Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

Profesjonalny controlling HR

0
zrealizowanych edycji szkolenia
0
przeszkolonych pracowników
0
% udzielonych rekomendacji w ankiecie satysfakcji
0
lat na rynku szkoleń

Uzyskaj 80% dofinansowania do tego szkolenia HR z Bazy Usług Rozwojowych PARP. Sprawdź tutaj

Teraz sam decydujesz w jakiej formule szkolenia weźmiesz udział:
 • szkolenie stacjonarne (realizowane zgodnie z wytycznymi GIS, w trosce o bezpieczeństwo Uczestników)
 • szkolenie on-line (realizowane w opcji „live streaming” czyli transmisji z sali szkoleniowej lub poprzez dedykowaną platformę on-line)

*Program szkolenia oraz trener prowadzący są te same dla obu opcji.

Jedyne takie 3-dniowe, intensywne szkolenie z obszaru controllingu personalnego!

Czemu jedyne? Jako jedyni na rynku proponujemy szkolenie w takiej zaawansowanej formule.

Czemu 3 dni? Nasze doświadczenie oraz opinie Uczestników pokazują, że ten kurs HR ma optymalny czas na realizację programu. Zależy nam, żeby Uczestnik zyskał kompetencje przydatne w środowisku pracy.

Czemu intensywne? Podczas warsztatu Trener prezentuje obszerny zakres merytoryczny – cele, metody i zakresy użyteczności controllingu HR – oparty o case’y, narzędzia, ćwiczenia, wymianę doświadczeń etc. Szkolenie na pełnych obrotach!

 Adresaci szkolenia:

szkolenie z controllingu personalnego skierowane jest do kierowników HR wyższego i niższego szczebla, specjalistów ds HR, specjalistów ds controllingu; zapraszamy osoby, które mają wiedzę i doświadczenie w obszarze ZZL, znają procesy i stosowane w nim narzędzia

Cel szkolenia:

przeanalizowane zostaną cele, metody i zakresy użyteczności Controllingu HR, a także przećwiczone zostaną metody controllingu personalnego i mierzenia efektywności w następujących obszarach

Efektywność wykorzystania kapitału ludzkiego na rzecz strategii biznesowej

 • analiza strategiczna obszaru HR,
 • powiązanie celów strategicznych biznesu z celami zzl,
 • projektowanie, budżetowanie oraz ocena efektów inicjatyw strategicznych i projektów w HR,
 • ocena Zespołu HR – macierz kwalifikacyjno-kompetencyjna, ocena efektów pracy całego zespołu.

Efektywność funkcji HR vs oczekiwania biznesu
(controlling i analiza procesów HR, wskaźniki efektywności, benchmark)

 • etatyzacja, rekrutacja i selekcja, zatrudnianie i adaptacja,
 • ocenianie kompetencji oraz rozwój zawodowy,
 • realizacji celów i zadań oraz motywowanie finansowe i niefinansowe,
 • zwolnienia i outplacement.

Współmierność kosztów do przychodów w HR a wyniki biznesowe
(analiza wskaźnikowa, demograficzna i logiczna w obszarze HR)

 • zastosowanie wskaźników i analiz do oceny działań HR,
 • tabele, raporty i benchmark wskaźników, formuła wskaźnikowania a porównywanie wyników,
 • przykładowe casy analityczne i macierze porównań stanu załogi.
 Metody pracy:

Szkolenie ma charakter WARSZTATOWY – zaprezentowane i przećwiczone zostaną wybrane bezpłatne AUTORSKIE metodologie i narzędzia:

 • HR STRATEG © – do analizy strategicznej HR
 • HR INDEX © – do analizy jakościowej
 • ANALYZER HR © – do analizy wskaźnikowej

Uczestnicy otrzymają komplet materiałów szkoleniowych w wersji drukowanej oraz w wersji elektronicznej na pendrive’ach. Znajdą się tam przykładowe karty wskaźników, lista wskaźników wraz z ich miarami i sposobem liczenia, przydatne formatki oraz wymienione wyżej narzędzia autorskie.

