Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

Performance Management, czyli jak prawidłowo zarządzać wynikami pracy

Performance Management (inaczej w ang. Performance Appraisal) to jeden z kluczowych podsystemów zarządzania zasobami ludzkimi, dotyczący zarządzania poziomem realizacji zadań, czyli efektywności pracy. Po tym rozwiązaniem kryją się zatem dwie złożone aktywności menedżerskie:

 • z jednej strony precyzyjny system planowania pracy z naciskiem na definicję celu stawianego przed pracownikiem, określenie wytycznych sposobu wykonania zadań oraz określenie wskaźników właściwego poziomu wykonania (tzw. KPIskey performance indicators); podstawą tej części jest pełny opis stanowiska pracy oraz wytyczne strategiczne dotyczące celów stanowiska, zadań i odpowiedzialności
 • „z drugiej strony efektywny system oceny pracownika łączący w sobie ocenę wyników pracy oraz kompetencji, dalej połączony z systemem doskonalenia zawodowego oraz rozwoju zawodowego

Celem zarządzania wynikami jest maksymalizowanie efektywności pracowników przez trafną i sprawiedliwą ocenę dobrze zaplanowanej pracy oraz adekwatną reakcję na zauważone spadki w efektywności poprzedzone gruntowna analizą przyczyn tych problemów.

Zakres tego szkolenia w naturalny sposób łączy w sobie treści/elementy trzech innych szkoleń dotyczących pojedynczych aspektów, z których proces PM jest złożony tj.: zarządzania przez cele, oceny pracowników oraz zarządzania kompetencjami.

Z uwagi na to, że PM bazuje na analizie czterech aspektów – oceny wyników pracy, oceny kompetencji pracownika, oceny potrzeb /oczekiwań pracownika oraz oceny potrzeb i możliwości organizacji całość systemu trzeba rozpocząć od wytycznych w zakresie strategii organizacji i modelu kompetencji.

Program szkolenia:

Wprowadzenie

 • „ PM jako proces integrujący ZZL ze strategia organizacji.
 • „ Miejsce PM w systemie zarządzania zasobami ludzkimi.
 • „ Powiązania procesu PM ze strategią organizacji.
 • „ Relacje PM z zarządzaniem przez cele, zarządzaniem kompetencjami oraz system oceny i rozwoju pracowników.
 • „Rola PM w budowaniu zaangażowania / motywacji pracowników, a także ich lojalnej postawy wobec organizacji.
 • „PM jako sposób na realizowanie roli przywódczej i weryfikowanie elastyczności stylów zarządzania.

Zestawienie najważniejszych wytycznych strategicznych organizacji na najbliższy okres

 • „ Określenie obecnej sytuacji rynkowej
 • „ Analiza rynku i (SWOT i pokrewne)
 • „ Analiza strategicznych zasobów organizacji
 • „ Określenie przyjętej strategii działania głównie wobec konkurencji i klientów
 • „ Przełożenie wytycznych strategicznych na język działań operacyjnych (wytyczne dla menedżerów operacyjnych, wytyczne dla ZPC)
 • „Prezentacja planowanej strategii w odniesieniu do zrównoważonej karty wyników (BalancedScorecard)

Określenie kluczowych kompetencji korporacyjnych w powiązaniu z przyjęta strategią działania

Przygotowanie opisów stanowisk w odniesieniu do aktualnej struktury organizacyjnej

 • „ Przygotowanie formalnych opisów stanowisk zawierających opisy celów, zadań, funkcji oraz wskaźników oczekiwanego poziomu wykonania (KPIs)
 • „ Przygotowanie kompetencyjnych opisów stanowisk pracy definiujących zasoby potrzebne do poprawnego realizowania zadań oraz gwarantujące uzyskanie oczekiwanego poziomu wykonania

Przygotowanie modelu kompetencji służącego do oceny każdego aspektu funkcjonowania pracowników (zgodnego z wytycznymi kluczowych kompetencji korporacyjnych i przyjętej przez organizację strategii biznesowej)

