Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

Kurs MS Excel – poziom zaawansowany

Szkolenia zamknięte

Rozwiązania „szyte na miarę” są jedną z najskuteczniejszych form wsparcia rozwoju organizacji i budowaniu jej przewagi konkurencyjnej. Szkoląc z Kompetea otrzymujesz profesjonalne wsparcie na każdym etapie procesu, od momentu badania potrzeb aż po wdrożenie, przy udziale doświadczonych trenerów-praktyków oraz opiekunów projektu.

Pracujemy zgodnie z normą ISO 9001:2015, dlatego masz 100% pewność co do jakości naszych szkoleń wewnętrznych!

Korzyści ze szkolenia zamkniętego:

 OSADZENIE SZKOLENIA W REALIACH ORGANIZACJI – podczas szkolenia trener pracuje z grupą na wewnętrznych procesach firmowych, dokumentach, konkretnych sytuacjach problemowych

INDYWIDUALNE PODEJŚCIE – realizację szkolenia zamkniętego poprzedza diagnoza potrzeb szkoleniowych Klienta, w ramach bezpośrednich spotkań lub rozmów telefonicznych z przełożonymi/uczestnikami; szkolimy na terenie całej Polski, w siedzibie Klienta lub zewnętrznych ośrodkach szkoleniowych

 RAPORT POSZKOLENIOWY – w ramach działań poszkoleniowych przekazujemy Klientowi raport zawierający zestawienie ocen z ankiet ewaluacyjnych, podsumowanie przebiegu warsztatu, mocnych i słabych stron Uczestników oraz rekomendację dalszych działań

E-KONSULTACJE – po zakończonym projekcie dajemy możliwość zdalnych konsultacji z trenerem

INFORMACJE O SZKOLENIU
Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie  kursantów z najważniejszymi narzędziami i funkcjonalnościami Excela oraz przyspieszenie pracy przez automatyzację czynności. Kurs stanowi kontynuację szkolenia Excel – poziom pierwszy i obejmuje takie zagadnienia jak: najważniejsze funkcje i ich zastosowanie, bazy danych, zaawansowane techniki sortowania, filtrowania, formatowanie warunkowe, tworzenie tabel przestawnych oraz różne sposoby automatyzacji arkuszy i wizualizacji danych.

Korzyści ze szkolenia:

Wzrost efektywności pracowników w codziennej pracy związanej z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego. Uczestnik po zakończonym kursie będzie potrafił obsługiwać najważniejsze funkcjonalności i narzędzia Excela, formatować dane, wykorzystywać najbardziej popularne funkcje, pracować z danymi, analizować i chronić je, wizualizować dane oraz tworzyć tabele przestawne.

Metody pracy:

Szkolenie ma charakter warsztatowy. Podczas zajęć trener wspólnie z kursantami pracuje na plikach programu MS Excel, w których znajdują się ćwiczenia oraz opis narzędzia czy funkcji. Dodatkowo uczestnicy szkolenia samodzielnie wykonują zadania związane z omawianymi tematami.

Wyjściowy program szkolenia:

* w drodze konsultacji z Trenerem program szkolenia zostanie dopasowany do Państwa potrzeb

 1. Przygotowanie danych
  • Rodzaje danych i praca z nimi.
  • Usprawnienie wprowadzania danych (serie, listy, wypełnianie błyskawiczne, wklejanie specjalne, skróty klawiaturowe).
  • Narzędzie Przejdź do.
 2. Wizualizacja danych
  • Ciekawe sposoby wykorzystania formatowania graficznego i wg typów danych, hiperlinków oraz formatowania warunkowego z wykorzystaniem formuł.
 3. Formuły i funkcje
  • Obliczenia bez formuł.
  • Formuły i funkcje – składnia, operatory, podstawowe zasady tworzenia i stosowania. Błędy i ich rodzaje.
  • Odwołania i ich rodzaje.
  • Nazywanie komórek i zakresów. Przykłady zastosowania nazw.
  • Omówienie i przykłady zastosowań funkcji:
   • tekstowych (łączenie, rozdzielanie danych, zmiana wielkości liter)
   • daty i czasu (łączenie danych w daty, rozdzielanie, obliczenia n datach)
   • matematyczne i statystyczne (sumowanie, średnia, zliczanie warunkowe)
   • logiczne (funkcje zwracające Prawdę/Fałsz)
   • wyszukiwania i adresu (praca z dużymi zakresami danych, pobieranie i łączenie danych)
 1. Analiza danych
  • Pojęcie bazy danych w programie Excel.
  • Tabela programu Excel i jej zalety.
  • Sortowanie i filtrowanie. Wykorzystanie niestandardowych, warunkowych możliwości.
  • Narzędzia danych (tekst jako kolumnyusuwanie duplikatówpoprawność danych).
  • Import i eksport danych.
 2. Tabele przestawne
  • Przygotowanie danych do tabel przestawnych.
  • Tworzenie tabeli przestawnej w oparciu o zakres, tabelę.
  • Praca z tabelą przestawną, podstawowe funkcje.
  • Sortowanie, filtrowanie, grupowanie danych.
 3. Formanty formularza – tworzenie własnych formularzy.
  • Kontrolki i ich rodzaje.
  • Automatyzowanie obliczeń z wykorzystaniem formularzy.
 4. Przydatne skróty
Warunki realizacji:

Szacowany koszt szkolenia zamkniętego dla grupy do 10 osób: 4500 zł + 23% VAT

Cena zawiera:

 • opracowanie dedykowanego programu szkolenia
 • przygotowanie materiałów szkoleniowych oraz imiennych certyfikatów ukończenia szkolenia dla każdego Uczestnika
 • konsultacje z trenerem przed szkoleniem oraz w okresie 14 dni po szkoleniu (telefonicznie i e-mailowo)
 • dojazd trenera na miejsce szkolenia
 • noclegi trenera
 • raport poszkoleniowy: podsumowanie szkolenia z określeniem realizacji założonych celów, analizę ankiet, rekomendację przyszłych działań

Cena nie zawiera:

 • wynajmu sali szkoleniowej wraz z wyposażeniem (rzutnik, flipchart, komputery)
 • wyżywienia Uczestników

Dodatkowe informacje:

Firma Kompetea Sp. z o.o. uzyskała wpis do rejestru instytucji szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie pod numerem ewidencyjnym: 2.14/00073/2015

Firma Kompetea Sp. z o.o. posiada certyfikat jakości ISO 9001:2015 >>> SPRAWDŹ

Przykładowe referencje >>> SPRAWDŹ

Kompetea all rights reserved

Kurs MS Excel – poziom II
15-16 października 2018 Warszawa, 10-11 grudnia 2018, Warszawa
890 zł + 23% VAT/ osoba