Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

Cel szkolenia:

Szkolenie ma na celu nabycie/uzupełnienie wiedzy Uczestników w zakresie efektywnych programów talentowych.

Założeniem warsztatu jest zbudowanie toolboxa kompetecyjnego oraz metodycznego dla osób chcących samodzielnie zaprojektować i wdrożyć program talentowy w oragnizacji. Uczestnicy dowiedzą się jak wspierać kluczowe stanowiska w organizacji oraz dział personalny w pozyskaniu, utrzymaniu i wydajnym zarządzaniu potencjałem kompetencyjnym pracowników, bez straty na efektywności zespołu.

 Korzyści ze szkolenia:

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą umieli

 • Samodzielnie zaprojektować proces zarządzania talentami w organizacji
 • Opracować program ZT wraz z dokumentacją adekwatną do potrzeb organizacji
 • Dokonać wyboru modelu wdrożenia programu ZT w kontekście potrzeb organizacyjnych
 • Wybrać właściwą ścieżkę wdrożenia programu w oparcie o diagnozę potencjału Pracownika
 • Koordynować przebieg procesu i niezwłocznie reagować na odchylenia
 • Zdefiniować korzyści z wdrożenia programu ZT i zaprezentować je w argumentacji podsumowującej proces
 • Określić i dobrać do programu wskaźniki efektywności (wielowymiarowe)
 • Doskonalić oraz optymalizować proces ZT w zależności od wymagań środowiska wdrożenia
 • Zbudować profesjonalny wizerunek eksperta organizacyjnego procesu ZT w oparciu o doświadczenia własne oraz wiedzę i umiejętności nabyte podczas warsztatu.
 Adresaci szkolenia:

Szkolenie adresowane jest do osób, które są obecnie lub będą w przyszłości odpowiedzialne za projektowanie, implementację, koordynację lub ewaluację programów talentowych w organizacjach oraz chcących doskonalić swoją wiedzę i umiejętności w tym zakresie.

 Metody pracy:

Szkolenie ma charakter warsztatowy, nakierowane na transfer wiedzy i praktycznych umiejętności uczestników. Wykorzystywane formy pracy z grupą:

 • Mini wykłady, prezentacje
 • Instruktarze narzędziowe, symulacje wdrożeń
 • Ćwiczenia indywidualne i grupowe
 • Testy, ankiety, kwestionariusze – do wykorzystania w praktyce własnej uczestników
 • Analiza studiów przypadków, praca warsztatowa
 • Analiza dobrych praktyk rynkowych w ramach tematyki merytorycznej
Program szkolenia:

1. Kontekst zarządzania talentami

• Definicje i wymiary zarządzania talentami
• Pojęcia i cechy talentu organizacyjnego
• Cele wdrożenia programów talentowych do organizacji
• Przegląd podstawowych procesów ZZL – systematyka i możliwości „podpięcia procesów dodatkowych”
• Interesariusze programów talentowych w organizacjach

2. Czynniki determinujące potrzebę podejścia talentowego w organizacjach

• Czynniki demograficzne / zmiana pokoleniowa
• Wzrost podmiotowości pracy ludzi w życiu zawodowym
• Filozofia work-life balance w organizacjach XXI wieku
• Wartości pracowników vs. wartości organizacyjne, wspólnota celów
• Sytuacja rynku pracy (zmiany, wyzwania, kierunki)
• Gospodarka oparta na wiedzy
• Transformacja rynku pracy (z ery przemysłowej w erę informacji)
• Globalizacja i mobilność kadr

3. Rozpoznanie talentów organizacyjnych (czas, przestrzeń, narzędzia)

4. Pracownik „nowych czasów” motywacje, wartości, potrzeby

5. Segmentacja talentów – pomysł na niewykluczającą politykę zarządzania talentami

6. Charakterystyka procesu zarządzania talentami

• Projektowanie procesu zarządzania talentami (kryteria, etapy, zasoby, kadry, decyzje)
• Implementacja programu talentowego do organizacji
• Elementy programów talentowych
• Pozyskiwanie talentów
• Rozwój talentów
• Aktywności motywacyjne i podtrzymujące zaangażowanie talentów
• Zatrzymywanie talentów w organizacji (polityka zaangażowania czasowego/zadaniowego)
• Zagospodarowanie pracowników „wychodzących” z programu

7. Ewaluacja i ROI programów talentowych (na etapach projektowania, wdrożenia, kalibracji, aktualizacji, wygaszania)

8. Strategiczne aspekty procesu zarządzania talentami

• Cel projektu wdrożenia zarządzania talentami vs. strategia organizacji
• Wdrożenie programu talentowego i jego wpływ na politykę personalną
• Wybór modelu programu talentowego (pomysł, projekt, wdrożenie)
• Konsekwencje udanych i nieudanych wdrożeń programów talentowych (ścieżki krytyczne)
• Wycena programu i stopa zwrotu dla organizacji na poziomie zasobów (finansowych, ludzkich, organizacyjnych)

