Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

Jeżeli prowadzisz szkolenia wewnętrzne, instruktaże, grupy robocze czy projektowe i chcesz rozszerzyć swoje kompetencje, a do tej pory nie miałeś okazji ukończyć metodycznej szkoły trenerów, to szkolenie jest dla Ciebie!

„TRAIN THE TRAINER PREMIUM” to 3 dni szkolenia otwartego oraz indywidualna standaryzowana superwizja. Dzięki takiemu układowi nie tylko uporządkujesz swoją wiedzę i przećwiczysz poszczególne kompetencje trenerskie, ale także zyskasz przestrzeń na omówienie osobistych trudności.

WARSZTAT (3 dni)

intensywny warsztat prowadzony przez metodyka i autora szkoły trenerskiej, przygotowany tak, by każdy uczestnik po jego ukończeniu miał rzeczywiste umiejętności do pracy w obszarze szkolenia i rozwoju; warsztat podzielony jest na kilka części:

 • trenerską,
 • procesową,
 • narzędziową,
 • diagnozy i rozwoju kompetencji osobistych
 • profesjonalizacji umiejętności

SUPERWIZJA (3h)

praca 1:1 z Trenerem w formule online; przestrzeń do przećwiczenia wybranego elementu szkolenia, przeanalizowania przygotowanych przez siebie materiałów czy planu warsztatu pod kątem metodycznym, przeanalizowania napotkanych trudności w pracy z grupą itp.; sam decydujesz kiedy i na co wykorzystasz swój czas

 Adresaci szkolenia:

Szkolenie jest adresowane do osób zajmujących się szkoleniami i rozwojem pracowników w organizacjach – zarówno trenerów szkoleń miękkich oraz trenerów/instruktorów zajmujących się obszarem BHP, kompetencji twardych lub szkoleń onboardingowych , jak i osób chcących zyskać trwały fundament wiedzy i umiejętności metodycznych i warsztatowych niezbędnych do efektywnego prowadzenia projektów szkoleniowych.

 Korzyści ze szkolenia:

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą umieli:

 • Samodzielnie zaprojektować wydarzenie rozwojowe (jednostkę, cykl, proces szkoleniowy)
 • Dobrać właściwe do programu i angażujące uczestników treści i narzędzia szkoleniowe
 • Samodzielnie poprowadzić szkolenie/ trening/ instruktaż zgodnie z założeniami
 • Ustawić się we właściwej roli wspierającego rozwój uczestników i adekwatnie reagować na ewentualne odchylenia
 • Efektywnie zarządzać projektami szkoleniowymi w organizacjach
 • Diagnozować uczestników także podczas szkoleń i wspierać w roli trenera poszczególne fazy procesu grupowego
 • Zbudować model partycypacji odpowiedzialności za rozwój kompetencji uczestników szkoleń
 • Koordynować przebieg procesu szkoleniowego
 • Zdefiniować korzyści z procesu rozwoju zawodowego pracowników i zaprezentować je w argumentacji podsumowującej proces
 • Umiejętnie zaprojektować i przeprowadzić aktywności ewaluacyjne zgodnie z założeniami projektu
 • Zbudować profesjonalny wizerunek Trenera Eksperta
 Metody pracy:

Szkolenie ma charakter warsztatowy, nakierowane na transfer wiedzy i praktycznych umiejętności uczestników. Wykorzystywane formy pracy z grupą:

 • Mini wykłady, prezentacje
 • Instruktaże narzędziowe, symulacje wdrożeń
 • Ćwiczenia indywidualne , zespołowe, grupowe
 • Testy, kwestionariusze, diagnostyka użytkowa – do wykorzystania w praktyce własnej uczestników oraz narzędzia diagnozujące zespoły wraz interpretacja wyników i konsultacja bieżąca w wymiarach indywidualnym i/lub grupowym
 • Analiza studiów przypadków, praca warsztatowa
 • Analiza dobrych praktyk rynkowych w ramach tematyki merytorycznej
 • Zadanie pre-work
 • Zadanie wdrożeniowe
 • Konsultacje poszkoleniowe dla każdego uczestnika wraz z rekomendacjami wdrożeniowymi
 • Superwizja trenerska
Program szkolenia:

