Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

Metody optymalizacji w zarządzaniu logistyką

Szkolenia zamknięte

Rozwiązania “szyte na miarę” są jedną z najskuteczniejszych form wsparcia rozwoju organizacji i budowaniu jej przewagi konkurencyjnej. Szkoląc z Kompetea otrzymujesz profesjonalne wsparcie na każdym etapie procesu, od momentu badania potrzeb aż po wdrożenie, przy udziale doświadczonych trenerów-praktyków oraz opiekunów projektu.

Pracujemy zgodnie z normą ISO 9001:2015, dlatego masz 100% pewność co do jakości naszych szkoleń wewnętrznych!

Korzyści ze szkolenia zamkniętego:

 OSADZENIE SZKOLENIA W REALIACH ORGANIZACJI – podczas szkolenia trener pracuje z grupą na wewnętrznych procesach firmowych, dokumentach, konkretnych sytuacjach problemowych

INDYWIDUALNE PODEJŚCIE – realizację szkolenia zamkniętego poprzedza diagnoza potrzeb szkoleniowych Klienta, w ramach bezpośrednich spotkań lub rozmów telefonicznych z przełożonymi/uczestnikami; szkolimy na terenie całej Polski, w siedzibie Klienta lub zewnętrznych ośrodkach szkoleniowych

 RAPORT POSZKOLENIOWY – w ramach działań poszkoleniowych przekazujemy Klientowi raport zawierający zestawienie ocen z ankiet ewaluacyjnych, podsumowanie przebiegu warsztatu, mocnych i słabych stron Uczestników oraz rekomendację dalszych działań

E-KONSULTACJE – po zakończonym projekcie dajemy możliwość zdalnych konsultacji z trenerem

INFORMACJE O SZKOLENIU

Według „SJP”, optymalny znaczy najlepszy z możliwych w danych warunkach. I podejmowaniu takich właśnie, najlepszych, dobrze przygotowanych analitycznie, z wykorzystaniem narzędzi optymalizacji (solverów), decyzji menedżerskich w obszarze logistyki dedykowane jest niniejsze szkolenie.

Adresaci szkolenia:

osoby decyzyjne w obszarze logistyki; osoby zarządzające logistyką, transportem, magazynem, zapasami / zaopatrzeniem na poziomie strategicznym, taktycznym i operacyjnym.

Cel szkolenia:
 • nabycie wiedzy z zakresu optymalizacji, w tym jej zastosowań w logistyce,
 • nabycie umiejętności praktycznego stosowania optymalizacji do rozwiązywania złożonych, menedżerskich problemów decyzyjnych,
 • zapoznanie się z praktycznymi przykładami zastosowania optymalizacji w logistyce.
Korzyści ze szkolenia:
 • nabycie umiejętności podejmowania najlepszych, optymalnych decyzji,
 • nabycie umiejętności profesjonalnego stosowania solvera MS Excel w praktyce,
 • możliwość samodzielnej realizacji projektów optymalizacyjnych w praktyce, w firmie – zmniejszenie zapotrzebowania na usługi firm doradczych,
 • możliwość zoptymalizowania logistyki firmy, w efekcie redukcji kosztów i podniesienia poziomu obsługi klienta.
Metody pracy:
 • wykłady,
 • ćwiczenia – komputerowe (MS Excel – solver),
 • analiza przypadków.
Wyjściowy program szkolenia:

* w drodze konsultacji z Trenerem program szkolenia zostanie dopasowany do Państwa potrzeb

Istota, technika i przebieg optymalizacji

 1. Przykład wprowadzający – dowód na to, że ręczne, czy intuicyjne znalezienie rozwiązania problemu nie zawsze jest możliwe, a optymalizacja jest szybka i prosta
 2. Typowe problemy optymalizacyjne w logistyce
 • klasyczne / teoretyczne: problem transportowy, problem przydziału
 • praktyczne: operacyjne, taktyczne, strategiczne
 1. Proces optymalizacji, krok po kroku
 • rozpoznanie rzeczywistości – identyfikacja problemu
 • sformułowanie werbalne / opis problemu
 • modelowanie matematyczne problemu
 • wybór metody / narzędzia rozwiązania modelu matematycznego
 • wprowadzenie modelu do narzędzia
 • zasilenie modelu danymi wejściowymi
 • kalibracja modelu matematycznego
 • rozwiązanie modelu matematycznego
 • testy – analiza post-optymalizacyjna
 • wdrożenie rozwiązania
 • ocena efektywności wdrożenia
 1. Model matematyczny problemu optymalizacyjnego
 • zmienne decyzyjne
 • funkcja celu (kryterium)
 • ograniczenia
 • parametry
 1. Ćwiczenia – budowa modeli optymalizacyjnych

Metody / narzędzia optymalizacji w zastosowaniach logistycznych

 1. Narzędzia optymalizacji – solvery
 • rodzaje – producenci
 • budowa, parametry, opcje
 • działanie
 1. Optymalizacja wybranych problemów logistycznych z wykorzystaniem solvera MS Excel
 • Projektowanie sieci dystrybucji
 • Planowanie tras / marszrutyzacja – VRP
 • Sterowanie zapasami
 • Planowanie ścieżek kompletacji
 • Rozmieszczenie ładunków w magazynie
 • Rozmieszczenie ładunków na pojeździe
 • inne … wg potrzeb / zainteresowań Uczestników szkolenia
 1. Ćwiczenia – zastosowanie solvera
 1. Analiza post-optymalizacyjna
 • raporty post-optymalizacyjne solvera
 • analiza wrażliwości

Kompetea all rights reserved

Metody optymalizacji w zarządzaniu logistyką
zapytaj o termin lub zamów szkolenie zamknięte
1450 zł + 23% VAT / osoba