Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

Standaryzacja pracy i balansowanie linii produkcyjnych

Szkolenia zamknięte

Rozwiązania „szyte na miarę” są jedną z najskuteczniejszych form wsparcia rozwoju organizacji i budowaniu jej przewagi konkurencyjnej. Szkoląc z Kompetea otrzymujesz profesjonalne wsparcie na każdym etapie procesu, od momentu badania potrzeb aż po wdrożenie, przy udziale doświadczonych trenerów-praktyków oraz opiekunów projektu.

Pracujemy zgodnie z normą ISO 9001:2015, dlatego masz 100% pewność co do jakości naszych szkoleń wewnętrznych!

Korzyści ze szkolenia zamkniętego:

 OSADZENIE SZKOLENIA W REALIACH ORGANIZACJI – podczas szkolenia trener pracuje z grupą na wewnętrznych procesach firmowych, dokumentach, konkretnych sytuacjach problemowych

INDYWIDUALNE PODEJŚCIE – realizację szkolenia zamkniętego poprzedza diagnoza potrzeb szkoleniowych Klienta, w ramach bezpośrednich spotkań lub rozmów telefonicznych z przełożonymi/uczestnikami; szkolimy na terenie całej Polski, w siedzibie Klienta lub zewnętrznych ośrodkach szkoleniowych

 RAPORT POSZKOLENIOWY – w ramach działań poszkoleniowych przekazujemy Klientowi raport zawierający zestawienie ocen z ankiet ewaluacyjnych, podsumowanie przebiegu warsztatu, mocnych i słabych stron Uczestników oraz rekomendację dalszych działań

E-KONSULTACJE – po zakończonym projekcie dajemy możliwość zdalnych konsultacji z trenerem

INFORMACJE O SZKOLENIU

Standaryzacja pracy jest narzędziem szczupłego produkowania polegającym na określeniu jednoznacznego-najlepszego, znanego obecnie – sposobu wykonywania czynności w procesie. Dzięki standaryzacji stabilizujemy proces wytwarzania produktu lub usługi, co stanowi podstawę do jego dalszego doskonalenia. Realizowanie zadań zawsze w ten sam sposób, w tym samym czasie i w jednakowej jakości pozwala osiągnąć zamierzoną wydajność, stabilne i powtarzalne wyniki przy użyciu najlepszych znanych metod wykonania. Standaryzacja służy zapewnieniu powtarzalności i jakości wytwarzania w procesie, co prowadzi do redukcji kosztów wytwarzania. Jest podstawowym narzędziem edukacji pracownika o tym jak należy wykonywać dany proces. Służy także wsparciu zatrzymania wiedzy w firmie i uniknięciu problemu monopolu na wiedzę o wykonaniu danej operacji przez wąską grupę operatorów. Poprzez zaangażowanie metody balansowania pracy podczas standaryzowania pracy uzyskujemy zrównoważone miejsce pracy.

Adresaci szkolenia:

Kierownicy produkcji, mistrzowie, planiści, liderzy/brygadziści, pracownicy technologii i planowania, inżynierowie odpowiedzialni za doskonalenie oraz standaryzację produkcji.

Cel szkolenia:

Przekazanie umiejętności i wiedzy w zakresie poprawy efektywności linii produkcyjnych, wiedzy o najlepszych znanych metodach pracy, stabilizacji procesu produkcji przy użyciu narzędzi pracy standaryzowanej. Poznanie sposobu wdrożenia sprawdzonej, aktualnie najlepszej i jednolitej metody produkcji. Zrozumienie metody organizacji pracy opartej o standaryzację oraz doskonalenie procesu.

Korzyści ze szkolenia:
 • Zrozumienie co to jest standaryzacja, umiejętność przeprowadzenia balansowania gniazd produkcyjnych
 • Umiejętność wdrożenia standardowych kart pracy
 • Tworzenie kart standaryzacji
 • Uczestnik zapozna się z metodami utrzymania wyników standaryzacji pracy
Metody pracy:

Wykład oraz ćwiczenia poprzez udział w grze symulacyjnej prezentującej etapy tworzenia pracy standaryzowanej na przykładzie symulacji procesu wytwarzania. Cześć teoretyczna wzmacniana jest praktycznym działaniem w warunkach symulacji produkcji. Prezentacja przykładów kart produkcji standaryzowanej oraz studium przypadku wdrożenia standardu.

Wyjściowy program szkolenia:

* w drodze konsultacji z Trenerem program szkolenia zostanie dopasowany do Państwa potrzeb

 1. Stworzenie zespołu z uczestników szkolenia, zapoznanie uczestników, ćwiczenie
 2. Wprowadzenie do LEAN / Kaizen, zrozumienie podejścia continuous improvement
 3. Omówienie MUDA – wg doświadczeń uczestników, prezentacja kanonu marnotrawstwa, dyskusja
 4. Czynności dodające wartość (VA) oraz czynności pozbawione wartości dodanej (NVA)
 5. Omówienie metody pracy standaryzowanej cz.1
 6. Prezentacja CASE STUDY
 7. Omówienie metody pracy standaryzowanej cz.2
 8. Praca na modelu symulacyjnym – runda 1 /warsztat praktyczny/
 9. Praca Standaryzowana a inne narzędzia Lean Manufacturing
 10. Cele i korzyści wdrożenia standaryzacji pracy
 11. Warunki przeprowadzenia standaryzacji pracy
 12. Elementy pracy standaryzowanej
 13. Elasyczna definicja standardu a Standard w rozumieniu Lean
 1. Etapy wdrożenia pracy standaryzowanej
 2. Obliczanie TAKT TIME – praktyka
 3. Praca na modelu symulacyjnym – runda 2 /warsztat praktyczny/
 4. Dokumenty wspierające wdrożenie pracy standaryzowanej
 5. Balansowanie pracy – teoria oraz ćwiczenie zespołowe
 6. Przykłady wdrożeń SWS (ang. Standar Work Sheet)
 7. Praca na modelu symulacyjnym – runda 3-4 /warsztat praktyczny/
 8. Opracowanie Kart Pracy Standaryzowanej /warsztat praktyczny/
 9. Prezentacja Kart Pracy Standaryzowanej przez zespoły
 10. Praca Standaryzowana a inne narzędzia Lean – w perspektywie wyników symulacji
 11. Praca na modelu symulacyjnym przy użyciu wypracowanych standardów – runda 5 /warsztat praktyczny/
 12. Podsumowanie warsztatu, sesja informacji zwrotnej, zakończenie

Kompetea all rights reserved