Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

MS Excel w dziale HR

Szkolenia zamknięte

Rozwiązania „szyte na miarę” są jedną z najskuteczniejszych form wsparcia rozwoju organizacji i budowaniu jej przewagi konkurencyjnej. Szkoląc z Kompetea otrzymujesz profesjonalne wsparcie na każdym etapie procesu, od momentu badania potrzeb aż po wdrożenie, przy udziale doświadczonych trenerów-praktyków oraz opiekunów projektu.

Pracujemy zgodnie z normą ISO 9001:2015, dlatego masz 100% pewność co do jakości naszych szkoleń wewnętrznych!

Korzyści ze szkolenia zamkniętego:

 OSADZENIE SZKOLENIA W REALIACH ORGANIZACJI – podczas szkolenia trener pracuje z grupą na wewnętrznych procesach firmowych, dokumentach, konkretnych sytuacjach problemowych

INDYWIDUALNE PODEJŚCIE – realizację szkolenia zamkniętego poprzedza diagnoza potrzeb szkoleniowych Klienta, w ramach bezpośrednich spotkań lub rozmów telefonicznych z przełożonymi/uczestnikami; szkolimy na terenie całej Polski, w siedzibie Klienta lub zewnętrznych ośrodkach szkoleniowych

 RAPORT POSZKOLENIOWY – w ramach działań poszkoleniowych przekazujemy Klientowi raport zawierający zestawienie ocen z ankiet ewaluacyjnych, podsumowanie przebiegu warsztatu, mocnych i słabych stron Uczestników oraz rekomendację dalszych działań

E-KONSULTACJE – po zakończonym projekcie dajemy możliwość zdalnych konsultacji z trenerem

INFORMACJE O SZKOLENIU
Adresaci szkolenia:

Kurs przeznaczony jest dla Tych, którzy znają interfejs, narzędzia, funkcjonalności i funkcje programu w sposób pozwalający na pracę z określonymi przypadkami biznesowymi.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest utrwalanie posiadanej przez kursantów wiedzy poprzez rozwiązywanie praktycznych zadań i pracę z określonymi przypadkami zaczerpniętymi z życia zawodowego osób pracujących w działach HR.

Korzyści ze szkolenia:

Maksymalizacja efektywności pracy uczestników szkolenia w codziennej pracy związanej z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego. Utrwalenie posiadanej wiedzy i umiejętności posługiwania się arkuszem.

Metody pracy:

Szkolenie ma charakter warsztatowy. Podczas zajęć trener wspólnie z kursantami pracuje na plikach programu MS Excel, w których znajdują opisy konkretnych problemów i oraz kompleksowe zadania do rozwiązania. Rolą trenera jest przede wszystkim wsparcie kursantów w rozwiązywaniu zadań, wyjaśnienie pojawiających się wątpliwości.

Wyjściowy program szkolenia:

* w drodze konsultacji z Trenerem program szkolenia zostanie dopasowany do Państwa potrzeb

 1. Omówienie interfejsu i możliwości programu Excel.
 2. Rodzaje danych w Excelu (tekstowe, liczbowe, logiczne) i praca z nimi.
 3. Formuły i funkcje
  • Zasady tworzenia i stosowania formuł i funkcji. Biblioteka funkcji.
  • Blokowanie zakresów danych z wykorzystaniem adresów bezwzględnych i mieszanych oraz własnych nazw.
 4. Baza danych w Excelu
  • Zakres danych a baza danych (tabela programu Excel). Zalety i wady pracy z nimi.
  • Praca z danymi, sortowanie i filtrowanie informacji, także przez tworzenie własnych warunków.
  • Poruszanie się po danych, wyszukiwanie informacji (narzędzie Przejdź do.., Znajdź/Zamień, Wklej specjalnie).
 5. Porządkowanie bazy danych
  • Dzielenie danych. Usuwanie duplikujących się informacji. Konwertowanie ciągów tekstowych na daty.
  • Oczyszczanie danych.
  • Zmiana wielkości liter. Wyciąganie fragmentów z ciągu znaków. Łączenie danych tekstowych.
  • Praca z datą – podstawowe funkcje i operacje na datach.
  • Formatowanie danych. Malarz formatów.
  • Formatowanie warunkowe.
 1. Inne przykłady praktycznego wykorzystania różnych funkcji i narzędzi.
  • Wyliczanie premii, dodatków.
  • Liczenie czasu pracy, dni roboczych. Obliczenia na datach.
  • Zliczanie i sumowanie informacji z wykorzystaniem własnych warunków (suma.jeżeli, licz.jeżeli, suma.warunków, sum częściowe).
  • Łączenie informacji z różnych zakresów danych. Przygotowywanie list pracowników. Wyszukiwanie informacji o pracownikach z istniejących danych (np. na podstawie nr pesel).
  • Pobieranie nowych danych (funkcje wyszukiwania i adresu).
  • Tworzenie własnych wyszukiwarek danych z wykorzystaniem poprawności danych oraz formantów formularza.
 2. Import i eksport danych.
 3. Analiza danych z wykorzystaniem
  • Tabel programu Excel
  • Tabel przestawnych.
 4. Przydatne skróty. Najważniejsze opcje.
Warunki realizacji:

Szacowany koszt szkolenia zamkniętego dla grupy do 10 osób: 4500 zł + 23% VAT

Cena zawiera:

 • opracowanie dedykowanego programu szkolenia
 • przygotowanie materiałów szkoleniowych oraz imiennych certyfikatów ukończenia szkolenia dla każdego Uczestnika
 • konsultacje z trenerem przed szkoleniem oraz w okresie 14 dni po szkoleniu (telefonicznie i e-mailowo)
 • dojazd trenera na miejsce szkolenia
 • noclegi trenera
 • raport poszkoleniowy: podsumowanie szkolenia z określeniem realizacji założonych celów, analizę ankiet, rekomendację przyszłych działań

Cena nie zawiera:

 • wynajmu sali szkoleniowej wraz z wyposażeniem (rzutnik, flipchart, komputery)
 • wyżywienia Uczestników

Dodatkowe informacje:

Firma Kompetea Sp. z o.o. uzyskała wpis do rejestru instytucji szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie pod numerem ewidencyjnym: 2.14/00073/2015

Firma Kompetea Sp. z o.o. posiada certyfikat jakości ISO 9001:2015 >>> SPRAWDŹ

Przykładowe referencje >>> SPRAWDŹ

Kompetea all rights reserved

MS Excel w dziale HR
22-23 października 2018 Warszawa
1090 zł + 23% VAT/ osoba