Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

 Adresaci szkolenia:

Szkolenia menedżerskie adresowane są do osób które obecnie lub w przyszłości będą odpowiedzialne za prowadzenie zespołów, grup roboczych, projektów.

Cel szkolenia:

Szkolenie ma na celu przybliżenie tematyki sporów i konfliktów w organizacjach. Jego zadaniem jest przeprowadzenie uczestników przez teorię psychologicznych mechanizmów omawianych zjawisk i sytuacji do praktycznego ćwiczenia i nabycia umiejętności w zakresie diagnozowania sytuacji konfliktowych oraz efektywnego zarządzania konfliktami w środowisku zawodowym.

Założeniem warsztatu jest zbudowanie osobistego toolboxa kompetencyjnego dla każdego z uczestników szkolenia, tak by poznał i korzystał z własnego potencjału oraz wiedzy i doświadczenia w rozwiązywaniu sporów oraz efektywnego dla interesariuszy procesu neutralizowania sytuacji konfliktowych, ze szczególnym uwzględnieniem roli mediatora wewnątrzorganizacyjnego.

 Metody pracy:

Szkolenie ma charakter warsztatowy, nakierowane będzie na transfer wiedzy i praktycznych umiejętności uczestników. Wykorzystane formy pracy z grupą:

 • Mini wykłady
 • Prezentacje i instruktaże narzędziowe
 • Ćwiczenia indywidualne / grupowe
 • Analiza studiów przypadków
 • Rozwiązywanie zagadnień problemowych
 • Praca warsztatowa
 • Analiza dobrych praktyk

Konsultacja poszkoleniowa zgodnie ze standardami.

Program szkolenia:

1. Konflikty, spory, sytuacje problemowe w środowisku zawodowym
▪ Przyczyny, źródła i definicje przedstawionych zjawisk w organizacjach
▪ Funkcje konfliktów w organizacjach

2. Psychologiczne mechanizmy eskalacji konfliktów
▪ elementy składowe zjawiska (przedmiot, podmiot, detektory, dynamika, fazy)
▪ Istota konfliktu – analiza zjawiska
▪ destruktywna i konstruktywna rola konfliktu

3. Postawy interesariuszy sytuacji konfliktowej i warianty rozwiązań
▪ postawa pasywna (kierunek rozstrzygnięcie)
▪ postawa aktywna (kierunek rozwiązanie)
▪ Model NVC w komunikowaniu się w przestrzeni zawodowej

4. Interakcje konfliktowe pomiędzy jednostkami/grupami
▪ Przyczyny sytuacji konfliktowych w organizacjach
▪ Przegląd modeli zachowań : od „barykady” do „mostów zamiast murów”
▪ partycypacja w odpowiedzialności za kreację sytuacji konfliktowej

5. Zjawiska determinujące skuteczność porozumienia – przegląd koncepcji
▪ poziomy danych używanych w konstruowaniu przewidywań
▪ kategoryzacja i partykularyzacja
▪ komunikacja refleksyjna
▪ niepewność w interakcjach z innymi
▪ procesy atrybucji

6. Potencjał interakcji konfliktowej i możliwości wykorzystania zjawiska dla efektywności zespołowej
Rodzaje konfliktów wg modelu Christopher Moore’a (Koło konfliktów Moore’a)
▪ konflikt danych
▪ konflikt strukturalny
▪ konflikt relacji
▪ konflikt interesów
▪ konflikt wartości

7. Etapy procesu rozwoju sytuacji konfliktowej
▪ niezgodność/ spór
▪ rozpoznanie i personalizacja
▪ strategia postępowania interesariuszy
▪ eskalacja
▪ rezultat i konsekwencje dla interesariuszy
▪ profilaktyka konfliktów

8. Pseudorozwiązania sytuacji konfliktowych – diagnoza sytuacyjna i sposoby neutralizacji nieskutecznego postepowania
▪ ignorowanie
▪ prokrastynacja
▪ deprecjonowanie
▪ separacja
▪ reorientacja
▪ kompromis
▪ eskalacja niekontrolowana
Konsekwencje dla interesariuszy i obserwatorów (jednostek i zespołów) wynikające z przyjętych pseudorozwiązań

9. Planowanie kryzysowe – metody kierowania konfliktem
▪ stymulowanie
▪ neutralizacja (tłumienie lub ograniczanie)
▪ rozwiązywanie przy zastosowaniu standaryzowanych technik

