Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

Rekrutacja kandydatów i ocena selekcyjna bazująca na wywiadzie behawioralnym

Motto tego programu:

“Podstawą sukcesu w naborze nowego pracownika jest wiedza, kim on ma być i wiedza, jak sprawdzić, kim w rzeczywistości jest.”

Adresaci:

Szkolenie stanowi materiał dla każdego menedżera i specjalisty odpowiedzialnego za przygotowanie i/lub przeprowadzenie procesu naboru pracowników z zewnętrznego rynku pracy.

Cele szkolenia:

 1. Poznanie zasad opisu stanowiska, które poza funkcją administracyjną ma wartość wspomagającą proces naboru pracowników (szczególny nacisk położony jest na kompetencyjną część opisu stanowiska pracy – tzw. specyfikację stanowiska).
 2. Omówienie zasad precyzyjnego badania potrzeb rekrutacyjnych włączając  w to charakterystykę stanowiska i jego środowiska/otoczenia zawodowego.
 3. Poznanie zasad precyzyjnego definiowania rekrutacyjnej grupy docelowej i formułowania komunikatu rekrutacyjnego uwzględniającego specyfikę jego odbiorców.
 4. Poznanie zasad diagnostycznego wywiadu behawioralnego (w tym wyw. kompetencyjnego).
 5. Poznanie zasad przygotowywania scenariusza wywiadu behawioralnego, jego prowadzenia i zasad wnioskowania.
 6. Przegląd rekomendowanych narzędzi wspomagających trafny dobór pracowników i możliwości wspomagania się nimi bez konieczności stosowania ich w pełnej wersji.

Korzyści ze szkolenia:

Podczas niniejszego szkolenia Uczestnicy dowiedzą się:

 • „jaką wagę ma precyzyjny opis stanowiska pracy i jego kontekstu dla wyboru osoby, która poza właściwym profilem merytorycznym będzie również dopasowana do innych aspektów organizacji, które gwarantują pełną adaptację i pozostanie na stanowisku
 • „jak optymalnie wykorzystać wywiad selekcyjny, by precyzyjnie zweryfikować kandydata po kątem szczegółowych wymagań stanowiska (zgodnie z zasadą:przede wszystkim ważne są odpowiedzi nie pytania)
 • „poznają także zasady działania kluczowych technik służących do oceny selekcyjnej i dopasowania profilu kandydata do profilu stanowiska pracy
 • „dowiedzą się, jak można wykorzystać metodologie niektórych z tych technik do poprawienia swego warsztatu selekcyjnego bez konieczności stosowania rzeczownych narzędzi w pełnej wersji.

Metody pracy:

 • miniwykład
 • omówienie  / dyskusje
 • praca z przykładami narzędzi z praktyki ZZL
 • moderowane prace warsztatowe

Program szkolenia:

I. Przygotowanie się do rekrutacji a efektywność procesu selekcji.

Dokładna diagnoza potrzeby rekrutacyjnej

 1. analiza / tworzenie opisu stanowiska pracy w aspekcie merytorycznym, kompetencyjnym oraz administracyjnym
 2. określanie profilu osoby pasującej do oczekiwań stanowiska

Cel modułu: Uczestnicy są świadomi, że sukces naboru pracowników zależy od właściwej odpowiedzi na pytania “kogo właściwie poszukuje organizacja?” potrafią sporządzić diagnozę bieżących potrzeb rekrutacyjnych i wskazać najodpowiedniejsze źródło kandydatów w kontekście danego naboru; potrafią wykorzystać (lub poprawić) istniejący w firmie opis stanowiska do przygotowania profilu „idealnego kandydata”

II. Reguły wyboru kanału i narzędzi rekrutacji i selekcji

 1. Zasady wyboru kanału rekrutacji
 • przegląd możliwości w zakresie źródeł kandydatów
 • omówienie różnic w prowadzeniu procesu naboru uzależnionych od wyboru kanału rekrutacji

2. Zasady doboru narzędzi selekcyjnych i przegląd najważniejszych technik dostępnych na rynku

 • omówienie metody wywiadów selekcyjnych (z naciskiem na wywiady behawioralne) w tym:
  • wywiadu strukturalizowanego
  • wywiadu na wpół strukturalizowanego
  • wywiadu niestrukturalizowanego
  • wywiadu sytuacyjnego
  • wywiadu retrospekcyjnego
 • podstawowe omówienie metody oceny zintegrowanej w kontekście selekcji (Selection  Center, czyli Assessment Center dostosowane do potrzeb selekcji)
 • przegląd i krótkie omówienie metod oceny w postaci testów zainteresowań zawodowych, motywacji zawodowych, profili osobowości rozpatrywanych w kontekście ról zawodowych

Cel modułu: Uczestnicy zapoznają się z zasadami wyboru formy wywiadu i jego przeprowadzania; poznają podstawy przygotowywania m.in. Selection Center oraz narzędzia MAPP©; zapoznają się z wnioskami z autentycznego raportu poselekcyjnego wykonanego na podstawie zintegrowania wniosków z AC oraz MAPP©

III. Ocena aplikacji i przygotowanie się do wywiadu selekcyjnego

 1. Porządkowanie i wstępna ocena aplikacji, uzupełnianie / standaryzowanie danych.
 2. Ostateczna ocena aplikacji i wybór grupy kandydatów przechodzących do procesu oceny selekcyjnej na bazie wywiadów i ewentualnie dodatkowych technik selekcyjnych.
 3. Przygotowywanie scenariuszy wywiadów na podstawie informacji zawartych w aplikacjach.

