Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

Holilider HR- Zarządzanie kapitałem pracowniczym 3.0

Uzyskaj 80% dofinansowania do tego szkolenia HR z Bazy Usług Rozwojowych PARP. Sprawdź tutaj

Teraz sam decydujesz w jakiej formule szkolenia weźmiesz udział!

SZKOLENIE STACJONARNE

 • bierzesz udział w kameralnym szkoleniu (grupa max 10 osób), w nowoczesnym centrum szkoleniowym
 • dla Twojego bezpieczeństwa warsztat realizowany jest zgodnie z wytycznymi GIS m.in. z zapewnieniem przestronnej sali szkoleniowej, zachowaniem wymaganej odległości między Uczestnikami, wietrzeniem pomieszczeń, dezynfekcją urządzeń i pomieszczeń wspólnych etc.
 • zapewniamy lunch oraz przerwy kawowe
 • masz bezpośredni kontakt z trenerem, możesz zadawać pytania i wymieniać doświadczenia z innymi uczestnikami
 • otrzymujesz wydrukowane materiały szkoleniowe oraz dyplom ukończenia szkolenia

SZKOLENIE ON-LINE

 • masz dostęp do szkolenia realizowanego w czasie rzeczywistym poprzez platformę Microsoft Teams (nie musisz instalować żadnego oprogramowania)
 • zyskujesz czas i pieniądze na ewentualny dojazd i nocleg
 • korzystasz z własnego komputera z dostępem do internetu, kamery i mikrofonu; przydadzą Ci się także słuchawki
 • widzisz i słyszysz trenera a także wyświetlaną prezentację, masz możliwość zadawania pytań, dyskusji z pozostałymi uczestnikami, a także ćwiczeń
 • otrzymujesz materiały szkoleniowe oraz dyplom ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej

*Program szkolenia oraz trener prowadzący są te same dla obu opcji. Aby zapisać się na preferowaną formułę szkolenia, naciśnij odpowiedni przycisk z ramki po prawej stronie ZAPISZ SIĘ lub ZAPISZ SIĘ (ON-LINE) a następnie wybierz dogodny termin

W związku z dynamicznym rozwojem organizacji i wyzwań rynku, oczekiwania wobec pracowników działów HR rosną w postępie geometrycznym. Poza standardowymi aktywnościami związanymi z administrowaniem i/lub koordynowaniem Kapitału ludzkiego, rola HR co raz częściej zaznacza się we wsparciu organizacji m.in. w obszarze ilościowych i jakościowych procesów organizacyjnych, sytuacjach konfliktowych/trudnych/niezadowolenia pracowników, w sytuacji naruszenia prawa czy wew. regulaminu,  zmian organizacyjnych,  działań employer branding ect. W tym świetle niezbędna wydaje się być profesjonalizacja fukncji HR i wystandaryzowanie modelu „multi-ról” Holilidera HR, jako menadżera procesów.

 Adresaci szkolenia:

Szkolenie adresowane jest do osób które pełnią role charakterystyczne dla obszaru w funkcji personalnej w organizacjach. Szefów i członków zespołów HR, działów wsparcia, ekspertów świadczących usługi doradcze w obszarze rozwoju organizacji i Kapitału ludzkiego. Szkolenie przygotowane zarówno dla osób doświadczonych, z długim stażem w zawodzie i materii pracy z kapitałem ludzkim jak i dla osób pragnących zaprojektować i/lub optymalizować swoje działania jako Holilider HR.

Cel szkolenia:

Nabycie wiedzy eksperckiej i umiejętności wykorzystania jej w praktyce zawodowej w połączeniu z własnym potencjałem i doświadczeniem przez uczestników szkolenia do profesjonalizacji funkcji personalnej w obszarze pomocy i wsparcia organizacji i jej pracowników w organizacjach (niezależnie od jej wielkości, profilu, sektora czy branży) oraz doskonalenie umiejętności własnych oraz współpracowników w tym zakresie.

 Metody pracy:

Szkolenie ma charakter warsztatowy, nakierowane będzie na transfer wiedzy i praktycznych umiejętności uczestników. Wykorzystane formy pracy z grupą:

 • Mini wykłady
 • Prezentacje i instruktaże narzędziowe
 • Ćwiczenia indywidualne / grupowe
 • Analiza studiów przypadków
 • Rozwiązywanie zagadnień problemowych
 • Praca warsztatowa
 • Analiza dobrych praktyk

Prowadząca dostarczy użytecznych wzorów dokumentów i procedur postępowania do zastosowania przez uczestników w późniejszej praktyce zawodowej.