10. Niezbędnik kompetencyjny menadżera (diagnoza i analiza własnych potencjałów w materii sterowania konfliktami organizacyjnymi) – toolbox
▪ Style reakcji na konflikt – diagnostyka wg Thomasa Killman’a
▪ Diagnostyka wg Marstoon’a
▪ Planowanie kryzysowe – osobista mapa drogowa zarządzania konfliktem
Profesjonalizacja roli aktywnej członka zespołu wsparcia w obszarze zarządzania konfliktami

11. Techniki wspierające efektywne zarządzanie konfliktem
Kluczowe czynniki sukcesu w ich rozwiązywanie
▪ mediacja
▪ koncyliacja
▪ facylitacja
▪ moderacja
▪ arbitraż
▪ negocjacje

12. Komunikacja defensywna i podtrzymująca w sytuacjach konfliktowych
Kategorie komunikacji defensywnej i podtrzymującej stosowane w praktyce
▪ ocena vs opis
▪ kontrola i orientacja problemowa
▪ strategia vs spontaniczność
▪ neutralność vs empatia
▪ wyższość vs równość
▪ pewność vs otwartość
▪ Perspektywy postrzegania sytuacji konfliktowej

13. Rola szefa zespołu w konflikcie (wykorzystanie autorytetu formalnego i nieformalnego) w rozwiązaniu efektywnego przejścia przez konflikt

14. Mediacje jako sposób przeciwdziałania eskalacji konfliktów destrukcyjnych
▪ Procedury i przebieg mediacji pracowniczych (wewnątrz organizacyjnych, wewnątrz zespołowych)
▪ Polityka informacyjna w procesie mediacji pracowniczej

 • Spotkanie informacyjne
 • Spotkanie wstępne
 • Spotkania indywidualne ze stronami
 • Spotkania wspólne

15. Etapy procesu mediacji (wariant mediacji wewnętrznych w miejscu pracy)
▪ zaproszenie stron do mediacji
▪ budowanie wzajemnego zaufania podmiotów procesu
▪ definiowanie kwestii stanowisk i interesów
▪ docieranie do rzeczywistych potrzeb i formułowanie stanowisk
▪ poszukiwanie rozwiązań
▪ wybór najlepszego rozwiązania dla stron
▪ tworzenie ugody mediacyjnej
▪ postępowanie po procesie mediacyjnym
▪ powrót do rzeczywistości zawodowej

16. Warsztat pracy menadżera w skutecznym komunikowaniu się w sporach pracowniczych
Stosowane techniki mediacyjne przydatne w praktyce menadżerskiej w rozwiązywaniu sporów i trudnych sytuacji.
▪ model pytań Haynes’a
▪ klaryfikacja
▪ podsumowanie
▪ przeformułowanie
▪ dowartościowanie
▪ model „6 kapeluszy de Bono”
▪ burza mózgów
▪ parafraza
▪ konkretyzowanie
Role mediatora w poszczególnych etapach przebiegu procesu mediacji pracowniczej

17. Rekomendacje dla menadżerów – mediatorów
18. Sposoby wprowadzania standaryzowanych procesów mediacyjnych w środowisko pracy
▪ Wariant wewnątrz organizacyjny
▪ Wariant zewnątrz organizacyjny (zawodowy mediator)

19. Dobre praktyki oraz przykłady wdrożeń narzędzi, dokumentów wspierających konstruktywne sposoby przechodzenia przez spory i konflikty

Informacje organizacyjne:

Harmonogram godzinowy:

I dzień

Rejestracja uczestników: 09:45
Rozpoczęcie szkolenia 10:00
Przerwa obiadowa 13:00
Zakończenie szkolenia 17:00

II dzień

Rozpoczęcie szkolenia 08:30
Przerwa obiadowa 12:00
Zakończenie szkolenia 15:30

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji szkolenia SPRAWDŹ


Cena zawiera: uczestnictwo w programie, materiały dydaktyczne, wyposażoną salę szkoleniową, przerwy kawowe oraz obiad dla uczestnika, pomoc przy rezerwacji noclegu

Cena nie zawiera: kosztów dojazdu uczestnika na miejsce szkolenia i zakwaterowania


Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU


Pobierz program szkolenia

Kompetea all rights reserved

Rozwiązywanie sporów, konfliktów i trudnych sytuacji w praktyce menadżera.
26-27.09.2019 Wrocław, 21-22.11.2019 Warszawa
1390 zł + 23% VAT