępowania Administracyjnego

uwaga! czas trwania szkolenia wydłużony ze względu na obszerność materiału

Zmiany w zakresie postępowania administracyjnego,  które mają wejść w życie 1 czerwca 2017 r. są jednymi z największych nowelizacji procedury administracyjnej. Mają na celu przede wszystkim usprawnienie prowadzenia postępowań administracyjnych i zapobieganie przewlekłości. Nowelizacja opiera się na wprowadzeniu wielu nowych zasad, nieznanych dotąd przepisom k.p.a., w tym między innymi zasady przyjaznej interpretacji przepisów („in dubio pro libertata”), a także wprowadzenie administracyjnego postępowania uproszczonego i umowy administracyjnej. Nowelizacja określa również zasady nakładania kar administracyjnych.

Szkolenie obejmuje wszystkie zmiany k.p.a., z uwzględnieniem skutków prawnych związanych z przebiegiem postępowania administracyjnego, a skierowane jest do pracowników organów administracji publicznej, którzy stosują przepisy k.p.a.

Program szkolenia:

 1. Cel i przedmiot nowelizacji k.p.a.:
 • Powód projektowanej nowelizacji;
 • Zakres ustawy zmieniającej.
 1. Zmiany dot. zasad postępowania administracyjnego:
 • Zasada przyjaznej interpretacja przepisów – „in dubio pro libertate” – art. 7a k.p.a.”
 • Zasada proporcjonalności (adekwatności), bezstronności i zasada równego traktowania
 • Zasada pewności prawa – uprawnionych oczekiwań
 • Zasada współdziałania organów dla dobra postępowania – art. 8a k.p.a.;
 • Zasada polubownego rozstrzygania kwestii spornych – art. 13 k.p.a.;
 1. Bezczynność organu:
 • Pojęcia bezczynności i przewlekłości;
 • Ponaglenie jako środek zaskarżenia bezczynności i przewlekłości – procedura
 • Obowiązek pouczenia strony o możliwości wniesienia ponaglenia
 1. Nakaz rozstrzygania niedających się usunąć wątpliwości faktycznych na korzyść strony:
 • Konieczność wprowadzenia regulacji;
 • Wątpliwości faktyczne a reguły dowodowe;
 1. Usprawnienie współdziałania organów:
 • Posiedzenia w trybie współdziałania, na wniosek strony, organu współdziałającego i z urzędu;
 • Terminy na zwołanie posiedzenia;
 • Możliwość udziału stron w posiedzeniu.
 1. Mediacja w postępowaniu administracyjnym:
 • Możliwość przeprowadzenia mediacji
 • Dobrowolność mediacji;
 • Poufność;
 • Czas trwania i koszty mediacji
 1. Zawiadomienie stron o decyzji lub innych czynnościach sposób liczenia skutku zawiadomienia:
 • Zawiadomienie stron o decyzji lub innych czynnościach sposób liczenia skutku zawiadomienia;
 • Sposób publicznego zawiadomienia o rozprawie;
 1. Milczące załatwienie sprawy:
 • Milczące zakończenie postępowania a milcząca zgoda;
 • Zaświadczenie o milczącym załatwieniu sprawy
 1. Ugoda administracyjna:
 • Prawo organu do wystąpienia z inicjatywą zawarcia ugody;
 • Forma ugody.
 1. Zmiany dotyczące postępowania odwoławczego:
 • Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy;
 • Sprzeciw od decyzji kasatoryjnej
 • Uwzględnienie skargi strony w trybie autokontroli
 1. Szczególny tryb postępowania administracyjnego o charakterze uproszczonym:
 • Specyfika postępowania uproszczonego;
 • Maksymalny termin na załatwienie sprawy w postępowaniu uproszczonym;
 1. Zasady nakładania administracyjnych kar pieniężnych (art. 189a–189k k.p.a.):
 • Przesłanki stosowania kary pieniężnej
 • Odstąpienie od nałożenia administracyjnej kary pieniężnej i udzielenie pouczenia;
 • Terminy dot. kar pieniężnych

Trener:

Maciej Kasperowicz – Prawnik/Trener z zakresu  prawa gospodarczego, prawa administracyjnego oraz prawa pracy. Skończył prawo na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie jest doktorantem w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej (kierunek Prawo). W latach 2010-2012 prowadził (w Dzienniku Gazecie Prawnej) Tygodnik Prawa Pracy i Ubezpieczeń. Współpracował także z Polską Agencją Prasową. Jest autorem ponad 200 artykułów i publikacji związanych z prawem cywilnym i prawem administracyjnym, które ukazały się w Dzienniku Gazecie Prawnej m.in.: “Ochrona danych osobowych w praktyce”, „Przetwarzanie danych osobowych w zakresie CV i listu motywacyjnego kandydata”

Maciej Kasperowicz posiada wieloletnie doświadczenie w przeprowadzaniu szkoleń  z zakresu prawa i ochrony danych osobowych, m.in. dla organów administracji rządowej, urzędów wojewódzkich a także dla przedsiębiorstw z sektora prywatnego. Jest także wykładowcą akademickim – prowadzi zajęcia z zakresu ochrony danych osobowych na studiach podyplomowych.


INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Terminy:

do ustalenia

Harmonogram godzinowy: 1 dzień

Rozpoczęcie szkolenia 08:00
Zakończenie szkolenia 17:00

Koszt uczestnictwa:

750 zł + VAT zw. 

* płatność za udział po szkoleniu
* przy zgłoszeniu większej ilości osób cena ustalana jest indywidualnie

Cena zawiera: uczestnictwo w programie, materiały dydaktyczne, wyposażoną salę szkoleniową, przerwy kawowe oraz obiad dla uczestnika, pomoc przy rezerwacji noclegu

Cena nie zawiera: kosztów dojazdu uczestnika na miejsce szkolenia i zakwaterowania

W celu zgłoszenia się na szkolenie prosimy o wypełnienie formularza on-line znajdującego się na naszej stronie bądź pobranie formularza ze strony i przesłanie go faksem na numer 22 350 70 55 lub scanem na adres: info@kompetea.pl

W przypadku zainteresowania szkoleniem wewnętrznym z powyższego zakresu prosimy o kontakt.

Kompetea all rights reserved

Nowelizacja Kodeksu Postępowania Administracyjnego
do ustalenia
750 zł + 3% VAT/osoba