Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

Regulamin udziału w szkoleniu

§ 1 Organizator szkoleń

Wszystkie szkolenia dostępne na stronie www.kompetea.pl są organizowane przez firmę Kompetea Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rydygiera 8, wpisanej do KRS pod nr 0000474205, zwaną dalej Organizatorem.

§ 2  Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu

1. Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu stanowi zawarcie wiążącej umowy między Kompetea Sp. z o.o. a Zamawiającym i określa wzajemne zobowiązania pomiędzy nimi.

2. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie poprawnie wypełnionego formularza zgłoszenia:

  • on-line lub
  • w wersji MS Word (.doc) dostępnej na stronie internetowej www.kompetea.pl i przesłanie go w formie podpisanego scanu – faksem 22 350-70-55 lub mailowo na adres info@kompetea.pl

Po otrzymaniu zgłoszenia Organizator w ciągu 24h skontaktuje się z Państwem mailowo w celu potwierdzenia wpłynięcia zgłoszenia i wpisania na listę uczestników. Jeśli takie potwierdzenie nie dotarło, prosimy o kontakt mailowy.

3. Przesłanie formularza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

4. Na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia, na podany adres e-mail zostaną przesłane informacje organizacyjne dotyczące szkolenia – są one ostatecznym potwierdzeniem o zebraniu grupy i realizacji szkolenia. W przypadku braku jakichkolwiek informacji ze strony Organizatora do 4 dni przed zajęciami, prosimy o kontakt telefoniczny – zdarzają się bowiem sytuacje kiedy maila wpada do spamu lub podany adres mailowy jest błędny.

5. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia w przypadku, gdy udział w szkoleniu mógłby naruszyć interesy organizatora.


§ 3  Rezygnacja z uczestnictwa

1. Zamawiający ma możliwość bezkosztowej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji po tym czasie, Zamawiający ponosi 100% kosztów uczestnictwa, zgodnie z formularzem zgłoszenia.

2. Brak informacji zwrotnej ze strony Zamawiającego, czy nie wzięcie udziału w szkoleniu nie jest jednoznaczne z rezygnacją. Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić w formie pisemnej (e-mail, fax).

3. W przypadku informacji o rezygnacji ze szkolenia później niż mowa jest w pkt. 1 § 3, Organizator w uzasadnionych przypadkach dopuszcza:

  • możliwość wzięcia udziału w kolejnej edycji szkolenia, w miarę dostępności miejsc;
  • możliwość wykorzystania wpłaconych środków na inne, dostępne w harmonogramie szkolenie, w miarę dostępności miejsc; jeśli cena wybranego warsztatu jest wyższa niż kwota wcześniej zapłacona, to różnica zostanie uwzględniona w odrębnej fakturze, jeśli zaś cena wybranego warsztatu jest niższa, to różnica przepada.

Na skorzystanie z którejś z powyższych opcji Zamawiającemu przysługuje 6 miesięcy od daty wystawienia faktury. Każdorazowo, Zamawiający musi w takiej sytuacji uzyskać zgodę Organizatora i pokryć koszt pakietu konferencyjnego (stawka zależna od miejsca realizacji szkolenia).

4. W przypadku, gdy osoba zgłoszona na szkolenie (będąca pracownikiem firmy bądź instytucji, którą wskazała jako płatnika faktury vat), do momentu realizacji szkolenia przestanie być jej pracownikiem, firma ponosi odpowiedzialność za zobowiązania wynikające ze zgłoszenia się na szkolenie (w tym obowiązek zapłaty). Brak informacji o rezygnacji ze szkolenia (zgodnie z § 3 pkt 1), czy brak informacji o delegowaniu innej osoby, skutkować będzie poniesieniem przez Zamawiającego 100% kosztów uczestnictwa, zgodnie z formularzem zgłoszenia.

§ 4  Zmiany dotyczące szkolenia

1. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania lub przesunięcia terminu szkolenia oraz nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z tego powodu w tym m.in. kosztów rezerwacji noclegu, biletów na przejazd opłaconych przez Zamawiającego. 

2. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany trenera przy zachowaniu poziomu merytorycznego i zakresu programowego szkolenia.

3. O wszelkich zmianach Organizator zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Zamawiającego telefonicznie lub drogą e-mail. Zamawiający w takim przypadku może zrezygnować ze szkolenia bez poniesienia kosztów, jeśli nie zaakceptuje dokonanych zmian.

§ 5 Uczestnictwo w szkoleniu

1. Na salę szkoleniową nie zostaną wpuszczone osoby będące pod wpływem alkoholu czy innych środków odurzających, a także osoby spóźnione więcej niż godzinę (chyba, że zgłosiły to uprzednio Trenerowi lub Organizatorowi).

2. Pisemna „opinia o szkoleniu” wyrażona przez Uczestnika po zakończeniu szkolenia, może zostać opublikowana na stronie www.kompetea.pl z zachowaniem ustawy o RODO.

§ 6 Płatność

1. Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do dokonania opłaty szkoleniowej zgodnie z cenami podanymi na stronie www.kompetea.pl.

2. Ceny szkoleń otwartych podanych na stronie www.kompetea.pl są cenami jednostkowymi i dotyczą udziału 1 osoby.

3. Faktura VAT zostanie wystawiona po szkoleniu, poza wyjątkami opisanymi w pkt. 3 § 5, zgodnie z przepisami wg ustawy o podatku VAT i przesłana poczta tradycyjną lub wysłana na wskazany adres e-mail, w przypadku wyrażenia zgody na wysłanie w formie elektronicznej. 

4. Płatność przed szkoleniem obowiązuje w przypadku:

  • osób prywatnych,
  • firm, które we wcześniejszej współpracy zalegały z opłatą za faktury,
  • firm i osób widniejących w spisie Krajowego Rejestru Długów
  • zakładów będących w upadłości

5. Opłatę za udział w szkoleniu należy uiścić przelewem na rachunek bankowy Bank Millennium S.A. 95 1160 2202 0000 0002 4635 4650 w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury. 

6. Cena szkolenia dotyczy uczestnictwa 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch oraz dyplom ukończenia. Opłata nie obejmuje kosztów dojazdu i noclegu uczestników szkolenia.

7. Materiały szkoleniowe wręczane uczestnikom zajęć chronione są prawem autorskim. Kopiowanie i upowszechnianie ich w celach komercyjnych jest zabronione.

§ 7 Prawa autorskie
1. Szkolenia, programy szkoleń, materiały szkoleniowe oraz wszelkie utwory i metody prezentowane podczas szkoleń oferowanych przez Kompetea, podlegają ochronie prawnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Uczestnik poprzez udział w szkoleniach nie nabywa jakichkolwiek praw do rozporządzania autorskimi prawami majątkowymi, którymi objęte są szkolenia, programy szkoleń, materiały szkoleniowe oraz wszelkie utwory i metody prezentowane podczas szkoleń.

§ 8 Ochrona danych osobowych

1.Administratorem danych osobowych jest Kompetea Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 01-793 przy ul. Rydygiera 8, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000474205 prowadzonego przez Sad Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. NIP PL 5223008314; Regon 146829656.

2. Cele i zakres przetwarzania danych opisaliśmy w naszej Polityce prywatności – https://kompetea.pl/polityka-prywatnosci/

Kompetea all rights reserved