Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

5 S – eliminacja straconego czasu poprzez systematyczne utrzymanie porządku w miejscu pracy

Szkolenia zamknięte

Rozwiązania „szyte na miarę” są jedną z najskuteczniejszych form wsparcia rozwoju organizacji i budowaniu jej przewagi konkurencyjnej. Szkoląc z Kompetea otrzymujesz profesjonalne wsparcie na każdym etapie procesu, od momentu badania potrzeb aż po wdrożenie, przy udziale doświadczonych trenerów-praktyków oraz opiekunów projektu.

Pracujemy zgodnie z normą ISO 9001:2015, dlatego masz 100% pewność co do jakości naszych szkoleń wewnętrznych!

Korzyści ze szkolenia zamkniętego:

 OSADZENIE SZKOLENIA W REALIACH ORGANIZACJI – podczas szkolenia trener pracuje z grupą na wewnętrznych procesach firmowych, dokumentach, konkretnych sytuacjach problemowych

INDYWIDUALNE PODEJŚCIE – realizację szkolenia zamkniętego poprzedza diagnoza potrzeb szkoleniowych Klienta, w ramach bezpośrednich spotkań lub rozmów telefonicznych z przełożonymi/uczestnikami; szkolimy na terenie całej Polski, w siedzibie Klienta lub zewnętrznych ośrodkach szkoleniowych

 RAPORT POSZKOLENIOWY – w ramach działań poszkoleniowych przekazujemy Klientowi raport zawierający zestawienie ocen z ankiet ewaluacyjnych, podsumowanie przebiegu warsztatu, mocnych i słabych stron Uczestników oraz rekomendację dalszych działań

E-KONSULTACJE – po zakończonym projekcie dajemy możliwość zdalnych konsultacji z trenerem

INFORMACJE O SZKOLENIU
Adresaci szkolenia:

Pracownicy produkcji, dozór bezpośredni, specjaliści i kierownicy odpowiedzialni za obszar objęty programem 5S, pracownicy administracyjni.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przeprowadzenie uczestników poprzez proces wdrożenia 5S oraz ukazanie różnic w jakości, wydajności oraz komforcie pracy  – przed i po wdrożeniu, a także:

 • poznanie sposobu wdrożenia standardowego utrzymania porządku na stanowisku pracy oraz jego utrzymania
 • zrozumienie tej metody organizacji pracy opartej o standaryzację dobrych nawyków
 • przygotowanie do samodzielnego utrzymania i rozwoju standardów 5S przy użyciu narzędzi audytowych
 • organizacja struktury wdrożenia i utrzymania 5S w organizacji.
Korzyści ze szkolenia:
 • Zrozumienie, co to jest 5S.
 • Wiedza jak przygotować wdrożenie 5 S oraz przeprowadzić akcję
 • Poznanie metod audytowania obszaru objętego standardem 5S
Metody pracy:
 • Wykład oraz ćwiczenia poprzez udział w grze symulacyjnej
 • Praca zespołowa
 • LEAN Coaching zespołowy
 • Praktyczne szkolenie w oparciu o model symulacyjny
 • Aktywność warsztatowa wsparta wykładem
 • Prezentacją CASE STUDIES
 • Dyskusja
 • Pytania i odpowiedzi – wymiana doświadczeń, „konfrontacja różnych praktyk”
 • Rozwiązywanie problemów
Wyjściowy program szkolenia:

* w drodze konsultacji z Trenerem program szkolenia zostanie dopasowany do Państwa potrzeb

 1. Powitanie, rozpoznanie potrzeb i celu szkolenia, zdefiniowanie oczekiwań, ćwiczenie kreatywne
 2. Struktura wdrożenia LEAN oraz rola 5S w programie ciągłego doskonalenia
 3. MUDA – omówienie marnotrawstwa jako źródła braku „S”
  • Ćwiczenie związane z MUDA Hunting oraz sesja PROBLEM SOLVING
  • Diagnoza świadomości 5S w naszej organizacji / organizacji uczestników szkolenia
 4. Omówienie narzędzia wsparte przykładami i CASE STUDY wdrożenia
  • Sortowanie  – co to oznacza ?
  • Systematyka a SYSTEM  – skąd wiemy, że to już działa….
  • Sprzątanie – czyli proste rzeczy trudne do osiągnięcia
  • Standaryzacja: obszaru, pracy , procesu, stanowiska; systemy zarządzania wizualnego
  • Samodyscyplina – arkusz audytowy, kultura utrzymania rezultatów pracy
  • Szóste „S”
 1. Znaczenie 5S dla TPM, PULL systemu, VM, Kanban, FIFO, SMED i innych technik odchudzonej produkcji
 2. Praktyczne ćwiczenie wdrożenia 5S (model treningowy)
  • Cztery sesje produkcyjne  – od stanu obecnego do systemu PULL
 3. Opracowanie standardów wizualnych
  • Audyt 5S
 4. Plan ekspansji programu
 5. Rola pracy zespołowej – TEAM WORK
  • Rola Przywództwa Lean – Lean Leadership
  • Motywowanie zespołu
  • Skuteczna komunikacja, wywieranie wpływu, umysł człowieka
  • Rola nawyków
 6. Podsumowanie szkolenia, sesja informacji zwrotnej, wypełnienie ankiet, wręczenie dyplomów

Kompetea all rights reserved