Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

Reklamacje w przewozie i spedycji (TSL). Nowelizacje.

Szkolenia zamknięte

Rozwiązania „szyte na miarę” są jedną z najskuteczniejszych form wsparcia rozwoju organizacji i budowaniu jej przewagi konkurencyjnej. Szkoląc z Kompetea otrzymujesz profesjonalne wsparcie na każdym etapie procesu, od momentu badania potrzeb aż po wdrożenie, przy udziale doświadczonych trenerów-praktyków oraz opiekunów projektu.

Pracujemy zgodnie z normą ISO 9001:2015, dlatego masz 100% pewność co do jakości naszych szkoleń wewnętrznych!

Korzyści ze szkolenia zamkniętego:

 OSADZENIE SZKOLENIA W REALIACH ORGANIZACJI – podczas szkolenia trener pracuje z grupą na wewnętrznych procesach firmowych, dokumentach, konkretnych sytuacjach problemowych

INDYWIDUALNE PODEJŚCIE – realizację szkolenia zamkniętego poprzedza diagnoza potrzeb szkoleniowych Klienta, w ramach bezpośrednich spotkań lub rozmów telefonicznych z przełożonymi/uczestnikami; szkolimy na terenie całej Polski, w siedzibie Klienta lub zewnętrznych ośrodkach szkoleniowych

 RAPORT POSZKOLENIOWY – w ramach działań poszkoleniowych przekazujemy Klientowi raport zawierający zestawienie ocen z ankiet ewaluacyjnych, podsumowanie przebiegu warsztatu, mocnych i słabych stron Uczestników oraz rekomendację dalszych działań

E-KONSULTACJE – po zakończonym projekcie dajemy możliwość zdalnych konsultacji z trenerem

INFORMACJE O SZKOLENIU
Adresaci:

Szkolenie dedykowane jest dla nadawców przesyłek (m.in, producentów, dostawców, sprzedawców),
logistyków, przewoźników oraz spedytorów.

Cel szkolenia:
 • przybliżenie podstaw prawnych odpowiedzialności prawnej przewoźnika i spedytora,
 • charakterystyka różnic w reklamacji z tytułu sprzedaży a reklamacji z tytułu przewozu,
 • przedstawienie praw nadawcy przesyłki; sposobów zabezpieczania interesów nadawcy,
 • omówienie procedury reklamacyjnej z tytułu przewozu „Krok po kroku”,
 • prezentacja nowoczesnych narzędzi prawnych,
 • omówienie najczęściej pojawiających się błędów w procesie reklamacyjnym,
 • przybliżenie procedury reklamacyjnej w transporcie międzynarodowym,
 • charakterystyka reguł Incoterms,
 • omówienie roli ubezpieczenia w transporcie. 
Metody pracy:

wykłady, analiza przypadków, dyskusja

Wyjściowy program szkolenia:

* w drodze konsultacji z Trenerem program szkolenia zostanie dopasowany do Państwa potrzeb

Wprowadzenie

 1. Umowa (przewozu i spedycji) jako podstawa reklamacji
 2. Jak zabezpieczać się przed reklamacjami na etapie zawierania umowy
 3. Jakich błędów unikać przy konstruowaniu umowy
 4. Tryby i formy zawierania umów a procedury reklamacyjne
 5. Konsument w procesie reklamacyjnym – uprzywilejowana strona umowy; klauzule niedozwolone
 6. Źródła prawa a procedury reklamacyjne, wyszukiwanie przepisów prawnych związanych z procesem reklamacyjnym, prawidłowe czytanie aktów prawnych
 7. Regulaminy przewoźników i spedytorów a procedury reklamacyjne
 8. Orzecznictwo – rozstrzyganie sporów związanych z reklamacjami
 9. Reklamacje międzynarodowe

