Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

Współpraca z dostawcami

Szkolenia zamknięte

Rozwiązania “szyte na miarę” są jedną z najskuteczniejszych form wsparcia rozwoju organizacji i budowaniu jej przewagi konkurencyjnej. Szkoląc z Kompetea otrzymujesz profesjonalne wsparcie na każdym etapie procesu, od momentu badania potrzeb aż po wdrożenie, przy udziale doświadczonych trenerów-praktyków oraz opiekunów projektu.

Pracujemy zgodnie z normą ISO 9001:2015, dlatego masz 100% pewność co do jakości naszych szkoleń wewnętrznych!

Korzyści ze szkolenia zamkniętego:

 OSADZENIE SZKOLENIA W REALIACH ORGANIZACJI – podczas szkolenia trener pracuje z grupą na wewnętrznych procesach firmowych, dokumentach, konkretnych sytuacjach problemowych

INDYWIDUALNE PODEJŚCIE – realizację szkolenia zamkniętego poprzedza diagnoza potrzeb szkoleniowych Klienta, w ramach bezpośrednich spotkań lub rozmów telefonicznych z przełożonymi/uczestnikami; szkolimy na terenie całej Polski, w siedzibie Klienta lub zewnętrznych ośrodkach szkoleniowych

 RAPORT POSZKOLENIOWY – w ramach działań poszkoleniowych przekazujemy Klientowi raport zawierający zestawienie ocen z ankiet ewaluacyjnych, podsumowanie przebiegu warsztatu, mocnych i słabych stron Uczestników oraz rekomendację dalszych działań

E-KONSULTACJE – po zakończonym projekcie dajemy możliwość zdalnych konsultacji z trenerem

INFORMACJE O SZKOLENIU
Cel szkolenia:

Szkolenia ma na celu przygotowanie kadry kierowniczej oraz specjalistów odpowiedzialnych za proces
zakupów do profesjonalnego zarządzania dostawcami produktów i usług.

Korzyści ze szkolenia:
 • Pozyskiwanie dostawców – rzetelnych partnerów dla przedsiębiorstwa
 • Określanie kryteriów wyboru dostawców i oceniania współpracy z dostawcami
 • Wprowadzenie efektywnych polityk nabywania dla różnych kategorii zakupowych
 • Stosowanie wskaźników oceniających efektywność i niezawodność dostawcy towarów i usług;
  KPI w dziele zakupów, w logistyce i w firmie
 • Analizy porównawcze i finansowe wspierające wybór i ocenę współpracy
 • Obszary optymalizacji zarządzania procesami zakupowymi
Metody pracy:
 • Wykład
 • Ćwiczenia
 • Gry symulacyjne
 • Formuła grupowych warsztatów
Wyjściowy program szkolenia:

* w drodze konsultacji z Trenerem program szkolenia zostanie dopasowany do Państwa potrzeb

Modele i standardy współpracy z dostawcami towarów i usług

 • Wpływ zakupów na wynik finansowy przedsiębiorstwa
 • Etapy optymalizacji kosztów nabycia, obszary źródeł oszczędności i poprawy procesów zakupowych w firmie
 • Portfolio dostawców – zarządzanie ryzykiem w zaopatrzeniu. Decyzje o liczbie dostawców, lokalizacji geograficznej źródeł zaopatrzenia, wyborze metod zamawiania.

Efektywna współpraca z dostawcami

 • Metody wyboru dostawców. Organizacja i przebieg procesu przetargowego.
  Wymagane decyzje, ankiety kwalifikowalności oferentów.
  Dokumenty i informacje ważne w czasie współpracy.
 • Typowe kryteria oceniania kupowanych towarów i usług.
 • Analiza finansowa zróżnicowanych ofert;wyznaczanie NPV jako kryterium wyboru
 • Najistotniejsze elementy umowy z dostawcą.
 • Wskaźniki KPI i SLA w relacjach z dostawcami do monitorowania wywiązywania się ze wzajemnych zobowiązań.
 • Ćwiczenie:  przygotowanie i prowadzenie przetargu na usługi operatora logistycznego

OPIS: Uczestnicy przygotowują dokument zapytania ofertowego. Omawiane są zasady i najważniejsze punkty zapytania pozwalające na porównanie ofert otrzymanych w odpowiedzi na RFQ. W kolejnym kroku Uczestnicy biorą udział w spotkaniu-negocjacjach  z potencjalnym dostawcą.

Inne modele biznesowe współpracy z dostawcami

 • Consignmentstock – zapasykonsygnacyjne – zasady, sposoby raportowania wewnętrznego poziomu zapasów
 • Vendor-Managed Inventory (VMI) – zasady, konsekwencje, jak wewnętrznie raportować wartość i koszt zapasów
 • Współpraca długookresowa oparta na modelu KEIRETSU

 Modele sterowania poziomem zapasów

 • Struktura zapasów.Wskaźniki raportujące stany zapasów, dostępność asortymentu, poziom serwisu dla Klienta.Economic order quantity (ekonomiczna wielkość zamówienia), określanie poziomu zapasu minimalnego.
 • Wymagane informacje w procesach zaopatrzenia: zapotrzebowanie, wnioski zakupowe, dane historyczne.
 • Metody prognozowania popytu krótko- i długoterminowe. Analizy ABC, XYZ, 123
 • Modele uzupełniania zapasówROP, ROC, model hybrydowy Ss
 • Ocenianie efektywności uzupełniania zapasów, wskaźniki KPI, omówienie celów stawianych działom zaopatrzenia i zakupów.
 • Sposoby uwzględniania ograniczeń wpływających na decyzje zakupowe.
 • Gra symulacyjna:  zarządzanie zapasami

OPIS: Zadaniem Uczestników jest uzupełnianie zapasów w kolejnych okresach sprzedaży. Podjęte decyzje oceniane są pod względem kosztów utrzymywania zapasów, kosztów złożonych zamówień, uzyskanego poziomu obsługi Klienta. Uczestnicy obliczają także parametry i wskaźniki opisujące poziom zapasów.

Ocenianie efektywności działań zakupowych

 • Konflikty kosztowe w logistyce; koszty towarzyszące nabycia; koszty utrzymywania zapasów, całkowity koszt posiadania (TCO)
 • Mierniki efektywności całejlogistykiz punktu widzenia przedsiębiorstwa.
 • Sposoby określania czasu trwania procesu, rozpoznawanie i eliminowanie źródeł marnotrawstwa w procesach zakupowych.
 • Konsekwencje decyzji zakupowych dla organizacji fizycznego przepływu towarów w firmie. Eliminowanie suboptymalizacji występujących w całym łańcuchu procesu logistycznego firmy.

Kompetea all rights reserved