Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

FMEA-MSR – Analiza Przyczyn i Skutków Wad Produktu – Monitoring i Responsywność Systemu

Szkolenia zamknięte

Rozwiązania “szyte na miarę” są jedną z najskuteczniejszych form wsparcia rozwoju organizacji i budowaniu jej przewagi konkurencyjnej. Szkoląc z Kompetea otrzymujesz profesjonalne wsparcie na każdym etapie procesu, od momentu badania potrzeb aż po wdrożenie, przy udziale doświadczonych trenerów-praktyków oraz opiekunów projektu.

Pracujemy zgodnie z normą ISO 9001:2015, dlatego masz 100% pewność co do jakości naszych szkoleń wewnętrznych!

Korzyści ze szkolenia zamkniętego:

 OSADZENIE SZKOLENIA W REALIACH ORGANIZACJI – podczas szkolenia trener pracuje z grupą na wewnętrznych procesach firmowych, dokumentach, konkretnych sytuacjach problemowych

INDYWIDUALNE PODEJŚCIE – realizację szkolenia zamkniętego poprzedza diagnoza potrzeb szkoleniowych Klienta, w ramach bezpośrednich spotkań lub rozmów telefonicznych z przełożonymi/uczestnikami; szkolimy na terenie całej Polski, w siedzibie Klienta lub zewnętrznych ośrodkach szkoleniowych

 RAPORT POSZKOLENIOWY – w ramach działań poszkoleniowych przekazujemy Klientowi raport zawierający zestawienie ocen z ankiet ewaluacyjnych, podsumowanie przebiegu warsztatu, mocnych i słabych stron Uczestników oraz rekomendację dalszych działań

E-KONSULTACJE – po zakończonym projekcie dajemy możliwość zdalnych konsultacji z trenerem

INFORMACJE O SZKOLENIU

Metoda FMEA (Failure Mode and Effect Analysis), zwana także FMECA (Failure Mode and Criticality Analysis) lub AMDEC (Analys des Modes de Defaillace et Leurs Effets) została opracowana i zastosowana w latach 60. dla potrzeb amerykańskiej agencji kosmicznej NASA. Posłużyła ona do analizy elementów statków kosmicznych. Po sukcesie w przemyśle kosmicznym szybko z FMEA skorzystał przemysł lotniczy i atomowy. W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych metodę zaczęto wykorzystywać w Europie w przemyśle chemicznym, elektronicznym, a w szczególności w samochodowym. FMEA-MSR skupia się na kliencie końcowym, użytkowniku ostatecznym produktu. Na wpływie jaki produkt firmy ma na odbiorcę podczas użytkowania produktu i czy produkt jest w stanie zapewnić bezpieczne posługiwanie się nim oraz czy daje znać w sposób przejrzysty i czytelny jeśli wystąpi jakaś niezgodność.

Adresaci szkolenia:

liderzy i członkowie zespołów FMEA-MSR (technolodzy, kierownicy zmian, inżynierowie produktu), osoby realizujące audyty jakości u dostawców, osoby odpowiedzialne za jakość dostawców, osoby odpowiedzialne za jakość w przedsiębiorstwie, pracownicy działów jakości, zaopatrzenia.

Cel szkolenia:
 • przedstawienie możliwości zastosowania analizy FMEA-MSR do oceny i doskonalenia projektów, wyrobów, produktów,
 • zapoznanie się z praktycznymi aspektami prowadzenia analizy FMEA-MSR.
Korzyści ze szkolenia:

Uczestnicy po szkoleniu będą:

 • Wiedzieć czym jest FMEA-MSR i poznają jej praktyczne zastosowania,
 • Znali korzyści płynące z wdrożenia FMEA-MSR,
 • Świadomi pochodzenia usterek,
 • Wiedzieli jaki jest wpływ usterek na jakość produktu,
 • Potrafili oszacować ryzyka – określanie rankingu usterek,
 • Wiedzieli jak ustalać działania korygujące i zapobiegawcze dla wybranych usterek,
 • Samodzielnie wykonywali analizę FMEA-MSR dla wybranego zagadnienia.
Metody pracy:
 • Inspirująca dyskusja na przykładach
 • Prezentacja multimedialna
 • Warsztaty i ćwiczenia praktyczne
 • Studium przypadku
Wyjściowy program szkolenia:

* w drodze konsultacji z Trenerem program szkolenia zostanie dopasowany do Państwa potrzeb