Reklamacje w przewozie

 1. Charakterystyka umowy przewozu, prawa i obowiązki stron umowy
 2. Istotne elementy umowy przewozu – przedmiot, trasa, wynagrodzenie, termin
 3. Forma zawarcia umowy i jej wpływ na proces reklamacyjny
 4. Rola listu przewozowego w reklamacji (jakie informacje powinien zawierać list przewozowy, ile listów przewozowych należy wystawić)
 5. Strony umowy przewozu w procesie reklamacyjnym
 6. Stan przesyłki, badanie przesyłki i jego wpływ na odpowiedzialność przewoźnika, domniemania
 7. Odmowa przewozu
 8. Załadunek – możliwe ryzyka, prawa i obowiązki stron, zasady odpowiedzialności
 9. Brak możliwości doręczenia przesyłki
 10. Wydanie przesyłki
 11. Likwidacja przesyłki – uprawnienia przewoźnika
 12. Oddanie przesyłki do przewozu innemu przewoźnikowi – możliwe warianty odpowiedzialności, wpływ na proces reklamacyjny
 13. Zastaw na przesyłce – jak skutecznie zabezpieczyć roszczenia przewoźnika
 14. Przedawnienie roszczeń
 15. Reklamacja:
 • utrata, ubytek, uszkodzenie
 • opóźnienie, zwłoka
 • wyłączenie odpowiedzialności przewoźnika
 • procedura reklamacyjna „krok po kroku”
 • osoby upoważnione do składania reklamacji
 • dokumentowanie procesu reklamacyjnego, sposób przygotowywania dokumentów
 • terminy w procesie reklamacyjnym
 • błędy w procesie reklamacyjnym
 • wezwanie do zapłaty
 • odszkodowanie

Reklamacje w spedycji

 1. Umowa spedycji a umowa przewozu – różnice między umowami, najczęściej popełniane błędy przy zawieraniu umowy spedycji, charakterystyka umowy spedycji
 2. Prawa i obowiązki stron umowy spedycji
 3. Spedytor przewoźnikiem – na co należy zwrócić uwagę, zasady odpowiedzialności
 4. Odpowiedzialność spedytora a odpowiedzialność przewoźnika – prezentacja różnic
 5. Warunki wyłączenie odpowiedzialności spedytora
 6. Zastaw na przesyłce – jak skutecznie zabezpieczyć roszczenia spedytora
 7. Reklamacja:
 • utrata, ubytek, uszkodzenie
 • opóźnienie, zwłoka
 • wyłączenie odpowiedzialności spedytora
 • osoby upoważnione do składania reklamacji
 • dokumentowanie procesu reklamacyjnego
 • procedura reklamacyjna „krok po kroku”
 • terminy w procesie reklamacyjnym
 • odszkodowanie – wysokość odszkodowania i zasady jego ustalania

Reklamacje międzynarodowe (Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów – CMR)

 1. Konwencji a przepisy krajowe
 2. Umowa międzynarodowego przewozu drogowego towarów – na co zwrócić szczególną uwagę, jakich błędów unikać
 3. Zasady odpowiedzialności przewoźnika, wyłącznie odpowiedzialności przewoźnika, odszkodowanie i jego górne granice, rozszerzenie odpowiedzialności przewoźnika
 4. Nieważność postanowień umownych sprzecznych z Konwencją
 5. Reklamacje:
 • dokumentowanie procesu reklamacyjnego
 • procedura reklamacyjna „krok po kroku”
 • terminy w procesie reklamacyjnym

Incoterms 2010

 1. Umowa a Incoterms – co ma pierwszeństwo, praktyczne zastosowanie Incoterms
 2. Terminologia związana z Incoterms – na co zwracać uwagę, jakich błędów się wystrzegać
 3. Charakterystyka wybranych reguł Incoterms
 • reguły dla wszystkich środków i gałęzi transportu
 • reguły dla transportu morskiego i wodnego śródlądowego

Ubezpieczenie ładunku (CARGO, OC)

 1. Różnice w ubezpieczeniach – jak najlepiej ubezpieczyć ładunek
 2. Warianty ubezpieczeń – na co należy zwracać szczególną uwagę
 3. Wyłączenie / ograniczenie odpowiedzialności ubezpieczyciela

Studium przypadków

Kompetea all rights reserved