ETAPY PROCESU ZARZĄDZANIA TALENTAMI (ujęcie teoretyczne, praktyka rynkowa budowania programów talentowych + rekomendacje)

1.Projektowanie programu/procesu* (implementacja pierwszorazowa/adaptacja kolejnego podejścia)

• Umiejscowienie programu w procesie w komplementarności z innymi procesami ZZL
• Zasady projektowania programów talentowych
• Kryteria wejścia pracowników/kandydatów do programu i regulacja sposobu zwrotu inwestycji
• Konsekwencje właściwie i błędnie zaprojektowanych programów, sposoby weryfikacji i planów naprawczych
• Zarządzanie programami talentowymi, dobór kadr do grupy projektowej związanej z tym procesem
• Ewaluacja projektu projektowania programu (kalibracja, wdrożenie testowe)

2.Pozyskiwanie talentów

• Czynniki wpływające na proces planowania w zakresie ZZL
• Źródła pozyskiwania pracowników (kadrowy rynek zewnętrzny i wewnętrzny)
• Proces rekrutacji pracowników utalentowanych (stanowiska szeregowe, specjalistyczne, kierownicze)
• Narzędzia selekcji i doboru pracowników do programów talentowych
• Praktyczne zastosowanie narzędzi procesów selekcji w kontekstach użyteczności organizacyjnej (możliwości zastosowania, budżet, specjalizacja HR, adekwatność, cel i korzyści z narzędzi, agregacja danych z procesu i monitorowanie przebiegu procesu)

3. Retencja pracowników utalentowanych 

• Aktywności utrzymaniowe pracowników
• Działania podejmowane w celu utrzymania właściwego poziomu retencji pracowników utalentowanych
• Zatrzymywanie talentów poprzez aktywizowanie motywacji autotelicznej – kierunki akcentowania procesów motywacyjnych

4.Motywowanie pracowników w różnych etapach zaangażowania w pracę 

• Rola skutecznego onboardingu w utrzymywaniu poziomu motywacji pracowników/talentów
• Uwarunkowania skutecznego systemu płacowego
• Systemy zarzadzania pracownikami ukierunkowane na efektywność ZPC, ZPE, ZPZ
• Czynniki wpływające na motywację
• Motywacyjne upodmiotawianie potrzeb pracowników, aktywności organizacji w budowaniu środowiska pracy sprzyjającego zaangażowaniu

5. Rozwój pracowników utalentowanych 

• Elementy procesu rozwoju pracowników utalentowanych
• Mechanizmy wspierające kreatywność/ zaangażowanie w organizacjach
• Specyfika procesów rozwojowych pracowników utalentowanych
• Zarządzanie wiedzą, wdrożenia modelu organizacji uczącej się
• Pomiar i ocena efektów w procesach zarządzania talentami

6. Kontrola procesu odejść 

• Możliwość przeciwdziałania tendencjom odejść, motyw organizacji jako „uniwersytetu rynku pracy”
• Przekazywanie następstw stanowiskowych, sukcesja
• Przygotowanie kadr pozostających w zespołach z talentami
• Przeciwdziałanie spadkowi motywacji w procesie odejść (etap spadku zaangażowania, wygaszania,wyjścia)
• Aktywności organizacyjne (formalne i nieformalne) w procesie wyjścia

7. Zarządzanie talentami w kryzysie

8. Współczesne wyzwania zarządzania talentami

• Globalizacja
• Demografia
• Model kultury organizacyjnej – gotowość organizacji na zmianę podejścia
• Uwarunkowania organizacyjne zastosowania programów talentowych

9. Efektywny zespół wdrażający programy talentowe

• Modele wdrożeń
• Przygotowanie organizacji, kadry wdrożeniowej, kadry prowadzącej program
• Zarządzanie wiedzą w procesie (alokacja, wymiana)
• Wynagradzanie kadry wewnętrznej prowadzącej/ współpracującej programy talentowe
• Możliwości rozwoju zespołu prowadzącego wdrożenie/ prowadzącego projekty dedykowane

Informacje organizacyjne:

Harmonogram godzinowy:

I dzień

Rejestracja uczestników: 09:45
Rozpoczęcie szkolenia 10:00
Przerwa obiadowa 13:00
Zakończenie szkolenia 17:00

II dzień

Rozpoczęcie szkolenia 08:30
Przerwa obiadowa 12:00
Zakończenie szkolenia 15:30

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji szkoleń >>> SPRAWDŹ

Cena zawiera: uczestnictwo w programie, materiały dydaktyczne, wyposażoną salę szkoleniową, przerwy kawowe oraz obiad dla uczestnika, pomoc przy rezerwacji noclegu

Cena nie zawiera: kosztów dojazdu uczestnika na miejsce szkolenia i zakwaterowania


Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu

Kompetea all rights reserved

Zarządzanie talentami
17-18.10.2019 Wrocław, 27-28.11.2019 Warszawa, 11-12.12.2019 Kraków
1450 zł + 23% VAT