Program szkolenia:
 1. Rola funkcji personalnej w organizacjach
  • Model specjalizacyjny
  • Model generalizacyjny
  • Model macierzowy
 2. Oczekiwania odnośnie ról organizacyjnych od pracowników działów szerokiego HR w odniesieniu do funkcji pomocy i wsparcia organizacji i jej pracowników
 3. Wymagania wobec funkcji personalnej w odniesieniu do ról organizacyjnych
  • Obszar organizacji pracy
  • Obszar efektywności pracy
  • Obszar doskonalenia jakościowego procesów pracy
  • Centrum usług informacyjnych dla organizacji
  • Obszar usług doradczych dla Zarządu, Kadry menadżerskiej
  • Obszar usług doradczych dla Pracowników
  • Obszar budowania wizerunku pracodawcy, w tym:
   • Zarządzanie procesem EB wewnętrznego
   • Zarządzanie procesem EB zewnętrznego w obszarze Kapitału ludzkiego
  • Reakcja i aktywność w podejmowaniu działań w obszarze interwencji HR
 1. Rodzaje najczęściej podejmowanych interwencji w obszarze wsparcia Kapitału ludzkiego
  • Diagnoza i analiza oraz rekomendacje działań w zależności od sytuacji
  • Rekomendacje w obszarze pożądanej aktywności działu HR w ramach skutecznego działania
 1. Obszary aktywności działu HR w sytuacjach wymagających interwencji:
  • Błędy i pomyłki w dokumentacji pracowniczej, nieskuteczny onboarding, offboarding
  • Procedury, brak, luki, słaba jakość, nieadekwatność, przeterminowanie, aktualizacja wobec zmian prawa
  • Naruszenia litery prawa, zasad ładu organizacyjnego, Regulaminów organizacyjnych, zasad BHP oraz innych wytycznych regulujących zasady współpracy
  • Ilościowe procesy organizacyjne (planowanie zatrudnienia, reakcja na dynamikę rynku, rozstawanie się z pracownikami)
  • Jakościowe procesy organizacyjne (spadek efektywności, słabe wyniki badań satysfakcji, brak korelacji między inwestycjami pracodawcy w Kapitał ludzki a stopą zwrotu, nieosiągalne KPI, wyniki SOOP niezgodne z profilowaniem, spadek wyników na ustalonych wskaźnikach /ilość, jakość, wartość/, rozbieżności między planem a wynikiem
  • Konflikty, sytuacje trudne, impasy zespołowe, wsparcie kadry menadżerskiej i specjalistycznej
  • Sytuacje nietypowe, absencje chorobowe, przejścia pracownicze do konkurencji, wzrost wskaźnika utraty specjalistów i ekspertów, realizacja programów PDO oraz outplacementu, przygotowanie organizacji do procesu zmiany
  • Zdarzenia krytyczne, strajki, odejście od pracy, wypadki w pracy, śmierć pracownika, aresztowania pracownika, nałogi niedopuszczające do pracy, kradzieże w firmie, zdarzenia losowe
  • Reakcje na niezadowolenie pracowników, trudne rozmowy z pracownikami, mediacje wewnątrzorganizacyjne, mobbing, molestowanie, dyskryminacja, niedozwolone prawem zdarzenia wewnątrzfirmowe
  • Neutralizowanie efektów nieskutecznych aktywności wdrożeniowych (nieudane, przerwane wdrożenia, niewłaściwi dostawcy, nieadekwatne do potrzeb organizacji aktywności osób trzecich/usług dostawców, reagowanie po krytycznych sytuacjach, stabilizowanie zmiany w ujęciu pozytywnych wzmocnień
  • Działania i aktywności prognostyczne wynikające z posiadanych zasobów diagnostycznych i otrzymanej wiedzy a mające kluczowy wpływ na perspektywę organizacji
 1. Model rezyliencji w sytuacji krytycznej (problemowej/trudnej/ „wyzwania”)
  • Oosobisty model jednostkowy (pracownik HR – szef/członek zespołu/ekspert)
  • Zespołowy model wypracowany przez dział HR/grupę ekspercką „pierwszego reagowania”
  • Systemowy model wypracowany dla działu/jednostki/organizacji
  • Uzyskiwanie masy krytycznej poprzez aktywne wprowadzanie innowacji i/lub wniosków po zdarzeniach krytycznych
 1. HR jako inicjator zmian , procesów, aktywności w organizacji
  • Kryteria doboru współpracowników, dostawców w outsourcingu
  • Jakość łańcucha dostaw w procesie doskonalenia Kapitału ludzkiego
  • Etyka wartości i standardy współpracy z dostawcami w obszarze HR
  • Rodzaje dostawców wsparcia HR i rekomendacje w kwestii standaryzowania współpracy
   • Szkoleniowcy, Coachowie, „Rozwojowcy” (Kapitał ludzki)
