Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

TQM – Total Quality Management

Szkolenia zamknięte

Rozwiązania “szyte na miarę” są jedną z najskuteczniejszych form wsparcia rozwoju organizacji i budowaniu jej przewagi konkurencyjnej. Szkoląc z Kompetea otrzymujesz profesjonalne wsparcie na każdym etapie procesu, od momentu badania potrzeb aż po wdrożenie, przy udziale doświadczonych trenerów-praktyków oraz opiekunów projektu.

Pracujemy zgodnie z normą ISO 9001:2015, dlatego masz 100% pewność co do jakości naszych szkoleń wewnętrznych!

Korzyści ze szkolenia zamkniętego:

 OSADZENIE SZKOLENIA W REALIACH ORGANIZACJI – podczas szkolenia trener pracuje z grupą na wewnętrznych procesach firmowych, dokumentach, konkretnych sytuacjach problemowych

INDYWIDUALNE PODEJŚCIE – realizację szkolenia zamkniętego poprzedza diagnoza potrzeb szkoleniowych Klienta, w ramach bezpośrednich spotkań lub rozmów telefonicznych z przełożonymi/uczestnikami; szkolimy na terenie całej Polski, w siedzibie Klienta lub zewnętrznych ośrodkach szkoleniowych

 RAPORT POSZKOLENIOWY – w ramach działań poszkoleniowych przekazujemy Klientowi raport zawierający zestawienie ocen z ankiet ewaluacyjnych, podsumowanie przebiegu warsztatu, mocnych i słabych stron Uczestników oraz rekomendację dalszych działań

E-KONSULTACJE – po zakończonym projekcie dajemy możliwość zdalnych konsultacji z trenerem

INFORMACJE O SZKOLENIU

Celem szkolenia jest praktyczne, warsztatowe zrozumienie narzędzi Total Quality Management, jak i przyjrzenie się konkretnym przypadkom implementacji tej metody. W trakcie zajęć będą też przedstawione etapy wdrażania zasad TQM w firmie. Przykłady zbudowane zostały w oparciu o doświadczenia wyniesione z przedsiębiorstw japońskich, polskich, niemieckich i amerykańskich.

Zajęcia skupiają się na konkretnych narzędziach procesowych (twardych), jak i na kształtowaniu właściwych postaw pracowników w TQM.

Uczestnicy poznają zasady definiowania wartości dla klienta zewnętrznego, jak i wewnętrzenego, określania KPI, jak i dobrych praktyk. TQM to oczywiście nie tylko techniki twarde, to również pewnego rodzaju “rozwinięcie kreatywnych skrzydeł” i twórcze proponowanie pomysłów usprawnień istniejących procesów. Obszar tematów miękkich został mocno wsparty zasadami rozwijania postaw twórczych/kreatywnych spójnie z tezami Deminga.

Adresaci szkolenia:
 • zarządzający jakością,
 • kierownicy kontroli jakości, produkcji,
 • pozostałe osoby uczestniczące w procesach dot. jakości (technolodzy, konstruktorzy, zaopatrzeniowcy),
 • operatorzy,
 • liderzy zmian,
 • kierownictwo przedsiębiorstw (zarząd, dyrekcja).
Korzyści ze szkolenia:
 1. Poznanie metodologii TQM na poziomie pozwalającym na stosowanie w organizacji,
 2. Poznanie metod analizy danych i rozwiązywania problemów niezbędnych do usprawniania procesów,
 3. Przełamanie obaw i lęków osób zaangażowanych we wdrożenie procesu oraz w prowadzenie akcji usprawniających.
Metody pracy:
 • Przedstawienie złożonych tematów krok po kroku dostosowując tempo zajęć do możliwości uczestników,
 • W ponad 90% przypadków stosowanie “nieksiążkowych”, przykładów opartych o doświadczenia autora zebrane na terenie Polski,
 • Oparcie szkolenia o naprzemiennie wprowadzające interaktywne wykłady, ćwiczenia indywidualne i warsztaty, analizę sytuacji zleceniodawcy.
Wyjściowy program szkolenia:

* w drodze konsultacji z Trenerem program szkolenia zostanie dopasowany do Państwa potrzeb

Świat TQM – wprowadzenie do myślenia pro-jakościowego – postrzegania otaczających nas procesów:

 • definicje, przykłady PDCA – cykl, koło jakości Deminga,
 • 8 obszarów strat.

