Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

Skuteczne komunikowanie w lean manufacturing

Szkolenia zamknięte

Rozwiązania “szyte na miarę” są jedną z najskuteczniejszych form wsparcia rozwoju organizacji i budowaniu jej przewagi konkurencyjnej. Szkoląc z Kompetea otrzymujesz profesjonalne wsparcie na każdym etapie procesu, od momentu badania potrzeb aż po wdrożenie, przy udziale doświadczonych trenerów-praktyków oraz opiekunów projektu.

Pracujemy zgodnie z normą ISO 9001:2015, dlatego masz 100% pewność co do jakości naszych szkoleń wewnętrznych!

Korzyści ze szkolenia zamkniętego:

 OSADZENIE SZKOLENIA W REALIACH ORGANIZACJI – podczas szkolenia trener pracuje z grupą na wewnętrznych procesach firmowych, dokumentach, konkretnych sytuacjach problemowych

INDYWIDUALNE PODEJŚCIE – realizację szkolenia zamkniętego poprzedza diagnoza potrzeb szkoleniowych Klienta, w ramach bezpośrednich spotkań lub rozmów telefonicznych z przełożonymi/uczestnikami; szkolimy na terenie całej Polski, w siedzibie Klienta lub zewnętrznych ośrodkach szkoleniowych

 RAPORT POSZKOLENIOWY – w ramach działań poszkoleniowych przekazujemy Klientowi raport zawierający zestawienie ocen z ankiet ewaluacyjnych, podsumowanie przebiegu warsztatu, mocnych i słabych stron Uczestników oraz rekomendację dalszych działań

E-KONSULTACJE – po zakończonym projekcie dajemy możliwość zdalnych konsultacji z trenerem

INFORMACJE O SZKOLENIU
Adresaci szkolenia:

Kierownicy każdego szczebla, osoby zajmujące się koordynacją wdrożenia LEAN / KAIZEN, szefowie produkcji, mistrzowie, liderzy, kierownicy projektów Lean i innych, specjaliści.

Cel szkolenia:

Przekazanie umiejętności i wiedzy w zakresie skutecznego komunikowania się w organizacji przy użyciu narzędzi LEAN manufacturing oraz elementów wiedzy z pogranicza psychologii i socjologii dotyczącej skutecznej komunikacji i wywierania wpływu.

Korzyści ze szkolenia:
 • Poznanie sposobów komunikacji
 • Zdobycie wiedzy jak zidentyfikować strumienie nie skutecznej komunikacji
 • Poznanie technik wywierania wpływu Przećwiczenie technik komunikacyjnych zmierzających do budowania zaangażowania
 • Poznanie zasad tworzenia skutecznych zespołów
 • Poznanie struktury motywowania
 • Poznanie pułapek komunikacyjnych
 • Zrozumienie roli PRZWÓDZTWA LEAN
 • Zrozumienie ról: coach / mentor
 • Konsultacje e-mail z trenerem do 14 dni od zakończenia szkolenia
Metody pracy:
 • ćwiczenia w zespołach
 • prezentacje uczestników
 • wykład
 • CASE STUDIES
 • Best Practice – wymiana doświadczeń
 • PROBLEM SOLVING – rozwiązywanie problemów
 • Zastosowanie narzędzi LEAN oraz narzędzi COACHing
Wyjściowy program szkolenia:

* w drodze konsultacji z Trenerem program szkolenia zostanie dopasowany do Państwa potrzeb

 1. Powitanie, rozpoznanie potrzeb i celu szkolenia, zdefiniowanie oczekiwań, ćwiczenie kreatywne.
 1. KOMUNIKACJA w firmie a LEAN Manufacturing
 • Definicje komunikacji  – co to oznacza? Komunikacja a MUDA
 • Po czym poznam skuteczną komutacje interpersonalną ?
 • CEL  – czyli co, kto, kiedy i z jakiego powodu ?
 1. Kodowanie i dekodowanie
 • Kontekst komunikatu
 • Szum zamierzony oraz niezamierzony
 • Sygnały werbalne oraz komunikaty niewerbalne
 • Mowa ciała i t p . – ćwiczenia
 • Człowiek i jego temperament a skuteczność wymiany myśli – test
 1. Skuteczność komunikacji
 • Pytanie a słuchanie
 • Rodzaje pytań – ćwiczenia
 • Coaching – pomocna dłoń
 • Mentoring  – pomocna wiedza
 • Kierunki komunikacji
 • Modele rozmów: polecenia, instruowanie, informacja zwrotna, coaching epizodyczny, korygowanie – ćwiczenia
 1. Bariery komunikacyjne i jak sobie z nimi radzić
 • Wtórna socjalizacja komunikacyjna pracownika w organizacji
 • Wywieranie wpływu – metody  – przykłady – ćwiczenia  oraz praca zespołowa
 • Techniki komunikacyjne w organizacji
 • Znaczenie autorytetu w skutecznej komunikacji  – formalne a nie formalne
 • Styl przywództwa a skuteczność komunikacji  – test
 1. Komunikowanie się w organizacji LEAN
  • Continuous Improvement = Ciągłe doskonalenie = CIĄGŁE KOMUNIKOWANIE
  • Visual Management
  • Hoshin Kanri & Shopfloor Management
  • Standaryzacja
  • Martyce kompetencji
  • Struktura zarządzania: pracownik, lider, mistrz, kierownik, dyrektor
  • Kaizen – system sugestii
  • 5S / TPM – systemy permanentnej informacji zwrotnej
  • Media komunikowania
  • Kultura komunikacji: spotkania, poczta e-mail,
  • Kwadrat Eisenhowera – wybór komunikatów a „mój CEL”
 2. Ludzka strona – Lean
 • Ludzie w LEAN
  • jak motywować:
  • pokolenia X, Y, Z
 • Umysł i mózg człowieka
 • Motywowanie – piramida
 • Zmiana nawyków
 • Negocjacje, poziomy komunikacji
 • Zespół w LEAN i Przywództwo
 1. Podsumowanie szkolenia:
 • Sesja GOLD Coaching uczestników vs. oczekiwania
 • Podsumowanie trenera
 • Ankiety
 • Dyplomy

Zakończenie szkolenia

Kompetea all rights reserved

09-10 lipca 2018 Wrocław, 12-13 listopada 2018 Wrocław, 11-12 grudnia 2018 Wrocław
1290 zł + 23% VAT/ osoba