Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

Zapraszamy do udziału w szkoleniu, które stanowi jeden z modułów Adademii Menadżera – cyklu warsztatów skierowanych do kadry zarządzającej. Akademia została stworzona tak, by wyposażyć menadżerów w narzędzia i kompetencje niezbędne w skutecznym zarządzaniu ludźmi i/lub firmą.

Szkolenia prowadzi trener i konsultant z wieloletnim doświadczeniem – p.Irmina Gocan.

Pozostałe tematy w ramach Akademii Menedżera:

Orientacja biznesowa i strategiczna

Orientacja na cel i wyniki

Budowanie, motywowanie, angażowanie oraz rozwój zespołów

 Adresaci szkolenia:
 • Przedsiębiorcy, właściciele firm, menedżerowie strategiczni i liniowi, którzy chcą poszerzyć kompetencje z zakresu skutecznego zarządzania zespołami i realizacji celów.
 • Przedsiębiorcy, właściciele firm, menedżerowie strategiczni i liniowi, którzy stoją przed wyzwaniem angażowania zespołów i przeciwdziałania fluktuacji.
 • Przedsiębiorcy, właściciele firm, menedżerowie strategiczni i liniowi, którzy stoją przed wyzwaniem zwiększania efektywności zespołów i poszczególnych pracowników.
 • Menedżerowie strategiczni i liniowi, u których w wyniku bieżącej pracy, oceny okresowej lub assessment/development center ujawniły się potrzeby doskonalenia i rozwoju w zakresie przewodzenia zespołom i dbania o wyniki zespołów.
 • Menedżerowie niedawno awansowani, którzy potrzebują jeszcze wsparcia i rozwoju, aby ujawnić wszystkie silne strony w zakresie zarządzania powierzonymi zespołami.
 • Pracownicy, których pracodawca chce awansować na stanowiska menedżerskie (np. sukcesorom i talentom).
 • Osoby aspirujące do stanowisk menedżerskich.
 • Pracownicy zespołów personalnych, którzy są odpowiedzialni za rozwój menedżerów, sukcesorów i talentów w firmie.
 Korzyści ze szkolenia:

Wypróbowanie twórczego generowania rozwiązań problemów i wyzwań wieloma technikami i dobierania tych technik do potrzeb i sytuacji.

Zdobycie umiejętności opracowywania i wybierania wartościowych biznesowo rozwiązań.

Rozwinięcie metod analizy wyzwań i problemów w taki sposób, aby mieć całkowity ogląd sprawy.

Poznanie własnego stylu decyzyjnego, zrozumienie jego silnych i słabych stron w procesie podejmowania decyzji.

Otwarcie się na poszukiwanie i budowanie alternatywnych  scenariuszy i sposobów działania w sytuacji decyzyjnej.

Przećwiczenie sposobów generowania,  oceny i wyboru alternatyw dla podejmowanych decyzji oraz optymalnej oceny i wyboru opcji decyzyjnych.

Rozwinięcie umiejętności przewidywania ryzyka podjętych i niepodjętych decyzji oraz przeciwdziałania ich skutkom.

Zdobycie umiejętności trafnego podejmowania decyzji.

Doskonalenie sposobu komunikowania decyzji oraz egzekwowania ich wykonania.

Poznanie skutecznych technik włączania pracowników oraz innych interesariuszy w proces decyzyjny, aby zwiększać poziom akceptacji późniejszych decyzji.

 Metody pracy:
 • Mini-wykłady
 • Tabela wartości i wynikających z nich preferencji decydowania
 • Kwestionariusz stylu decyzyjnego i autoanaliza
 • Warsztaty kreatywne i innowacyjne
 • Analizy studiów przypadków / dylematów biznesowych
 • Gra decyzyjna
 • Formatki definiowania problemu / wyzwania
 • Metody i techniki twórczego generowania rozwiązań
 • Sesja inspiracyjna z wykorzystaniem kart i tabliczek inspiracyjnych
 • Arkusze do oceny opcji decyzyjnych
Program szkolenia:

Dzień 1. Skuteczne rozwiązywanie problemów i podejmowanie trafnych decyzji.

Wprowadzenie – ważne decyzje w organizacji:

 1. Miejsce skutecznego rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji w biznesie
  i strategii biznesowej organizacji,
 2. Teoria decyzji i jej wykorzystanie na gruncie zawodowym,
 3. Niepewność a ryzyko decyzyjne,
 4. Podejmowanie decyzji a wyniki biznesowe i finansowe organizacji.

Indywidualne strategie podejmowania decyzji – warsztaty z autoanalizą:

 1. Wpływ wartości i przekonań na podejmowanie decyzji – wartości, przekonania i założenia, jako czynnik wpływający na podejmowanie decyzji,
 2. Analiza własnego systemu wartości i przekonań mających wpływ na decyzyjność,
 3. Styl i sposób podejmowania decyzji – zalety i wady różnych stylów decydowania, rozumienie ich silnych stron i ryzyk oraz ograniczeń.

Sytuacja przed-decyzyjna jako problem do zdiagnozowania – warsztaty:

 1. Sytuacje i problemy standardowe i niestandardowe w zarządzaniu a przyszłe decyzje,
 2. Podejście systemowe i podejście sytuacyjne w decydowaniu,
 3. Struktura problemu decyzyjnego, analiza problemów i wyzwań wymagających decyzji,
 4. Definiowanie celów decyzyjnych i zakresów rozwiązania problemów,
 5. Generowanie pomysłów rozwiązań indywidualnie i grupowo – dobór technik.

