Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

szkolenie zamknięte Warsztat kompetencji kierowniczych dla brygadzisty i mistrza produkcji

Szkolenia zamknięte

Rozwiązania “szyte na miarę” są jedną z najskuteczniejszych form wsparcia rozwoju organizacji i budowaniu jej przewagi konkurencyjnej. Szkoląc z Kompetea otrzymujesz profesjonalne wsparcie na każdym etapie procesu, od momentu badania potrzeb aż po wdrożenie, przy udziale doświadczonych trenerów-praktyków oraz opiekunów projektu.

Pracujemy zgodnie z normą ISO 9001:2015, dlatego masz 100% pewność co do jakości naszych szkoleń wewnętrznych!

Korzyści ze szkolenia zamkniętego:

 OSADZENIE SZKOLENIA W REALIACH ORGANIZACJI – podczas szkolenia trener pracuje z grupą na wewnętrznych procesach firmowych, dokumentach, konkretnych sytuacjach problemowych

INDYWIDUALNE PODEJŚCIE – realizację szkolenia zamkniętego poprzedza diagnoza potrzeb szkoleniowych Klienta, w ramach bezpośrednich spotkań lub rozmów telefonicznych z przełożonymi/uczestnikami; szkolimy na terenie całej Polski, w siedzibie Klienta lub zewnętrznych ośrodkach szkoleniowych

 RAPORT POSZKOLENIOWY – w ramach działań poszkoleniowych przekazujemy Klientowi raport zawierający zestawienie ocen z ankiet ewaluacyjnych, podsumowanie przebiegu warsztatu, mocnych i słabych stron Uczestników oraz rekomendację dalszych działań

E-KONSULTACJE – po zakończonym projekcie dajemy możliwość zdalnych konsultacji z trenerem

INFORMACJE O SZKOLENIU

Utrzymanie wysokiej efektywności przy jednoczesnym dbaniu o warunki i atmosferę pracy, to obecnie główne wyzwanie firm produkcyjnych. Największy wpływ na to mają brygadziści, mistrzowie, czy liderzy obszarów, którzy są najbliżej zarówno procesów jak i ludzi, do których adresujemy niniejsze szkolenie. Chcemy, by biegłość w realizacji ich zadań zawodowych, płynność w zarządzaniu procesami i wiedza o możliwościach wykorzystania potencjału zespołu pozwalała uzyskać lepsze wyniki pracy, zwiększyć skuteczność w realizacji celów i zbudować profesjonalną markę osobistą.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie jest adresowane do liderów, brygadzistów, mistrzów zmianowych, którzy są odpowiedzialni za zarządzanie podległymi pracownikami, gniazdami, zespołami, zmianami czy oraz osób chcących doskonalić swoją wiedzę i umiejętności liderskie i przywódcze w oparciu o dostępne praktyki rynku pracy.

Korzyści ze szkolenia:

Po szkoleniu uczestnicy będą umieli: 

 • Dokonać wyboru sposobów bezpośredniego reagowania w stosunku do współpracowników
 • Skutecznie komunikować się z pracownikami w sytuacjach codzienności zawodowej jak i wymagających ukierunkowania na efekt
 • Koordynować przebieg procesów w podległym zespole i niezwłocznie reagować na odchylenia metodami nie ingerującymi w etyczne normy kultury pracy
 • Określić i dobrać ścieżkę rozwoju kompetencji i współpracy osobistej z członkami zarządzanego zespołu
 • Wybrać właściwą ścieżkę produktywnego rozwiązania konfliktów w zespole
 • Zbudować profesjonalny wizerunek lidera, brygadzisty, mistrza w oparciu o doświadczenia własne oraz wiedzę i umiejętności nabyte podczas warsztatu
Metody pracy:

Metody pracy:

Szkolenie ma charakter warsztatowy, nakierowane na transfer wiedzy i praktycznych umiejętności uczestników. Wykorzystywane formy pracy z grupą:

 • Mini wykłady, prezentacje
 • Instruktaże narzędziowe, symulacje wdrożeń, manuale postępowania dla uczestników
 • Ćwiczenia indywidualne , zespołowe, grupowe
 • Testy, ankiety, kwestionariusze – do wykorzystania w praktyce własnej uczestników oraz narzędzia diagnozujące zespoły wraz interpretacja wyników i konsultacja bieżąca w wymiarach indywidualnym
 • Analiza studiów przypadków, praca warsztatowa
 • Analiza dobrych praktyk rynkowych w ramach tematyki merytorycznej
Wyjściowy program szkolenia:

* w drodze konsultacji z Trenerem program szkolenia zostanie dopasowany do Państwa potrzeb

