Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

Performance Management (inaczej w ang. Performance Appraisal) to jeden z kluczowych podsystemów zarządzania zasobami ludzkimi, dotyczący zarządzania poziomem realizacji zadań, czyli efektywności pracy. Po tym rozwiązaniem kryją się zatem dwie złożone aktywności menedżerskie:

 • z jednej strony precyzyjny system planowania pracy z naciskiem na definicję celu stawianego przed pracownikiem, określenie wytycznych sposobu wykonania zadań oraz określenie wskaźników właściwego poziomu wykonania (tzw. KPIs – key performance indicators); podstawą tej części jest pełny opis stanowiska pracy oraz wytyczne strategiczne dotyczące celów stanowiska, zadań i odpowiedzialności
 • z drugiej strony efektywny system oceny pracownika łączący w sobie ocenę wyników pracy oraz kompetencji, dalej połączony z systemem doskonalenia zawodowego oraz rozwoju zawodowego

Performance Management jest zatem próbą kompleksowego podejścia do tworzenia, monitorowania i wspierania procesu rozwoju efektywności pracowników, by był on skuteczny na poziomie indywidualnym, zespołowym i organizacyjnym.

Cel szkolenia:

Celem szkolenie jest przygotowanie uczestników do wdrożenia Performance Management do własnej organizacji.

 Metody pracy:
 • wiedza teoretyczna
 • ćwiczenia praktyczne
 • case study
Program szkolenia:

Wprowadzenie

 • PM jako proces integrujący ZZL ze strategia organizacji.
 • Miejsce PM w systemie zarządzania zasobami ludzkimi.
 • Powiązania procesu PM ze strategią organizacji.
 • Relacje PM z zarządzaniem przez cele, zarządzaniem kompetencjami oraz system oceny i rozwoju pracowników.
 • Rola PM w budowaniu zaangażowania / motywacji pracowników, a także ich lojalnej postawy wobec organizacji.
 • PM jako sposób na realizowanie roli przywódczej i weryfikowanie elastyczności stylów zarządzania.

Zestawienie najważniejszych wytycznych strategicznych organizacji na najbliższy okres

 • Określenie obecnej sytuacji rynkowej
 • Analiza rynku i (SWOT i pokrewne)
 • Analiza strategicznych zasobów organizacji
 • Określenie przyjętej strategii działania głównie wobec konkurencji i klientów
 • Przełożenie wytycznych strategicznych na język działań operacyjnych (wytyczne dla menedżerów operacyjnych, wytyczne dla ZPC)
 • Prezentacja planowanej strategii w odniesieniu do zrównoważonej karty wyników (BalancedScorecard)

Określenie kluczowych kompetencji korporacyjnych w powiązaniu z przyjęta strategią działania

Przygotowanie opisów stanowisk w odniesieniu do aktualnej struktury organizacyjnej

 • Przygotowanie formalnych opisów stanowisk zawierających opisy celów, zadań, funkcji oraz wskaźników oczekiwanego poziomu wykonania (KPIs)
 • Przygotowanie kompetencyjnych opisów stanowisk pracy definiujących zasoby potrzebne do poprawnego realizowania zadań oraz gwarantujące uzyskanie oczekiwanego poziomu wykonania

Przygotowanie modelu kompetencji służącego do oceny każdego aspektu funkcjonowania pracowników 

 • Ogólne zasady funkcjonowania kompetencji jako modelu teoretycznego
 • Wybór schematu do opisu modelu kompetencji
 • Operacjonalizacja, czyli definiowanie wskaźników kompetencji
 • Przypisywanie stanowiskom poszczególnych kompetencji, których wymagają, czyli tworzenie kompetencyjnych opisów stanowisk pracy

Zastosowanie modelu kompetencji do systemu oceny okresowej (SOOP)

 • SOOP – ogólne zasady poprawnego przygotowania systemu oceny okresowej
 • Rodzaje oceny pracownika wspomagające system PM
 • Klasyczna metoda oceny okresowej (SOOP)
 • Metody obserwacji uczestniczącej (obserwacja na stanowisku pracy)
 • Metodaoceny sytuacyjnej typu assessmentcenter – AC
 • Ocena wykonywana jedynie przez zwierzchnika
 • Ocena wykonywana przez zwierzchnika i pracownika (samoocena)
 • Ocena wykonywana przez różnych uczestników życia zawodowego (oceny typu 360 stopni i pokrewne)
 • Podstawowe zasadyanalizy ocen pracowniczych i formułowania wniosków z oceny
  • analiza luk kompetencyjnych i ich źródeł (plany szkoleniowe)
  • analiza potencjału rozwojowego i planowanie sposobu jego wykorzystania (plany ścieżek rozwoju zawodowego czy ścieżek karier)

Zasady organizacji pracy oraz zarządzania zespołem

 • Zasady organizacji pracy (zespół / grupa / projekt) w zależności od specyfiki zadań i zasobów
 • Zasady doboru stylów przywództwa w zależności od specyfiki ludzi i charakteru zadań
 • Zarządzanie zespołem i zarządzanie konfliktem
 • Planowanie systemu komunikacji w zależności od przyjętej organizacji pracy i stylu przywództwa
Informacje organizacyjne:

Harmonogram godzinowy:

I dzień

Rejestracja uczestników: 09:45
Rozpoczęcie szkolenia 10:00
Przerwa obiadowa 13:00
Zakończenie szkolenia 17:00

II dzień

Rozpoczęcie szkolenia 08:30
Przerwa obiadowa 12:00
Zakończenie szkolenia 15:30

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji szkolenia SPRAWDŹ


Cena zawiera: uczestnictwo w programie, materiały dydaktyczne, wyposażoną salę szkoleniową, przerwy kawowe oraz obiad dla uczestnika, pomoc przy rezerwacji noclegu

Cena nie zawiera: kosztów dojazdu uczestnika na miejsce szkolenia i zakwaterowania


Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU


Pobierz program szkolenia

Kompetea all rights reserved

Performance Management - zarządzanie wynikami pracy
23-24.01.2020 Warszawa, 02-03.04.2020 Warszawa
1390 zł + 23% VAT/ osoba