Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

Lean Office – szczupła administracja

Szkolenia zamknięte

Rozwiązania “szyte na miarę” są jedną z najskuteczniejszych form wsparcia rozwoju organizacji i budowaniu jej przewagi konkurencyjnej. Szkoląc z Kompetea otrzymujesz profesjonalne wsparcie na każdym etapie procesu, od momentu badania potrzeb aż po wdrożenie, przy udziale doświadczonych trenerów-praktyków oraz opiekunów projektu.

Pracujemy zgodnie z normą ISO 9001:2015, dlatego masz 100% pewność co do jakości naszych szkoleń wewnętrznych!

Korzyści ze szkolenia zamkniętego:

 OSADZENIE SZKOLENIA W REALIACH ORGANIZACJI – podczas szkolenia trener pracuje z grupą na wewnętrznych procesach firmowych, dokumentach, konkretnych sytuacjach problemowych

INDYWIDUALNE PODEJŚCIE – realizację szkolenia zamkniętego poprzedza diagnoza potrzeb szkoleniowych Klienta, w ramach bezpośrednich spotkań lub rozmów telefonicznych z przełożonymi/uczestnikami; szkolimy na terenie całej Polski, w siedzibie Klienta lub zewnętrznych ośrodkach szkoleniowych

 RAPORT POSZKOLENIOWY – w ramach działań poszkoleniowych przekazujemy Klientowi raport zawierający zestawienie ocen z ankiet ewaluacyjnych, podsumowanie przebiegu warsztatu, mocnych i słabych stron Uczestników oraz rekomendację dalszych działań

E-KONSULTACJE – po zakończonym projekcie dajemy możliwość zdalnych konsultacji z trenerem

INFORMACJE O SZKOLENIU

Program ma za zadanie przedstawienie szczupłego podejścia do procesów biurowych i administracyjnych. Celem staje się eliminowanie czynności, które są niepotrzebne np. nadprodukcja – wiele kopii, zapasy, wiele danych – powielanie, oczekiwania na decyzje, poprawiania braków oraz błędów w dokumentacji – zbędne przetwarzanie, nadmierny ruch – zbędne przemieszczanie dokumentów pomiędzy działami.

Wszystkie wymienione elementy mają swoje negatywne odbicie w jakości, kosztach i czasie trwania procesów administracyjnych i biurowych. Zastosowanie koncepcji Lean w biurze to redukcja kompleksowości procesów powstawania dokumentów, realizacji procedur, podejmowania decyzji. To również skrócenie czasów realizacji zleceń i działań usługowych, niższe koszty obsługi, wyższa jakość oraz satysfakcja klientów zewnętrznych i wewnętrznych.

Zajęcia warsztatowo, w oparciu o metody mapowania procesów, umożliwiają opracowywanie i wdrażanie usprawnień.

Cel szkolenia:
 • Poznanie koncepcji lean office na poziomie pozwalającym określić potrzeby dla stosowania koncepcji w zakładzie – zakresu implementacji metody,
 • Poznanie metod analizy danych i problemów,
 • Umiejętność powiązania programu lean office ze strategią przedsiębiorstwa/wydziału/działu,
 • Skuteczne wspieranie i nadzór nad pracą zespołów projektowych (wdrożeniowych),
 • Przełamanie obaw i lęków osób zaangażowanych we wdrożenie lean office.
Adresaci szkolenia:
 • kierownictwo przedsiębiorstw (zarząd, dyrekcja, właściciele firm produkcyjnych),
 • pracownicy biurowi, księgowi
 • pozostałe osoby uczestniczące w procesach logistycznych (technolodzy, konstruktorzy, zaopatrzeniowcy).
Metody pracy:
 • Dyskusja na przykładach
 • Prezentacja multimedialna
 • Warsztaty i ćwiczenia praktyczne
 • Studium przypadku
Wyjściowy program szkolenia:

* w drodze konsultacji z Trenerem program szkolenia zostanie dopasowany do Państwa potrzeb

