Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

Warsztat kompetencji kierowniczych dla brygadzisty i mistrza produkcji

Szkolenia zamknięte

Rozwiązania „szyte na miarę” są jedną z najskuteczniejszych form wsparcia rozwoju organizacji i budowaniu jej przewagi konkurencyjnej. Szkoląc z Kompetea otrzymujesz profesjonalne wsparcie na każdym etapie procesu, od momentu badania potrzeb aż po wdrożenie, przy udziale doświadczonych trenerów-praktyków oraz opiekunów projektu.

Pracujemy zgodnie z normą ISO 9001:2015, dlatego masz 100% pewność co do jakości naszych szkoleń wewnętrznych!

Korzyści ze szkolenia zamkniętego:

 OSADZENIE SZKOLENIA W REALIACH ORGANIZACJI – podczas szkolenia trener pracuje z grupą na wewnętrznych procesach firmowych, dokumentach, konkretnych sytuacjach problemowych

INDYWIDUALNE PODEJŚCIE – realizację szkolenia zamkniętego poprzedza diagnoza potrzeb szkoleniowych Klienta, w ramach bezpośrednich spotkań lub rozmów telefonicznych z przełożonymi/uczestnikami; szkolimy na terenie całej Polski, w siedzibie Klienta lub zewnętrznych ośrodkach szkoleniowych

 RAPORT POSZKOLENIOWY – w ramach działań poszkoleniowych przekazujemy Klientowi raport zawierający zestawienie ocen z ankiet ewaluacyjnych, podsumowanie przebiegu warsztatu, mocnych i słabych stron Uczestników oraz rekomendację dalszych działań

E-KONSULTACJE – po zakończonym projekcie dajemy możliwość zdalnych konsultacji z trenerem

INFORMACJE O SZKOLENIU

Jak być sprawiedliwym liderem, przewodnikiem dla swojego zespołu/brygady? Jak rozpoznawać pozytywnych liderów, pracowników? Jak dobrać sobie osoby aby zwiększyć skuteczność oraz efektywność wykonywanych zadań? Na te i inne pytania odpowiemy sobie podczas trwania warsztatów. Procesowe ujecie funkcjonowania zespołu, jest istotnym narzędziem w zakresie poprawy sprawności funkcjonowania przedsiębiorstwa. Właściwie zidentyfikowane i zarządzane procesy w firmie przez liderów oraz ich zespoły stanowią podstawę sprawnego systemu zarządzania organizacją. Przedmiotem szkolenia jest zapoznanie uczestników z możliwościami stosowania metod kierowania i zarządzania, mając za cel wzrost stabilności procesów oraz zespołowe wypracowanie usprawnień. Szkolenie przygotowuje kandydatów do pełnienia funkcji Lidera zespołu. Uczestnik szkolenia będzie partnerem mogącym podjąć skuteczną współpracę z pracownikami organizacji posiadającymi wiedzę w tym temacie. Szkolenie przygotowuje do rozpoczęcia procesu pozytywnego kierowania podległymi pracownikami i usprawnienia komunikacji w firmie.

Adresaci szkolenia:

Brygadziści, liderzy, mistrzowie produkcji, specjaliści wsparcia zespołów produkcyjnych tj. technolodzy, inżynierowie procesów, planiści, mistrzowie i liderzy utrzymania ruchu, jakości, logistyki, kierownicy produkcji.

Cel szkolenia:

Praktyczne przećwiczenie technik komunikacyjnych pomocnych w pracy lidera i mistrza. Określenie stylu komunikowania uczestników oraz zdefiniowanie najlepszych stylów współpracy we własnych zespołach produkcyjnych.

Korzyści ze szkolenia:
 1. Uświadomienie sobie mocnych i słabych stron jako lidera zespołu,
 2. Rozwój umiejętności kierowania zespołem,
 3. Wzrost efektywności pracy drogą polepszenia komunikacji,
 4. Wzmocnienie skutecznego motywowania podwładnych,
 5. Podniesienie umiejętności delegowania zadań,
 6. Poznanie sztuki budowania i rozwijania zespołu,
 7. Pobudzenie do rozwoju najważniejszych kompetencji zawodowych,
 8. Poznanie metod i technik przekazywania informacji zwrotnej podwładnym.
Metody pracy:
 • Inspirująca dyskusja na przykładach
 • Prezentacja multimedialna
 • Warsztaty i ćwiczenia praktyczne
 • Studium przypadku
Wyjściowy program szkolenia:

* w drodze konsultacji z Trenerem program szkolenia zostanie dopasowany do Państwa potrzeb

