Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

Problem Solving – warsztat rozwiązywania problemów jakościowych

Szkolenia zamknięte

Rozwiązania „szyte na miarę” są jedną z najskuteczniejszych form wsparcia rozwoju organizacji i budowaniu jej przewagi konkurencyjnej. Szkoląc z Kompetea otrzymujesz profesjonalne wsparcie na każdym etapie procesu, od momentu badania potrzeb aż po wdrożenie, przy udziale doświadczonych trenerów-praktyków oraz opiekunów projektu.

Pracujemy zgodnie z normą ISO 9001:2015, dlatego masz 100% pewność co do jakości naszych szkoleń wewnętrznych!

Korzyści ze szkolenia zamkniętego:

 OSADZENIE SZKOLENIA W REALIACH ORGANIZACJI – podczas szkolenia trener pracuje z grupą na wewnętrznych procesach firmowych, dokumentach, konkretnych sytuacjach problemowych

INDYWIDUALNE PODEJŚCIE – realizację szkolenia zamkniętego poprzedza diagnoza potrzeb szkoleniowych Klienta, w ramach bezpośrednich spotkań lub rozmów telefonicznych z przełożonymi/uczestnikami; szkolimy na terenie całej Polski, w siedzibie Klienta lub zewnętrznych ośrodkach szkoleniowych

 RAPORT POSZKOLENIOWY – w ramach działań poszkoleniowych przekazujemy Klientowi raport zawierający zestawienie ocen z ankiet ewaluacyjnych, podsumowanie przebiegu warsztatu, mocnych i słabych stron Uczestników oraz rekomendację dalszych działań

E-KONSULTACJE – po zakończonym projekcie dajemy możliwość zdalnych konsultacji z trenerem

INFORMACJE O SZKOLENIU
Adresaci szkolenia:

Szkolenie zaprojektowane dla kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla, managerów firm, managerów produkcji, planistów, a także pracowników operacyjnych oraz pracowników działów jakości.

Cel szkolenia:

Przedmiotem szkolenia jest zapoznanie uczestników z możliwościami stosowania metod rozwiązywania problemów, mając za cel wzrost stabilności procesu oraz zespołowe wypracowanie usprawnień. Szkolenie przygotowuje kandydatów do pełnienia funkcji Lidera rozwiązywania problemów, mającego za zadanie nadzór nad zdefiniowaniem obszarów stosowania omawianego podejścia. Uczestnik szkolenia będzie partnerem mogącym podjąć skuteczną współpracę z pracownikami organizacji posiadającymi wiedzę w tym temacie. Szkolenie przygotowuje do rozpoczęcia procesu implementacji podejścia ciągłego doskonalenia w organizacji, utworzenia zespołu inicjującego zmiany oraz formułowania planów optymalizacji procesów. Szkolenie służy tez wypracowaniu własnego zdania na temat zasadności zastosowania podejścia.

Korzyści ze szkolenia:
 • Wykorzystanie umiejętności spojrzenia na problemy klientów zewnętrznych i wewnętrznych,
 • Poznanie skutecznych zasad postępowania z problemami w procesach,
 • Skuteczne porozumiewanie się z zespołem rozpatrującym problemy
 • Podniesienie skuteczności pracowników w działaniach rozwiązujących problemy.
Metody pracy:
 • Inspirująca dyskusja na przykładach
 • Prezentacja multimedialna
 • Warsztaty i ćwiczenia praktyczne
 • Studium przypadku
Wyjściowy program szkolenia:

* w drodze konsultacji z Trenerem program szkolenia zostanie dopasowany do Państwa potrzeb

Wprowadzenie w temat szkolenia:

 • zastosowanie PDCA,
 • zasada SMART przy ustalaniu celów.

Wyodrębnienie i określenie „PROBLEMU”:

 • przeszkody stawiane przed procesem rozwiązywania problemu/problemów,
 • ciąg procesu rozwiązywania „PROBLEMU” w tym:
  • poszukiwanie przyczyn,
  • określenie celu,
  • analiza i wybór przyczyny,
  • działania korygujące,
  • standaryzacja.

Team Problem Solving – TPS – Zespół do spraw Problem Solving:

 • zagadnienia wstępne,
 • członkowie zespołu,
 • budowanie zespołu,
 • podział ról i odpowiedzialności,
 • zasady współpracy w zespole,
 • komunikacja w zespole.

Metodologia rozwiązywania problemów 8D:

 • co to jest metoda 8D i kiedy ją można stosować,
 • D0 – Przygotowanie do procesu 8D,
 • D1 – Powołanie zespołu 8D,
 • D2 – Opis problemu,
 • D3 – Wprowadzenie tymczasowych działań zaporowych,
 • D4 – Zdefiniowanie i weryfikacja przyczyny głównej,
  • metoda 5 WHY,
  • metoda 5W+1H,
  • wykres przyczynowo-skutkowy Ishikawy/ CEDAC,
  • burza mózgów werbalna i niewerbalna,
  • diagram Pareto,
  • 4 podstawowe metody planowania eksperymentów, 
  • ABCD Suzuki, 
  • Drzewo Usterek,
 • D5 – Wybór i weryfikacja stałych działań korygujących,
 • D6 – Wprowadzenie i zatwierdzenie stałych działań korygujących – PDCA,
 • D7 – Wprowadzenie i zatwierdzenie stałych działań korygujących – zapobieganie ponownym wystąpieniom problemom,
 • D8 – Podziękowania i uznania dla zespołu 8D.

Kompetea all rights reserved

Problem Solving - warsztat rozwiązywania problemów jakościowych
zapytaj o termin lub zamów szkolenie zamknięte
1290 zł + 23% VAT/ osoba