Program szkolenia:

Projektowanie celów strategicznych HR w integracji z biznesem z wykorzystaniem controllingu HR.

1. Controlling jako narzędzie do strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi

a. Idea controllingu HR, jego zakres i funkcje
b. Cykl zarządczy z wykorzystaniem controllingu personalnego
c. Controllerzy HR i ich zadania
d. Przydatne publikacje, raporty i strony internetowe w zakresie controllingu personalnego
e. 2 przykłady z rynku

2. Model biznesowy i strategia firmy a strategia HR i jej znaczenie dla organizacji

a. Model biznesowy punktem wyjścia do strategii zzl
b. Strategia firmy punktem wyjścia do strategii zzl
c. Cele strategiczne HR, inicjatywy strategiczne HR skierowane na potrzeby biznesu
d. Obszar personalny w zrównoważonej karcie wyników (BSC)
e. Jak sobie radzić, gdy misja, wizja i strategia firmy nie są opisane i komunikowane – tabele analityczne
f. Strategiczne kierunki zmian roli służb personalnych i oczekiwania biznesu względem służb personalnych a idea Controllingu HR
g. 2-4 * case problemowy (zależnie od liczby uczestników, praca w podziale na grupy)

3. Analiza strategiczna obszaru HR – warsztat na przykładzie firmy

a. Obecne oraz przyszłe cele i zadania w najważniejszych obszarach firmy a HR
b. Ocena obecnej strategii personalnej firmy, ocena integracji strategii firmy ze strategią personalną
c. Strategia personalna firmy a rynek pracy, marka organizacji jako pracodawcy
d. Bilans jakości systemu zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji
e. Bilans kapitału ludzkiego w organizacji
f. Opracowanie ogólnego zarysu strategii zzl (wyznaczenie kierunków strategicznych)
g. Projektowanie celów strategicznych oraz ich wskaźnikowanie
h. Rozdział celów strategicznych HR na działania operacyjne w obszarze HR : polityki i procesy HR, programy i projekty HR, praca nad kontekstem organizacyjnym : klimat, kultura i przywództwo, praca nad postawami i zachowaniami : style myślenia i style działania
i. Ocena skutków działań HR : korzyści i ryzyka
j. 3 priorytety działań HR a cele strategiczne : praca nad efektywnością, zarządzanie kadrą kluczową i talentami w organizacji, kształtowanie wartości organizacyjnych i kultury organizacyjnej (ogólne założenia i sprawdzenie wypracowanych na warsztacie celów pod kątem tych priorytetów)
k. Uczestnicy zakańczają warsztat z wyznaczonymi i kierunkami i celami strategii HR oraz propozycją wskaźników strategicznych (przykład – jeśli pracowali na case, cele i wskaźniki dla własnej firmy – jeśli zdecydowali się na analizę sytuacji własnej firmy)

4. Podstawowe wskaźniki controllingu strategicznego HR a karta wskaźników strategicznych w HR

a. Struktura kosztów i przychodów z pracy – ujęcie księgowe i controlingu HR (podobieństwa, różnice, zastosowanie)
b. Badanie efektywności poprzez pryzmat stopy zwrotu z inwestycji w kapitał ludzki (wskaźnik Human Capital ROI) oraz innych wskaźników rentowności zatrudnienia – koncepcja i zastosowanie
c. Benchmarki stopy zwrotu z inwestycji w kapitał ludzki

Controlling funkcji HR w organizacji z wykorzystaniem podejścia procesowego.

1. Controlling w procesach HR

a. Controlling procesów HR jako główny element budowy efektywnych rozwiązań w HR
b. Idea zarządzania procesami, budowa mapy procesów i jej wykorzystanie na potrzeby HR
c. Optymalizacja procesów i jej wykorzystanie na potrzeby procesów HR
d. Controlling HR w służbie optymalizacji procesów
e. Prowadzenie analizy funkcji personalnej w najważniejszych obszarach funkcji personalnej i poprawna interpretacja wyników, wnioskowanie co do kierunków zmian i udoskonaleń – główne założenia.