 1. Wstęp:
 •  przedstawienie się prowadzących oraz uczestników,
 •  sprawy organizacyjne, przedstawienie programu i zasad wspólnej współpracy.
 1. Rola i zadania kierownika zespołu – wprowadzenie:
 •  diagnoza osobistego potencjału w kierowaniu zespołem – Analiza SWOT,
 •  podstawowe i rozszerzone umiejętności menadżera w zakresie kierowania zespołem.
 1. Metody budowania autorytetu w zespole:
 •  podstawowe czynniki budujące autorytet,
 •   autorytet funkcji, wiedzy i osobowości.
 1. Test – umiejętności komunikacyjnych.
 2. Skuteczna komunikacja jako podstawowe narzędzie kierowania:
 • komunikat „JA”,
 • narzędzia skutecznej komunikacji interpersonalnej,
 • parafraza,
 • konstruktywna krytyka,
 • komunikacja niewerbalna i jej znaczenie w procesie komunikacji,
 • umiejętność aktywnego słuchania w kierowaniu zespołem,
 • bariery komunikacyjne i sposoby ich przezwyciężania,
 • trening komunikacji – język proaktywny (ćwiczenia).
 1. Zespoły i grupy:
 • style kierowania zespołem i grupą,
 • etapy pracy zespołu,
 • typy i role ludzi w zespole,
 1. Zebranie jako metoda pracy zespołowej:
 • etapy i metody pracy zespołowej,
 • zalety i wady pracy zespołowej,
 • warunki efektywności zebrań.
 1. Rola i zadania kierownika zespołu:
 • rola komunikacji w relacjach „szef-podwładny” oraz podwładny – szef”,
 • motywowanie pracowników/rodzaje motywacji (Model Maslowa i Herzberga),
 • delegowanie zadań,
 • asertywne formułowanie próśb,
 • sposoby przekazywania informacji zwrotnej,
 • obiekcje i zastrzeżenia – sposoby postępowania,
 • ocenianie pracowników.
 1. Rozwiązywanie konfliktów:
 • „wczoraj kolega dziś szef”,
 •  diagnoza umiejętności rozwiązywania konfliktów.
 1. Rola autorytetu:
 • podstawowe czynniki budujące autorytet,
 • autorytet funkcji, wiedzy i osobowości.
 1. Przykładowe techniki zarządzania:
 •  matryca kompetencji,
 •  szkolenia krzyżowe.
 1. Ćwiczenia praktyczne.
Trener/Konsultant:

Specjalista w zakresie rozwoju i zarządzania biznesami wykorzystujący między innymi metody jak: Six Sigma, Lean Management (Lean Manufacturing, Lean Office), KAIZEN, TQM (mapowania procesów, zarządzanie projektami, rozwiązywanie problemów, normy), marketing 3.0, Hoshin Kanri (budowanie misji, wizji, strategii i KPI), BSC, MSA, QFD, FMEA, elementy logistyczne i tzw. „miękkie” standardy komunikacji. Prowadzi szkolenia, wdrożenia i projekty z zakresu produktywności, jakości, logistyki, marketingu czy zarządzania.

Wybrani Klienci: Bydgoska Fabryka Kabli, Bydgoska Fabryka Mebli – BFM, Jabil, LaCroix Electronics, Ster, Vobro, Zentis, Polipack, Sharp Polska, Horus, Papirus, Seald Air Polska Sp. z o.o., Lechpol Sp. z o.o., A T Sp. z o.o.,  ProCam Polska, Polmo Łomianki S.A., Basf Polska, Porta KMI Poland.

Warunki realizacji:

Szacowany koszt szkolenia zamkniętego dla grupy do 10 osób: 5900 zł + 23% VAT 7500 zł + 23% VAT

Cena zawiera:

 • opracowanie dedykowanego programu szkolenia opartego w 100% na przykładach firmy zlecającej
 • przygotowanie materiałów szkoleniowych oraz imiennych certyfikatów ukończenia szkolenia dla każdego Uczestnika
 • konsultacje z trenerem przed szkoleniem oraz w okresie 30 dni po szkoleniu (telefonicznie i e-mailowo)
 • możliwość realizacji szkoleń w trzech zmianach w ciągu dnia (szkolenia w popołudniowej lub nocnej zmianie) oraz w weekendy
 • dojazd trenera na miejsce szkolenia
 • noclegi trenera
 • raport poszkoleniowy: podsumowanie szkolenia z określeniem realizacji założonych celów, analizę ankiet, rekomendację przyszłych działań

Cena nie zawiera:

 • wynajmu sali szkoleniowej wraz z wyposażeniem (rzutnik, flipchart)
 • wyżywienia Uczestników

Dodatkowe informacje:

Firma Kompetea Sp. z o.o. uzyskała wpis do rejestru instytucji szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie pod numerem ewidencyjnym: 2.14/00073/2015

Firma Kompetea Sp. z o.o. posiada certyfikat jakości ISO 9001:2015 >>> SPRAWDŹ

Przykładowe referencje >>> SPRAWDŹ

Kompetea all rights reserved

Warsztat kierowniczy dla brygadzisty
05-06.02.2019 Wrocław
1250 zł + 23% VAT/ osoba