Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

Szkolenie ma na celu przybliżenie tematyki zarządzania konfliktem, sporów i kryzysów relacyjnych w zespołach pracowniczych. Jego zadaniem jest przeprowadzenie uczestników przez modele psychologicznych mechanizmów omawianych zjawisk i sytuacji, które towarzyszą dynamice sytuacji konfliktowych do praktycznego ćwiczenia i nabycia wiedzy, umiejętności w zakresie diagnozowania sytuacji konfliktowych oraz gotowości efektywnego zarządzania konfliktami w środowisku zawodowym.

Założeniem warsztatu jest zbudowanie osobistego portfolio kompetencyjnego dla każdego uczestnika i przygotował go do przyjęcia roli mediatora, rozjemcy sporów, zarządzającego  w organizacji – niezależnie od jej wielkości, profilu, sektora czy branży

Warsztat prowadzony jest przez certyfikowanego mediatora w postępowaniu z prawa pracy i mediacji w organizacji.

 Adresaci szkolenia:

Szkolenie adresowane jest do osób, które obecnie lub w przyszłości będą odpowiedzialne za zarzadzanie pracownikami, współpracownikami, projektami, grupami eksperckimi. Szczególnie polecane osobom pełniącym funkcję personalną lub zarządczą w zespołach, projektach i organizacjach

 Korzyści ze szkolenia:

UMIEJĘTNOŚCI

Po szkoleniu uczestnicy będą umieli:

 • Samodzielnie podjąć interwencję w sytuacji sporu lub konfliktu w zespole
 • Wybrać właściwa ścieżkę postępowania w analizowaniu przyczyn zachowań konfliktowych współpracowników
 • Samodzielnie podjąć inicjatywę neutralizacji budującego się lub trwającego konfliktu w zespole i/lub organizacji
 • Przeprowadzić proces mediacyjny w środowisku pracy
 • Odpowiednio zareagować na kryzys odpowiedzialności w zespole i wybrać rozwiązanie
 • Doskonalić umiejętności menadżerskie w oparciu o praktykę metodologii zarządzania konfliktami

NARZĘDZIA

 • STANDARYZOWANA DOKUMENTACJA – modele rozmów, ścieżek postepowania, wehikułów działań mediacyjnych, rekomendacji działań neutralizujących konflikty  przydatnych w praktyce menadżerskiej
 • Pakiet materiałów, dobrych praktyk i rekomendacji literatury, artykułów branżowych, narzędzi psychometrycznych
 • Praca z narzędziem diagnostycznym TKI diagnozujących strategię postępowania w sytuacji konfliktowej wraz z rekomendacjami rozwojowymi dla każdego uczestnika

BONUS

Uczestnicy szkolenia mają możliwość skorzystać ze ZDALNEJ KONSULTACJI POSZKOLENIOWEJ z Trenerem, w wymiarze do 2 h, z obszaru zagadnień podejmowanych na szkoleniu.

 Metody pracy:

Szkolenie ma charakter warsztatowy, ukierunkowane jest na przekazanie wiedzy i praktycznych umiejętności uczestników. Prowadząca dostarczy użytecznych modeli, wskazówek, dokumentów i rekomendacji do zastosowania przez uczestników w późniejszej praktyce zawodowej.

 • Mini wykłady, pigułki wiedzy
 • Gry szkoleniowe – Dylemat więźnia, Wybór eliminacyjny
 • Prezentacje i instruktaże narzędziowe
 • Ćwiczenia indywidualne i grupowe
 • Analiza studiów przypadków i praktyk własnych uczestników
 • Rozwiązywanie zagadnień problemowych
 • Instruktaże aktywizujące
 • Analiza dobrych praktyk (modeli teoretycznych i rozwiązań rynnowych)
Program szkolenia:

KONFLIKTY, SPORY, SYTUACJE PROBLEMOWE W ŚRODOWISKU ZAWODOWYM

 1. Przyczyny, źródła i definicje przedstawionych zjawisk w organizacjach
 2. Uwarunkowanie zachowań kontrproduktywnych pracowników zaangażowanych w konflikty
 3. Typy konfliktów wielowymiarowych na poziomie systemowej organizacji
 4. Sytuacyjne wyznaczniki stylów postepowania w konfliktach
  • Komunikacja interpersonalna
  • Związek między zaufaniem a funkcjonowaniem rzeczywistych zespołów
  • Nagrody i kary dla każdego z interesariuszy wynikające z rozwiązania sytuacji
  • Przynależność grupowa (rzeczywista i deklarowana) oraz jej wpływ na efektywność rozwiązania
 5. Źródła konfliktów w organizacjach
 6. Metody organizacyjne zapobiegania konfliktom – kluczowe aspekty oddziaływania na ludzi i/lub na struktury
 7. Pozytywne i negatywne aspekty konfliktu w ujęciu funkcjonalności organizacyjnej
 8. Taksonomia strat w sytuacjach generowania konfliktów
 9. Produktywne rozwiązywanie konfliktów (poziom skutecznego diagnozowania, neutralizowania i/lub zarządzania konfliktem lub sytuacją trudną w aspekcie personalnym)

 PODSTAWY PSYCHOLOGII KONFLIKTU JAKO ŚCIEŻKA ROZWOJU KOMPETENCJI MENADŻERA

 1. Kluczowe zagadnienia psychologii konfliktu, mające wpływ na wybór ścieżki postępowania w konflikcie
  • Indywidualne wyznaczniki stylów postępowania
  • Maksymalizacja interesów własnych i cudzych
  • Orientacje społeczne i osadzenie osobiste w konflikcie
  • Postawa wobec konfliktu
  • Pojęcie „wielkiej piątka cech osobowości” i korelacje z perspektywą działania członków zespołu
 2. Proces grupowy w zespole – rekomendacje aktywności menadżerskiej, analiza i neutralizacja zagrożeń w warunkach środowiska zawodowego
  • Zależność
  • Różnicowanie
  • Kryzys odpowiedzialności
  • Bunt jednostki/grupy
  • Współpraca/ energia synergii rozwiązań
  • Samodzielność stanowiskowa, świadomość celu i odpowiedzialność za zadania i wyniki pracy
 3. Zarządzanie aktywnością uczestników procesu grupowego w sytuacji zagrożenia konfliktem
 4. Charakterystyka mechanizmów prewencji i eskalacji w kierowaniu konfliktem
 5. Bezpośrednie i pośrednie skutki zachowań prewencyjnych i eskalacyjnych