2. Etatyzacja i wynagradzanie w ujęciu controllingowym

a. Warsztat : prawidłowy przebieg procesu kształtowania etatyzacji do strategii przedsiębiorstwa, opisów stanowisk pracy, wymagań kwalifikacyjno-kompetencyjne i budżetu wynagrodzeń oraz jego wskaźnikowanie
b. Benchmarki etatyzacyjne i wynagrodzeniowe a controlling personalny
c. 4 * przykład z rynku

3. Rekrutacja i selekcja w ujęciu controllingowym

a. Warsztat : prawidłowy przebieg procesu rekrutacji i selekcji, zatrudnia i adaptacji zawodowej oraz jego wskaźnikowanie
b. Benchmarki w zakresie rekrutacji i selekcji a controlling personalny
c. 4 * przykład z rynku, 2 * case problemowy

4. Oceny okresowe skierowane na wyniki pracy w ujęciu controllingowym

d. Zagadnienia dotyczące tworzenia efektywnościowych ocen okresowych pracowników w ujęciu pozwalającym na późniejszy controlling personalny
e. Zarządzanie wynikami pracy (m.in. przez cele, KPI) jako ważny obszar controllingu HR
f. Premie, nagrody i bonusy za efekty a ich faktyczna efektywność
g. Warsztat : prawidłowy kształt systemu premiowego (lub podobnego) oraz wynagradzania za szczególne efekty (nagrody)
h. Benchmarki w zakresie motywacji płacowej i bonusów a controlling personalny
i. 4 * przykład z rynku

5. Pomiar i ocena kompetencji w ujęciu controllingowym

a. Zagadnienia dotyczące tworzenia modelu kompetencji (mapa kompetencji) i metod oceny kompetencji w ujęciu pozwalającym na późniejszy controlling personalny
b. Warsztat : metody pomiaru kompetencji zawodowych, diagnozowanie luk i nadwyżek kompetencyjnych i wycena
c. Warsztat : planowanie i realizacja szkoleń i rozwoju oraz pomiar efektywności procesów szkoleniowych i efektywności szkoleń wraz z wyceną efektów i ROI
d. 2 * przykłady z rynku, 1 * case problemowy

6. Zarządzanie wartościami a standardy pracy i ich wykorzystanie z controllingu personalnym

a. Koncepcja zaangażowania i jej zasosowanie w ujęciu pozwalającym na późniejszy controlling personalny
a. Warsztat : pomiar ,,miękkich” aspektów motywowania i zaangażowania w controllingu personalnym a efektywność i jakość pracy oraz innowacyjność i przedsiębiorczość
b. Warsztat : efektywne systemy motywacji a koncepcja Empoyee Value Proposition i jej zastosowanie
c. Benchmarki w zakresie motywacji niefinansowej a controlling personalny
d. 2 * przykłady z rynku, 1 * case problemowy

7. Rozwiązywanie umów o pracę i outplacement w ujęciu controllingowym

a. Założenia efektywnych form zwolnień i outplacementu z punktu widzenia controllingu personalnego
b. Warsztat : prawidłowy przebieg procesu zwolnień i outplacementu oraz jego wskaźnikowanie
c. 2 * przykłady z rynku, 1 * case problemowy

Prowadzenie analiz ilościowych w HR oraz wykorzystanie wskaźników controllingowych HR oraz benchmarków rynkowych.

