Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

Zwolnienia grupowe w przedsiębiorstwie – aspekty prawne

Szkolenia zamknięte

Rozwiązania “szyte na miarę” są jedną z najskuteczniejszych form wsparcia rozwoju organizacji i budowaniu jej przewagi konkurencyjnej. Szkoląc z Kompetea otrzymujesz profesjonalne wsparcie na każdym etapie procesu, od momentu badania potrzeb aż po wdrożenie, przy udziale doświadczonych trenerów-praktyków oraz opiekunów projektu.

Pracujemy zgodnie z normą ISO 9001:2015, dlatego masz 100% pewność co do jakości naszych szkoleń wewnętrznych!

Korzyści ze szkolenia zamkniętego:

 OSADZENIE SZKOLENIA W REALIACH ORGANIZACJI – podczas szkolenia trener pracuje z grupą na wewnętrznych procesach firmowych, dokumentach, konkretnych sytuacjach problemowych

INDYWIDUALNE PODEJŚCIE – realizację szkolenia zamkniętego poprzedza diagnoza potrzeb szkoleniowych Klienta, w ramach bezpośrednich spotkań lub rozmów telefonicznych z przełożonymi/uczestnikami; szkolimy na terenie całej Polski, w siedzibie Klienta lub zewnętrznych ośrodkach szkoleniowych

 RAPORT POSZKOLENIOWY – w ramach działań poszkoleniowych przekazujemy Klientowi raport zawierający zestawienie ocen z ankiet ewaluacyjnych, podsumowanie przebiegu warsztatu, mocnych i słabych stron Uczestników oraz rekomendację dalszych działań

E-KONSULTACJE – po zakończonym projekcie dajemy możliwość zdalnych konsultacji z trenerem

INFORMACJE O SZKOLENIU
Cel szkolenia:

Tzw. ustawa o zwolnieniach grupowych ma zastosowanie, jeśli pracodawca chce ograniczyć zatrudnienie w związku z wystąpieniem czynników ekonomiczno-finansowych ewentualnie organizacyjno-strukturalnych. Szkolenie pozwoli zdobyć wiedzę w zakresie obowiązków nałożonych na pracodawcę w związku z uruchomieniem procedury zwolnień, najczęstszymi błędami w przeprowadzeniu procesu zwolnień grupowych a także instrukcji postępowania w zakresie współpracy m.in. z Państwową Inspekcją Pracy czy Urzędami Pracy.

Wyjściowy program szkolenia:

* w drodze konsultacji z Trenerem program szkolenia zostanie dopasowany do Państwa potrzeb

Wstęp dot. zwolnień grupowych

 1. Akty prawne regulujące kwestię zwolnień grupowych
 2. Kryteria doboru pracowników do zwolnień.
 3. Powody uzasadniające rozwiązania umowy, w tym przyczyny rozwiązania umowy niedotyczące pracowników.
 4. Terminy na gruncie ustawy o zwolnieniach grupowych

Porozumienie stron i wypowiedzenie

 1. Kodeksowe sposoby rozwiązania umowy (wypowiedzenie oraz porozumienie stron)
 2. Dopuszczalność rozwiązania umowy przez pracodawcę na mocy oświadczenia o wypowiedzeniu.
 3. Tryb i termin wypowiedzenia.
 4. Wypowiedzenia zmieniające.
 5. Ustawowe ograniczenia w zakresie wypowiadania umów – przykłady.

Współpraca ze związkami zawodowymi

 1. Konsultacje z organizacjami związkowymi
 2. Tryb i sposób konsultacji.
 3. Katalog informacji dla organizacji związkowych.

Regulacje wewnątrzzakładowe

 1. Porozumienie i regulamin zwolnień grupowych.
 2. Obieg dokumentacji w zakresie zwolnień

Współpraca z organami publicznymi

 1. Obowiązki wobec urzędu pracy.
 2. Obowiązki wobec Państwowej Inspekcji Pracy

Świadczenia i inne obowiązki wobec zwalnianych pracowników

 1. Odprawa pieniężna
 2. Zasady wypłaty
 3. Obowiązek ponownego zatrudnienia pracownika
 4. Zgłoszenie zamiaru podjęcia pracy przez pracownika

Zwolnienia indywidualne w trybie zwolnień grupowych

Kompetea all rights reserved

Zwolnienia grupowe w przedsiębiorstwie – aspekty prawne
890 zł + 23% VAT/ osoba