Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

Starzenie się społeczeństwa, pandemia, zmiany cywilizacyjne oraz wahania koniunktury stanowią wyzwanie wielu organizacji i przedsiębiorstw aktualnych czasów. Organizacje jak i ich menadżerowie oraz służby personalne powinny być przygotowanie na radzenie sobie z ilościowymi zmianami struktury organizacyjnej oraz skuteczne działania w obszarze przeciwdziałania luce pokoleniowej.

Szkolenie ma za zadanie przygotować kadry organizacji na zaprojektowanie aktywności z obszaru offboardingu  i daje skuteczne narzędzia realizacji procesu derekrutacji, zarządzania płynnością kadr oraz centrów wiedzy oraz działania w sytuacji potrzeby optymalizacji struktury organizacyjnej. Zestaw narzędzi, rozwiązań, procedur, ścieżek i wariantów działania oraz szeroko uwzględnione podejście konsultingowe czyli wdrożenia, monitorowania i ewaluacji aktywności poszczególnych członków, zespołów i grup w organizacjach mają wesprzeć kadry decyzyjne i interwencyjne podczas sposobów realizacji działań optymalizacyjnych w przedsiębiorstwach.

 Adresaci szkolenia:

Szkolenie adresowane jest do osób które obecnie lub w przyszłości będą odpowiedzialne za projektowanie i wdrożenie programów offboardingowych dla organizacji. Szczególnie polecane kadrom zarządzającym oraz osobom pełniącym funkcję personalną w organizacjach (w wariancie in-house i/lub HR Partnera w biznesie).

Cel szkolenia:

Przygotowanie uczestników szkolenia do przyjęcia roli projektanta, zarządzającego lub koordynatora/kierownik procesu offboardingu w organizacjach (niezależnie od sektora, branży czy profilu działalności) oraz osobom chcącym doskonalić kompetencje zawodowe w tym zakresie.

 Korzyści ze szkolenia:

UMIEJĘTNOŚCI

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą umieli:

 • Samodzielnie zaprojektować plan działań offboardingowych dla organizacji
 • Opracować listę działań offboardingowych (planowanych i/lubinterwencyjnych) z opcją wdrożenia
 • Dokonać wyboru modelu wdrożenia projektu offboardingu w oparciu o rzeczywistą diagnozę sytuacji organizacyjnej i potrzeb Zarządu
 • Koordynować przebieg projektu we wszystkich etapach
 • Określić i monitorować wskaźniki pomiaru efektywności projektu
 • Optymalizować i korygować ścieżki postępowania i procedury organizacyjne i warunkach dynamicznie zmieniającej się sytuacji wewnętrznej i otoczenia organizacji
 • Skutecznie zarządzać kapitałem pracowniczym podczas realizacji planu
 • Zbudować profesjonalny wizerunek eksperta organizacyjnego dedykowanego projektowi offbordingu praz interwencyjnym planom antykryzysowym w organizacji

NARZĘDZIA

 • Wzorcowy arkusz MATRYCA PROGRAMU OFFBOARDINGOWEGO wraz z omówieniem wariantów odejść pracowników z rekomendacjami dla HR
 • STANDARYZOWANE MODELE ROZMÓW przydatnych w procesie offboardingu (exit interview, feedback zadaniowy, rozmowa separująca, rozmowy rozstania, rozmowa argumentująca decyzje zespołowi)
 • ZESTAW PYTAŃ DO EXIT INTERVIEW wraz z rekomendacjami do przeprowadzania efektywnych rozmów oraz agregacji i wykorzystania danych zebranych w procesie
 • PAKIET MATERIAŁÓW do projektu offoardingowego ( w tym: procedury, załączniki projektowe, formatki, checklist, grafy, ankiety i kwestionariusze ewaluacji, dokumenty obiegowe i koordynacyjne procesu)
 • LISTA ZADAŃ HR wraz z przykładami implementacji procesowej
 • WZORCE I SZABLONY procesu offoardingu w organizacjach (wizualizacje procesu, formularze i dokumentacja użytkowa, dobre praktyki rynkowe)

BONUS

Uczestnicy szkolenia mają możliwość skorzystać ze ZDALNEJ KONSULTACJI POSZKOLENIOWEJ z Trenerem, w wymiarze do 3 h, z obszaru zagadnień podejmowanych na szkoleniu.

