Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

Uzyskaj 80% dofinansowania do tego szkolenia HR z Bazy Usług Rozwojowych PARP. Sprawdź tutaj

Teraz sam decydujesz w jakiej formule szkolenia weźmiesz udział!

SZKOLENIE STACJONARNE

 • bierzesz udział w kameralnym szkoleniu (grupa max 10 osób), w nowoczesnym centrum szkoleniowym
 • dla Twojego bezpieczeństwa warsztat realizowany jest zgodnie z wytycznymi GIS m.in. z zapewnieniem przestronnej sali szkoleniowej, zachowaniem wymaganej odległości między Uczestnikami, wietrzeniem pomieszczeń, dezynfekcją urządzeń i pomieszczeń wspólnych etc.
 • zapewniamy lunch oraz przerwy kawowe
 • masz bezpośredni kontakt z trenerem, możesz zadawać pytania i wymieniać doświadczenia z innymi uczestnikami
 • otrzymujesz wydrukowane materiały szkoleniowe oraz dyplom ukończenia szkolenia

SZKOLENIE ON-LINE

 • masz dostęp do szkolenia realizowanego w czasie rzeczywistym poprzez platformę Microsoft Teams (nie musisz instalować żadnego oprogramowania)
 • zyskujesz czas i pieniądze na ewentualny dojazd i nocleg
 • korzystasz z własnego komputera z dostępem do internetu, kamery i mikrofonu; przydadzą Ci się także słuchawki
 • widzisz i słyszysz trenera a także wyświetlaną prezentację, masz możliwość zadawania pytań, dyskusji z pozostałymi uczestnikami, a także ćwiczeń
 • otrzymujesz materiały szkoleniowe oraz dyplom ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej

*Program szkolenia oraz trener prowadzący są te same dla obu opcji. Aby zapisać się na preferowaną formułę szkolenia, naciśnij odpowiedni przycisk z ramki po prawej stronie ZAPISZ SIĘ lub ZAPISZ SIĘ (ON-LINE) a następnie wybierz dogodny termin

Cel szkolenia:

Szkolenie ma na celu nabycie/uzupełnienie wiedzy Uczestników w zakresie efektywnych programów talentowych.

Założeniem warsztatu jest zbudowanie toolboxa kompetencyjnego oraz metodycznego dla osób chcących samodzielnie zaprojektować i wdrożyć program talentowy w organizacji. Uczestnicy dowiedzą się jak wspierać kluczowe stanowiska w organizacji oraz dział personalny w pozyskaniu, utrzymaniu i wydajnym zarządzaniu potencjałem kompetencyjnym pracowników, bez straty na efektywności zespołu.

 Korzyści ze szkolenia:

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą umieli

 • Samodzielnie zaprojektować proces zarządzania talentami w organizacji
 • Opracować program ZT wraz z dokumentacją adekwatną do potrzeb organizacji
 • Dokonać wyboru modelu wdrożenia programu ZT w kontekście potrzeb organizacyjnych
 • Wybrać właściwą ścieżkę wdrożenia programu w oparcie o diagnozę potencjału Pracownika
 • Koordynować przebieg procesu i niezwłocznie reagować na odchylenia
 • Zdefiniować korzyści z wdrożenia programu ZT i zaprezentować je w argumentacji podsumowującej proces
 • Określić i dobrać do programu wskaźniki efektywności (wielowymiarowe)
 • Doskonalić oraz optymalizować proces ZT w zależności od wymagań środowiska wdrożenia
 • Zbudować profesjonalny wizerunek eksperta organizacyjnego procesu ZT w oparciu o doświadczenia własne oraz wiedzę i umiejętności nabyte podczas warsztatu.

Uczestnicy szkolenia mają możliwość skorzystać ze zdalnej konsultacji poszkoleniowej z Trenerem (w wymiarze do 3 h), z obszaru zagadnień podejmowanych na szkoleniu.

 Adresaci szkolenia:

Szkolenie adresowane jest do osób, które są obecnie lub będą w przyszłości odpowiedzialne za projektowanie, implementację, koordynację lub ewaluację programów talentowych w organizacjach oraz chcących doskonalić swoją wiedzę i umiejętności w tym zakresie.

 Metody pracy:

Szkolenie ma charakter warsztatowy, nakierowane na transfer wiedzy i praktycznych umiejętności uczestników. Wykorzystywane formy pracy z grupą:

 • Mini wykłady, prezentacje
 • Instruktarze narzędziowe, symulacje wdrożeń
 • Ćwiczenia indywidualne i grupowe
 • Testy, ankiety, kwestionariusze – do wykorzystania w praktyce własnej uczestników
 • Analiza studiów przypadków, praca warsztatowa
 • Analiza dobrych praktyk rynkowych w ramach tematyki merytorycznej
Program szkolenia:

1. Kontekst zarządzania talentami

• Definicje i wymiary zarządzania talentami
• Pojęcia i cechy talentu organizacyjnego
• Cele wdrożenia programów talentowych do organizacji
• Przegląd podstawowych procesów ZZL – systematyka i możliwości „podpięcia procesów dodatkowych”
• Interesariusze programów talentowych w organizacjach