Cel modułu: ta część szkolenia skupia się na efekcie komunikatu rekrutacyjnego i tym, jak poradzić sobie z szybką administracyjną „obróbką” aplikacji; Uczestnicy dowiedzą się, jakie kroki najlepiej jest sformalizować i wystandaryzować; jak stworzyć formularze porządkujące niekompletne dane o kandydatach; na jakiej podstawie od razu usuwać niektóre aplikacje (czyli, jak oszacować granicę niepoprawności aplikacji, by nie stracić wartościowych kandydatur); jakie kryteria wstępnej oceny stosować; poznają najlepsze kryteria oceny aplikacji na różne stanowiska zarówno niższego jak i wyższego szczebla; Uczestnicy dowiedzą się jak na bazie aplikacji wnioskować o potencjale zawodowym kandydata; w tej części nacisk położony jest na warunki diagnostyczne wywiadu, czyli na te elementy rozmowy kwalifikacyjnej, które zmieniają ją ze zwykłej rozmowy poszerzającej wiadomości z życiorysu w pełną technikę diagnostyczną

IV. Zasady przeprowadzania wywiadów selekcyjnych i umiejętności formułowania wniosków a w konsekwencji ocen

Cel modułu: symulacje wywiadów behawioralnych; analizowanie i ocenianie.

Trener:

dr Kinga Padzik

Ekspert w dziedzinie oceny i rozwoju pracowników oraz projektowania stanowisk pracy. Absolwentka studiów magisterskich na Wydziale Psychologii UW Warszawskiego oraz studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania tejże uczelni ukończonych tytułem doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Wieloletni konsultant w zakresie doboru, oceny i rozwoju pracowników, projektowania stanowisk pracy oraz organizacji pracy. Specjalista w zakresie AC oraz systemów okresowej oceny pracowniczej (SOOP) posiadający także autorskie programy w zakresie obydwu tych metod. Wieloletni współpracownik Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, w ramach której jest kierownikiem studiów podyplomowych z zakresu ZZL w SWPS oraz kierownikiem bloku specjalizacyjnego Psychologia Organizacji i Pracy. Jest także wykładowcą akademickim. Autorka pierwszego na polskim rynku leksykonu z zakresu dziedziny zarządzania zasobami ludzkimi oraz wielu publikacji specjalistycznych i kilku naukowych. Stały współpracownik Wydawnictwa ABC (WoltersKluwer Polska), w ramach którego wydała książkę poświęconą nowej generacji aplikacji do oceny pracowników wraz z praktycznym narzędziem IT oraz dla którego w ramach Serwisu HR opracowała kilkanaście procedur ZZL poświęconych przeprowadzaniu takich procesów jak: Assessment Center, Development Center, zarządzanie kompetencjami, okresowa ocena pracowników, budowa planów ścieżek karier i planów sukcesji, rekrutacja pracowników, selekcja pracowników, dopasowanie pracownika do stanowiska pracy, opisy stanowisk pracy. Licencjonowany konsultant techniki MAPP (Motivational Appraisal of Personal Potential). Prowadzi także szkolenia z tematyki towarzyszącej zakresowi oferowanych usług doradztwa personalnego. Główne zainteresowania zawodowe to rozwiązania dotyczące zarządzania pracą zespołów zadaniowych bazujące na wykorzystaniu pełnej lub częściowej wirtualizacji oraz pełnego odpersonalizowania kontaktów między członkami zespołu, a także aspekt zarządzania pracą ludzi poprzez grupy projektowe/zadaniowe i związane z tym zagadnienia integracji wewnątrzgrupowej, zarządzania emocjami i konfliktami. Zainteresowania naukowe koncentrują się na charakterystyce procesów poznawczych i afektywnych w warunkach wirtualnych.


Czas trwania: 2 dni

Wartość projektu: 7900 zł + 23% VAT

Cena zawiera: analizę potrzeb szkoleniowych (rozmowa telefoniczna/telekonferencja lub/i pretest i postest), realizację szkolenia wg ustalonego programu dla gr do 10 osób, materiały dydaktyczne, dyplomy dla Uczesników


 Zapraszamy do kontaktu! 
dopasujemy ofertę do Twoich potrzeb

tel. 22 308 03 50 lub info@kompetea.pl

Kompetea all rights reserved