Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

Szkolenie ma na celu przybliżenie tematyki zarządzania konfliktem, sporów i kryzysów relacyjnych w zespołach pracowniczych. Jego zadaniem jest przeprowadzenie uczestników przez modele psychologicznych mechanizmów omawianych zjawisk i sytuacji, które towarzyszą dynamice sytuacji konfliktowych do praktycznego ćwiczenia i nabycia wiedzy, umiejętności w zakresie diagnozowania sytuacji konfliktowych oraz gotowości efektywnego zarządzania konfliktami w środowisku zawodowym.

Założeniem warsztatu jest zbudowanie osobistego portfolio kompetencyjnego dla każdego uczestnika i przygotował go do przyjęcia roli mediatora, rozjemcy sporów, zarządzającego  w organizacji – niezależnie od jej wielkości, profilu, sektora czy branży

Warsztat prowadzony jest przez certyfikowanego mediatora w postępowaniu z prawa pracy i mediacji w organizacji.

 Adresaci szkolenia:

Szkolenie adresowane jest do osób, które obecnie lub w przyszłości będą odpowiedzialne za zarzadzanie pracownikami, współpracownikami, projektami, grupami eksperckimi. Szczególnie polecane osobom pełniącym funkcję personalną lub zarządczą w zespołach, projektach i organizacjach

 Korzyści ze szkolenia:

UMIEJĘTNOŚCI

Po szkoleniu uczestnicy będą umieli:

 • Samodzielnie podjąć interwencję w sytuacji sporu lub konfliktu w zespole
 • Wybrać właściwa ścieżkę postępowania w analizowaniu przyczyn zachowań konfliktowych współpracowników
 • Samodzielnie podjąć inicjatywę neutralizacji budującego się lub trwającego konfliktu w zespole i/lub organizacji
 • Przeprowadzić proces mediacyjny w środowisku pracy
 • Odpowiednio zareagować na kryzys odpowiedzialności w zespole i wybrać rozwiązanie
 • Doskonalić umiejętności menadżerskie w oparciu o praktykę metodologii zarządzania konfliktami

NARZĘDZIA

 • STANDARYZOWANA DOKUMENTACJA – modele rozmów, ścieżek postepowania, wehikułów działań mediacyjnych, rekomendacji działań neutralizujących konflikty  przydatnych w praktyce menadżerskiej
 • Pakiet materiałów, dobrych praktyk i rekomendacji literatury, artykułów branżowych, narzędzi psychometrycznych
 • Praca z narzędziem diagnostycznym TKI diagnozujących strategię postępowania w sytuacji konfliktowej wraz z rekomendacjami rozwojowymi dla każdego uczestnika

BONUS

Uczestnicy szkolenia mają możliwość skorzystać ze ZDALNEJ KONSULTACJI POSZKOLENIOWEJ z Trenerem, w wymiarze do 2 h, z obszaru zagadnień podejmowanych na szkoleniu.

 Metody pracy:

Szkolenie ma charakter warsztatowy, ukierunkowane jest na przekazanie wiedzy i praktycznych umiejętności uczestników. Prowadząca dostarczy użytecznych modeli, wskazówek, dokumentów i rekomendacji do zastosowania przez uczestników w późniejszej praktyce zawodowej.

 • Mini wykłady, pigułki wiedzy
 • Gry szkoleniowe – Dylemat więźnia, Wybór eliminacyjny
 • Prezentacje i instruktaże narzędziowe
 • Ćwiczenia indywidualne i grupowe
 • Analiza studiów przypadków i praktyk własnych uczestników
 • Rozwiązywanie zagadnień problemowych
 • Instruktaże aktywizujące
 • Analiza dobrych praktyk (modeli teoretycznych i rozwiązań rynnowych)
Program szkolenia:

Moduł 1 Wprowadzenie do Konfliktów w Zespole

 1. Dlaczego powstają konflikty i spory w zespołach? Dlaczego się utrzymują?
 2. Przejawy konfliktów w miejscu pracy – aktywne i pasywne przejawy zachowań kontr produktywnych i jak sobie z tym poradzić?
 3. Po co nam konflikt? Konstruktywna i de-konstruktywna rola konfliktu

Moduł 2 Natura konfliktu czyli wykorzystanie mechanizmów psychologicznych w zarządzaniu konfliktami

