Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

szkolenie zamknięte Standaryzacja pracy i balansowanie linii produkcyjnych

Szkolenia zamknięte

Rozwiązania “szyte na miarę” są jedną z najskuteczniejszych form wsparcia rozwoju organizacji i budowaniu jej przewagi konkurencyjnej. Szkoląc z Kompetea otrzymujesz profesjonalne wsparcie na każdym etapie procesu, od momentu badania potrzeb aż po wdrożenie, przy udziale doświadczonych trenerów-praktyków oraz opiekunów projektu.

Pracujemy zgodnie z normą ISO 9001:2015, dlatego masz 100% pewność co do jakości naszych szkoleń wewnętrznych!

Korzyści ze szkolenia zamkniętego:

 OSADZENIE SZKOLENIA W REALIACH ORGANIZACJI – podczas szkolenia trener pracuje z grupą na wewnętrznych procesach firmowych, dokumentach, konkretnych sytuacjach problemowych

INDYWIDUALNE PODEJŚCIE – realizację szkolenia zamkniętego poprzedza diagnoza potrzeb szkoleniowych Klienta, w ramach bezpośrednich spotkań lub rozmów telefonicznych z przełożonymi/uczestnikami; szkolimy na terenie całej Polski, w siedzibie Klienta lub zewnętrznych ośrodkach szkoleniowych

 RAPORT POSZKOLENIOWY – w ramach działań poszkoleniowych przekazujemy Klientowi raport zawierający zestawienie ocen z ankiet ewaluacyjnych, podsumowanie przebiegu warsztatu, mocnych i słabych stron Uczestników oraz rekomendację dalszych działań

E-KONSULTACJE – po zakończonym projekcie dajemy możliwość zdalnych konsultacji z trenerem

INFORMACJE O SZKOLENIU

Przedmiotem szkolenia jest zapoznanie uczestników z możliwościami stosowania metodologii balansowania pomiarem chronometrycznym, mając za cel wzrost wydajności i stabilności procesu oraz zespołowe wypracowanie usprawnień. Szkolenie przygotowuje kandydatów do pełnienia funkcji Lidera zmian, mającego za zadanie nadzór nad zdefiniowaniem obszarów stosowania podejścia balansowania. Uczestnik szkolenia będzie partnerem mogącym podjąć skuteczną współpracę z pracownikami organizacji posiadającymi wiedzę w tym temacie. Szkolenie przygotowuje do rozpoczęcia procesu implementacji podejścia balansowania w organizacji, stworzenia planu i layout’u z obszaru objętego działaniami, utworzenia zespołu inicjującego zmiany oraz formułowania planów optymalizacji procesów. Szkolenie służy tez wypracowaniu własnego zdania na temat zasadności zastosowania podejścia oraz da możliwość dokonania własnej oceny funkcjonujących procesów w organizacji.

Adresaci szkolenia:
 • personel wszystkich szczebli zarządzania produkcją,
 • osoby odpowiedzialne za przygotowanie i uruchomienie produkcji,
 • technolodzy, kierownicy produkcji, pracownicy średniego szczebla nadzoru,
 • personel działu utrzymania ruchu,
 • personel z działów jakości,
 • operatorzy maszyn i urządzeń.
Cel szkolenia:
 • przekazanie wiedzy i metod na temat zwiększania efektywności produkcji (minimalizacja strat w procesie produkcyjnym),
 • praktyczne opanowanie metodyki postępowania z problemem,
 • nabycie przez uczestników wiedzy na temat zarządzania procesem produkcyjnym,
 • zapoznanie uczestników szkolenia z metodami kolejkowania i balansowania linii montażowych metodą pomiaru chronometrycznego,
Korzyści ze szkolenia:
 • Poznanie koncepcji balansowania na poziomie pozwalającym określić potrzeby dla stosowania koncepcji w zakładzie – zakresu implementacji metody,
 • Poznanie metod analizy danych i problemów,
 • Umiejętność powiązania programu balansowania ze strategią przedsiębiorstwa/wydziału/działu,
 • wspieranie i nadzór nad pracą zespołów projektowych (wdrożeniowych),

przełamanie obaw i lęków osób zaangażowanych we wdrożenie balansowania

Metody pracy:
 • inspirująca dyskusja na przykładach
 • prezentacja multimedialna
 • warsztaty i ćwiczenia praktyczne
 • studium przypadku firmy klienta – wyjście na halę i praktyczne pomierzenie procesu
Wyjściowy program szkolenia:

* w drodze konsultacji z Trenerem program szkolenia zostanie dopasowany do Państwa potrzeb

Wstęp do świata Lean Manufacturing:

 • marnotrawstwo a wartość dodana – stosowanie w praktyce
 • przykłady i rodzaje mudy, czyli marnotrawstwa

Wprowadzenie do problemu balansowania linii montażowej – wstęp do szkolenia:

 • sformułowanie problemu oraz warunków ograniczających,
 • przedstawienie przykładów, ćwiczenie trenera wprowadzające do tematyki balansowania,
 • zmapowanie i zmierzenie sytuacji aktualnej,
 • określenie celów stawianych przed zbalansowaniem linii produkcyjnej,
 • zbalansowanie przykładowych procesów produkcyjnych, montażowych klienta,
 •  zbalansowanie na przykładzie realnego procesu wytwórczego,

Zarządzanie Procesem Produkcyjnym:

 • szkolenia operatorów oraz matryca zastępowalności,
 • sposoby realnej oceny czasu trwania poszczególnych czynności na stanowiskach linii montażowej,
 • przygotowywanie instrukcji stanowiskowych, layout’ów.

Sposoby oceny i monitorowania zbalansowania linii produkcyjnych za pomocą wskaźników:

 • cyklu produkcyjnego (poszczególnych stanowisk i całej linii produkcyjnej),
 • efektywności wykorzystania poszczególnych stanowisk i całej linii produkcyjnej.

Kompetea all rights reserved