FUNDAMENTY SKUTECZNEGO SZKOLENIA

 1. Efektywne zarządzanie rozwojem pracowników w organizacjach
 2. Wymiary efektywności szkoleń i wydarzeń rozwojowych
 3. Rozwój kompetencji pracowników w oparciu o rezultaty
 4. Rodzaje interwencji rozwojowych dla osób dorosłych w procesach HR w organizacjach
 5. Przegląd koncepcji psychologicznych obrazujących proces uczenia się dorosłych przydatnych w praktyce organizacyjnego zarządzania wiedzą
 6. Trener jako diagnosta – czyli jak stworzyć centrum doradztwa rozwoju dla uczestników interwencji rozwojowych
 7. Proces uczenia się i elementy kształcenia – projektowanie sprzyjające płynności transferowej wiedzy i umiejętności uczestników oraz skuteczności przekazu
 8. Proces uczenia się i elementy kształcenia – projektowanie sprzyjające płynności transferowej wiedzy i umiejętności uczestników oraz skuteczności przekazu
  • Uczenie oparte na mechanizmach funkcjonowania mózgu
  • Pamięć robocza (krótkotrwała)
  • Pamięć długotrwała
  • „Long life learning”
 9. „Szkolenia oparte na dowodach” – metodologia wspierająca proces dydaktyczny – implementacja praktyk dydaktycznych w rzeczywistość organizacyjną.
 10. Strefa komfortu uczenia się, kiedy próba rozwoju może stać się nieefektywna czyli najczęściej popełniane błędy w procesie transferu wiedzy i umiejętności.

 POTENCJAŁ TRENERA

 1. Model wykorzystywanych ról trenera/prowadzącego projekt/coacha/mentora/instruktora w praktykach organizacyjnych
 2. Kompetencje trenera prowadzącego szkolenia i wydarzenia rozwojowe
 3. Psychometria wspierająca rozwój własny i świadomość roli i zawodu trenera
 4. Strefowanie i kalibracja procesu grupowego w odniesieniu do uzyskania efektywności przepływowej transferu WUP
 5. Narzędzia samokontroli doskonalenia pracy trenera uwzględniające Indeks skuteczności szkolenia
 6. Model CCAF skuteczne narzędzie bieżącego feedbacku szkoleniowego dla trenera
 7. Self-directed learning praktyka samokształcenia poprzez dzielenie się wiedzą, postawą i umiejętnościami

 IDENTYFIKACJA I ANALIZA PROCESÓW i WYDARZEŃ ROZWOJOWYCH

 1. Praktyczne aspekty przeprowadzania IAPR pracowników w kontekście efektywnych szkoleń/zebrań/grup projektowych i/lub eksperckich
 2. Metody, modele, warianty stosowanie w diagnozie potencjału rozwojowego pracowników
 3. Kryteria doboru metod IAPR w użytkowej praktyce trenerskiej
 4. Interesariusze i poziomy potrzeb organizacyjnych w skutecznym doborze właściwej interwencji rozwojowej
 5. Narzędzia, gromadzenie i użyteczność danych, raportowanie
  (warianty wewnątrzorganizacyjny i konsultacyjny)
 6. Wnioski z procesu i raport otwarcia, prezentacja do przełożonych, akcentowanie wytycznych raportu otwarcia w projekcie szkolenia (przełożenie na program, treści i formy pracy)

PROJEKTOWANIE SKUTECZNEGO TRANSFERU WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI

 1. Model skutecznego transferu wiedzy i umiejętności, czyli jak projektować by spotkanie robocze/ szkolenie służyło uczestnikom, uczącemu i celom biznesowym organizacji
  • Grupowanie, pozycjonowanie i kolejność informacji/ treści przekazywanych uczestnikom
  • Układ powtarzalnych treści
  • Semantyka w procesie uczenia się
  • Angażowanie wyobraźni i emocji uczestników jako akumulatora pamięci
 2. Warianty modeli strukturalnych w projektowaniu szkolenia w zależności od oczekiwanych efektów kształcenia:
  • Model
  • Proces
  • Cykl
  • Level Up
  • Drzewo decyzyjne
  • Trening umiejętnościowy – feedback
 3. Struktura logiczna szkolenia i symulacja zarządzania czasem szkolenia w etapie projektowania
 4. Cele edukacyjne i ich rodzaje w modelu przekazywania wiedzy, umiejętności i postaw wewnątrz organizacji.
  • Zdobycie nowej lub rozwinięcie posiadanej wiedzy i/lub umiejętności (wariant luka lub rozwój dotychczasowego poziomu)
  • Kształtowanie umiejętności proceduralnych (stanowisko pracy, efektywność zadaniowa)
  • Kształtowanie umiejętności strategicznych (zespół/grupa otoczenie pracownika, efektywność organizacyjna)
  • Rodzaje celów szkoleniowych i możliwości ich realizacji u ujęciu celów poznawczych, afektywnych i behawioralnych
 5. Przygotowanie modelu wdrożenia szkoleń wewnętrznych oraz akcentów aktywności szkoleniowych w uzyskaniu kluczowych wskaźników efektywności dla realizacji wybranych procesów organizacyjnych (wraz z rekomendacjami dla prowadzących + dobre praktyki):
  • On-boardingu
  • Instruktaży stanowiskowych
  • Wsparcia on the job podległych pracowników
  • Instruktaży zadaniowych,
  • Szkoleń wewnątrz działowych / zespołów komplementarnych
  • Efektywnych spotkań roboczych
 6. Kwestionariusz Strategic Project matrix jako narzędzie skutecznego projektowania procesu szkoleniowego (jednostki szkoleniowej, cyklu, programu typu akademia) 

PROWADZENIE SZKOLENIA – TRENING WŁAŚCIWY W FORMULE TRADYCYJNEJ I ON-LINE

 1. Budowanie autorytetu osoby odpowiedzialnej za proces szkoleniowy (transferu wiedzy, postawy i umiejętności)
 2. Specyfika pracy z grupą w różnych typach spotkań – opisy i rekomendacje interwencji prowadzącego
 3. Aktywizujące metody pracy z grupami w formule on line w szkoleniach i cyklach – rozszerzenie procesu na sesje odpraw, aktywności, inkubacji oraz ewaluacji
 4. Narzędzia i formy pracy z zespołem/grupą roboczą – projektową wykorzystywane na salach szkoleniowych – ich adekwatność w wykorzystaniu wewnątrzorganizacyjnym do osiągnięcia zakładanych celów biznesowych
  • Mini wykład, prezentacja
  • Instruktaże narzędziowe i proceduralne
  • Studium przypadku i rozwiązywanie zagadnień problemowych
  • Symulacje zadaniowe, strategiczne
  • Odgrywanie ról
  • Gry szkoleniowe
  • Analiza praktyk organizacyjnych
  • Praca indywidualna
  • Praca grupowa
  • Testy, ankiety, kwestionariusze
 5. Dobór metod szkoleniowych rozwijających potencjał uczestników
 6. Struktura logiczna i dynamiczna sesji szkoleniowej (jednostka, cykl, program akademia)

PROWADZENIE SZKOLENIA – TRENING WŁAŚCIWY W FORMULE TRADYCYJNEJ I ON-LINE (c.d)