 1. Toolbox metodyczny w pigułce – metodyka działań w sytuacjach spornych
  • FAZY KONFLIKTU – jak przewidywać zmiany konfliktu w czasie
  • ETAPY ROZWOJU KONFLIKTU – jak sterować dynamika sytuacji konfliktowej
  • KOŁO KONFLIKTÓW MOORE’A – jak diagnozować źródła konfliktu i dobrać skuteczny sposób ich rozwiązywania
  • CYKL KONFLIKTU – postawy uczestników zespołu sytuacji wobec sytuacji konfliktowej
  • „ZAPALNIKI” KONFLIKTU – jak rozpoznać mechanizmy psychologiczne odpowiedzialne za eskalację
 1. Alternatywne metody rozwiązywania sporów (ADR) – uzasadnienie do zastosowania konkretnej metody w odniesieniu do korzyści i ograniczeń zastosowania w sytuacji sporu/ konfliktu w zespole – studia przypadków
  • Negocjacje
  • Mediacje
  • Facylitacja
  • Arbitraż
  • Proces sądowy
  • Decyzja administracyjna/proceduralna

Moduł 3 Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych w konfliktach i sporach

 1. Komunikacja jako istota działań pojednawczych czyli podstawy konstruktywnego porozumiewania się:
  • Budowanie zaufania pomiędzy stronami sporu
  • Używanie adekwatnego języka budującego autorytet trzeciej strony
  • Techniki budowania klimatu wspierającego komunikację pomiędzy stronami
 2. Mowa ciała w kontaktach interpersonalnych wykorzystywana do skutecznego działania w metodach ADR
  • Dotyk i kontakt fizyczny – jak się witać, żegnać, prezentować postawę w relacji spornej
  • Utrzymywanie odpowiedniego dystansu fizycznego – KONCEPT E.T. HALLA
  • Gesty sygnalizujące kłamstwo/niespójność/ocenę/decyzję
  • Kontakt wzrokowy – jak czytać sygnały kierunkujące decyzje
  • Miejsce spotkania i pozycja ciała – jak skutecznie zarządzać przestrzenią
  • Wygląd zewnętrzny – jak możemy wpływać na reakcję drugiej strony
 3. Kierowanie przebiegiem rozmowy w sporze – narzędzia moderacji spotkań rozjemczych
  • Umiejętne wyrażanie zainteresowania w stosunku do stron
  • Klaryfikacja – narzędzie przydatne do przywracania głównych wątków
  • Dowartościowanie obu stron sporu jako podbudowa skutecznego rozwiązania
  • Przeformułowanie celu/problemu
  • Konkretyzowanie komunikatów/zarzutów/rozwiązań
  • Perswazja jako umiejętność nakłaniania do własnych poglądów, pomysłów lub działań
 4. Techniki aktywnego słuchania
  • Moc parafrazy, czyli sztuka zrozumienia sedna
  • Kluczowa rola pytań w konfliktach – model Model pytań Haynes ‘a
  • Doskonalenie umiejętności asertywności w sytuacjach konfliktowych

Moduł 4 Techniki i narzędzia przydatne w  rozwiązywaniu sporów, konfliktów i trudnych sytuacji w zespołach

 1. Technika 7 STEPS
 2. Technika POOCO
 3. Szablony rozmów wspierające rozwiązanie sytuacji konfliktowej w zespole:
  • INFORMACJA ZWROTNA
  • KOMUNIKOWANIE DECYZJI
  • ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
  • KONSULTACJA PRACOWNICZA
 4. Zastosowanie techniki “burzy mózgów” do generowania rozwiązań sporów zespołowych
 5. ARKUSZ PRAKTYK NEGOCJATORA/ Mediatora/ Rozjemcy czyli jak rozpoznać „zapalniki” konfliktu?

Moduł 5 Trening rozwiązywania konfliktów z wykorzystaniem technik negocjacyjnych – symulacja sytuacji sporu wielopodmiotowego wraz z rekomendacjami rozwiązań

 1. Dyrektywy taktyczne dla używających technik negocjacyjnych w rozwiązywaniu sporów
 2. Harvardzki model negocjacyjny: zasady negocjacji win-win, fazy negocjacji, impas, BATNA, WATNA, 5 NEGOCJATORA
 3. Sterowanie procesem rozwiązywania sporów  czyli rodzaje i możliwości ustępstw w postępowaniu spornym
 4. Przegląd technik negocjacyjnych zgodnie z podziałem na typy perswazji
 5. Czy da się znaleźć rozwiązanie satysfakcjonujące dla wszystkich zaangażowanych stron? Najczęstsze błędy i pułapki oraz sposoby ich neutralizowania

Moduł 6  Trening rozwiązywania konfliktów z wykorzystaniem technik mediacji – symulacja sytuacji konfliktowej wraz z rekomendacjami rozwiązań