1. Zastosowanie wskaźników i metod analitycznych w HR

a. Powody mierzenia efektywności w zzl poprzez wskaźniki i z użyciem metod analitycznych
b. Efektywność systemów zarządzania kadrami (model kosztowo-przychodowy)
c. Cykl zarządczy wykorzystujący dane wskaźnikowe i analityczne w HR
d. 2 * przykład z rynku

2. Karta wskaźników dla firmy

a. Podstawowe mierniki controlingu HR w firmie i ich porównywanie
b. Adekwatność wyboru wskaźników dla firmy
c. Rzetelność i trafność wskaźników
d. Metodologia liczenia wskaźników
e. Poprawna interpretacja wskaźników
f. 2 * przykład z rynku

3. Szczegółowe wskaźniki i narzędzia analityczne dla poszczególnych funkcji HR, metodologia liczenia wskaźników, ich interpretacja oraz wykorzystanie – prezentacja kary + warsztat:

a. Struktura i demografia zatrudnienia
b. Rotacja (fluktuacja) zasobów osobowych
c. Absencja
d. Rekrutacja i Selekcja
e. Zatrudnienie i Adaptacja
f. Oceny okresowe – wynikowe
g. Wynagradzanie i motywacja finansowa
h. Wydajność i efektywność
i. Oceny okresowe – kompetencyjne
j. Kompetencje wymagane i posiadane, wycena luk kompetencyjnych
k. Szkolenia i rozwój zawodowy – wskaźniki controllingu HR w ocenie efektywności szkoleń
l. Motywowanie pozafinansowe
m. Zwolnienia i Outplacement
n. 2 * przykład z rynku, 2 * ćwiczenie

4. Sposoby pomiaru danych do analizy wskaźnikowej, a ich wykorzystanie:

a. Dobór danych
b. Uwarunkowania analizy trendów
c. Uwarunkowania porównywania się z rynkiem
d. 2 * przykład z rynku, 2 * ćwiczenie

5. Benchmarki w zakresie wskaźnikowego controllingu HR i ich wykorzystanie:

a. Raporty płacowe (z rynku)
b. Inne raporty wskaźnikowego controllingu HR
c. Specyficzne benchmarki np. z badań zaangażowania
d. 2 * przykłady z rynku, 1 * case problemowy

6. Wnioskowanie co do kierunków zmian i udoskonaleń na podstawie analizy wskaźnikowej.

a. 1 * przykład z rynku

Opinie Uczestników o szkoleniu:

„Szkolenie godne polecenia. Ważna wiedza praktyczna dla zainteresowanych mierzeniem HR-u. Trener, w sposóbentuzjastyczny, krzewi wiedzę z obszaru controllingu HR.” (HR Admin, sia Abrasives Polska Sp. z o.o, )


„Nie przypuszczałam, że o controllingu personalnym można nauczać z pasją. Talent trenerski Pani Irminy powodował, że czas stał się nieistotną kwestią otaczającej rzeczywistości. Jestem pod wrażeniem profesjonalizmu i mądrości p. Gocan. Praktyczne podejście i dużo narzędzi. Dokładnie to czego oczekiwałam, a nawet więcej.” (HR BP, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości)


„Szkolenie z Profesjonalnego Controllingu HR zdecydowanie spełniło moje oczekiwania. W trakcie 3 dni intensywnych warsztatów miałam okazję poznać konkretne narzędzia, pozwalającej na przekrojową analizę danych HR. Pani Irmina, bazując na swoim doświadczeniu, w sposób praktyczny przedstawiła najważniejsze zagadnienia oraz szczegółowo omówiła wątpliwe kwestie. Wartością dodaną szkolenia były liczne materiały, arkusze Excel czy karty wskaźników, które otrzymaliśmy po zakończonych warsztatach. Narzędzia te, po dostosowaniu do potrzeb biznesu, śmiało można wykorzystać w codziennej pracy, gdzie analiza różnorodnych wskaźników jest punktem wyjścia do proponowania wewnętrznych zmian w obszarze HRM oraz wdrażania nowych rozwiązań opartych na konkretnych danych” (HR Business Partner, Comarch S.A.)


