Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

MS Access – poziom podstawowy

Metody pracy:

 • Wykład wspomagany prezentacją multimedialną
 • Ćwiczenia praktyczne wykonywane wspólnie z prowadzącym
 • Pytania kontrolne do przedstawionego tematu
 • Praca samodzielna (ćwiczenia zadane przez trenera)
 • Opcjonalnie test wstępny i test końcowy w formie ćwiczeń praktycznych sprawdzające stan wiedzy przed i po zakończeniu szkolenia
Szkolenia zamknięte

Rozwiązania “szyte na miarę” są jedną z najskuteczniejszych form wsparcia rozwoju organizacji i budowaniu jej przewagi konkurencyjnej. Szkoląc z Kompetea otrzymujesz profesjonalne wsparcie na każdym etapie procesu, od momentu badania potrzeb aż po wdrożenie, przy udziale doświadczonych trenerów-praktyków oraz opiekunów projektu.

Pracujemy zgodnie z normą ISO 9001:2015, dlatego masz 100% pewność co do jakości naszych szkoleń wewnętrznych!

Korzyści ze szkolenia zamkniętego:

 OSADZENIE SZKOLENIA W REALIACH ORGANIZACJI – podczas szkolenia trener pracuje z grupą na wewnętrznych procesach firmowych, dokumentach, konkretnych sytuacjach problemowych

INDYWIDUALNE PODEJŚCIE – realizację szkolenia zamkniętego poprzedza diagnoza potrzeb szkoleniowych Klienta, w ramach bezpośrednich spotkań lub rozmów telefonicznych z przełożonymi/uczestnikami; szkolimy na terenie całej Polski, w siedzibie Klienta lub zewnętrznych ośrodkach szkoleniowych

 RAPORT POSZKOLENIOWY – w ramach działań poszkoleniowych przekazujemy Klientowi raport zawierający zestawienie ocen z ankiet ewaluacyjnych, podsumowanie przebiegu warsztatu, mocnych i słabych stron Uczestników oraz rekomendację dalszych działań

E-KONSULTACJE – po zakończonym projekcie dajemy możliwość zdalnych konsultacji z trenerem

INFORMACJE O SZKOLENIU
Metody pracy:
 • Wykład wspomagany prezentacją multimedialną
 • Ćwiczenia praktyczne wykonywane wspólnie z prowadzącym
 • Pytania kontrolne do przedstawionego tematu
 • Praca samodzielna (ćwiczenia zadane przez trenera)
 • Opcjonalnie test wstępny i test końcowy w formie ćwiczeń praktycznych sprawdzające stan wiedzy przed i po zakończeniu szkolenia
Wyjściowy program szkolenia:

* w drodze konsultacji z Trenerem program szkolenia zostanie dopasowany do Państwa potrzeb

I. Wprowadzenie do baz danych i programu MS Access

 • Bazy danych
 • Dane a informacje
 • Relacyjne bazy danych
 • Obszary zastosowań baz danych
 • Konfigurowanie podstawowych opcji programu
 • Tworzenie, otwieranie i zapisywanie baz danych
 • Tworzenie nowych baz danych w oparciu o szablony
 • Otwieranie, zapisywanie i zamykanie okien obiektów
 • Zmiana widoku w oknach obiektów
 • Usuwanie obiektów
 • Przeglądanie rekordów w tabeli, kwerendzie, formularzu
 • Sortowanie rekordów w tabeli,kwerendzie, formularzu

II. Tabele

 • Widok projektu tabeli
 • Widok arkusza danych tabeli
 • Kreator tabel
 • Dodawanie i usuwanie pól w tabeli
 • Określanie właściwości pól tabeli
 • Ustawianie klucza podstawowego
 • Ustawianie indeksowania
 • Dodawanie i usuwanie rekordów w tabeli
 • Tworzenie relacji między tabelami
 • Wymuszanie więzów integralności
 • Kreator odnośników

III. Wyszukiwanie informacji w bazie

 • Wyszukiwanie i filtrowanie
 • Zastosowania kwerend wybierających
 • Projektowanie kwerend
 • Tworzenie kwerend w oparciu o wiele tabel
 • Kryteria wybierania rekordów
 • Zapisywanie kwerendy
 • Uruchamianie i testowanie kwerendy
 • Dostosowanie kwerendy

IV. Formularze

 • Rola formularzy w bazach danych
 • Tworzenie formularza za pomocą kreatora
 • Tworzenie formularza w widoku projektu
 • Korzystanie z formularza
 • Dostosowywanie formularza

V. Raporty i wydruki

 • Rola raportów w bazach danych
 • Tworzenie raportu za pomocą kreatora
 • Tworzenie raportu w widoku projektu
 • Podgląd raportu
 • Dostosowywanie raportu
 • Eksport danych
 • Drukowanie
Warunki realizacji:

Szacowany koszt szkolenia zamkniętego dla grupy do 10 osób: 5900 zł + 23% VAT

Cena zawiera:

 • opracowanie dedykowanego programu szkolenia
 • przygotowanie materiałów szkoleniowych oraz imiennych certyfikatów ukończenia szkolenia dla każdego Uczestnika
 • konsultacje z trenerem przed szkoleniem oraz w okresie 14 dni po szkoleniu (telefonicznie i e-mailowo)
 • dojazd trenera na miejsce szkolenia
 • noclegi trenera
 • raport poszkoleniowy: podsumowanie szkolenia z określeniem realizacji założonych celów, analizę ankiet, rekomendację przyszłych działań

Cena nie zawiera:

 • wynajmu sali szkoleniowej wraz z wyposażeniem (rzutnik, flipchart, komputery)
 • wyżywienia Uczestników

Dodatkowe informacje:

Firma Kompetea Sp. z o.o. uzyskała wpis do rejestru instytucji szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie pod numerem ewidencyjnym: 2.14/00073/2015

Firma Kompetea Sp. z o.o. posiada certyfikat jakości ISO 9001:2015 >>> SPRAWDŹ

Przykładowe referencje >>> SPRAWDŹ

Kompetea all rights reserved

MS Access - poziom podstawowy
zapytaj o szkolenie zamknięte
790 zł + 23% VAT / osoba