 1. „Rytuały szkoleniowe” (elementy stałe wpływające na jakość procesu grupowego) – praktyki trenerów biznesu wspierające jakość transferu
  • Start szkolenia, agenda, kontrakt (R 1 dzień)
  • Start kolejnych dni/ dni w kolejnych cyklach (R 2/n dzień)
  • Rytuały końcowe (ewaluacja trenerska, procesowa, pożegnanie, follow-up, kontakt posesyjny)
  • Kontynuacja procesu szkoleniowego
 2. Treści w przekazie „Sali szkoleniowej” (wyświetlone, przeczytane, omówione, przyswojone)
 3. Style kształcenia dorosłych w praktyce i ich wpływ na efektywność przyjmowanych treści – rekomendacje do stosowania w adekwatnym wyborze stylu do celu i założeń spotkania rozwojowego
  • Styl prezentacyjny
  • Styl sekwencyjny
  • Styl symulacyjny
 4. Wykorzystanie pełnego potencjału poszczególnych stylów kształcenia i przełożenie ich na efektywne dla uczestników metody i formy pracy
 5. Model S.A.F.E model komunikacji wzmacniającej wraz z narzędziami kontrolnymi do pracy zawodowej
 6. Super wizja jako narzędzie wsparcia trenerskiego i doradztwa zintegrowanego na potrzeby realizacji celów szkoleniowych i jakościowych w pracy trenera
 7. Kształtowanie relacji z grupą roboczą w poszczególnych fazach rozwoju grupy i umiejętność płynnego prowadzenia spotkania – formuła tradycyjna i on line
  • Inicjowanie kontaktu z grupą i budowanie autorytetu trenera
  • Diagnoza grupy i ustawienie form współpracy z uczestnikami szkolenia
  • Faza orientacji i zależności
  • Faza buntu i konfliktu
  • Faza spójności i współpracy
  • Faza celowej i świadomej aktywności
  • Zakończenie kontaktu z grupą i relacje poszkoleniowe
 8. Trudności w grupach roboczych/ projektowych na „salach szkoleniowych” – profilaktyka, neutralizacja i wczesne reagowanie
  • Trudne grupy – sposoby postępowania i przygotowania prowadzącego i grupy do wymagającego wydarzenia rozwojowego
  • Trudni uczestnicy – sposoby radzenia sobie z nimi bezpośrednio podczas spotkania
  • Prowokowanie trudności przez prowadzącego (świadome i nieświadome mechanizmy)
  • Aktywności trenerskie ukierunkowane na neutralizowania czynników powodujących trudności
  • Trudności otoczenia szkolenia – lokalizacji, dostępu, sprzętu, połączenia, możliwości technicznych
 9. Skuteczne praktyki w realizacji szkoleń on-line (model otwarty, zamknięty)
 10. Blended learning – zintegrowane rozwiązania rozwojowe
 11. Narzędzia wspierające pracę trenera prowadzącego grupę szkoleniową
  • Podręczniki prowadzącego szkolenie „manual” szkoleniowy
  • Materiały szkoleniowe dla uczestników
  • Dodatkowe arkusze i narzędzia wspierające trenera w procesie szkoleniowym
  • Narzędzia szkoleniowe w formule e-learningu wspierające tworzenie środowiska cyfrowego nauczania

EWALUACJA INICJATYW I PROCESÓW ROZWOJOWYCH

 1. Cele i wymiary ewaluacja procesu szkoleniowego (podczas szkolenia, grupy roboczej – projektowej/eksperckiej, prezentacji, spotkania moderowanego, wydarzenia szkoleniowego)
 2. Efekty i konsekwencje dopasowanej i niedopasowanej ewaluacji – dla prowadzącego, uczestników, działu HR, organizacji.
 3. Narzędzia diagnostyczne i agregacyjne wykorzystywane w procesie ewaluacji procesów organizacyjnych – jak zrobić dobrą ankietę, służącą organizacji oraz jak nie zepsuć postaw uczestników i prowadzącego nietrafionym narzędziem ewaluacyjnym.
 4. Modele ewaluacji Kirkpatricka i Philipsa (zastosowania wewnątrzorganizacyjne) – kiedy, co i komu służy a co nie jest efektywne
 5. Ewaluacja użytkowa czyli jak mierzyć i oceniać efekty pracy trenerskiej
  • Ocena reakcji
  • Ocena efektów uczenia się
  • Ocena umiejętności
  • Ocena postaw
  • Ocena behawioralna
  • Ocena wskaźników organizacyjnych
 6. Model nabywania kompetencji jako wsparcie w wyborze efektywnej i rzetelnej metody ewaluacji
 7. ROI w szkoleniach – sposoby rozliczania efektywności szkoleń (grupa/jednostka/proces)
 8. Odpowiedzialność prowadzącego spotkanie za ewaluację (model pracy)
 9. Rekomendacje dla prowadzących i uczestników aktywności on-line w obszarze treści, doboru metod i narzędzi pracy oraz sposobu prowadzenia i ewaluacji

