Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

Jeżeli jesteś osobą, do zadań której należy prowadzenie szkoleń, spotkań, zebrań, instruktaży, grup roboczych i projektowych a do tej pory nie miałeś okazji ukończenia szkoły trenerów, przygotowaliśmy program – trening metodyczny – oparty na najlepszych praktykach edukacyjno- dydaktycznych, ułatwiających od strony profesjonalnej zaprojektować i poprowadzić szkolenie, osiągając przy tym zakładane cele zarówno dla osób uczestniczących w projekcie jak i organizacji zlecającej zadanie.

Program podzielony jest na części tematyczne: trenerskąprocesową, narzędziową, które każdemu uczestnikowi pozwolą na pełne poznanie i wykorzystanie własnego potencjału oraz rzeczywiste przygotowanie do pracy w obszarze szkolenia i rozwoju.

Szkolenie zawiera metodologię przydatną do realizowania projektów szkoleniowych w formule tradycyjnej jak i w formie on line i/lub zdalnej w kontekście wyzwania „po pandemicznego”, w którym osoby zajmujące się rozwojem zmuszone są działać skutecznie i efektywnie.

 Adresaci szkolenia:

Szkolenie dedykujemy osobom, które są lub będą odpowiedzialne za prowadzenie szkoleń, grup projektowych i roboczych, instruktaży stanowiskowych i wdrażających, zebrań, spotkań z pracownikami lub po prostu wspierają podległych pracowników w realizowaniu ich celów zawodowych.

Cel szkolenia:
 • Poznanie podstaw psychologii uczenia sie dorosłych
 • Nabycie umiejętności analizy potrzeb rozwojowych
 • Nabycie/doskonalenie umiejętności prawidłowego projektowania programu rozwojowego, zapewniającego realizację celu
 • Poznanie etapów rozwoju grupy, przygotowanie się na możliwe trudności
 • Nabycie umiejętności ewaluacji procesu szkoleniowego
 • Poznanie własnych możliwości/ kompetencji w zakresie prowadzenia szkoleń
 Metody pracy:

Szkolenie ma charakter warsztatowy, nakierowane będzie na transfer wiedzy i praktycznych umiejętności uczestników, z wykorzystaniem dobrych praktyk rynkowych. Formy pracy z grupą:

 • Mini wykłady
 • Prezentacje i instruktaże narzędziowe
 • Ćwiczenia indywidualne / grupowe
 • Analiza studiów przypadków
 • Rozwiązywanie zagadnień problemowych
 • Praca warsztatowa
 • Analiza dobrych praktyk

Uczestnicy szkolenia mają możliwość skorzystać ze zdalnej konsultacji poszkoleniowej z Trenerem (w wymiarze do 1 h), z obszaru zagadnień podejmowanych na szkoleniu.

Program szkolenia:
 1. Zasady uczenia się dorosłych – możliwości wykorzystania dobrych praktyk w procesach organizacyjnych
 2. Psychologia uczenia się dorosłych, możliwości wykorzystania wiedzy naukowej do przygotowania efektywnych szkoleń, zebrań, grup roboczych (projektowych/eksperckich/rozwojowych).
 3. Rodzaje interwencji rozwojowych dla osób dorosłych w procesach ZZL w organizacjach
 4. Model wykorzystywanych ról trenera/prowadzącego projekt/coacha/mentora/instruktora – w praktykach wewnątrz organizacyjnych
 5. „Szkolenia oparte na dowodach” – metodologia wspierająca proces dydaktyczny – implementacja praktyk dydaktycznych w rzeczywistość organizacyjną.
 6. Strefa komfortu uczenia się, kiedy próba rozwoju może stać się nieefektywna – najczęściej popełniane błędy w procesie transferu wiedzy i umiejętności.

IDENTYFIKACJA I ANALIZA PROCESÓW i WYDARZEŃ ROZWOJOWYCH

 1. Praktyczne aspekty przeprowadzania identyfikacji i analizy potrzeb rozwojowych w kontekście efektywnych szkoleń/zebrań/grup projektowych i/lub eksperckich
 • Metody, modele, warianty, kryteria doboru metod
 • Interesariusze i poziomy potrzeb organizacyjnych
 • Narzędzia, gromadzenie i użyteczność danych, raportowanie (warianty wewnątrzorganizacyjny i konsultacyjny)
 • Wnioski z procesu i raport otwarcia, prezentacja do przełożonych, akcentowanie wytycznych raportu otwarcia w projekcie szkolenia (przełożenie na program, treści i formy pracy) – czyli narzędzia stosowane przez trenerów wspierające profesjonalizację prowadzących projekt lub grupę.