 Metody pracy:
 • wiedza teoretyczna
 • ćwiczenia praktyczne
 • case study
Program szkolenia:
 1. Znaczenie procesu offboardingu w systemie zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji jako możliwość stałej optymalizacji procesów pracy
 2. Możliwości wykorzystania płynnego zarządzania procesami ilościowymi pracy do skutecznego przeciwdziałania luce pokoleniowej
 3. Wykorzystanie wiedzy i umiejętności doświadczonego personelu w sytuacjach wyzwań potencjału edukacyjnego nowo zatrudnionych kadr
 4. Zestaw koncepcji pojęciowych stosowanych w procesach derekrutacyjnych
 5. Plan wykorzystania potencjału wiedzy, umiejętności, doświadczenia i postaw pracowników w efektywnym zarządzaniu wiedzą w organizacji
 6. Rodzaje aktywności offboardingowych
 • Derektutacja wewnętrzna
 • Derektutacja zewnętrzna
 • Aktywności współpartycypacyjne
 1. Perspektywy procesu offboardingu dla szczebli funkcjonalności w strukturze organizacyjnej
 2. Przyczyny inicjowania działań offboardingowych w organizacjach
 3. Rotacje pracownicze, przesunięcia, aktualizacje zadaniowe, optymalizacje technologiczne jako możliwości wykorzystania do poprawy komfortu i efektywności pracy
 4. Rozstawanie się z pracownikami a wizerunek firmy
 5. Zarządzanie fluktuacją pracowników – sposoby neutralizacji ponad nadmiarowych odejść
 6. Rola i zadania działu HR (poszczególnych dedykowanych stanowisk) w procesie offboardingu
 7. Przegląd najczęściej występujących przyczyn uruchamiania programów offboarndingowych
 • Rozstawianie się z pracownikami spowodowane przyczynami organizacyjnymi i/lub czynnikami zewnętrznymi otoczenia organizacji
 • Zwolnienia spowodowane negatywną oceną pracy
 • Odejścia z inicjatywy pracownika
 • Przyczyny zewnętrzne warunkujące konieczność redukcji personelu w organizacji
 1. Czynniki ryzyka kadrowego otwarcia procesów offboardingowych
 2. Zarządzanie procesem odchodzenia pracowników z organizacji
 3. Etapy procesu Offboardingu
 • Audyt wewnętrzny stanu kapitału ludzkiego
 • Kontrola stanu efektywności realizacji macierzy procesów ZZL
 • Identyfikacja możliwych opcji działania (czynniki wewnętrzne i zewnętrzne)
 • Wybór optymalnego planu offboardingowego dla organizacji
 • Zaprojektowanie poszczególnych ścieżek i scenariuszy derektutacyjnych
 1. Skutki niewłaściwie przeprowadzanych procesów offboardingowych (wymiar projektowania i/lub realizacji)
 2. Mechanizmy psychologiczne obejmujące pracowników pozostających w zatrudnieniu
 3. Aktywności przygotowawcze do wdrożenia procesu offboardingowego
 4. Rola i zadania zespołu przygotowującego projekt ilościowych zmian w zatrudnieniu
 5. Aspekty decyzyjne (strategiczne, taktyczne i operacyjne) niezbędne w planowaniu i realizacji procesu
 6. Rozmowy separacyjne, exit – interview (scenariusze, konspekty, dokumentacja) oraz przygotowanie merytoryczne i psychologiczne kadr przeprowadzających zadania
 7. E- firing – zwolnienia na odległość
 8. Odstępstwa, odchylenia i plany awaryjne i ich miejsce w skutecznej realizacji wdrożeniowej procesu
 9. Ewaluacja działań procesowych aktywności offboardingowych
 10. Ocena efektywności procesu offbordingowego dla organizacji
 11. Scenariusze postępowania w realizacji procesu offboardingu
 12. Plan offboardingu organizacyjnego – mapa drogowa wdrożenia procesu
 13. Sposoby przeciwdziałania negatywnym skutkom zmian ilościowych
 14. Rozwiązania alternatywne wobec redukcji zatrudnienia, czyli jak można wykorzystać potencjał i doświadczenie aktualnego zespołu
 15. Restrukturyzacje zatrudnienia jako nieodzowny element restrukturyzacji przedsiębiorstwa
 16. Przebieg procesu bezpiecznej restrukturyzacji zatrudnienia (ustawionej na maksymalizację zwrotu z potencjału umiejętnościowego kadr)
 • Identyfikacja i definicja istoty problemu (główny i poboczne cele podjęcia restrukturyzacji)
 • Opracowanie wariantów restrukturyzacji (perspektywa wyniku)
 • Operacjonalizacja i optymalizacja wybranego wariantu
 • Analiza ryzyk strategicznych i operacyjnych dla wybranego wariantu i Ścieżki przeciwdziałania
 • Realizacja procesu restrukturyzacji zatrudnienia (mapa drogowa, harmonogram, kalendarz, wskaźniki)
 • Uruchomienie działań lub/i budżetów działań wspierających proces rozstawania się (np. aktywności outplacementowe)
 • Ewaluacja i ocena procesu restrukturyzacji (raport zamknięcia procesu)
 1. Projektowanie i wdrożenie procesu komunikacyjnego działań restrukturyzacyjnych (EB w i EB z)
 2. Reakcje pracowników na derekrutację jako stresor o charakterze organizacyjnym
 3. Dysonans poznawczy u pracowników związanych z procesem offboardingu (zwalniani, odchodzący, pozostający, przełożeni)
 4. Outplacement jako działania pomocowe dla odchodzących z organizacji – wybór modelu
 5. Polityka komunikacji procesu „odrodzenia: organizacyjnego”
 6. Redukcja zatrudnienia a dalsze funkcjonowanie firmy
 7. Budowanie modelu kultury organizacyjnej neutralizującej trudne skutki trudnych decyzji organizacyjnych (zwolnienia, redukcje, postoje, potrzeby ekonomiczne, sytuacje nieplanowane)
 8. Program długofalowych działań organizacyjnych wspierających budowanie lojalności wartościowych pracowników
 Prowadzący:

