Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

Rozmowa oceniająca i planowanie rozwoju pracownika w ramach ścieżek karier i programu zarządzania talentami

W ramach tego szkolenia nacisk położony jest na narzędzia wspomagające rozwój pracowników oraz działania dotyczące zarządzania wynikiem oceny. Podstawą tego programu są zatem gotowe arkusze ocen, wypełnione informacją opartą o konkretne modele kompetencji. *Konieczne jest zapoznanie się przed szkoleniem ze studium przypadku.

W ramach narzędzi rozwoju pracowników omówione są głównie ścieżki indywidualnego rozwoju zawodowego (zaawansowane formy planowania indywidualnych szkoleń) oraz programu zarządzania talentami. Uczestnicy poznają szczegółowe zasady przygotowywania obydwu ww. narzędzi planowania rozwoju pracowników i zapoznają się z ich przykładami. Pokrótce scharakteryzowane są także plany ścieżek karier.

Jednakże by wykorzystać jakiekolwiek rozwiązanie oferujące rozwój pracowników, najpierw należy poprawnie przeprowadzić analizę wyników oceny – zarówno tych dotyczących kompetencji, jak i wyników pracy – oraz przeprowadzić rozmowę oceniającą z pracownikiem. Tym dwóm działaniom poświęcona jest znaczna część programu niniejszego szkolenia.

Adresaci:

Szkolenie jest przeznaczone przede wszystkim dla osób, które mają już doświadczenia w pracy z ocenianiem pracowników i chcą poszerzyć wiedzę i umiejętności w tym obszarze oraz dla tych, którzy szkolą kadrę menedżerską w zakresie oceny podwładnych i prowadzenia rozmów oceniających.  Jest to istotne z uwagi na niewielki w programie szkolenia zakres wiedzy teoretycznej i ogólnie wprowadzającej w dziedzinę zarządzania kompetencjami.

Cel szkolenia:

 1. Poznanie zasad dokonywania oceny kompetencji, która pozwala na uzyskanie szczegółowych informacji jakościowych na temat stanu kompetencji, na trwałe zarejestrowanie tych informacji i zachowanie ich użyteczności dla każdego, kto będzie chciał z nich skorzystać w celu zaplanowania działań w stosunku do ocenianego .
 2. Poznanie zasad wnioskowania na temat przyczyn obserwowanych zachowań i formułowania na tej podstawie pełnej oceny i decyzji o działaniach korygujących lub/i rozwojowych.
 3. Nauczenie, jak można wykorzystać wyniki obserwacji i ich analizy do poprowadzenia konstruktywnej rozmowy oceniającej, która nie jest tylko informacją zwrotną, ale też dialogiem o wzajemnych planach na przyszłość zawodową ocenianego.
 4. Pełne poznanie zasad działania informatycznej aplikacji BinBin©dołączonej do książki, Książka SOOP Kinga Padzikktóra stanowi komponent programu szkoleniowego.

Korzyści dla uczestników:

Niniejsze szkolenie jest w dużej mierze utrzymane w konwencji symulacji, co zapewnia fabularyzowane studium przypadku wprowadzające Uczestników w świat pewnej organizacji i jej pracowników. Dzięki temu Uczestnicy mogą realnie ocenić wiele aspektów zachowania się bohaterów studium i doświadczyć tego, jak bardzo w swych obserwacjach możemy się różnić. Ocenianie tych samych osób w tym samym kontekście przez różnych Uczestników szkolenia daje im możliwość doświadczenia, jak ważna dla oceny drugiego człowieka jest standaryzacja metody oceny i  analiza przyczyn jego postaw, a nie jedynie stwierdzenie ich występowania. Chcemy, by Uczestnicy po tym szkoleniu nie tylko wiedzieli więcej o zasadach przeprowadzania oceny kompetencji, ale także, by nauczyli się korzystać z oferowanego narzędzia oceny w stopniu, który umożliwi im jego zastosowanie we własnej firmie.  W tym celu podczas szkolenia wykonują realne oceny za pomocą aplikacji BinBin© i korzystają z wyników tej oceny, a po szkoleniu otrzymują książkę szczegółowo opisującą treści omawiane na szkoleniu i udostępniającą wykorzystaną na szkoleniu aplikację IT.

Program szkolenia:

 1. Wprowadzenie w kontekst podejścia stanowiącego podstawę szkolenia:
 • Strukturalny model kompetencji – ModelS©. Podstawowe zasady doboru kompetencji do modelu i definiowania wskaźników
 • podsumowanie i prezentacja wyników w różnych narzędziach oceny.
 1. Omówienie zasad pracy z informatyczną aplikacją BinBin©.
 2. Wykonanie oceny wybranych bohaterów studium przypadku z wykorzystaniem ww. aplikacji.