2. Czynniki determinujące potrzebę podejścia talentowego w organizacjach

• Czynniki demograficzne / zmiana pokoleniowa
• Wzrost podmiotowości pracy ludzi w życiu zawodowym
• Filozofia work-life balance w organizacjach XXI wieku
• Wartości pracowników vs. wartości organizacyjne, wspólnota celów
• Sytuacja rynku pracy (zmiany, wyzwania, kierunki)
• Gospodarka oparta na wiedzy
• Transformacja rynku pracy (z ery przemysłowej w erę informacji)
• Globalizacja i mobilność kadr

3. Rozpoznanie talentów organizacyjnych (czas, przestrzeń, narzędzia)

4. Pracownik „nowych czasów” motywacje, wartości, potrzeby – przygotowanie organizacji do realizowania potrzeb pracowników, w celu budowania środowiska zawodowego, sprzyjającego uwalnianiu potencjału pracowników.

5. Segmentacja talentów – pomysł na niewykluczającą politykę zarządzania talentami

6. Charakterystyka procesu zarządzania talentami

• Projektowanie procesu zarządzania talentami (kryteria, etapy, zasoby, kadry, decyzje)
• Implementacja programu talentowego do organizacji
• Elementy programów talentowych
• Pozyskiwanie talentów
• Rozwój talentów
• Aktywności motywacyjne i podtrzymujące zaangażowanie talentów
• Zatrzymywanie talentów w organizacji (polityka zaangażowania czasowego/zadaniowego)
• Zagospodarowanie pracowników „wychodzących” z programu

7. Ewaluacja i ROI programów talentowych (na etapach projektowania, wdrożenia, kalibracji, aktualizacji, wygaszania)

8. Strategiczne aspekty procesu zarządzania talentami

• Cel projektu wdrożenia zarządzania talentami vs. strategia organizacji
• Wdrożenie programu talentowego i jego wpływ na politykę personalną
• Wybór modelu programu talentowego (pomysł, projekt, wdrożenie)
• Konsekwencje udanych i nieudanych wdrożeń programów talentowych (ścieżki krytyczne)
• Wycena programu i stopa zwrotu dla organizacji na poziomie zasobów (finansowych, ludzkich, organizacyjnych)

ETAPY PROCESU ZARZĄDZANIA TALENTAMI (ujęcie teoretyczne, praktyka rynkowa budowania programów talentowych + rekomendacje)

1.Projektowanie programu/procesu* (implementacja pierwszorazowa/adaptacja kolejnego podejścia)

• Umiejscowienie programu w procesie w komplementarności z innymi procesami ZZL
• Zasady projektowania programów talentowych
• Kryteria wejścia pracowników/kandydatów do programu i regulacja sposobu zwrotu inwestycji
• Konsekwencje właściwie i błędnie zaprojektowanych programów, sposoby weryfikacji i planów naprawczych
• Zarządzanie programami talentowymi, dobór kadr do grupy projektowej związanej z tym procesem
• Ewaluacja projektu projektowania programu (kalibracja, wdrożenie testowe)

2.Pozyskiwanie talentów

• Czynniki wpływające na proces planowania w zakresie ZZL
• Źródła pozyskiwania pracowników (kadrowy rynek zewnętrzny i wewnętrzny)
• Proces rekrutacji pracowników utalentowanych (stanowiska szeregowe, specjalistyczne, kierownicze)
• Narzędzia selekcji i doboru pracowników do programów talentowych
• Praktyczne zastosowanie narzędzi procesów selekcji w kontekstach użyteczności organizacyjnej (możliwości zastosowania, budżet, specjalizacja HR, adekwatność, cel i korzyści z narzędzi, agregacja danych z procesu i monitorowanie przebiegu procesu)

3. Retencja pracowników utalentowanych 

• Aktywności utrzymaniowe pracowników
• Działania podejmowane w celu utrzymania właściwego poziomu retencji pracowników utalentowanych
• Zatrzymywanie talentów poprzez aktywizowanie motywacji autotelicznej – kierunki akcentowania procesów motywacyjnych

4.Motywowanie pracowników w różnych etapach zaangażowania w pracę 

• Rola skutecznego onboardingu w utrzymywaniu poziomu motywacji pracowników/talentów
• Uwarunkowania skutecznego systemu płacowego
• Systemy zarzadzania pracownikami ukierunkowane na efektywność ZPC, ZPE, ZPZ
• Czynniki wpływające na motywację
• Motywacyjne upodmiotawianie potrzeb pracowników, aktywności organizacji w budowaniu środowiska pracy sprzyjającego zaangażowaniu

5. Rozwój pracowników utalentowanych 

• Elementy procesu rozwoju pracowników utalentowanych
• Mechanizmy wspierające kreatywność/ zaangażowanie w organizacjach
• Specyfika procesów rozwojowych pracowników utalentowanych
• Zarządzanie wiedzą, wdrożenia modelu organizacji uczącej się
• Pomiar i ocena efektów w procesach zarządzania talentami