Określanie dostępnych opcji decyzyjnych jako wybór kilku realnych alternatyw rozwiązań indywidualnie i zespołowo – warsztaty:

 1. Metoda rzutu kostką,
 2. Metoda linii najmniejszego oporu,
 3. Argumenty „za” i „przeciw”,
 4. Drzewko decyzyjne – podjęcie decyzji z zastosowaniem zestawu kryteriów z dwóch lub wielu opcji,
 5. Tabela decyzyjna – ocena opcji pod względem ryzyka, kosztów i potencjalnych zysków.

Techniki podejmowania najlepszych decyzji – warsztaty:

 1. Technika uzasadnień na piśmie,
 2. Budowa scenariuszy,
 3. Budowanie wizji końca metodą Kartezjańską (co się stanie jak podejmę decyzję, co się stanie jak jej nie podejmę …),
 4. Technika odbioru społecznego.

Metody przewidywania konsekwencji podjętych decyzji – warsztaty:

 1. Przewidywanie ryzyka i skutków podjętych decyzji,
 2. Zarządzanie ryzykiem,
 3. Analiza najczęstszych błędów w podejmowaniu decyzji i metody przeciwdziałania im.

Efektywna komunikacja w procesie podejmowania decyzji.

 1. Rola sprawdzonych informacji w procesie podejmowania decyzji,
 2. Wyszukiwanie, analiza i wykorzystanie informacji w procesie decyzyjnym,
 3. Dane i raporty, ocenia użyteczności i zastosowanie,
 4. Podejmowanie decyzji w oparciu o realistyczne założenia.

Komunikowanie w procesie decyzyjnym – warsztaty i scenki:

 1. Komunikowanie decyzji pracownikom,
 2. Delegowanie zadań wynikających z podjętych decyzji,
 3. Kontrola realizacji decyzji,
 4. Komunikowanie efektów podjętych decyzji.

Problemy działania zbiorowego w podejmowaniu decyzji – studia przypadków:

 1. Wady i zalety decydowania z udziałem grupy,
 2. Metody podejmowania decyzji grupowych,
 3. Syndrom myślenia grupowego i przeciwdziałanie jego skutkom,
 4. Modele głosowania.

Dzień 2. Techniki wspierające skuteczne rozwiązywanie problemów i ustalanie opcji działań w wyzwaniach decyzyjnych.

Znaczenie skutecznego rozwiązywania problemów i podejmowania wyzwań decyzyjnych dla efektywności w biznesie:

 1. Korzyści i ograniczenia wynikające z umiejętności i chęci rozwiązywania problemów i podejmowania wyzwań decyzyjnych dla Organizacji, menedżerów i pracowników,
 2. Systemowe techniki rozwiązywania problemów i podejmowania wyzwań decyzyjnych
  – klimat w organizacji i techniki zarządzania chęć angażowania się w problemy, wyzwania
  i decyzje po stronie menedżerów i pracowników,
 3. Pobudzanie proaktywnych postaw po stronie menedżerów i pracowników, ich skutki dla biznesu i wyników finansowych firmy.

Techniki skierowane na generowanie jak największej liczby propozycji / opcji działań w wyzwaniach decyzyjnych – warsztaty :

 1. Burza mózgów, karuzela pomysłów, Philips 66,
 2. Kwiat lotosu,
 3. Metoda 635 (Brainwriting).

Techniki kreatywne skierowane głównie na ustalanie przyczyn powstałych problemów – warsztaty:

 1. Technika kruszenia,
 2. 5 pytań dlaczego (wertykalnych) i 5 pytań dlaczego (horyzontalnych),
 3. Strukturyzacja problemów.

Techniki skierowane głównie na generowanie jak największej liczby kompletnych rozwiązań problemów – warsztaty:

 1. Macierze,
 2. Kapelusze de Bono,

Techniki skierowane na porządkowanie i uzupełnianie możliwych rozwiązań – warsztaty:

 1. Mapy myśli,
 2. Diagram Ischikawy,
 3. Idealized disign.

Zmienianie pomysłów w propozycje biznesowe – warsztaty:

 1. Czym się różni pomysł od propozycji biznesowej,
 2. Użyteczność pomysłów i ich realne zastosowanie biznesowe,
 3. Koszty, korzyści i zwrot z inwestycji biznesowej,
 4. Stopień społecznej akceptacji rozwiązania biznesowego.
Informacje organizacyjne:

Harmonogram godzinowy:

I dzień

Rejestracja uczestników: 09:45
Rozpoczęcie szkolenia 10:00
Przerwa obiadowa 13:00
Zakończenie szkolenia 17:00

II dzień

Rozpoczęcie szkolenia 08:30
Przerwa obiadowa 12:00
Zakończenie szkolenia 15:30

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji szkolenia SPRAWDŹ


Cena zawiera: uczestnictwo w programie, materiały dydaktyczne, wyposażoną salę szkoleniową, przerwy kawowe oraz obiad dla uczestnika, pomoc przy rezerwacji noclegu

Cena nie zawiera: kosztów dojazdu uczestnika na miejsce szkolenia i zakwaterowania


Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU


Pobierz program szkolenia

Kompetea all rights reserved

Akademia Menadżera: Skuteczne rozwiązywanie problemów i podejmowanie trafnych decyzji
01-02.12.2020 Wrocław
1590 zł + 23% VAT