Ekspert obszaru – szkolenia HR. Praktyk. Mediator. Certyfikowany Trener biznesu. Menadżer z kilkunastoletnim oświadczeniem w biznesie w obszarze HR (ścieżka menadżerska, ekspercka i wdrożeniowa). Realizator projektów implementacji /optymalizacji procesów HR w organizacjach w randze Kierownika projektu, Eksperta oraz Konsultanta wiodącego. Współtwórca, wykładowca i opiekun merytoryczny studiów podyplomowych Trenerstwo i Coaching w WSZP w Warszawie. Posiada kilkuletnie doświadczenie w zarządzaniu działem personalnym w organizacji, o profilu produkcyjnym, funkcjonującej w dynamicznym otoczeniu biznesowym (restrukturyzacja, standaryzacje procesów HR/operacje, wdrożenie zmiany modelu zarządzania, systemy ewaluacji pracowniczej – bieżącej i okresowej, systemy motywacyjne/rozliczeniowe). Projektant narzędzi diagnostycznych i programów rozwojowe dla pracowników przedsiębiorstw i organizacji.

Obszar wiedzy fachowej:

 • Zarządzanie kapitałem pracowniczym,
 • Inicjowanie i koordynacja procesów HR, (w tym restrukturyzacje)
 • Interwencyjny HR (mediacje, negocjacje pracownicze, rezyliencja)
 • Onboarding, projektowanie programów adaptacyjnych, standaryzacja procesu i narzędzi, wdrożenia
 • Projektowanie i realizacja projektów rozwojowych dla pracowników
 • Ewaluacje skuteczności działań rozwojowych w organizacjach
 • Zmiany organizacyjne i zarządzanie zmianą (w tym restrukturyzacje)
 • Standaryzacja procesów i działań organizacyjnych HR, projektowanie, testy, wdrożenia dedykowanych narzędzi diagnostycznych

Certyfikaty:

 • Trenera rozwoju umiejętności coachingowych, metod i technik pracy rozwojowej
 • Szkoła Trenerów i Doradców Biznesu
 • Management Trainers School MATRIK
 • Szkoła Tutorów Akademickich Collegium Wratislaviense
 • Mediatora w postępowaniu z prawa pracy i mediacji w organizacji
 • Mediatora w postępowaniu cywilnym i gospodarczym
Informacje organizacyjne:

Harmonogram

1 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 13:00 – 13:40
Zakończenie szkolenia 17:00

2 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 08:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji

sala szkoleniowa w centrum Warszawy; informacja u Organizatora

Dodatkowe informacje

Cena zawiera: udział w szkoleniu stacjonarnym materiały dydaktyczne oraz dyplom w wersji papierowej lunch oraz przerwy kawowe podczas trwania szkolenia

Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU.

Harmonogram

1 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

2 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji

on-line, Microsoft Teams (w szkoleniu można uczestniczyć poprzez przeglądarkę lub z poziomu aplikacji); instrukcja jak dołączyć do szkolenia oraz jak sprawdzić parametry techniczne dostępna jest TUTAJ

Dodatkowe informacje

Cena zawiera: dostęp do szkolenia on-line materiały dydaktyczne oraz dyplom ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej

Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU.

Kompetea all rights reserved

Bezpieczny offboarding – skuteczne zarządzanie płynnością zatrudnienia i przeciwdziałanie luce pokoleniowej w organizacji
1890 zł + 23% VAT/ osoba
1590 zł + 23% VAT/ osoba
08-09.07.2024 on-line, 28-29.10.2024 on-line, 07-08.11.2024 on-line, 19-20.12.2024 on-line