 • „ Ogólne zasady funkcjonowania kompetencji jako modelu teoretycznego
 • „ Wybór schematu do opisu modelu kompetencji
 • „ Operacjonalizacja, czyli definiowanie wskaźników kompetencji
 • „ Przypisywanie stanowiskom poszczególnych kompetencji, których wymagają, czyli tworzenie kompetencyjnych opisów stanowisk pracy

Zastosowanie modelu kompetencji do systemu oceny okresowej (SOOP)

 • „ SOOP – ogólne zasady poprawnego przygotowania systemu oceny okresowej
 • „ Rodzaje oceny pracownika wspomagające system PM
 • „ Klasyczna metoda oceny okresowej (SOOP)
 • „ Metody obserwacji uczestniczącej (obserwacja na stanowisku pracy)
 • „ Metodaoceny sytuacyjnej typu assessmentcenter – AC
 • „ Ocena wykonywana jedynie przez zwierzchnika
 • „ Ocena wykonywana przez zwierzchnika i pracownika (samoocena)
 • „ Ocena wykonywana przez różnych uczestników życia zawodowego (oceny typu 360 stopni i pokrewne)
 • „ Podstawowe zasadyanalizy ocen pracowniczych i formułowania wniosków z oceny
  • „ analiza luk kompetencyjnych i ich źródeł (plany szkoleniowe)
  • „ analiza potencjału rozwojowego i planowanie sposobu jego wykorzystania (plany ścieżek rozwoju zawodowego czy ścieżek karier)

Zasady organizacji pracy oraz zarządzania zespołem

 • „ Zasady organizacji pracy (zespół / grupa / projekt) w zależności od specyfiki zadań i zasobów
 • „ Zasady doboru stylów przywództwa w zależności od specyfiki ludzi i charakteru zadań
 • „ Zarządzanie zespołem i zarządzanie konfliktem
 • „ Planowanie systemu komunikacji w zależności od przyjętej organizacji pracy i stylu przywództwa

Trener:

dr Kinga Padzik

Ekspert w dziedzinie oceny i rozwoju pracowników oraz projektowania stanowisk pracy. Absolwentka studiów magisterskich na Wydziale Psychologii UW Warszawskiego oraz studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania tejże uczelni ukończonych tytułem doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Wieloletni konsultant w zakresie doboru, oceny i rozwoju pracowników, projektowania stanowisk pracy oraz organizacji pracy. Specjalista w zakresie AC oraz systemów okresowej oceny pracowniczej (SOOP) posiadający także autorskie programy w zakresie obydwu tych metod. Wieloletni współpracownik Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, w ramach której jest kierownikiem studiów podyplomowych z zakresu ZZL w SWPS oraz kierownikiem bloku specjalizacyjnego Psychologia Organizacji i Pracy. Jest także wykładowcą akademickim. Autorka pierwszego na polskim rynku leksykonu z zakresu dziedziny zarządzania zasobami ludzkimi oraz wielu publikacji specjalistycznych i kilku naukowych. Stały współpracownik Wydawnictwa ABC (WoltersKluwer Polska), w ramach którego wydała książkę poświęconą nowej generacji aplikacji do oceny pracowników wraz z praktycznym narzędziem IT oraz dla którego w ramach Serwisu HR opracowała kilkanaście procedur ZZL poświęconych przeprowadzaniu takich procesów jak: Assessment Center, Development Center, zarządzanie kompetencjami, okresowa ocena pracowników, budowa planów ścieżek karier i planów sukcesji, rekrutacja pracowników, selekcja pracowników, dopasowanie pracownika do stanowiska pracy, opisy stanowisk pracy. Licencjonowany konsultant techniki MAPP (Motivational Appraisal of Personal Potential). Prowadzi także szkolenia z tematyki towarzyszącej zakresowi oferowanych usług doradztwa personalnego. Główne zainteresowania zawodowe to rozwiązania dotyczące zarządzania pracą zespołów zadaniowych bazujące na wykorzystaniu pełnej lub częściowej wirtualizacji oraz pełnego odpersonalizowania kontaktów między członkami zespołu, a także aspekt zarządzania pracą ludzi poprzez grupy projektowe/zadaniowe i związane z tym zagadnienia integracji wewnątrzgrupowej, zarządzania emocjami i konfliktami. Zainteresowania naukowe koncentrują się na charakterystyce procesów poznawczych i afektywnych w warunkach wirtualnych.

lub

Irmina Gocan

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w obszarze personalnym, jako specjalista, ekspert, menedżer personalny, a obecnie konsultant i trener.