 1. Rola i zadania brygadzisty, mistrza, lidera zespołu – oczekiwania organizacji od bezpośrednio zarządzającego pracownikami
 2. Osobista wydajność w realizowaniu zadań i celów menadżerskich, merytorycznych i zespołowych
 3. Specyfika pracy brygadzisty, mistrza, lidera w sektorze przemysłowym (zmianowość, grafiki, harmonogramy, płynność pracy)
 4. Organizacja pracy lidera, mistrza, brygadzisty – skuteczne praktyki wspierające bieżące działanie
  • Umiejętność zarządzania sobą w czasie
  • Czas na pracę koncepcyjną/interwencyjną/ merytoryczną – stanowiskową
  • Spotkania zespołowe i indywidualne z podwładnymi– cel, istota, przygotowanie, prowadzenie
  • Rozwój kompetencyjny lidera
  • Rozwiązywanie problemów pracy produkcyjnej/liniowej/magazynowej na poziomie zespołu/zakładu
  • Indywidualne plany rozwoju zawodowego – w ścieżce specjalizacyjnej i liderskiej
 1. Podstawowe funkcje menadżerskie i praktyka ich wykorzystania w specyfice miejsca pracy (przemysł, TLS, produkcja, automotive)
  • Planowanie pracy zespołu/ pracowników/zmian/brygad
  • Organizowanie zadań i ustawienie ram
  • Motywowanie pracowników
  • Kontrola procesu i efektów pracy
  • Metody budowania autorytetu w zespole – świadomość celu i odpowiedzialność za zadania i wyniki zespołu
 1. Efektywne prowadzenie podległego zespołu – koordynowania zaangażowaniem pracowników zespołu, brygady, zmiany
  • Faza zależności
  • Różnicowanie zachowań i badanie granic
  • Kryzys odpowiedzialności
  • Atak na lidera / bunt jednostki lub grupy
  • Współpraca/ energia synergii rozwiązań
  • Samodzielność stanowiskowa pracowników
 1. Skuteczna komunikacja jako podstawowe narzędzie pracy –  MANUALE MISTRZA, BRYGADZISTY, LIDERA – do natychmiastowego zastosowania w praktyce
 1. Typy rozmów menadżerskich – PRAKTYKA WARSZTATOWA, FISZKI I ARKUSZE WSPARCIA dla liderów
  • Rozmowa motywująca/ korygująca/ podsumowująca/wspierająca/ separująca/ oceniająca
  • Komunikaty „pro-aktywnościowe”/ neutralizujące konflikt/ oznajmiające decyzje
  • Sytuacje trudne w zespole: dyscyplina pracy, BHP, nietrzymanie wskaźników, brak terminowości i jakości itp.
  • Rozmowa korygująca z pracownikami dotycząca standardów pracy, norm i wartości w pracy zespołowej
  • Reakcje na gry i mechanizmy obronne pracowników podczas udzielania informacji zwrotnej
  • Trudne rozmowy z pracownikami – bieżąca praca i awaryjne sytuacje w życiu zespołu
 1. Język lidera – skuteczny przekaz wspierany wiedzą i autorytetem mistrza, brygadzisty, lidera
 2. Skuteczne narzędzia kierowania zespołem
  • Cele zespołowe, zastępowalność, utrzymanie płynności zadań i pracy
  • Plany delegowania i siatki uprawnień i odpowiedzialności pracowników
  • Wsparcie pracowników i zespołu w obszarze wykonywania zadań merytorycznych (działania bieżące, awaryjne, interwencyjne)
 1. Motywowanie zespołu i poszczególnych jego członków
  • Zasady skutecznej motywacji pracowników
  • KOTWICE MOTYWACYJNE i możliwość ich wykorzystywania w praktyce pracy – narzędzie wsparcia liderów TEST Z REKOMENDACJAMI DO PROWADZENIA PRACOWNIKÓW w zależności od wyniku diagnozy
  • Różnice pokoleniowe pracowników i możliwość oddziaływania na lojalność wobec Pracodawcy/Szefa oraz odpowiedzialność wobec innych współpracowników
 1. Efektywne szkolenie i zarządzanie wiedzą podległych pracowników na stanowisku pracy – przegląd technik i metod osiągania oczekiwanych wyników wdrożeniowych przy:
  • Instruktażach
  • Szkoleniach
  • Rotacji zadań
 1. Produktywne rozwiązywanie konfliktów w zespole (skuteczna diagnoza, rozwiązanie i/lub zarządzania konfliktem na linii szef – podwładny)
  • Sposoby przeciwdziałania i rozwiązywania sporów w zespole
  • Narzędzia i metody rozwiązywania problemów organizacyjnych z poziomu lidera, mistrza, brygadzisty
  • Mediacje jako sposób przeciwdziałania eskalacji konfliktów destrukcyjnych
  • Strategie postępowania w sytuacjach spornych/konfliktowych prowadzące do rozwiązania bez strat emocjonalnych i czasowych – diagnoza rzeczywista + TEST KONTEKSTOWEJ DIAGNOZY STRATEGII POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH KONFLIKTOWYCH
Warunki realizacji:

Szacowany koszt szkolenia zamkniętego dla grupy do 10 osób: 7900 zł + 23% VAT 8900 zł + 23% VAT

Cena zawiera:

 • opracowanie dedykowanego programu szkolenia opartego w 100% na przykładach firmy zlecającej
 • przygotowanie materiałów szkoleniowych oraz imiennych certyfikatów ukończenia szkolenia dla każdego Uczestnika
 • konsultacje z trenerem przed szkoleniem oraz w okresie 30 dni po szkoleniu (telefonicznie i e-mailowo)
 • możliwość realizacji szkoleń w trzech zmianach w ciągu dnia (szkolenia w popołudniowej lub nocnej zmianie) oraz w weekendy
 • dojazd trenera na miejsce szkolenia
 • noclegi trenera
 • raport poszkoleniowy: podsumowanie szkolenia z określeniem realizacji założonych celów, analizę ankiet, rekomendację przyszłych działań

Cena nie zawiera:

 • wynajmu sali szkoleniowej wraz z wyposażeniem (rzutnik, flipchart)
 • wyżywienia Uczestników

Dodatkowe informacje:

Firma Kompetea Sp. z o.o. uzyskała wpis do rejestru instytucji szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie pod numerem ewidencyjnym: 2.14/00173/2019

Firma Kompetea Sp. z o.o. posiada certyfikat jakości ISO 9001:2015 >>> SPRAWDŹ

Przykładowe referencje >>> SPRAWDŹ

Kompetea all rights reserved

Warsztat kierowniczy dla brygadzisty
05-06.02.2019 Wrocław
1250 zł + 23% VAT/ osoba