Rozbieżne cele wewnątrz firmy – wdrażanie TQM. Zazębianie się procesów przepływu informacji, materiałów i pieniędzy pomiędzy współpracującymi ze sobą podmiotami/działami:

 • cele przedsiębiorstwa,
 • koszta braku jakości oraz “nadjakość”,
 • wypracowanie definicji wartości dodanej,
 • “wyniesienie ponad perspektywę mojego działu” i zrozumienie na przykładach przyczyn powstawania wewnątrz firmy sprzecznych celów,
 • warunki i przeszkody ustalania spójnych wewnętrznie działań firmy.

Twórcze rozwiązywanie problemów – metody twórczego podejścia do analizy zastanych sytuacji wraz z przykładami:

 • 8D w odniesieniu do PDCA,
 • 5W1H,
 • burza mózgów werbalna i niewerbalna,
 • 5WHY,
 • Ishikawa (diagram “rybich ości”) i inne metody wsparcia kreacji w poszukiwaniu rozwiązań,
 • Diagram Pareto-Lorenza,
 • ABCD Suzuki,
 • POKA-YOKE,

Planowanie wdrożenia TQM w “pigułce” – 12 etapów i niezbędne kroki.

Trener/Konsultant:

Specjalista w zakresie rozwoju i zarządzania biznesami wykorzystujący między innymi metody jak: Six Sigma, Lean Management (Lean Manufacturing, Lean Office), KAIZEN, TQM (mapowania procesów, zarządzanie projektami, rozwiązywanie problemów, normy), marketing 3.0, Hoshin Kanri (budowanie misji, wizji, strategii i KPI), BSC, MSA, QFD, FMEA, elementy logistyczne i tzw. „miękkie” standardy komunikacji. Prowadzi szkolenia, wdrożenia i projekty z zakresu produktywności, jakości, logistyki, marketingu czy zarządzania.

Wybrani Klienci: Bydgoska Fabryka Kabli, Bydgoska Fabryka Mebli – BFM, Jabil, LaCroix Electronics, Ster, Vobro, Zentis, Polipack, Sharp Polska, Horus, Papirus, Seald Air Polska Sp. z o.o., Lechpol Sp. z o.o., A T Sp. z o.o.,  ProCam Polska, Polmo Łomianki S.A., Basf Polska, Porta KMI Poland.

Warunki realizacji:

Szacowany koszt szkolenia zamkniętego dla grupy do 10 osób: 7900 zł + 23% VAT 8900 zł + 23% VAT

Cena zawiera:

 • opracowanie dedykowanego programu szkolenia opartego w 100% na przykładach firmy zlecającej
 • przygotowanie materiałów szkoleniowych oraz imiennych certyfikatów ukończenia szkolenia dla każdego Uczestnika
 • konsultacje z trenerem przed szkoleniem oraz w okresie 30 dni po szkoleniu (telefonicznie i e-mailowo)
 • możliwość realizacji szkoleń w trzech zmianach w ciągu dnia (szkolenia w popołudniowej lub nocnej zmianie) oraz w weekendy
 • dojazd trenera na miejsce szkolenia
 • noclegi trenera
 • raport poszkoleniowy: podsumowanie szkolenia z określeniem realizacji założonych celów, analizę ankiet, rekomendację przyszłych działań

Cena nie zawiera:

 • wynajmu sali szkoleniowej wraz z wyposażeniem (rzutnik, flipchart)
 • wyżywienia Uczestników

Dodatkowe informacje:

Firma Kompetea Sp. z o.o. uzyskała wpis do rejestru instytucji szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie pod numerem ewidencyjnym: 2.14/00173/2019

Firma Kompetea Sp. z o.o. posiada certyfikat jakości ISO 9001:2015 >>> SPRAWDŹ

Przykładowe referencje >>> SPRAWDŹ

Kompetea all rights reserved