(UWAGA! studium przypadkuto obszerny fabularyzowany materiał, który wprowadza Uczestników szkolenia w pełny kontekst funkcjonowania jego bohaterów, uwzględniając organizacyjną i kulturową rzeczywistość ich miejsca pracy, specyfikę samej pracy, relacje interpersonalne oraz charakterystykę poszczególnych ludzi i ich sposobu bycia – wszystko, co w codziennej rzeczywistości składa się na oddziałujące na człowieka otoczenie zawodowo-społeczne; z uwagi na obszerność i charakter tego studium przypadku Uczestnicy otrzymują materiał przed szkoleniem i są proszeni o zapoznanie się z nim przed rozpoczęciem warsztatów; materiał ten ma za zadanie wprowadzić Uczestników we wspólny kontekst organizacyjny, w ramach którego podczas szkolenia będą oceniać wybranych bohaterów; taka sama orientacja wszystkich Uczestników w środowisku będącym otoczeniem do sporządzana ocen da możliwość porównywania prac w parach/grupach, dyskutowania różnych podejść i analizowania korzyści z nich płynących; dzięki wspólnej rzeczywistości organizacyjnej wnoszonej przez fabularyzowane studium przypadku Uczestnicy  szkolenia mogą podczas warsztatu odnosić się do wspólnej rzeczywistości)

(prace warsztatowe  w parach/grupach z wprowadzeniem i bieżącymi konsultacjami trenera)

 1. Omówienie i analiza wyników oceny (wyniki z aplikacji IT) oraz sformułowanie wniosków z oceny

(wprowadzenie trenera, indywidualne omówienie w grupach oraz  omówienie końcowych efektów na forum)

 1. Przygotowanie działań korygujących/rozwojowych dla ocenianych osób.

(prace warsztatowe w parach/grupach z wprowadzeniem i bieżącymi konsultacjami trenera)

 1. Przygotowanie informacji zwrotnej dla ocenianych osób.

(prace warsztatowe w parach/grupach z wprowadzeniem i bieżącymi konsultacjami trenera)

 1. Przeprowadzenie rozmowy oceniającej. (ćwiczenia, symulacje)

Trener:

dr Kinga Padzik

Ekspert w dziedzinie oceny i rozwoju pracowników oraz projektowania stanowisk pracy. Absolwentka studiów magisterskich na Wydziale Psychologii UW Warszawskiego oraz studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania tejże uczelni ukończonych tytułem doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu.
Wieloletni konsultant w zakresie doboru, oceny i rozwoju pracowników, projektowania stanowisk pracy oraz organizacji pracy.Specjalista w zakresie AC oraz systemów okresowej oceny pracowniczej (SOOP) posiadający także autorskie programy w zakresie obydwu tych metod. Wieloletni współpracownik Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, w ramach której jest kierownikiem studiów podyplomowych z zakresu ZZL w SWPS oraz kierownikiem bloku specjalizacyjnego Psychologia Organizacji i Pracy. Jest także wykładowcą akademickim. Autorka pierwszego na polskim rynku leksykonu z zakresu dziedziny zarządzania zasobami ludzkimi oraz wielu publikacji specjalistycznych i kilku naukowych. Stały współpracownik Wydawnictwa ABC (WoltersKluwer SA),w ramach którego wydała książkę poświęconą nowej generacji aplikacji do oceny pracowników wrazz praktycznym narzędziem IT (http://www.profinfo.pl;http://www.essey.com.pl/nowy_wymiar.htm) oraz dla którego w ramach Serwisu HR opracowała kilkanaście procedur ZZL poświęconych przeprowadzaniu takich procesów jak: Assessment Center, Development Center, zarządzanie kompetencjami, okresowa ocena pracowników, budowa planów ścieżek karier i planów sukcesji, rekrutacja pracowników, selekcja pracowników, dopasowanie pracownika do stanowiska pracy, opisy stanowisk pracy. Licencjonowany konsultant techniki MAPP (MotivationalAppraisal of Personal Potential). Prowadzi także szkolenia z tematyki towarzyszącej zakresowi oferowanych usług doradztwa personalnego.

Główne zainteresowania zawodowe w obszarze doradztwa to rozwiązania dotyczące zarządzania pracą zespołów zadaniowych bazujące na wykorzystaniu pełnej lub częściowej wirtualizacji oraz pełnego odpersonalizowania kontaktów między członkami zespołu, a także aspekt zarządzania pracą ludzi poprzez grupy projektowe/zadaniowe i związane z tym zagadnienia integracji wewnątrzgrupowej, zarządzania emocjami i konfliktami. W obszarze dydaktyki – możliwości zdalnego nauczania z wykorzystanie technik interaktywnych. Zainteresowania naukowe koncentrują się na charakterystyce procesów poznawczych i afektywnych w warunkach wirtualnych oraz szeroko rozumianym transhumanizmie – jego celach i konsekwencjach.


INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Terminy:

do ustalenia

Harmonogram godzinowy: 2 dni

Rozpoczęcie szkolenia 09:30
Przerwa kawowa 11:00 ; 15:00
Przerwa obiadowa 13:00
Zakończenie szkolenia 16:30

Koszt uczestnictwa:

1390 zł + 23% VAT

* płatność za udział po szkoleniu

* przy zgłoszeniu większej ilości osób cena ustalana jest indywidualnie

Cena zawiera: uczestnictwo w programie, materiały dydaktyczne, wyposażoną salę szkoleniową, przerwy kawowe oraz obiad dla uczestnika, pomoc przy rezerwacji noclegu

Cena nie zawiera: kosztów dojazdu uczestnika na miejsce szkolenia i zakwaterowania

W celu zgłoszenia się na szkolenie proszę o wypełnienie formularza zgłoszenia znajdującego się na naszej stronie oraz przesłanie go faksem na numer 22 350 70 55 lub scanem na adres: info@kompetea.pl

W przypadku zainteresowania szkoleniem wewnętrznym z powyższego zakresu prosimy o kontakt.

Kompetea all rights reserved

Rozmowa oceniająca i planowanie rozwoju pracownika w ramach ścieżek karier i programu zarządzania talentami
do ustalenia
1390 zł + 23% VAT/ osoba