Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

 Adresaci:

Szkolenie skierowane jest do pracowników odpowiadających za prawidłowe funkcjonowania magazynów różnych branż, w tym kierowników działów zaopatrzenia i magazynów, ich zastępców oraz pozostałych pracowników.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z profesjonalną organizacją funkcjonowania magazynów, procesami składowania i manipulacji towarów oraz innych zagadnień, dotyczących zarządzania magazynami, a które mogą przyczyniać się do redukcji strat w tym obszarze. Decydującym elementem wpływającym na realizację powyższych zagadnień jest struktura i poziom zapasów utrzymywanych w magazynach.

 Korzyści ze szkolenia:
 • opracować zakres zadań i odpowiedzialności pracowników gospodarki materiałowej i magazynowej,
 • dokonać podziału zapasów na grupy znaczeniowe (według metod ABC, XYZ)
 • obliczać wielkości zapasów bieżących, maksymalnych i zapasów bezpieczeństwa, ekonomicznej wielkości partii dostaw, czasu zamawiania i organizacji ich przepływu,
 • kontrolować i koordynować przepływ zapasów w całym łańcuchu logistycznym,
 • postępować w przypadku zagospodarowania zapasów zalegających i nierotacyjnych,
 • zaplanować organizację funkcjonowania magazynów,
 • określać czynności operacyjne poszczególnych faz działalności magazynów,
 • analizować i oceniać warianty rozwiązań dotyczących poprawy funkcjonowania magazynów.
Program szkolenia:

Struktura organizacyjna gospodarki materiałowej:

 • rola i miejsce gospodarki materiałowej w strukturze logistyki i strukturze przedsiębiorstwa,
 • relacje pomiędzy poszczególnymi komórkami,
 • zakresy zadań i odpowiedzialności,
 • obieg informacji,
 • uwarunkowania funkcjonowania,
 • struktura organizacyjna gospodarki materiałowej i magazynowej.

Podział i asortyment zapasów:

 • podział zapasów według kryteriów ważności (metody ABC, XYZ),
 • charakterystyka zapasów oraz jej wpływ na przyjęte metody składowania.
 • Analiza poziomów (wielkości) zapasów
 • czynniki wpływające na wielkość zapasów poszczególnych pozycji asortymentowych,
 • wielkość zapasów bieżących,
 • poziom zapasów bezpieczeństwa,
 • ocena punktu złożenia zamówienia (kiedy zamówić?),
 • wpływ poziomu obsługi klienta na wielkość utrzymywanych zapasów magazynowych.

Ekonomika dostaw:

 • ekonomiczna wielkość dostawy (EWD) – optymalizacja dostaw dla poszczególnych pozycji zapasów (ile zamówić?),
 • wielkość zapasów maksymalnych.

Zagospodarowanie zapasów zalegających i nierotacyjnych:

 • wielkość zapasów zalegających i nierotacyjnych,
 • sposoby postępowania z zapasami zalegającymi i nierotacyjnymi.

Mierniki i wskaźniki oceny zapasów magazynowych:

 • podział mierników i wskaźników wykorzystywanych w ocenie zapasów,
 • wskaźniki rotacji zapasów magazynowych,
 • możliwości i potrzeby oceny struktury i poziomów zapasów.

Miejsce, rola i zadania magazynów w przedsiębiorstwie w realiach gospodarki rynkowej:

 • zadania magazynów w zintegrowanych łańcuchach dostaw.
 • Technologia operacji magazynowych:
 • charakterystyka technologicznego procesu magazynowania,
 • organizacja prac magazynowych w przedsiębiorstwie,
 • dostosowanie operacji magazynowych do rodzaju magazynów i poszczególnych ich elementów.

Odpowiedzialność materialna pracowników za powierzone mienie:

 • dokumenty normujące odpowiedzialność materialną,
 • uwarunkowania prawne normujące kwestie odpowiedzialności materialnej pracowników za powierzone mienie,
 • praktyczne rozwiązania dot. odpowiedzialności materialnej.

Inwentaryzacja składników majątku w gospodarce magazynowej:

 • rodzaje inwentaryzacji stosowane w gospodarce magazynowej,
 • dokumenty normujące sposób przeprowadzenia inwentaryzacji,
 • metody i sposób przeprowadzenia inwentaryzacji,
 • realizacja procedur inwentaryzacyjnych,
 • błędy w realizacji procesów inwentaryzacyjnych.

Metody rozmieszczenia i kompletacji zapasów:

 • metoda stałych miejsc składowych,
 • metoda wolnych miejsc składowych,
 • metody mieszane,
 • metody kompletacji zapasów.
 • Metody składowania zapasów:
 • organizacja tradycyjnych metod składowania,
 • nowoczesne rozwiązania składowania zapasów,
 • rozmieszczenie zapasów w magazynach.

System znakowania i identyfikacji miejsc składowania, towarów w opakowaniach jednostkowych i zbiorczych:

 • zasady znakowania ładunków w magazynach,
 • oznakowanie miejsc składowania zapasów,
 • organizacja systemu kodów kreskowych zgodna z systemem EAN,
 • wykorzystanie fal radiowych do identyfikacji towarów w magazynach – technika RFID.
Informacje organizacyjne:

Harmonogram godzinowy:

I dzień

Rejestracja uczestników: 09:45
Rozpoczęcie szkolenia 10:00
Przerwa obiadowa 13:00
Zakończenie szkolenia 17:00

II dzień

Rozpoczęcie szkolenia 08:30
Przerwa obiadowa 12:30
Zakończenie szkolenia 15:30

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji szkolenia SPRAWDŹ


Cena zawiera: uczestnictwo w programie, materiały dydaktyczne, wyposażoną salę szkoleniową, przerwy kawowe oraz obiad dla uczestnika, pomoc przy rezerwacji noclegu

Cena nie zawiera: kosztów dojazdu uczestnika na miejsce szkolenia i zakwaterowania


Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU


Pobierz program szkolenia

Kompetea all rights reserved

Racjonalizacja procesów magazynowych
10-11 grudnia 2018 Warszawa
1250 zł + 23% VAT/ osoba