Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

szkolenie zamknięte Kurs MS Excel – poziom zaawansowany

Szkolenia zamknięte

Rozwiązania “szyte na miarę” są jedną z najskuteczniejszych form wsparcia rozwoju organizacji i budowaniu jej przewagi konkurencyjnej. Szkoląc z Kompetea otrzymujesz profesjonalne wsparcie na każdym etapie procesu, od momentu badania potrzeb aż po wdrożenie, przy udziale doświadczonych trenerów-praktyków oraz opiekunów projektu.

Pracujemy zgodnie z normą ISO 9001:2015, dlatego masz 100% pewność co do jakości naszych szkoleń wewnętrznych!

Korzyści ze szkolenia zamkniętego:

 OSADZENIE SZKOLENIA W REALIACH ORGANIZACJI – podczas szkolenia trener pracuje z grupą na wewnętrznych procesach firmowych, dokumentach, konkretnych sytuacjach problemowych

INDYWIDUALNE PODEJŚCIE – realizację szkolenia zamkniętego poprzedza diagnoza potrzeb szkoleniowych Klienta, w ramach bezpośrednich spotkań lub rozmów telefonicznych z przełożonymi/uczestnikami; szkolimy na terenie całej Polski, w siedzibie Klienta lub zewnętrznych ośrodkach szkoleniowych

 RAPORT POSZKOLENIOWY – w ramach działań poszkoleniowych przekazujemy Klientowi raport zawierający zestawienie ocen z ankiet ewaluacyjnych, podsumowanie przebiegu warsztatu, mocnych i słabych stron Uczestników oraz rekomendację dalszych działań

E-KONSULTACJE – po zakończonym projekcie dajemy możliwość zdalnych konsultacji z trenerem

INFORMACJE O SZKOLENIU
Korzyści ze szkolenia:

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie potrafił importować i eksportować dane dokonując niezbędnych obróbek danych (formaty, oczyszczanie, odpowiednie typy danych). Uzupełniona zostaje wiedza o narzędziach bazodanowych oraz wprowadzone zostają tematy narzędzi analitycznych (szukaj wyniku, formuły tablicowe, scenariusze obliczeń).

Podczas nauki narzędzi wykorzystywane w praktyce są funkcje Excela oraz wprowadzana jest umiejętności zagnieżdżania funkcji.

Szkolenie przygotowuje do kolejnego poziomu jakim jest programowanie. Omawiany temat makropoleceń uczy zasad automatyzacji pracy i pozwala znacznie skrócić czas najczęściej wykorzystywanych operacji.

Metody pracy:

Szkolenie ma charakter warsztatowy. Podczas zajęć trener wspólnie z kursantami pracuje na plikach programu MS Excel, w których znajdują się ćwiczenia oraz opis narzędzia czy funkcji. Dodatkowo uczestnicy szkolenia samodzielnie wykonują zadania związane z omawianymi tematami.

Wyjściowy program szkolenia:

* w drodze konsultacji z Trenerem program szkolenia zostanie dopasowany do Państwa potrzeb

Formatowanie niestandardowe

 • Typy danych
 • Budowanie własnych formatów

Zaawansowane narzędzia baz danych

 • Filtr zaawansowany
 • Sumy pośrednie
 • Wykresy przebiegu w czasie
 • Liniowy
 • Kolumnowy
 • Zysk/Strata
 • Konsolidacja danych
 • Tabela dwóch zmiennych
 • Wypełnianie błyskawiczne

Tabele przestawne

 • Tworzenie
 • Modyfikacja właściwości pól
 • Udział procentowy
 • Grupowanie danych
 • Pola obliczeniowe (działania w tabelach przestawnych)
 • Wykresy oraz importowanie danych do tabel (dynamiczne)
 • Fragmentatory
 • Osie czasu

Zastosowania funkcji (zaawansowane)

 • Logiczne
 • Matematyczne
 • Statystyczne
 • Wyszukiwania i adresu
 • Bazy danych
 • Tekstowe
 • Informacyjne
 • Finansowe
 • Daty i czasu

Zagnieżdżanie funkcji

Narzędzia analizy danych

 • Scenariusze
 • Szukaj wyniku
 • Ochrona arkusza/skoroszytu/dostępu do pliku
 • Solver
 • Grupa narzędzi analitycznych (Analysis ToolPak)

Makropolecenia

 • Nagrywanie makropoleceń
 • Tworzenie ikon do uruchamiania makropolecenia
 • Tworzenie własnych kart poleceń
 • Formanty
Warunki realizacji:

Szacowany koszt szkolenia zamkniętego dla grupy do 10 osób: 5900 zł + 23% VAT

Cena zawiera:

 • opracowanie dedykowanego programu szkolenia
 • przygotowanie materiałów szkoleniowych oraz imiennych certyfikatów ukończenia szkolenia dla każdego Uczestnika
 • konsultacje z trenerem przed szkoleniem oraz w okresie 14 dni po szkoleniu (telefonicznie i e-mailowo)
 • dojazd trenera na miejsce szkolenia
 • noclegi trenera
 • raport poszkoleniowy: podsumowanie szkolenia z określeniem realizacji założonych celów, analizę ankiet, rekomendację przyszłych działań

Cena nie zawiera:

 • wynajmu sali szkoleniowej wraz z wyposażeniem (rzutnik, flipchart, komputery)
 • wyżywienia Uczestników

Dodatkowe informacje:

Firma Kompetea Sp. z o.o. uzyskała wpis do rejestru instytucji szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie pod numerem ewidencyjnym: 2.14/00173/2019

Firma Kompetea Sp. z o.o. posiada certyfikat jakości ISO 9001:2015 >>> SPRAWDŹ

Przykładowe referencje >>> SPRAWDŹ

Kompetea all rights reserved

Kurs MS Excel – poziom II
15-16 października 2018 Warszawa, 10-11 grudnia 2018, Warszawa
890 zł + 23% VAT/ osoba