Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

Efektywna komunikacja i współpraca w środowisku administracji publicznej

Szkolenie w zakresie efektywnej komunikacji dla pracowników Administracji Publicznej

Każda organizacja potrzebuje z pewnością efektywnych systemów komunikowania się pracowników pomiędzy sobą. Okazuje się, że problem ten możemy rozpatrywać na kilku płaszczyznach: organizacji, zespołów i jednostek. Wzmacniając umiejętności interpersonalne swoich pracowników organizacja staję się efektywniejsza, zespoły mogą ze sobą współpracować, a procesy i procedury nie hamują rozwoju i płynności pracy jednostek administracji publicznej. Problemem może być jedynie fakt, że czasami trudno zdiagnozować, który element całej komunikacyjnej układanki psuje efekt końcowy.

Korzyści dla organizacji
Integracja zespołu w celu poprawy komunikacji i współpracy miedzy departamentami, działami i obszarami, dzięki której osiąganie celów staje się łatwiejsze i pewniejsze – wypracowanie wewnątrz firmy zasad efektywnej komunikacji i współpracy.

Korzyści dla uczestnika

  • Uczestnik szkolenia po szkoleniu rozumie i adekwatnie stosuje techniki decydujące o jego odbiorze przez inne osoby, buduje własną postawę asertywną wspierającą klimat współpracy w zespole i pomiędzy działami w administracji publicznej.
  • Uczestnicy szkolenia wspólnie ustalają najlepsze formy i kanały komunikacji w swojej organizacji, pomiędzy działami i deprtamentami itd..
  • Podczas szkolenia uczestnicy mają okazję do treningu komunikacji interpersonalnej. Dzięki specjalnie skonstruowanej formie szkolenia uczestnicy mają możliwość działania i współpracy ze wszystkimi uczestnikami szkolenia, co znacznie przyczyni się do integracji zespołu.

Główne obszary szkolenia:

• Proces komunikacji i jego etapy
• Kanały komunikacji werbalnej i pozawerbalnej
• Komunikacja dwu kierunkowa i jedno kierunkowa
• Komunikacja w zespole
• Sieci komunikowania się w organizacji
• Bariery w efektywnej komunikacji
• Komunikacja w sytuacji konfliktu
Co po tym szkoleniu uczestnicy będą potrafili?

• Uczestnicy szkolenia będą potrafili obserwować i analizować komunikaty werbalne i pozawerbalne partnera rozmowy
• Uczestnicy szkolenia będą potrafili zadawać efektywne pytania: Współpracownikom, Przełożonym, Klientom,.. diagnozując ich potrzeby bez naruszania ich godności i prawa do odmiennego zdania;
• Uczestnicy będą potrafili aktywnie słuchać partnera rozmowy dając mu poczucie ważności pełnego zaangażowania w rozmowie;
• Uczestnicy będą potrafili przygotować się do trudnych rozmów przyjmując odpowiednią postawę i technikę rozmowy pomagającą w przekonywaniu innych do swoich racji, produktów, usługi itd;
• Uczestnicy będą potrafili udzielić podwładnemu (współpracownikowi, klientowi) konstruktywnej informacji zwrotnej na temat wykonania zadania, usługi.
• Uczestnicy szkolenia będą odważniejsi i pewni siebie oraz swoich umiejętności w rozmowach z trudnym partnerem, zdenerwowanym klientem, wymagającym przełożonym itd.
• Uczestnicy szkolenia będą potrafili efektywnie współpracować w zespołach poprzez precyzję komunikatu, umiejętność dzielenia się doświadczeniem (informację zwrotną).

Program szkolenia

1. Ćwiczenie na rozgrzewkę: „Znamy się tylko z widzenia”
• Oczekiwania od szkolenia
• Stany kompetencji a zdolność uczenia się

2. Definicja i Model komunikacji,
• Czym jest komunikacja międzyludzka? – definicja własna. Model procesu komunikacyjnego wraz z najważniejszymi zasadami.
• Komunikacja formalna i nieformalna – jej wpływ na nastroje i na efektywność pracy
• Co jest najważniejsze w komunikacji, na co zwracać uwagę, aby była ona skuteczna.
• Typowe bariery komunikacyjne

3. Komunikacja werbalna
• Zasady skutecznego komunikowania się za pomocą słów.
• „Pułapki” i sposoby skutecznego ich omijania – Zakazane słowa i wyrażenia
• Słowa – ich znaczenie i moc emocjonalna
• Przykłady komunikacji jeno i dwu kierunkowej administracji publicznej

4.. Komunikacja niewerbalna
• Główne formy komunikacji niewerbalnej. Body Language.
• Po co zwracać szczególną uwagę na to, jak się zachowujemy oraz czym jest nasze zachowanie dla tych, którzy nas obserwują?
• Jak rozpoznawać intencje, odczucia, emocje za pomocą obserwacji i słuchania? Poznanie zasad tworzenia spójnego wizerunku i wykorzystanie wiedzy o komunikacji niewerbalnej w kontaktach z innymi.

5. Aktywne słuchanie – podstawowe zasady
• Istotna rola aktywnego słuchania.
• Typowe błędy podczas aktywnego słuchania.
• Aktywne słuchanie
• Sztuka parafrazy i odzwierciedlania
• Sposoby poprawnego parafrazowania, uświadomienie roli parafrazy w sytuacjach konfliktowych, o poniesionym ryzyku.
• Podsumowanie jako potwierdzenie aktywnego słuchania

6. Umiejętność zadawania trafnych pytań
• Rodzaje pytań, Techniki zadawania pytań, Najczęstsze błędy popełniane podczas zadawania pytań,
• Uświadomienie celu rozmowy, Czego chcemy się dowiedzieć? Na czym się zna nasz rozmówca? Co chcemy mu przekazać?
• Rodzaje pytań i konsekwencje ich zadawania
• Zamiana pytań zamkniętych na pytania otwarte

7. Asertywność – trening
• Asertywność – sześć zasad
• Główne założenia koncepcji zachowań asertywnych
• Mapa asertywności – uświadomienie problemów indywidualnych
• Reguły odmowy asertywnej:
• Reagowanie na prośby i żądania
• Reguły asertywnych reakcji na krytykę i atak:
• Komunikat Ja
• Technika UFO (uczucia, fakty, oczekiwania)
• FUKOZ – komunikat odważny
• Kanapka informacji zwrotnych – Wyrażanie odczuć negatywnych

Czas trwania: 2 dni

Kompetea all rights reserved