   • Konsultanci, Eksperci, Wdrożeniowcy (procesy, zmiany, restrukturyzacje, wdrożenia)
   • Dostawcy usług ( systemy, narzędzia, benefity)
   • Agencje zatrudnienia
   • Audytorzy
  • Konsekwencje dla HR trafionych i nietrafionych wyborów dostawców usług współpracujących
 1. Role członków zespołu HR najczęściej wyróżniane w procesach wsparcia organizacyjnego
  • Koordynator procesów
  • Inicjator aktywności, procesów, działań organizacyjnych
  • Negocjator (wewnątrzorganizacyjny, zewnątrzorganizacyjny)
  • Facylitator
  • Moderator
  • Mediator
  • Arbiter
  • Rzecznik pracowników
  • Centrum wiedzy (obszarowej, organizacyjnej, funkcjonalnej)
  • Doradca (Zarządu, Kadry menadżerskiej, grup pracowniczych, pracowników)
  • Diagnosta
  • Integrator usług wspierających Kapitał ludzki
 • Oczekiwania organizacyjne odnośnie wskazanej roli
 • Rekomendacje przyjęcia i wypełniania roli w organizacji
 • Standaryzacje aktywności wskazanej roli i przypisanie jej właściwemu stanowisku
 • Siatka kompetencji użyteczna w wypełnianiu funkcji personalnej w układzie ról
 • Profilowanie kompetencyjne w układzie ról
 • Rozwijanie poszczególnych kompetencji optymalizujących skuteczne wypełnianie roli
 • Kluczowe czynniki sukcesu zbudowania profesjonalizacji funkcji personalnej w obszarze „multi-ról”
 • Wyzwania i ograniczenia oraz konsekwencje niewłaściwego doboru roli do osoby
 1. Typy konfliktów w miejscu pracy
  • Przyczyny, źródła i definicje konfliktów, sytuacji konfliktowych w organizacjach
  • Metody rozwiązywania konfliktów
  • Rodzaje i funkcje konfliktów w organizacjach
  • Style zarządzania konfliktem
  • Profilaktyka konfliktów
  • Planowanie kryzysowe
  • Niezbędnik kompetencyjny członka zespołu wsparcia (diagnoza i analiza własnych potencjałów w materii sterowania konfliktami organizacyjnymi)
  • Profesjonalizacja roli aktywnej członka zespołu wsparcia w obszarze zarządzania konfliktami
 1. Mediacje jako sposób przeciwdziałania eskalacji konfliktów destrukcyjnych
  • Procedury i przebieg mediacji pracowniczych
  • Rola działu HR w procesie mediacji pracowniczych
  • Wariant wewnątrz organizacyjny
  • Wariant mediacyjnego wsparcia zewnętrznego (zawodowego mediatora)
  • Polityka informacyjna w procesie mediacji pracowniczej
   • Spotkanie informacyjne
   • Spotkanie wstępne
   • Spotkania indywidualne ze stronami
   • Spotkania wspólne
  • Regulacje prawne w mediacjach pracowniczych
  • Rekomendacje dla mediatorów wewnątrzorganizacyjnych (delegowany przedstawiciel HR, „Mąż zaufania, Przedstawiciel pracowników, Mediator wewnątrz organizacyjny)
  • Sposoby wprowadzania standaryzowanych procesów mediacyjnych w środowisko pracy
   • Wariant wewnątrz organizacyjny
   • Wariant zewnątrz organizacyjny (zawodowy mediator)
 1. Diagnozy wewnątrzorganizacyjne, badania satysfakcji i zadowolenia pracowników
  • Źródła wiedzy dla organizacji wynikające z wyników i metodologii badań
  • Interpretacja wyników w przełożeniu na Raport rekomendacji proponowanych zmian w ujęciu cyklu organizacyjnego
  • Dokumentacja Raportu Rekomendacji i taktyki celowego reagowania
   • Perspektywa problemów bieżących
   • Perspektywa problemów odłożonych w czasie
   • Perspektywa problemów potencjalnych (konsekwencje reakcji/braku reakcji)
  • Plany działań – dokumentacja oparta na analizie pogłębionej krytycznych obszarów
  • Wdrożenia programów naprawczych
  • Polityka informacyjna
  • Proces zarządzania (koordynowania) zmianą
  • Ewaluacja i raportowanie do Zarządu
 1. Profesjonalizacja funkcji personalnej – perspektywy wdrożeń w organizacjach (wielkość organizacji, model biznesowy, wielkość budżetu, potencjał zespołu)
 2. Model Centrum usług doradczo – pomocowych dla Kapitału ludzkiego w organizacji
 3. Korzyści wynikające z inwestycji w profesjonalizację służby personalnej (w modelu wsparciowo – pomocowym dla organizacji.
 4. Holilider HR – w kierunku przyszłości – wyzwania i perspektywy zmian
Prowadzący:

trener Kompetea

Ekspert obszaru – szkolenia HR. Praktyk. Mediator. Certyfikowany Trener biznesu. Menadżer z kilkunastoletnim oświadczeniem w biznesie w obszarze HR (ścieżka menadżerska, ekspercka i wdrożeniowa). Realizator projektów implementacji /optymalizacji procesów HR w organizacjach w randze Kierownika projektu, Eksperta oraz Konsultanta wiodącego. Współtwórca, wykładowca i opiekun merytoryczny studiów podyplomowych Trenerstwo i Coaching w WSZP w Warszawie. Posiada kilkuletnie doświadczenie w zarządzaniu działem personalnym w organizacji, o profilu produkcyjnym, funkcjonującej w dynamicznym otoczeniu biznesowym (restrukturyzacja, standaryzacje procesów HR/operacje, wdrożenie zmiany modelu zarządzania, systemy ewaluacji pracowniczej – bieżącej i okresowej, systemy motywacyjne/rozliczeniowe). Projektant narzędzi diagnostycznych i programów rozwojowe dla pracowników przedsiębiorstw i organizacji.

Obszar wiedzy fachowej:

 • Zarządzanie kapitałem pracowniczym,
 • Inicjowanie i koordynacja procesów HR, (w tym restrukturyzacje)
 • Interwencyjny HR (mediacje, negocjacje pracownicze, rezyliencja)
 • Onboarding, projektowanie programów adaptacyjnych, standaryzacja procesu i narzędzi, wdrożenia
 • Projektowanie i realizacja projektów rozwojowych dla pracowników
 • Ewaluacje skuteczności działań rozwojowych w organizacjach
 • Zmiany organizacyjne i zarządzanie zmianą (w tym restrukturyzacje)
 • Standaryzacja procesów i działań organizacyjnych HR, projektowanie, testy, wdrożenia dedykowanych narzędzi diagnostycznych

Certyfikaty:

 • Trenera rozwoju umiejętności coachingowych, metod i technik pracy rozwojowej
 • Szkoła Trenerów i Doradców Biznesu
 • Management Trainers School MATRIK
 • Szkoła Tutorów Akademickich Collegium Wratislaviense
 • Mediatora w postępowaniu z prawa pracy i mediacji w organizacji
 • Mediatora w postępowaniu cywilnym i gospodarczym
Informacje organizacyjne:

Harmonogram godzinowy:

I dzień

Rejestracja uczestników: 08:45
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 13:00
Zakończenie szkolenia 17:00

II dzień

Rozpoczęcie szkolenia 08:00
Przerwa obiadowa 12:00
Zakończenie szkolenia 16:00

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Pobierz program szkolenia

SZKOLENIE STACJONARNE

Miejsce realizacji szkolenia: SPRAWDŹ


Cena zawiera: uczestnictwo w programie, materiały dydaktyczne, wyposażoną salę szkoleniową, przerwy kawowe oraz obiad dla uczestnika, pomoc przy rezerwacji noclegu

Cena nie zawiera: kosztów dojazdu uczestnika na miejsce szkolenia i zakwaterowania


Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU

SZKOLENIE ON-LINE

Miejsce realizacji szkolenia: on-line


Cena zawiera: dostęp do szkolenia on-line, materiały dydaktyczne w wersji elektronicznej, dyplom ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej


Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU. Uczestnik musi posiadać komputer z dostępem do internetu oraz słuchawki (rekomendowane).

Kompetea all rights reserved

Holilider HR- Zarządzanie kapitałem pracowniczym 3.0
20-21.08.2020 Warszawa, 26-27.10.2020 Warszawa
1590 zł + 23% VAT
1290 zł + 23% VAT
17-18.09.2020 (pewny)