Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

TPM – Autonomiczne Utrzymanie Ruchu

Szkolenia zamknięte

Rozwiązania “szyte na miarę” są jedną z najskuteczniejszych form wsparcia rozwoju organizacji i budowaniu jej przewagi konkurencyjnej. Szkoląc z Kompetea otrzymujesz profesjonalne wsparcie na każdym etapie procesu, od momentu badania potrzeb aż po wdrożenie, przy udziale doświadczonych trenerów-praktyków oraz opiekunów projektu.

Pracujemy zgodnie z normą ISO 9001:2015, dlatego masz 100% pewność co do jakości naszych szkoleń wewnętrznych!

Korzyści ze szkolenia zamkniętego:

 OSADZENIE SZKOLENIA W REALIACH ORGANIZACJI – podczas szkolenia trener pracuje z grupą na wewnętrznych procesach firmowych, dokumentach, konkretnych sytuacjach problemowych

INDYWIDUALNE PODEJŚCIE – realizację szkolenia zamkniętego poprzedza diagnoza potrzeb szkoleniowych Klienta, w ramach bezpośrednich spotkań lub rozmów telefonicznych z przełożonymi/uczestnikami; szkolimy na terenie całej Polski, w siedzibie Klienta lub zewnętrznych ośrodkach szkoleniowych

 RAPORT POSZKOLENIOWY – w ramach działań poszkoleniowych przekazujemy Klientowi raport zawierający zestawienie ocen z ankiet ewaluacyjnych, podsumowanie przebiegu warsztatu, mocnych i słabych stron Uczestników oraz rekomendację dalszych działań

E-KONSULTACJE – po zakończonym projekcie dajemy możliwość zdalnych konsultacji z trenerem

INFORMACJE O SZKOLENIU

TPM definiujemy jako obsługę konserwacyjną maszyn i urządzeń realizowaną wewnątrz całego przedsiębiorstwa przez operatorów i personel odpowiedzialny za utrzymanie ruchu. Cele realizowane przez TPM to:

 • ZERO awarii maszyn
 • ZERO wad produktu
 • ZERO wypadków przy pracy

Ważnym aspektem wdrożenia jest tworzenie odpowiedniej kultury organizacyjnej opartej na zaufaniu, pracy zespołowej oraz pro-aktywnego podejścia do rozwiązywania problemów.

Adresaci szkolenia:

Pracownicy odpowiedzialni za stan maszyn, operatorzy oraz pracownicy służb utrzymania ruchu. Kierownicy, liderzy i mistrzowie produkcji oraz innych działów wspierających produkcję, technolodzy, planiści. Kadra kierownicza każdego szczebla.

Cel szkolenia:
 • Przedstawienie celu oraz zasad systemu TPM
 • Omówienie etapów budowania zespołu wdrożeniowego TPM, motywowania
 • Omówienie elementów składowych TPM
 • Wymiana doświadczeń w oparciu o studium przypadku oraz praktykę uczestników
 • Praktyczne ćwiczenia i udział w symulacji zastosowania wybranych narzędzi LEAN
Korzyści ze szkolenia:
 • Uczestnik po szkoleniu będzie rozumiał różnice pomiędzy tradycyjnym utrzymaniem Ruchu a utrzymaniem TPM
 • Uczestnik szkolenia zostanie zaangażowany w tworzenie zasad skutecznego wdrożenia systemu TPM a także dowie się jakie aspekty psychologiczne należy uwzględniać przy pracy z ludźmi.
Metody pracy:

ćwiczenia w zespołach, prezentacje uczestników, wykład, symulacja, studium przypadku, najlepsze praktyki  – wymiana doświadczeń

Wyjściowy program szkolenia:

* w drodze konsultacji z Trenerem program szkolenia zostanie dopasowany do Państwa potrzeb

1 blok szkoleniowy: powitanie, wprowadzenie do Lean, rozpoznanie potrzeb i celu szkolenia, zdefiniowanie oczekiwań.