TRENERSKA INDYWIDIDUALNA KARTA ROZWOJU ZAWODOWEGO – rozwój marki osobistej

 1. Kompetencje osobiste przydatne w procesie grupowym
 2. Umiejętności menadżerskie przydatne w transferowaniu wiedzy i umiejętności
 3. Osobisty sposób przekazywania wiedzy i umiejętności
 4. Autorytet profesjonalny – kontekstowy do celu spotkania
 5. Trener uwarunkowany na program i proces – granica efektywności własnej
 6. Czynniki motywacyjne osoby prowadzącej projekt prowadzenia grupy roboczej
 7. Etyka pracy osoby odpowiedzialnej za prowadzenie zespołów i grup projektowych
 8. Wyzwania, zagrożenia i rozwój zawodu lub roli organizacyjnej szkoleniowca/ prowadzącego grupy
Prowadzący:

trener Kompetea

Ekspert obszaru – szkolenia HR. Praktyk. Mediator. Certyfikowany Trener biznesu. Menadżer z kilkunastoletnim oświadczeniem w biznesie w obszarze HR (ścieżka menadżerska, ekspercka i wdrożeniowa). Realizator projektów implementacji /optymalizacji procesów HR w organizacjach w randze Kierownika projektu, Eksperta oraz Konsultanta wiodącego. Współtwórca, wykładowca i opiekun merytoryczny studiów podyplomowych Trenerstwo i Coaching w WSZP w Warszawie. Posiada kilkuletnie doświadczenie w zarządzaniu działem personalnym w organizacji, o profilu produkcyjnym, funkcjonującej w dynamicznym otoczeniu biznesowym (restrukturyzacja, standaryzacje procesów HR/operacje, wdrożenie zmiany modelu zarządzania, systemy ewaluacji pracowniczej – bieżącej i okresowej, systemy motywacyjne/rozliczeniowe). Projektant narzędzi diagnostycznych i programów rozwojowe dla pracowników przedsiębiorstw i organizacji.

Obszar wiedzy fachowej:

 • Zarządzanie kapitałem pracowniczym,
 • Inicjowanie i koordynacja procesów HR, (w tym restrukturyzacje)
 • Interwencyjny HR (mediacje, negocjacje pracownicze, rezyliencja)
 • Onboarding, projektowanie programów adaptacyjnych, standaryzacja procesu i narzędzi, wdrożenia
 • Projektowanie i realizacja projektów rozwojowych dla pracowników
 • Ewaluacje skuteczności działań rozwojowych w organizacjach
 • Zmiany organizacyjne i zarządzanie zmianą (w tym restrukturyzacje)
 • Standaryzacja procesów i działań organizacyjnych HR, projektowanie, testy, wdrożenia dedykowanych narzędzi diagnostycznych

Certyfikaty:

 • Trenera rozwoju umiejętności coachingowych, metod i technik pracy rozwojowej
 • Szkoła Trenerów i Doradców Biznesu
 • Management Trainers School MATRIK
 • Szkoła Tutorów Akademickich Collegium Wratislaviense
 • Mediatora w postępowaniu z prawa pracy i mediacji w organizacji
 • Mediatora w postępowaniu cywilnym i gospodarczym
Informacje organizacyjne:

Harmonogram

1 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 10:00
Przerwa obiadowa 13:00 – 13:40
Zakończenie szkolenia 17:00

2 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

3 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 08:00
Przerwa obiadowa 12:00 – 12:40
Zakończenie szkolenia 15:00

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

SUPERWIZJA: 3h pracy online z Trenerem, ustalane indywidualnie; do wykorzystania przez 6 msc od dnia ukończenia szkolenia

Miejsce realizacji

centrum konferencyjne Golden Floor Millennium Plaza; Al.Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa

Dodatkowe informacje

Cena zawiera: udział w szkoleniu stacjonarnym materiały dydaktyczne oraz dyplom w wersji papierowej lunch oraz przerwy kawowe podczas trwania szkolenia

Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU.

Harmonogram

1 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

2 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

3 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

SUPERWIZJA: 3h pracy online z Trenerem, ustalane indywidualnie; do wykorzystania przez 6 msc od dnia ukończenia szkolenia

Miejsce realizacji

on-line, Microsoft Teams (w szkoleniu można uczestniczyć poprzez przeglądarkę lub z poziomu aplikacji); instrukcja jak dołączyć do szkolenia oraz jak sprawdzić parametry techniczne dostępna jest TUTAJ

Dodatkowe informacje

Cena zawiera: dostęp do szkolenia on-line materiały dydaktyczne oraz dyplom ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej

Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU.

Kompetea all rights reserved

TRAIN THE TRAINER PREMIUM
28-30.09.2022 Warszawa, 26-28.10.2022 Wrocław, 28-30.11.2022 Warszawa
2890 zł + 23% VAT