Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

 Adresaci szkolenia:

Szkolenie jest przeznaczone dla specjalistów HR, kadry kierowniczej oraz dla właścicieli firm.

Cel szkolenia:

Zapoznanie się z nowoczesnymi koncepcjami budowy wysoko efektywnych organizacji i zespołów na bazie kultury organizacyjnej i kodeksów wartości. Poznanie i przećwiczenie metod diagnozowania kultury organizacyjnej i wartości wyznawanych przez pracowników oraz kreowania kultury organizacji wspierającej strategię biznesową, w tym posługiwania się metodami zarządzania przez wartości, zarządzania wiekiem i zarządzania różnorodnością.

 Korzyści ze szkolenia:

Szkolenie na celu usprawnienie działań Uczestników poprzez

 • Zapoznanie się z ideą kształtowania kultury organizacyjnej i wartości w firmie
 • Zapoznanie się przydatnymi w praktyce typologiami kultur organizacyjnych i doborem rekomendowanych typów kultury organizacyjnej oraz zestawu wartości dla firmy
 • Przećwiczenie metod konstruowania badania kultury organizacyjnej i wyznawanych wartości oraz wykorzystanie gotowych metod badawczych
 • Zrozumienie zasad kształtowania rekomendacji zmian w sferze kultury organizacyjnej i wartości w kierunku wsparcia realizacji strategii biznesowej
 • Pogłębienie umiejętności kształtowania kultury organizacyjnej i wdrażania wartości firmowych na bazie rozwiązań zarządzania zasobami ludzkimi (HR) i przywództwa
 • Wzmocnienie kompetencji prowadzenia projektów i wdrażania zmian z uwzględnieniem aspektów wielokulturowych.
 Metody pracy:

Szkolenie realizowane jest metodami aktywizującymi

 • analizy case study,
 • prace grupowe i indywidualne,
 • warsztaty, ćwiczenia,
 • dyskusje moderowane,
 • testy i kwestionariusze diagnozy sytuacji firmy i swojej własnej,
 • symulacje, gra decyzyjna.
Program szkolenia:

Wpływ kultury organizacyjnej na funkcjonowanie firmy i osiąganie sukcesu biznesowego

 • Kultura organizacyjna, elementy kultury organizacyjnej
 • Ważne dla biznesu i strategii firmy aspekty kultury organizacyjnej
 • Kultura organizacji a możliwości osiągania celów strategicznych i sukcesu rynkowego
 • Kiedy kultura organizacyjna pomaga a kiedy przeszkadza strategii, projektom, procesom, innowacjom i wdrażaniu zmian

Predefiniowane modele kultury organizacyjnej – poznanie typologii, diagnoza kultur przykładowych firm

 • Typologie kultur organizacyjnych m.in. Harrisona, Handy, Deala i Kenedy’ego, Hofstede, Frasera, Camerona i Quinna, Mattocka, Schneider’a,Graves’a i ich użyteczność w kształtowaniu postaw i zachowań pracowników i menedżerów w dzisiejszym biznesie
 • Dobór odpowiedniego typu kultury organizacyjnej
 • Style przywódcze w ramach danej kultury organizacyjnej
 • Zachowania pracowników w ramach danej kultury organizacyjnej

Diagnozowanie kultury organizacyjnej w firmie – warsztat

 • Badanie metodami gotowymi – metodologia przygotowania i prowadzenia badań w firmie
 • Prowadzenie badań autorskich – metodologia przygotowania i prowadzenia badań
 • Korzyści z ustalenia typu kultury Organizacyjnej firmy; wyzwania i problemy badania oraz jak im przeciwdziałać
 • Kształtowanie rekomendacji zmian w sferze kultury organizacyjnej

Zmiana kultury organizacyjnej w organizacji – warsztat

 • Priorytety nowej kultury organizacyjnej
 • Projekt faktycznego modelowania kultury organizacyjnej – zakres i wyzwania
 • Analizy wspierające prace nad zmianami kultury organizacyjnej: analiza as is / to be, model 6 ramek
 • Modele wspierające prace nad zmianami kultury organizacyjnej: model percepcji, model 7 kluczy

Nowe wzorce kulturowe w Organizacji w praktyce biznesu – warsztat

 • Rola i standardy zachowań zarządu, menedżerów i służb personalnych w kształtowaniu kultury organizacyjnej
 • Rozwiązania personalne w kształtowaniu odpowiedniej kultury organizacyjnej
 • Nowe wzorce kulturowe na przykładach typologii Camerona i Quinna, Frasera oraz Hofstede