„Szkolenie jak najbardziej spełniło moje oczekiwania. Wiele elementów poznanych na szkoleniu będę chciał wykorzystać przy wykonywaniu codziennych obowiązków – choćby kartę wskaźników. Pani Irmina Gocan jest bardzo profesjonalnym trenerem – przemawia za tym przede wszystkim jej doświadczenie zawodowe.” (Specjalista ds. Systemu ZZL, TRW Steering Systems Poland)


„Szkolenie miało wysoki poziom merytoryczny. Intensywne 3 dniowe szkolenie charakteryzowało się ciekawą formą, dużą ilością przykładów praktycznych oraz nowoczesnym podejściem do tematyki controllingu HR w biznesie. Dla trenera prowadzącego, Pani dr MBA Irminy Gocan ważna była dbałość o jakość, a przede wszystkim skuteczny przekaz. Pani Irmina swoje doświadczenie przekazuje w sposób przejrzysty i zrozumiały dla każdego uczestnika szkolenia, tematyka omawiana podczas szkolenia miała charakter interesujący.Z pełną satysfakcją polecam panią trener oraz organizatora szkolenia: Kompetea Sp. z o.o., jako kompetentnego i rzeczowego partnera do współpracy w zakresie szkoleń.” (Specjalista ds. rekrutacji, szkoleń i rozwoju, Noratel)

Prowadzący:

Dr Irmina Gocan | MBA

Posiada 20-letnie doświadczenie w obszarze zarządzania i personalnym, jako specjalista, ekspert, menedżer personalny, zastępca dyrektora HR, HR business partner w dużych organizacjach m.in. PSE S.A., PGE S.A., a do niedawna Zastępca Dyrektora Zarządzającego Pionem Kapitału Ludzkiego ds. Strategii HR i Rozwoju w Poczcie Polskiej S.A., która jest największym polskim pracodawcą.

W swojej karierze odpowiedzialna m.in. za opracowywanie strategii personalnej, wdrażanie i koordynację złożonych projektów strategicznych HR, pozyskiwanie i rozwój zawodowy kadry menedżerskiej, sukcesorów, ekspertów i talentów, a także systemy pozyskiwania, angażowania i motywowania pracowników. Autorka wielu praktycznych rozwiązań, procedur i narzędzi, takich jak systemy planowania zatrudnienia, systemy rekrutacji i selekcji, Assessment i Development Center, opisy stanowisk pracy i wartościowanie, systemy wynagradzania, systemy motywowania, programy motywacji płacowej i pozapłacowej, zarządzania wynikami i zarządzania przez cele, kompetencyjnej oceny pracowniczej, zwolnień i outplacementu.

WYKSZTAŁCENIE

Dr Human Resources Management, tytuł doktora uzyskała na Uniwersytecie Stanowym w Yorku, USA. Wcześniej absolwentka m.in. Podyplomowych Studiów Zarządzania Zasobami Ludzkimi SWPS, Studium Trenerów Grupowych Laboratorium Psychoedukacji oraz studiów MBA dla kadry zarządzającej HR na Akademii Leona Koźmińskiego. Tytuły licencjata i magistra uzyskała w obszarze zarządzania i ekonomii.

OBSZAR ZAWODOWY

Doradztwo biznesowe w sferze zarządzania i HR oraz szkolenia z zakresu przywództwa, zarządzania i HR dla firm komercyjnych, spółek skarbu państwa i urzędów. Ma doświadczenie we współpracy z firmami pracującymi w oparciu o tradycyjne struktury organizacyjne, pracę zdalną i nowe technologie, jak też w strukturach macierzowych – od dużych podmiotów do takich, które są na etapie start-up.

Pomagała też zorganizować obszar HR w firmach m.in. prowadziła audyty obszaru HR i obciążenia pracą w Zespołach personalnych, projekty rozwoju i doskonalenia struktur HR, wdrożenia controllingu personalnego i HR Business Partneringu oraz wielu, wielu innych. Inne jej projekty dotyczyły projektowania strategii, doskonalenia struktur organizacyjnych i procesów oraz metod zarządzania w skali całych organizacji.