2 i 3 blok szkoleniowy: TPM a 5S, miejsce SMED w UR, założenia, geneza, Narzędzia Lean a Kultura Lean, UR a Produkcja, Muda – z czym chcemy się zmierzyć, ćwiczenie, dzielenie się doświadczeniem

Założenia podejścia TPM do utrzymania ruchu w firmie

 • tradycyjne utrzymanie ruchu a kompleksowe podejście zgodne z TPM
 • przedstawienie i omówienie założeń Total Productive Maintenance jako nowoczesnej metody zarządzania parkiem maszynowym
 • wpływ TPM na ograniczenie nieplanowanych przestojów oraz awarii urządzeń

Ćwiczenie: główne straty w obszarze parku maszynowego – diagnozowanie występujących strat i ich przyczyn – warsztaty grupowe

4 blok szkoleniowy: Total Productive Maintenance – zarządzanie parkiem maszynowym

 • przedstawienie i omówienie 8 podstawowych filarów TPM
 • szczegółowe omówienie „Autonomicznego utrzymania” i 7 kroków jego wdrożenia,
 • podstawowe działania w zakresie wdrożenia TPM
  • dobre rozwiązania z zakresu „Autonomicznego utrzymania”,
 • operator maszyny jako kluczowa osoba we wdrożeniu TPM.
  • TPM – sposób efektywnego wykorzystania zasobów parku maszynowego
 • działania służące zwiększeniu dostępności maszyn,
 • sposoby szybkiego reagowania na pojawiające się zdarzenia,
 • rozliczanie pracy Służb Utrzymania Ruchu,
 • istotność harmonogramów przeglądów, ich realizacji i weryfikacji,
 • jak planować remonty maszyn – podział odpowiedzialności
 • sposoby zwiększenia dostępność Służb Utrzymania Ruchu – istota mierzenia przestojów maszyn
 • dlaczego warto mierzyć nawet 5 minutowe przestoje,
 • sposoby raportowania i monitorowania przestojów maszyn
 • standaryzacja i wizualizacja w zakresie TPM – istotny element szkolenia załogi
 • elastyczna załoga i efektywny zespół Utrzymania Ruchu.

Prezentacja w/w aspektów przy użyciu symulacji procesu produkcyjnego

5 blok szkoleniowy: Podstawowe wskaźniki TPM

 • wskaźnik wykorzystania maszyn OEE (OverallEquipmentEffectiveness) i jego znaczenie w organizacji,
 • współczynnik dyspozycyjności, wydajności, jakości, jako wyznaczniki dalszych działań, – wskaźnik awaryjności MTTR, MTBF i ich znaczenie w zarządzaniu parkiem maszynowym,
 • rodzaje awarii – dlaczego warto mierzyć i analizować.

Omówienie wpływu przestojów na wskaźniki

6 i 7 blok szkoleniowy: miejsce 5S i SMED w koncepcji TPM

 • etapy i zasady wdrażania 5S,
 • znaczenie wizualizacji 5S i standaryzacji
 • tworzenie instrukcji – praca grupowa
 • przykłady wdrożeń TPM
 • Planowanie Utrzymania Ruchu w planowaniu produkcji
 • Analiza ryzyka awarii oraz jego wpływu na ciągłość produkcji
 • TPM a tradycyjne Utrzymanie Ruchu w zarządzaniu efektywnością produkcji
 • Optymalizacja produkcji i utrzymanie ciągłości jako wspólna odpowiedzialność

8 blok szkoleniowy: ludzka strona TPM  i szerzej – Lean

 • Ludzie w LEAN – jak motywować:
 • Umysł i mózg człowieka
 • Motywowanie – piramida
 • Wywieranie wpływu
 • Zmiana nawyków
 • Negocjacje, poziomy komunikacji
 • Zespół w LEAN i Przywództwo
 • Film LEAN OFFICE – opcja

Co powinno być priorytetem w codziennej pracy UR?

 • Czy znasz swoje priorytety? – Coaching grupowy
 • Miary w UR
 • Projekty w Utrzymaniu Ruchu
 • Jakie są problemy z projektami?
 • Dlaczego projekty się opóźniają?

9 blok szkoleniowy:

 • Sesja GOLD Coaching uczestników vs. oczekiwania
 • Podsumowanie trenera
 • Ankiety
 • Dyplomy

Zakończenie szkolenia

Kompetea all rights reserved

TPM - Autonomiczne Utrzymanie Ruchu
zapytaj o termin lub zamów szkolenie zamknięte
1290 zł + 23% VAT/ osoba