Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

Excel VBA (Visual Basic)

Szkolenia zamknięte

Rozwiązania “szyte na miarę” są jedną z najskuteczniejszych form wsparcia rozwoju organizacji i budowaniu jej przewagi konkurencyjnej. Szkoląc z Kompetea otrzymujesz profesjonalne wsparcie na każdym etapie procesu, od momentu badania potrzeb aż po wdrożenie, przy udziale doświadczonych trenerów-praktyków oraz opiekunów projektu.

Pracujemy zgodnie z normą ISO 9001:2015, dlatego masz 100% pewność co do jakości naszych szkoleń wewnętrznych!

Korzyści ze szkolenia zamkniętego:

 OSADZENIE SZKOLENIA W REALIACH ORGANIZACJI – podczas szkolenia trener pracuje z grupą na wewnętrznych procesach firmowych, dokumentach, konkretnych sytuacjach problemowych

INDYWIDUALNE PODEJŚCIE – realizację szkolenia zamkniętego poprzedza diagnoza potrzeb szkoleniowych Klienta, w ramach bezpośrednich spotkań lub rozmów telefonicznych z przełożonymi/uczestnikami; szkolimy na terenie całej Polski, w siedzibie Klienta lub zewnętrznych ośrodkach szkoleniowych

 RAPORT POSZKOLENIOWY – w ramach działań poszkoleniowych przekazujemy Klientowi raport zawierający zestawienie ocen z ankiet ewaluacyjnych, podsumowanie przebiegu warsztatu, mocnych i słabych stron Uczestników oraz rekomendację dalszych działań

E-KONSULTACJE – po zakończonym projekcie dajemy możliwość zdalnych konsultacji z trenerem

INFORMACJE O SZKOLENIU
Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie  kursantów z najważniejszymi narzędziami i funkcjonalnościami Excela. Na szkoleniu zostaną omówione techniki przyspieszające pracę z różnymi rodzajami danych, zostaną przedstawione możliwości Excela jako narzędzia służącego do obliczeń i analizy danych, ale także metody wykorzystywane w wizualizacji zakresów danych.

Korzyści ze szkolenia:

Wzrost efektywności pracowników w codziennej pracy związanej z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego. Uczestnik po zakończonym kursie będzie potrafił obsługiwać najważniejsze funkcjonalności i narzędzia Excela, formatować dane, wykorzystywać najbardziej popularne funkcje, pracować z danymi, analizować i chronić je, wizualizować dane oraz tworzyć tabele przestawne.

Metody pracy:

Szkolenie ma charakter warsztatowy. Podczas zajęć trener wspólnie z kursantami pracuje na plikach programu MS Excel, w których znajdują się ćwiczenia oraz opis narzędzia czy funkcji. Dodatkowo uczestnicy szkolenia samodzielnie wykonują zadania związane z omawianymi tematami.

Wyjściowy program szkolenia:

* w drodze konsultacji z Trenerem program szkolenia zostanie dopasowany do Państwa potrzeb

 1. Interfejs programu. Podstawowe zagadnienia
 2. Przygotowanie danych i praca z nimi.
  • Poprawne wprowadzanie danych, rodzaje danych, operacje edycyjne.
  • Usprawnienie wprowadzania danych (serie, listy, wypełnianie błyskawiczne).
  • Kopiowanie i wklejanie informacji. Wklejanie specjalne.
  • Metody poruszania się po arkuszu i zaznaczania danych. Przydatne skróty klawiaturowe.
 3. Formatowanie
  • Formatowanie graficzne i formatowanie wg typów danych.
  • Kopiowanie formatowania, malarz formatów.
  • Formatowanie warunkowe.
 4. Formuły i funkcje
  • Obliczenia bez formuł.
  • Formuły i funkcje – składnia, operatory.
  • Biblioteka funkcji, typy funkcji i ich zastosowanie.
  • Błędy i ich rodzaje.
  • Odwołania i ich rodzaje.
  • Nazywanie komórek i zakresów. Przykłady zastosowania nazw.
  • Wybrane funkcje: tekstowe, czasu i daty, matematyczne i statystyczne, logiczne, wyszukiwania i adresu.
Warunki realizacji:

Szacowany koszt szkolenia zamkniętego dla grupy do 10 osób: 4500 zł + 23% VAT

Cena zawiera:

 • opracowanie dedykowanego programu szkolenia
 • przygotowanie materiałów szkoleniowych oraz imiennych certyfikatów ukończenia szkolenia dla każdego Uczestnika
 • konsultacje z trenerem przed szkoleniem oraz w okresie 14 dni po szkoleniu (telefonicznie i e-mailowo)
 • dojazd trenera na miejsce szkolenia
 • noclegi trenera
 • raport poszkoleniowy: podsumowanie szkolenia z określeniem realizacji założonych celów, analizę ankiet, rekomendację przyszłych działań

Cena nie zawiera:

 • wynajmu sali szkoleniowej wraz z wyposażeniem (rzutnik, flipchart, komputery)
 • wyżywienia Uczestników

Dodatkowe informacje:

Firma Kompetea Sp. z o.o. uzyskała wpis do rejestru instytucji szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie pod numerem ewidencyjnym: 2.14/00073/2015

Firma Kompetea Sp. z o.o. posiada certyfikat jakości ISO 9001:2015 >>> SPRAWDŹ

Przykładowe referencje >>> SPRAWDŹ

Kompetea all rights reserved