 1. Świat Lean – wprowadzenie do myślenia procesowego – postrzegania otaczających nas procesów.
 2. Rozbieżne cele wewnątrz firmy – wdrażanie Lean Office?
 3. Zazębianie się procesów przepływu informacji, materiałów i pieniędzy pomiędzy współpracującymi ze sobą podmiotami/działami:
  • “wyniesienie ponad perspektywę mojego działu” i zrozumienie na przykładach przyczyn powstawania wewnątrz firmy sprzecznych celów – warunki i przeszkody ustalania spójnych wewnętrznie działań firmy.
 4. Wprowadzenie do Lean Office:
  • podstawowe pojęcia, definicje,
  • siedem źródeł strat w spojrzeniu Lean,
  • identyfikacja strat,
  • definicja wartości dodanej z punktu widzenia klienta,
  • charakterystyka muda w obszarze administracyjnym,
  • pojęcie klienta wewnętrznego, jak i jej/jego definicji wartości.
 5. Wskaźniki i audit Lean Office:
  • zasadność stosowania wskaźników
  • przykładowe wskaźniki i mierniki Lean Office,
  • przykładowy arkusz auditu, Waste Walk
  • sposób przeprowadzania audytów, częstotliwość,
  • interpretacja wyników auditu.
 6. 5S i Poka-Yoke dla redukcji błędów i zbędnego ruchu – metody wizualizacji wykorzystywane w Lean Office. (Uczestnicy na praktycznych przykładach, jak i błędach wdrożeniowych dowiadują się, do czego 5S można wykorzystać, a do czego nie. Rozumieją dlaczego „Jeden obraz wart jest więcej niż tysiąc słów”):
  • etapy i zasady wdrażania 5S,
  • Poka – Yoke czyli budowanie systemów wytwórczych, procesów, modeli decyzyjnych odpornych na błędy ludzkie:
   • przykłady, jak w „prosty” sposób można budować systemy odporne na błędy wprowadzane do procesu przez człowieka,
   • 5S i jego pięć elementów – zasady postępowania na każdym etapie prac (Sort, Straighten, Shine, Standardize, Sustain),
  • przyporządkowanie każdego „S” do wybranych źródeł strat,
  • metody i techniki kontroli wizualnej dla podtrzymania funkcjonowania 5S,
  • warsztat – „porządek i czystość”.
 7. Standaryzacja i layout miejsca pracy w ramach 4go S:
  • przykładowe rozwiązania dot. projektowania przestrzeni roboczej: np. ustawienia biurek,
  • analiza miejsc/danych przemieszczanych dokumentów mająca na celu identyfikację marnotrawstwa,
  • budowa standardów i wizualizacja.
Trener/Konsultant:

Specjalista w zakresie rozwoju i zarządzania biznesami wykorzystujący między innymi metody jak: Six Sigma, Lean Management (Lean Manufacturing, Lean Office), KAIZEN, TQM (mapowania procesów, zarządzanie projektami, rozwiązywanie problemów, normy), marketing 3.0, Hoshin Kanri (budowanie misji, wizji, strategii i KPI), BSC, MSA, QFD, FMEA, elementy logistyczne i tzw. „miękkie” standardy komunikacji. Prowadzi szkolenia, wdrożenia i projekty z zakresu produktywności, jakości, logistyki, marketingu czy zarządzania.

Wybrani Klienci: Bydgoska Fabryka Kabli, Bydgoska Fabryka Mebli – BFM, Jabil, LaCroix Electronics, Ster, Vobro, Zentis, Polipack, Sharp Polska, Horus, Papirus, Seald Air Polska Sp. z o.o., Lechpol Sp. z o.o., A T Sp. z o.o.,  ProCam Polska, Polmo Łomianki S.A., Basf Polska, Porta KMI Poland.

Warunki realizacji:

Szacowany koszt szkolenia zamkniętego dla grupy do 10 osób: 4500 zł + 23% VAT 5200 zł + 23% VAT

Cena zawiera:

 • opracowanie dedykowanego programu szkolenia opartego w 100% na przykładach firmy zlecającej
 • przygotowanie materiałów szkoleniowych oraz imiennych certyfikatów ukończenia szkolenia dla każdego Uczestnika
 • konsultacje z trenerem przed szkoleniem oraz w okresie 30 dni po szkoleniu (telefonicznie i e-mailowo)
 • możliwość realizacji szkoleń w trzech zmianach w ciągu dnia (szkolenia w popołudniowej lub nocnej zmianie) oraz w weekendy
 • dojazd trenera na miejsce szkolenia
 • noclegi trenera
 • raport poszkoleniowy: podsumowanie szkolenia z określeniem realizacji założonych celów, analizę ankiet, rekomendację przyszłych działań

Cena nie zawiera:

 • wynajmu sali szkoleniowej wraz z wyposażeniem (rzutnik, flipchart)
 • wyżywienia Uczestników

Dodatkowe informacje:

Firma Kompetea Sp. z o.o. uzyskała wpis do rejestru instytucji szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie pod numerem ewidencyjnym: 2.14/00173/2019

Firma Kompetea Sp. z o.o. posiada certyfikat jakości ISO 9001:2015 >>> SPRAWDŹ

Przykładowe referencje >>> SPRAWDŹ

Kompetea all rights reserved

Lean Office
do ustalenia
1320 zł + 23% VAT/ osoba