6. Kontrola procesu odejść 

• Możliwość przeciwdziałania tendencjom odejść, motyw organizacji jako „uniwersytetu rynku pracy”
• Przekazywanie następstw stanowiskowych, sukcesja
• Przygotowanie kadr pozostających w zespołach z talentami
• Przeciwdziałanie spadkowi motywacji w procesie odejść (etap spadku zaangażowania, wygaszania,wyjścia)
• Aktywności organizacyjne (formalne i nieformalne) w procesie wyjścia

7. Współczesne wyzwania zarządzania talentami

• Globalizacja
• Demografia
• Model kultury organizacyjnej – gotowość organizacji na zmianę podejścia
• Uwarunkowania organizacyjne zastosowania programów talentowych

8. Efektywny zespół wdrażający programy talentowe

• Modele wdrożeń
• Przygotowanie organizacji, kadry wdrożeniowej, kadry prowadzącej program
• Zarządzanie wiedzą w procesie (alokacja, wymiana)
• Wynagradzanie kadry wewnętrznej prowadzącej/ współpracującej programy talentowe
• Możliwości rozwoju zespołu prowadzącego wdrożenie/ prowadzącego projekty dedykowane

Prowadzący:

trener KompeteaEkspert obszaru – szkolenia HR. Praktyk. Mediator. Certyfikowany Trener biznesu. Menadżer z kilkunastoletnim oświadczeniem w biznesie w obszarze HR (ścieżka menadżerska, ekspercka i wdrożeniowa). Realizator projektów implementacji /optymalizacji procesów HR w organizacjach w randze Kierownika projektu, Eksperta oraz Konsultanta wiodącego. Współtwórca, wykładowca i opiekun merytoryczny studiów podyplomowych Trenerstwo i Coaching w WSZP w Warszawie. Posiada kilkuletnie doświadczenie w zarządzaniu działem personalnym w organizacji, o profilu produkcyjnym, funkcjonującej w dynamicznym otoczeniu biznesowym (restrukturyzacja, standaryzacje procesów HR/operacje, wdrożenie zmiany modelu zarządzania, systemy ewaluacji pracowniczej – bieżącej i okresowej, systemy motywacyjne/rozliczeniowe). Projektant narzędzi diagnostycznych i programów rozwojowe dla pracowników przedsiębiorstw i organizacji. Obszar wiedzy fachowej:
Zarządzanie kapitałem pracowniczym, Inicjowanie i koordynacja procesów HR, (w tym restrukturyzacje)
Interwencyjny HR (mediacje, negocjacje pracownicze, rezyliencja)
Onboarding, projektowanie programów adaptacyjnych, standaryzacja procesu i narzędzi, wdrożenia
Projektowanie i realizacja projektów rozwojowych dla pracowników
Ewaluacje skuteczności działań rozwojowych w organizacjach
Zmiany organizacyjne i zarządzanie zmianą (w tym restrukturyzacje)
Standaryzacja procesów i działań organizacyjnych HR, projektowanie, testy, wdrożenia dedykowanych narzędzi diagnostycznych

Certyfikaty:

 • Trenera rozwoju umiejętności coachingowych, metod i technik pracy rozwojowej
 • Szkoła Trenerów i Doradców Biznesu
 • Management Trainers School MATRIK
 • Szkoła Tutorów Akademickich Collegium Wratislaviense
 • Mediatora w postępowaniu z prawa pracy i mediacji w organizacji
 • Mediatora w postępowaniu cywilnym i gospodarczym
Informacje organizacyjne:

Harmonogram godzinowy:

I dzień

Rejestracja uczestników: 08:45
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 13:00
Zakończenie szkolenia 17:00

II dzień

Rozpoczęcie szkolenia 08:00
Przerwa obiadowa 12:00
Zakończenie szkolenia 16:00

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Pobierz program szkolenia

SZKOLENIE STACJONARNE

Miejsce realizacji szkolenia: SPRAWDŹ


Cena zawiera: uczestnictwo w programie, materiały dydaktyczne, wyposażoną salę szkoleniową, przerwy kawowe oraz obiad dla uczestnika, pomoc przy rezerwacji noclegu

Cena nie zawiera: kosztów dojazdu uczestnika na miejsce szkolenia i zakwaterowania


Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU

SZKOLENIE ON-LINE

Miejsce realizacji szkolenia: on-line


Cena zawiera: dostęp do szkolenia on-line, materiały dydaktyczne w wersji elektronicznej, dyplom ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej


Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU. Uczestnik musi posiadać komputer z dostępem do internetu oraz słuchawki (rekomendowane).

Kompetea all rights reserved

Zarządzanie talentami
07-08.06.2021 Warszawa, 30-31.08.2021 Warszawa
1650 zł + 23% VAT
1450 zł + 23% VAT
12-13.04.2021 (pewny), 05-06.07.2021