 1. Budowanie wzajemnego zaufania podmiotów procesu
 2. Definiowanie kwestii stanowisk i interesów
 3. Docieranie do rzeczywistych potrzeb i formułowanie stanowisk
 4. Poszukiwanie rozwiązań
 5. Wybór najlepszego rozwiązania dla stron
 6. Tworzenie ugody mediacyjnej
 7. Postępowanie po procesie mediacyjnym
 8. Powrót do rzeczywistości zawodowej

Moduł 7: Przywództwo w rozwiązywaniu konfliktów – jak zbudować autorytet rozjemcy

 1. Rola lidera w sytuacji konfliktowej – czego oczekują wszystkie strony zainteresowane konfliktem?
 2. Opór wobec lidera – co zrobić kiedy pracownicy mają kłopot z akceptacją przełożonego w roli interwencyjnej?
 3. Mój styl postępowania w konflikcie (autodiagnostyka) -KONTEKSTOWY TEST NA WYBÓR STRATEGII REAGOWANIA W KONFLIKCIE (TKI)
 4. Wykorzystanie autorytetu formalnego i nieformalnego
 5. Możliwe nieefektywne postawy przyjmowane w odpowiedzi na sytuację konfliktową – ignorowanie, odwlekanie, pokojowe współistnienie, deprecjonowanie, reorientacja, separacja, eskalacja
 6. Kiedy tworzą się sojusze i koalicje – jak skutecznie zarządzić sytuacją sporu wieloosobowego?

Moduł 8: Krok przed konfliktem – jak budować zdrowe relacje w środowisku pracy

 1. Tworzenie klimatu sprzyjającego rozwiązywaniu konfliktów i sporów
  • Proces grupowy jako kluczowy element efektywnego funkcjonowania zespołu
  • Typowe wyzwania i trudności lidera z neutralizacją zagrożeń konfliktowych
  • Strategie zarządzania grupą w celu przyspieszenia rozwoju i minimalizacji konfliktów
  • Wskazówki dotyczące budowania zaufania, komunikacji i współpracy w grupie
 2. Możliwości wykorzystania sytuacji konfliktowej dla rozwoju więzi zespołowych i wartości dodanej sporu
  • Rozwój kreatywności i innowacyjności poprzez różnorodność perspektyw
  • Zwiększenie zaufania i zrozumienia między członkami zespołu po skutecznym rozwiązaniu konfliktu
  • Poprawa umiejętności komunikacyjnych i negocjacyjnych członków zespołu
  • Systemowe zarzadzanie konfliktami organizacyjnymi
Prowadzący:

trener Kompetea Elżbieta Sucharska

Ekspert obszaru. Mediator. Certyfikowany Trener biznesu. Menadżer z kilkunastoletnim oświadczeniem w biznesie (ścieżka menadżerska, ekspercka i wdrożeniowa). Współtwórca, wykładowca i opiekun merytoryczny studiów podyplomowych Trenerstwo i Coaching w WSZP w Warszawie. Projektant narzędzi diagnostycznych i programów rozwojowe dla pracowników przedsiębiorstw i organizacji.

Certyfikaty:

 • Trenera rozwoju umiejętności coachingowych, metod i technik pracy rozwojowej
 • Szkoła Trenerów i Doradców Biznesu
 • Management Trainers School MATRIK
 • Szkoła Tutorów Akademickich Collegium Wratislaviense
 • Mediatora w postępowaniu z prawa pracy i mediacji w organizacji
 • Mediatora w postępowaniu cywilnym i gospodarczym
Informacje organizacyjne:

Harmonogram

1 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 13:00 – 13:40
Zakończenie szkolenia 17:00

2 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 08:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji

sala szkoleniowa w centrum Warszawy; informacja u Organizatora

Dodatkowe informacje

Cena zawiera: udział w szkoleniu stacjonarnym materiały dydaktyczne oraz dyplom w wersji papierowej lunch oraz przerwy kawowe podczas trwania szkolenia

Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU.

Harmonogram

1 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

2 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji

on-line, Microsoft Teams (w szkoleniu można uczestniczyć poprzez przeglądarkę lub z poziomu aplikacji); instrukcja jak dołączyć do szkolenia oraz jak sprawdzić parametry techniczne dostępna jest TUTAJ

Dodatkowe informacje

Cena zawiera: dostęp do szkolenia on-line materiały dydaktyczne oraz dyplom ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej

Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU.

Kompetea all rights reserved

Zarządzanie konfliktami - praktyczne narzędzia skutecznego rozwiązywania sporów i budowania pozytywnych relacji w środowisku pracy
27-28.05.2024 Warszawa, 22-23.08.2024 Warszawa, 10-11.10.2024 Warszawa, 19-20.12.2024 Warszawa
1650 zł + 23% VAT/ osoba