WARSZTAT PRACY MENADŻERA W SKUTECZNYM KOMUNIKOWANIU SIĘ W SPORACH PRACOWNICZYCH

 1. Przegląd metod zarzadzania konfliktem w odniesieniu do efektywności rozwiązań
  • Sposoby stymulowania konfliktu
  • Metody tłumienia i ograniczania konfliktu
  • Techniki specyficzne rozwiazywania konfliktów (TKI)
  • Nowoczesne metody zarządzania konfliktem
 2. Matryca kierowania sytuacją konfliktową (podział sytuacyjny z uwzględnieniem mapy drogowej efektywnego  wyjścia)
 3. Podstawowe znaki rozpoznawcze nasilającego się konfliktu w zespole
 4. Intuicyjne sposoby postępowania członków zespołu z radzenia sobie z konfliktami w zespole
 5. Rola szefa zespołu w konflikcie (wykorzystanie autorytetu formalnego i nieformalnego) w rozwiązaniu efektywnego przejścia przez konflikt
 6. Trzecia strona czyli umiejętność odnalezienia się w nowej roli interwencyjnej dla sytuacji
 7. Cechy charakterystyczne „toksycznych zachowań” pracowników i sposoby szybkiej diagnostyki behawioralnej
 8. Trudności w praktyce menadżera i sposoby ich neutralizacji
 9. Opór wobec szefa – kiedy pracownicy mają kłopot z akceptacją Szefa w roli interwencyjnej
  • Formy oporu w pracy zespołowej – jak skutecznie przeciwdziałać buntom i atakom wobec nowego przełożonego
  • Dysfunkcje zespołowe utrudniające realizacje celów
 10. Typologia trudnych współpracowników i sposoby neutralizacji działań kontr produktywnych
  • Dysfunkcyjne postawy pracowników
  • Kontr produktywne zachowania i ich wpływ na pozostałych członków zespołu
  • Narzędzia i techniki stosowane w rozwoju trudnych jednostek w zespole
 11. Model elastycznego zarządzania konfliktem – papierek lakmusowy w bieżącym zarzadzaniu kapitałem pracowniczym
 12. Pomiar stylów i diagnostyka kontekstowa autodiagnozy w sytuacji konfliktowej
  • KONTEKSTOWY TEST NA WYBÓR STRATEGII REAGOWANIA W KONFLIKCIE (TKI)
  • KWESTIONARIUSZ STYLÓW ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTU (KSRK)
 13. Postawy interesariuszy sytuacji konfliktowej i warianty rozwiązań
  • postawa pasywna (kierunek rozstrzygnięcie)
  • postawa aktywna (kierunek rozwiązanie)
  • Model NVC w komunikowaniu się w przestrzeni zawodowej
 14. Techniki radzenia sobie z konfliktami w zespołach
  • Technika 7 STEPS
  • Metoda POOCO
  • Techniki działania w rozwiązywaniu konfliktów
  • Sposoby działania w rozstrzyganiu sporów
 15. Stosowane techniki komunikacyjne przydatne w praktyce menadżerskiej w rozwiązywaniu sporów i trudnych sytuacji
  • Model pytań Haynes ‘a
  • Klaryfikacja
  • Podsumowanie
  • Przeformułowanie celu/problemu
  • Dowartościowanie interesariuszy
  • Moderowana burza mózgów kierunkująca rozwiązania partycypacyjne
  • Parafraza oczekiwań/komunikatów/potrzeb
  • Konkretyzowanie komunikatów/zarzutów/rozwiązań

KONFLIKTY INTERPERSONALNE W ZESPOŁACH PRACOWNICZYCH

 1. Funkcje konfliktów w organizacjach czyli dlaczego powstają i się utrzymują?
 2. Analiza konfliktów – przegląd aspektów do ustalenia stanowiska wyjściowego
 3. Interakcje konfliktowe pomiędzy jednostkami/grupami
  • Przyczyny sytuacji konfliktowych w organizacjach
  • Przegląd modeli zachowań : od „barykady” do „mostów zamiast murów”
  • Partycypacja w odpowiedzialności za kreację sytuacji konfliktowej
 4. Etapy konfliktu – rekomendacje zarządzania sytuacyjnego dynamiką sporu
  • Niezgodność/ spór
  • Rozpoznanie i personalizacja
  • Strategia postępowania interesariuszy
  • Eskalacja
  • Rezultat i konsekwencje dla interesariuszy
  • Profilaktyka konfliktów
 5. Koło konfliktu – Christopher Moore – model podziału rodzajowego konfliktów
  • Konflikt danych
  • Konflikt strukturalny
  • Konflikt relacji
  • Konflikt interesów
  • Konflikt wartości
 6. Wzorce relacji pomiędzy pracownikami w środowisku zawodowym wpływające na możliwości działania w sytuacji konfliktowej
 7. Trudności w zarzadzaniu relacjami z członkami zespołu (także otoczeniem relacyjnym zespołu)
 8. Trudności w relacjach profesjonalnych oraz sposoby neutralizacji zachowań niepożądanych w środowisku pracy
  • Trudny Klient/ Współpracownik
  • Manipulacja
  • Nadużycie władzy/pozycji/stanowiska
  • Klient/współpracownik odrzucający pomoc
  • Klient/ współpracownik autodestruktywny i zaprzeczający
 9. Sposoby radzenia sobie z trudnymi relacjami profesjonalnymi
  • Granice interwencji i odpowiedzialności profesjonalisty
  • Gry w relacjach profesjonalnych
  • Umiejętne sposoby rozładowywania sytuacji potencjalnie groźnych