Zarządzanie przez wartości

 • Wartości jako gwarant odnoszenia trwałego sukcesu przez firmy
 • Wartości jako próba uelastycznienia systemu zarządzania przepływem pracy i pracownikami
 • System wartości jako element modelujący postawy, zachowania menedżerów i pracowników oraz jako narzędzie wzmacniające strategię biznesową
 • Wyznaczanie wartości firmy, opis wartości w oparciu o interesariuszy

Wyznaczanie wartości firmy i opracowanie kodeksu wartości w firmie

 • Kształtowanie spójnego zestawu wartości
 • Kluczowe mechanizmy zarządzania wartościami
 • Opracowanie i wdrożenie kodeksu wartości
 • Określenie standardów zawodowych na stanowiskach pracy na bazie wartości

Wartości pracowników a sukces organizacji

 • Wewnętrzne przekonania menedżerów i pracowników a biznes
 • Kotwice Kariery Zawodowej i osobiste wartości pracowników – obserwacja, diagnoza, zmiana
 • Dominujące wartości współczesnych pracowników, zmiany pokoleniowe a trendy zarzadzania wiekiem i zarządzania różnorodnością
 • Specyfika polska a zagranica – zmiany w sferze wartości

Uspójnianie wartości formy z wartościami pracowników

 • Kwestionariusz wstępnej integracji wartości firmy z wartościami osobistymi
 • Opracowanie systemu ocen i systemu rekrutacji na bazie wartości, wartości a osobowość i kompetencje pracowników
 • Opracowanie programu kształcenia z zakresu wartości – szkolenia i inne formy wdrażania wartości m.in. manuale, budowa samokontroli po stronie pracowników
 • Utrzymywanie wartości w organizacji: komisje ds. wartości, audyty wartości, reagowanie na kryzysy wartości

Wartości organizacji wysoko efektywnych i innowacyjnych

 • High Performance Organization & High Performance Team
 • Pracownicy wysoko zaangażowani – ich wybór i kształcenie
 • Kreowanie zespołów wysoko zaangażowanych poprzez odpowiednią kulturę organizacyjną i kodeks wartości
 • Koszyk korzyści dla pracowników wysoko zaangażowanych
Prowadzący:

Irmina Gocan

Dr Irmina Gocan | MBA

Posiada 20-letnie doświadczenie w obszarze zarządzania i personalnym, jako specjalista, ekspert, menedżer personalny, zastępca dyrektora HR, HR business partner w dużych organizacjach m.in. PSE S.A., PGE S.A., a do niedawna Zastępca Dyrektora Zarządzającego Pionem Kapitału Ludzkiego ds. Strategii HR i Rozwoju w Poczcie Polskiej S.A., która jest największym polskim pracodawcą.

W swojej karierze odpowiedzialna m.in. za opracowywanie strategii personalnej, wdrażanie i koordynację złożonych projektów strategicznych HR, pozyskiwanie i rozwój zawodowy kadry menedżerskiej, sukcesorów, ekspertów i talentów, a także systemy pozyskiwania, angażowania i motywowania pracowników. Autorka wielu praktycznych rozwiązań, procedur i narzędzi, takich jak systemy planowania zatrudnienia, systemy rekrutacji i selekcji, Assessment i Development Center, opisy stanowisk pracy i wartościowanie, systemy wynagradzania, systemy motywowania, programy motywacji płacowej i pozapłacowej, zarządzania wynikami i zarządzania przez cele, kompetencyjnej oceny pracowniczej, zwolnień i outplacementu.

więcej
Informacje organizacyjne:

Harmonogram

1 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 10:00
Przerwa obiadowa 13:00 – 13:40
Zakończenie szkolenia 17:00

2 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji

sala szkoleniowa w centrum Warszawy; informacja u Organizatora

Dodatkowe informacje

Cena zawiera: udział w szkoleniu stacjonarnym materiały dydaktyczne oraz dyplom w wersji papierowej lunch oraz przerwy kawowe podczas trwania szkolenia

Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU.

Harmonogram

1 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

2 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji

on-line, Microsoft Teams (w szkoleniu można uczestniczyć poprzez przeglądarkę lub z poziomu aplikacji); instrukcja jak dołączyć do szkolenia oraz jak sprawdzić parametry techniczne dostępna jest TUTAJ

Dodatkowe informacje

Cena zawiera: dostęp do szkolenia on-line materiały dydaktyczne oraz dyplom ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej

Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU.

Kompetea all rights reserved

Zarządzanie przez wartości w procesie kształtowania kultury organizacyjnej
1590 zł + 23% VAT