PUBLIKACJE

Jest autorem wielu publikacji HR dla Polskich Wydawnictw Profesjonalnych i Wydawnictwa Wolters Kluwer Polska, gdzie pisze o trendach rynkowych, ciekawych case studies oraz gotowe rozwiązania (procedury, wzory dokumentów). Jest też współautorem wydanej niedawno książki HR Business Partner (PWN), gdzie opisywała kluczowy obszar HR – zasady opracowywania strategii personalnej i polityk obszarowych, w tym systemów retencji i motywowania pracowników.

DZIAŁANOŚĆ NAUKOWA

Jest partnerem merytorycznym i wykładowcą w Akademii Leona Koźmińskiego. Wcześniej Kierownik Studiów Podyplomowych ,,Zarządzania Kompetencjami Pracowników” i Koordynator Programu MBA-HR na ALK, obecnie Kierownik Studiów Podyplomowych ,,Controlling Personalny”. Z jej wykładów i warsztatów skorzystało już około 1000 studentów. Od kilku lat prowadzi też zajęcia na Uniwersytecie SWPS.

SZKOLENIA

Łącznie przeprowadziła około 20.000 godzin szkoleniowych. W ramach szkoleń otwartych i zamkniętych inspiruje pracowników takich firm jak AXA, ASTOR, SAMSUNG, PROVIDENT, BOSCH, ORLEN, KGHM, ENERGA, PRAMERICA, QUINTILES, EURONET, LEROY MERLIN, FERROXCUBE, JANSSEN CILAG, GEDEON RICHTER, RUUKKI, IT CONNECT, VOLVO POLSKA, INFOR, SANTANDER CONSUMER BANK, PGD MANAGEMENT, KRAFT FOODS POLSKA, QUALIA DEVELOPMENT, HAMILTON SUNDSTRAND, PKC GROUP POLAND, PHILIPS POLSKA, CORONA CANDLES, GK KĘTY, K-KONSULT, KB FOLIE, IKANO, MAHLE, Spółek Kolejowych, PGL Lasów Państwowych, Poczty Polskiej, NIK, NFGWiOŚ, AQUANET, GDDKiA, GITD, Starostw i Urzędów Gmin, Urzędów Pracy.

Informacje organizacyjne:

Harmonogram godzinowy:

I dzień

Rejestracja uczestników: 09:45
Rozpoczęcie szkolenia 10:00
Przerwa obiadowa 13:00
Zakończenie szkolenia 17:00

II dzień

Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30
Zakończenie szkolenia 16:00

III dzień

Rozpoczęcie szkolenia 08:00
Przerwa obiadowa 12:00
Zakończenie szkolenia 15:00

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Pobierz program szkolenia

SZKOLENIE STACJONARNE

Miejsce realizacji szkolenia: SPRAWDŹ


Cena zawiera: uczestnictwo w programie, materiały dydaktyczne, wyposażoną salę szkoleniową, przerwy kawowe oraz obiad dla uczestnika, pomoc przy rezerwacji noclegu

Cena nie zawiera: kosztów dojazdu uczestnika na miejsce szkolenia i zakwaterowania


Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU

SZKOLENIE ON-LINE

Miejsce realizacji szkolenia: on-line


Cena zawiera: dostęp do szkolenia on-line, materiały dydaktyczne w wersji elektronicznej, dyplom ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej


Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU. Uczestnik musi posiadać komputer z dostępem do internetu oraz słuchawki (rekomendowane).

Przykładowe firmy, dla których zrealizowaliśmy szkolenie zamknięte z tego obszaru:

Kompetea all rights reserved

Profesjonalny controlling HR
17-19.06.2020 (Warszawa)
2400 zł + 23% VAT/ osoba
2000 zł + 23% VAT