PROJEKTOWANIE SZKOLEŃ, programów i cykli rozwojowych (grup projektowych/eksperckich) dla pracowników w ujęciu wewnątrzorganizacyjnym

 1. Model skutecznego transferu wiedzy i umiejętności, czyli jak projektować by spotkanie robocze/ szkolenie służyło uczestnikom, uczącemu i celom biznesowym organizacji
 • Grupowanie, pozycjonowanie i kolejność informacji/ treści przekazywanych uczestnikom
 • Układ powtarzalnych treści
 • Semantyka w procesie uczenia się
 • Angażowanie wyobraźni i emocji uczestników jako akumulatora pamięci
 1. Proces uczenia się i elementy kształcenia – projektowanie sprzyjające płynności transferowej wiedzy i umiejętności uczestników oraz skuteczności przekazu
 • Uczenie oparte na mechanizmach funkcjonowania mózgu
 • Pamięć robocza (krótkotrwała)
 • Pamięć długotrwała
 • Rola mózgu w procesie uczenia się
 1. Cele edukacyjne i ich rodzaje w modelu przekazywania wiedzy, umiejętności i postaw wewnątrz organizacji.
 • Zdobycie nowej lub rozwinięcie posiadanej wiedzy i/lub umiejętności (wariant luka lub rozwój dotychczasowego poziomu)
 • Kształtowanie umiejętności proceduralnych (stanowisko pracy, efektywność zadaniowa)
 • Kształtowanie umiejętności strategicznych (zespół/grupa otoczenie pracownika, efektywność organizacyjna)
 1. Struktura logiczna szkolenia/ zebrania/ prezentacji/ wystąpienia i odpowiedni dobór treści
 2. Tworzenie scenariuszy szkoleń i wydarzeń rozwojowych
 3. Warianty modeli strukturalnych w projektowaniu szkolenia w zależności od oczekiwanych efektów kształcenia:
 • Model
 • Proces
 • Cykl
 • Level Up
 • Drzewo decyzyjne
 • Trening umiejętnościowy – feedback
 1. Narzędzia i formy pracy z zespołem/grupą projektową wykorzystywane na salach szkoleniowych – ich adekwatność w wykorzystaniu wewnątrzorganizacyjnym do osiągnięcia zakładanych celów szkoleniowych
 • Mini wykład, prezentacja
 • Instruktaże narzędziowe i proceduralne
 • Studium przypadku i rozwiązywanie zagadnień problemowych
 • Symulacje zadaniowe, strategiczne
 • Odgrywanie ról
 • Gry szkoleniowe
 • Analiza praktyk organizacyjnych
 • Praca indywidualna
 • Praca grupowa
 • Testy, ankiety, kwestionariusze

EFEKTYWNE PROWADZENIE GRUP  (szkoleń, warsztatów projektów, wydarzeń rozwojowych)