ZASADY I SPOSOBY POSTĘPOWANIA W SYTUACJI INGEROWANIA W KONFLIKT WSPÓŁPRACOWNIKÓW

 1. Profesjonalizacja roli aktywnej członka zespołu wsparcia w obszarze zarządzania konfliktami
 2. Zarządzanie stresem spowodowanym konfliktami w środowisku pracy
 3. Rola szefa zespołu w konflikcie (wykorzystanie autorytetu formalnego i nieformalnego) w rozwiązaniu efektywnego przejścia przez konflikt
 4. Mediacje jako sposób przeciwdziałania eskalacji konfliktów destrukcyjnych
 5. Etapy procesu mediacji (wariant mediacji wewnętrznych w miejscu pracy) – symulacja sytuacji konfliktowej wraz z rekomendacjami rozwiązań (w wariantach behawioralnych uczestników)
  • zaproszenie stron do mediacji
  • budowanie wzajemnego zaufania podmiotów procesu
  • definiowanie kwestii stanowisk i interesów
  • docieranie do rzeczywistych potrzeb i formułowanie stanowisk
  • poszukiwanie rozwiązań
  • wybór najlepszego rozwiązania dla stron
  • tworzenie ugody mediacyjnej
  • postępowanie po procesie mediacyjnym
  • powrót do rzeczywistości zawodowej

DOBRE PRAKTYKI ORAZ PRZYKŁADY WDROŻEŃ NARZĘDZI, DOKUMENTÓW WSPIERAJĄCYCH KONSTRUKTYWNE SPOSOBY PRZECHODZENIA PRZEZ SPORY I KONFLIKTY

Prowadzący:

trener Kompetea Elżbieta Sucharska

Ekspert obszaru. Mediator. Certyfikowany Trener biznesu. Menadżer z kilkunastoletnim oświadczeniem w biznesie (ścieżka menadżerska, ekspercka i wdrożeniowa). Współtwórca, wykładowca i opiekun merytoryczny studiów podyplomowych Trenerstwo i Coaching w WSZP w Warszawie. Projektant narzędzi diagnostycznych i programów rozwojowe dla pracowników przedsiębiorstw i organizacji.

Certyfikaty:

 • Trenera rozwoju umiejętności coachingowych, metod i technik pracy rozwojowej
 • Szkoła Trenerów i Doradców Biznesu
 • Management Trainers School MATRIK
 • Szkoła Tutorów Akademickich Collegium Wratislaviense
 • Mediatora w postępowaniu z prawa pracy i mediacji w organizacji
 • Mediatora w postępowaniu cywilnym i gospodarczym
Informacje organizacyjne:

Harmonogram

1 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 13:00 – 13:40
Zakończenie szkolenia 17:00

2 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 08:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji

sala szkoleniowa w centrum Warszawy; informacja u Organizatora

Dodatkowe informacje

Cena zawiera: udział w szkoleniu stacjonarnym materiały dydaktyczne oraz dyplom w wersji papierowej lunch oraz przerwy kawowe podczas trwania szkolenia

Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU.

Harmonogram

1 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

2 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji

on-line, Microsoft Teams (w szkoleniu można uczestniczyć poprzez przeglądarkę lub z poziomu aplikacji); instrukcja jak dołączyć do szkolenia oraz jak sprawdzić parametry techniczne dostępna jest TUTAJ

Dodatkowe informacje

Cena zawiera: dostęp do szkolenia on-line materiały dydaktyczne oraz dyplom ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej

Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU.

Kompetea all rights reserved

Rozwiązywanie sporów, konfliktów i trudnych sytuacji w praktyce menadżera
01-02.02.2024 Warszawa, 25-26.03.2024 Warszawa, 27-28.05.2024 Warszawa
1650 zł + 23% VAT/ osoba
1450 zł + 23% VAT/ osoba