 1. Wprowadzenie do analizy ryzyka:
 • istota i cele prowadzenia analizy FMEA-MSR,
 • korzyści z zastosowania FMEA-MSR,
 • trudności z zastosowaniem FMEA-MSR,
 • krytyczne czynniki rzutujące na efektywność i skuteczność FMEA-MSR,
 • uczestnicy zostaną zapoznani z istotą oceny ryzyka. Będą rozumieli jego istotę i podstawowe założenia. Poznają ograniczenia i zalety FMEA-MSR.
 1. Zapewnienie i doskonalenie jakości a działania korygujące / zapobiegawcze, FMEA-MSR jako narzędzie ciągłej poprawy jakości – PDCA.
 2. Organizacja analizy FMEA-MSR, niezbędne zasoby, rola zespołu.
 3. FMEA-MSR:
 • istota FMEA-MSR produktu,
 • poszczególne etapy analizy,
 • omówienie przykładowych analiz.
 1. Przygotowanie danych wejściowych dla FMEA-MSR – informacje nt. niezgodności, specyfikacje wyrobu i procesu.
 2. Projektowanie działań doskonalących, warianty działań (działania adresowane wadzie a działania adresowane przyczynie).
 3. Narzędzia pomocnicze: burza mózgów, wykres Ishikawy, 5Why.
 1. Dobór wskaźników: Z (Znaczenia – Szkodliwości – Severity), C (Częstości – Frequency), M (Monitorowanie – Monitoring) wg wytycznych FMEA 1st Edition; interpretacja AP – Wskaźnika Priorytetu Akcji (Action Priority).
 2. Podstawowe problemy organizacji pracy zespołu FMEA-MSR.
 3. Opracowanie skali SFM typowej dla firmy i wskaźnika AP.
 4. Koszty nie prowadzenia FMEA-MSR.
 5. Priorytet dla błędów o wysokich wagach.
 6. Dokumentowanie realizacji działań.
 7. Ocena skuteczności działań.
 8. Case study – gotowe, wykonane FMEA-MSR, na przykładzie trenera, rozdane i omówione.
 9. Opracowanie FMEA-MSR produktu  na przykładach zaproponowanych przez uczestników pracujących w zespołach.
Trener/Konsultant:

Specjalista w zakresie rozwoju i zarządzania biznesami wykorzystujący między innymi metody jak: Six Sigma, Lean Management (Lean Manufacturing, Lean Office), KAIZEN, TQM (mapowania procesów, zarządzanie projektami, rozwiązywanie problemów, normy), marketing 3.0, Hoshin Kanri (budowanie misji, wizji, strategii i KPI), BSC, MSA, QFD, FMEA, elementy logistyczne i tzw. „miękkie” standardy komunikacji. Prowadzi szkolenia, wdrożenia i projekty z zakresu produktywności, jakości, logistyki, marketingu czy zarządzania.

Wybrani Klienci: Bydgoska Fabryka Kabli, Bydgoska Fabryka Mebli – BFM, Jabil, LaCroix Electronics, Ster, Vobro, Zentis, Polipack, Sharp Polska, Horus, Papirus, Seald Air Polska Sp. z o.o., Lechpol Sp. z o.o., A T Sp. z o.o.,  ProCam Polska, Polmo Łomianki S.A., Basf Polska, Porta KMI Poland.

Warunki realizacji:

Szacowany koszt szkolenia zamkniętego dla grupy do 10 osób: 7900 zł + 23% VAT 8900 zł + 23% VAT

Cena zawiera:

 • opracowanie dedykowanego programu szkolenia opartego w 100% na przykładach firmy zlecającej
 • przygotowanie materiałów szkoleniowych oraz imiennych certyfikatów ukończenia szkolenia dla każdego Uczestnika
 • konsultacje z trenerem przed szkoleniem oraz w okresie 30 dni po szkoleniu (telefonicznie i e-mailowo)
 • możliwość realizacji szkoleń w trzech zmianach w ciągu dnia (szkolenia w popołudniowej lub nocnej zmianie) oraz w weekendy
 • dojazd trenera na miejsce szkolenia
 • noclegi trenera
 • raport poszkoleniowy: podsumowanie szkolenia z określeniem realizacji założonych celów, analizę ankiet, rekomendację przyszłych działań

Cena nie zawiera:

 • wynajmu sali szkoleniowej wraz z wyposażeniem (rzutnik, flipchart)
 • wyżywienia Uczestników

Dodatkowe informacje:

Firma Kompetea Sp. z o.o. uzyskała wpis do rejestru instytucji szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie pod numerem ewidencyjnym: 2.14/00173/2019

Firma Kompetea Sp. z o.o. posiada certyfikat jakości ISO 9001:2015 >>> SPRAWDŹ

Przykładowe referencje >>> SPRAWDŹ

Kompetea all rights reserved