 1. Budowanie autorytetu osoby odpowiedzialnej za procesy (transferu wiedzy i umiejętności)
 2. Specyfika pracy z grupą szkoleniową w różnych typach spotkań – opisy i rekomendacje interwencji prowadzącego
 3. Charakterystyka procesu uczenia się (praktyki przydatne akcentowaniu kluczowych treści i założeń)
 4. Uwarunkowania procesu uczenia się w grupie szkoleniowej/roboczej (środowisko zawodowe, wariant otwarty i zamknięty)
 5. Skuteczne praktyki w realizacji szkoleń on-line (model otwarty, zamknięty)
 6. Rekomendacje dla prowadzących i uczestników aktywności on-line w obszarze treści, doboru metod i narzędzi pracy oraz sposobu prowadzenia i ewaluacji
 7. Aktywizujące metody pracy z grupami w formule on line w szkoleniach i cyklach – rozszerzenie procesu na sesje odpraw, aktywności, inkubacji oraz ewaluacji
 8. Kształtowanie relacji z grupą roboczą w poszczególnych fazach rozwoju grupy i umiejętność płynnego prowadzenia spotkania oraz osiągniecia założeń i celów spotkania – formuła tradycyjna i on line
 • Inicjowanie kontaktu z grupą i budowanie autorytetu trenera
 • Diagnoza grupy i ustawienie form współpracy z uczestnikami szkolenia
 • Faza orientacji i zależności
 • Faza buntu i konfliktu
 • Faza spójności i współpracy
 • Faza celowej i świadomej aktywności
 • Zakończenie kontaktu z grupą i relacje poszkoleniowe
 1. „Rytuały szkoleniowe” (elementy stałe wpływające na jakość procesu grupowego) – praktyki trenerów biznesu wspierające jakość transferu oraz budowanie profesjonalizacji osoby prowadzącej
 • Start szkolenia, agenda, kontrakt (R 1 dzień)
 • Start kolejnych dni/ dni w kolejnych cyklach (R 2/n dzień)
 • Rytuały końcowe (ewaluacja trenerska, procesowa, pożegnanie, follow-up, kontakt posesyjny)
 • Kontynuacja procesu szkoleniowego
 1. Trudności w grupach roboczych/ projektowych na „salach szkoleniowych” – profilaktyka, neutralizacja i wczesne reagowanie
 • Trudne grupy – sposoby postępowania i przygotowania prowadzącego i grupy do wymagającego wydarzenia rozwojowego
 • Trudni uczestnicy – sposoby radzenia sobie z nimi bezpośrednio podczas spotkania
 • Prowokowanie trudności przez prowadzącego (świadome i nieświadome mechanizmy)
 • Aktywności trenerskie ukierunkowane na neutralizowania czynników powodujących trudności
 • Trudności otoczenia szkolenia – lokalizacji, dostępu, sprzętu, połączenia, możliwości technicznych
 1. Treści w przekazie „Sali szkoleniowej” (wyświetlone, przeczytane, omówione, przyswojone)
 2. Szkolenia i spotkania realizowane w formułach tradycyjnych i on-line – „logistyka projektu szkoleniowego”
 3. Style trenerskie w praktyce i ich wpływ na efektywność przyjmowanych treści – rekomendacje do stosowania w adekwatnym wyborze stylu do celu i założeń spotkania rozwojowego
 • Styl prezentacyjny
 • Styl sekwencyjny
 • Styl symulacyjny
 1. Trening autoprezentacji trenerskiej w wariantach szkolenia tradycyjnego i formuły on-line

EWALUACJA PROJEKTÓW ROZWOJOWYCH

 1. Cele i wymiary ewaluacja procesu szkoleniowego (podczas szkolenia, grupy roboczej – projektowej/eksperckiej, prezentacji, spotkania moderowanego, wydarzenia szkoleniowego)
 2. Efekty i konsekwencje dopasowanej i niedopasowanej ewaluacji – dla prowadzącego, uczestników, działu HR, organizacji.
 3. Narzędzia diagnostyczne i agregacyjne wykorzystywane w procesie ewaluacji procesów organizacyjnych – jak zrobić dobrą ankietę, służącą organizacji oraz jak nie zepsuć postaw uczestników i prowadzącego nietrafionym narzędziem ewaluacyjnym.
 4. Modele ewaluacji Kirkpatricka i Philipsa (zastosowania wewnątrzorganizacyjne) – kiedy, co i komu służy a co nie jest efektywne.
 • Ocena wrażenia (bezpośrednio z Sali szkoleniowej)
 • Ocena efektów uczenia się
 • Ocena umiejętności
 • Ocena postaw
 • Ocena zachowań
 • Ocena wskaźników organizacyjnych
 1. ROI w szkoleniach – sposoby rozliczania efektywności szkoleń (grupa/jednostka/proces)
 2. Odpowiedzialność prowadzącego spotkanie za ewaluację (model pracy)
 3. Przegląd koncepcji psychologicznych obrazujących proces uczenia się dorosłych przydatnych w praktyce organizacyjnego zarządzania wiedzą
Informacje organizacyjne:
Harmonogram godzinowy:

Rozpoczęcie szkolenia 08:30
Przerwa obiadowa 12:00
Zakończenie szkolenia 15:30

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji szkolenia: on-line, Microsoft Teams


Cena zawiera: dostęp do szkolenia on-line, materiały dydaktyczne w wersji elektronicznej, dyplom ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej


Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU. Uczestnik musi posiadać komputer z dostępem do internetu oraz słuchawki (rekomendowane).

Program szkolenia:

Kompetea all rights reserved

Trening NIE TYLKO DLA Trenerów
28-29.03.2022
1500 zł + 23% VAT