W swojej dotychczasowej karierze odpowiedzialna m.in. za administrację kadrową, opracowywanie strategii personalnej, wdrażanie i koordynację złożonych projektów strategicznych w zzl, rozwój zawodowy kadry menedżerskiej, sukcesorów, ekspertów i talentów w energetyce i przemyśle m.in. Polskich Sieciach Energetycznych oraz PGE Polskiej Grupie Energetycznej SA. Autorka wielu praktycznych rozwiązań, takich jak systemy planowania zatrudnienia, systemy rekrutacji i selekcji, Assessment i Development Center, programy motywacji płacowej i pozapłacowej, zarządzania przez cele, kompetencyjnej oceny pracowniczej, controllingu personalnego i wiele innych. Współpracowała od strony klienta z firmami Delloite, Ernst & Young, Hewitt, Hudson, Sap Polska, PwC, HRK.

Autor wielu publikacji z zakresu kadr i HR dla Polskich Wydawnictw Profesjonalnych i Wydawnictwa WoltersKluwer Polska, m.in. praktycznych procedur, wzorów dokumentów i narzędzi HR. Autor ogólnopolskiego Badania ,,HR Index” prowadzonego pod agendą WoltersKluwer Polska i Aida Consulting oraz kilkunastu innych kompleksowych narzędzi z zakresie controllingu HR.

Partner merytoryczny obszaru HR i wykładowca w Akademii Leona Koźmińskiego. Kierownik Studiów Podyplomowych ,,Zarządzania Kompetencjami Pracowników” oraz ,,Controlling HR” na Akademii Leona Koźmińskiego. Wykłada również w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej oraz na kilku mniejszych uczelniach. Prowadzi szkolenia z zakresu zzl dla firm komercyjnych, spółek skarbu państwa i urzędów. Łącznie przeprowadziła ponad 3000 godzin szkoleniowych w ramach szkoleń zewnętrznych i 5000 godzin szkoleniowych jako trener wewnętrzny. Absolwentka m.in. Podyplomowych Studiów z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi SWPS, Studium Trenerów Grupowych SWPS i Laboratorium Psychoedukacji, oraz studiów  MBA dla kadry zarządzającej HR na Akademii Leona Koźmińskiego.


INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Terminy:

do ustalenia

Harmonogram godzinowy: 2 dni

Rozpoczęcie szkolenia 09:30
Przerwa kawowa 11:00 ; 15:00
Przerwa obiadowa 13:00
Zakończenie szkolenia 16:30

Koszt uczestnictwa:

1390 zł + 23% VAT

* płatność za udział po szkoleniu
* przy zgłoszeniu większej ilości osób cena ustalana jest indywidualnie

Cena zawiera: uczestnictwo w programie, materiały dydaktyczne, wyposażoną salę szkoleniową, przerwy kawowe oraz obiad dla uczestnika, pomoc przy rezerwacji noclegu

Cena nie zawiera: kosztów dojazdu uczestnika na miejsce szkolenia i zakwaterowania

W celu zgłoszenia się na szkolenie prosimy o wypełnienie formularza on-line znajdującego się na naszej stronie bądź pobranie formularza ze strony i przesłanie go faksem na numer 22 350 70 55 lub scanem na adres: info@kompetea.pl

W przypadku zainteresowania szkoleniem wewnętrznym z powyższego zakresu prosimy o kontakt.

Performance Management, czyli jak prawidłowo zarządzać wynikami pracy
do ustalenia
1390 zł + 23% VAT/ osoba