Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

 Adresaci szkolenia:

dyrektorzy personalni, członkowie zarządu, kadra zarządzająca, dyrektorzy personalni, kierownicy kadr, związkowcy

Cel szkolenia:

zapoznanie uczestników z regułami współpracy pracodawców z organizacjami związkowymi i ich uprawnieniami oraz wskazanie na konsekwencje prawne w przypadku braku takiego współdziałania ze strony pracodawcy

Program szkolenia:

1. Najnowsze zmiany wprowadzane do Kodeksu pracy i ich wpływ na relacje ze związkami zawodowymi
2. Działalność związków zawodowych dot. osób wykonujących pracę na podstawie:

• umów zleceń,
• umów o dzieło,
• samozatrudnienia

3. Uprawnienia zakładowej organizacji związkowej:

• Zawieranie porozumień dotyczących zwolnień grupowych pracowników,
• Ustalanie regulaminu wynagradzania, nagród premiowania, regulaminu pracy,
• Zawieranie układów zbiorowych pracy i innych porozumień.
• Przyjmowanie regulaminu pracy
• Przyjmowanie regulaminu wynagradzania
• Przyjmowanie regulaminu premiowania
• Przyjmowanie regulaminu nagród
• Przyjmowanie regulaminu zwolnień grupowych

4. Ochrona prawna działaczy związkowych

5. Obowiązki pracodawcy wobec zakładowej organizacji związkowej- współdziałanie z zakładową organizacją związkową

• przy rozstrzyganiu indywidualnych spraw pracowniczych – nieprzestrzegania tych obowiązków.
• obowiązek udzielania na żądanie organizacji związkowej informacji niezbędnych do prowadzenia działalności związkowej.
• zapewnienie organizacji związkowej miejsca, w którym będzie ona wykonywać swoje zadania
• zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w zarządzie zakładowej organizacji związkowej
• współdziałanie pracodawcy ze związkami zawodowymi przy rozwiązywaniu umów o pracę.

6. Zawieranie i wypowiadanie układów zbiorowych
7. Współpraca ze związkami zawodowymi, w zakresie działalności socjalnej pracodawcy
8. Prawne konsekwencje zaniechania współdziałania ze związkami zawodowymi w indywidualnych sprawach ze stosunku pracy
9. Dane osobowe pracowników a uprawnienia związków zawodowych
10. Rola zawiązków zawodowych:

• zakres informacji przekazywanych związkom zawodowym w związku z planowanym przeprowadzeniem zwolnienia grupowego
• konsultacje konieczności przeprowadzania zwolnień
• zakres porozumienia o przeprowadzeniu zwolnienia grupowego
• zasady współpracy z urzędem pracy i Państwową Inspekcją Pracy
• zasady dokonywania zwolnień indywidualnych z przyczyn niedotyczących pracowników
• Zagadnienia dotyczące programów dobrowolnych odejść pracowniczych

11. Odpowiedzialność pracodawcy za niedopełnienie obowiązków

• odpowiedzialność karna
• odpowiedzialność cywilna
• odpowiedzialność na gruncie kodeksu pracy

Informacje organizacyjne:

Harmonogram godzinowy:

I dzień

Rejestracja uczestników: 09:15
Rozpoczęcie szkolenia 09:30
Przerwa obiadowa 13:00
Zakończenie szkolenia 16:30

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji szkolenia SPRAWDŹ


Cena zawiera: uczestnictwo w programie, materiały dydaktyczne, wyposażoną salę szkoleniową, przerwy kawowe oraz obiad dla uczestnika, pomoc przy rezerwacji noclegu

Cena nie zawiera: kosztów dojazdu uczestnika na miejsce szkolenia i zakwaterowania


Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU


Pobierz program szkolenia

Kompetea all rights reserved

Obowiązki i uprawnienia pracodawcy wobec związków zawodowych
23 lipca 2018 Warszawa
650 zł + 23% VAT/ osoba