Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

 Adresaci szkolenia:

kierownicy, menedżerowie różnego szczebla, którzy chcą pogłębić i uporządkować wiedzę na temat stosowania prawa pracy w praktyce po ostatnich ważnych zmianach

Cel szkolenia:

Omówione zostaną zagadnienia dotyczące stosowania najnowszych przepisów prawa pracy w praktyce: od momentu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej do rozwiązania stosunku pracy.

Program szkolenia:

1. Prawo pracy – podstawowe zasady, zatrudnienie pracownicze, a cywilnoprawne:

 • podstawy prawne
 • zasady prawa pracy istotne z punktu zarządzania zasobami ludzkimi w kontekście prawa pracy (case study)
 • stosunek pracy:
  • zawieranie umowy o pracę (ćwiczenia na podstawie orzecznictwa Sądu Najwyższego)
  • rodzaje umów o pracę,

2. Umowa o pracę a umowy cywilnoprawne – różnice:

 • rodzaje zatrudnienia cywilnoprawnego: umowa zlecenia, umowy o dzieło,
 • podstawy prawne i różnice w zakresie zatrudnienia: nawiązanie i rozwiązanie umowy,
 • zasady wynagradzania zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, minimalna stawka godzinowa zleceniobiorców.
 • zmiany dot. umów o dzieło

3. Rekrutacja i nawiązanie stosunku pracy

 • rozmowa rekrutacyjna (zasada równego traktowania w zatrudnieniu – niedyskryminowania – na podstawie case study)
 • informacje pobierane od kandydata do pracy i od samego pracownika
 • obowiązki w zakresie RODO oraz ustawy o ochronie danych osobowych w związku z rekrutacją i późniejszym zatrudnieniem
 • dokumenty wymagane od kandydata na pracownika

4. Akty wewnętrzne obowiązujące u pracodawcy (case study)

 • regulamin pracy i wynagradzania
 • kodeks etyczny
 • procedura antymobbingowa i antydyskryminacyjna

5. Czas pracy:

 • pojęcie, systemy czasu pracy.
 • godziny nadliczbowe – zasady pracy, należności pracownicze – mobbing w kontekście godzin nadliczbowych
 • zwolnienia od pracy, w tym wyjścia ‘prywatne’, zasady odpracowywania.
 • dokumentowanie czasu pracy.
 • kontakt pracodawcy z pracownikami za pośrednictwem komunikacji elektronicznej, w tym poza godzinami pracy

6. Zasady organizowania pracy „na odległość”

 •  praca zdalna a telepraca, perspektywa zmian w przepisach

7. Usprawiedliwiona nieobecność w pracy (m.in. urlopy):

 • zasady udzielania urlopu, zakaz zrzekania się uprawnień urlopowych i zamiany urlopu na ekwiwalent w toku zatrudnienia.
 • zmiany terminów urlopowych: przesunięcie urlopu, przerwanie urlopu, odwołanie z urlopu i jego konsekwencje dla pracodawcy i pracownika.
  • ,,przymusowy’’ urlop w okresie wypowiedzenia i w związku z pandemią
  • urlop na żądanie – zasady udzielania.
  • urlopy bezpłatne.
  • urlopy dla rodziców (macierzyński, rodzicielski, wychowawczy)

8.Kary porządkowe (dyscyplinowanie pracowników)

 • rodzaje kar
 • przypadki wymierzania
 • procedura odwoławcza, zatarcie ukarania

9. Zakończenie zatrudnienia (na podstawie case study, orzecznictwa Sądu Najwyższego)

 • sposoby zakończenia zatrudnienia:

  • porozumienie stron.
  • wypowiedzenie – forma pisma, treść, przyczyny, terminy
  • rozwiązanie bez zachowania okresu wypowiedzenia:
   • z winy pracownika (tzw. zwolnienie dyscyplinarne),
   • bez winy pracownika (z powodu długotrwałej nieobecności).
Informacje organizacyjne:

Harmonogram

1 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji

sala szkoleniowa w centrum Warszawy

Dodatkowe informacje

Cena zawiera: udział w szkoleniu stacjonarnym materiały dydaktyczne oraz dyplom w wersji papierowej lunch oraz przerwy kawowe podczas trwania szkolenia

Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU.

Harmonogram

1 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:00 – 12:30
Zakończenie szkolenia 15:00

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji

on-line, Microsoft Teams (w szkoleniu można uczestniczyć poprzez przeglądarkę lub z poziomu aplikacji); instrukcja jak dołączyć do szkolenia oraz jak sprawdzić parametry techniczne dostępna jest TUTAJ

Dodatkowe informacje

Cena zawiera: dostęp do szkolenia on-line materiały dydaktyczne oraz dyplom ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej

Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU.

Kompetea all rights reserved

Prawo pracy dla menedżera
850 zł + 23% VAT
650 zł + 23% VAT
13.03.2024 on-line, 22.05.2024 on-line