Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

Postęp techniczny komunikacji elektronicznej spowodował możliwość wykonywania pracy przez pracownika poza siedzibą pracodawcy. Jest wykonywana przez pracownika w jego domu wyposażonym w odpowiednie środki łączności. Ma to ogromne znaczenie zwłaszcza w dobie panującej epidemii, ale także ze względów rodzinnych, z powodu niepełnosprawności, łączenia pracy z nauką, pracy w wielu miejscach, zamieszkiwania w miejscowości oddalonej od zakładu pracy. Taka elastyczna forma pracy jest korzystna również dla pracodawców ze względu na zmniejszenie kosztów.

 Adresaci szkolenia:

pracownicy działów kadr, działów personalnych

Cel szkolenia:

Omówione zostaną m.in. różnice pomiędzy telepracą a pracą zdalną, a także obowiązki pracownika i pracodawcy w związku z wybraną formą zatrudnienia.

Program szkolenia:

Pojęcia związane z telepracą

 • pojęcie telepracownika,
 • miejsce wykonywania telepracy,
 • środki porozumiewania się na odległość,
 • możliwość stosowania telepracy w kodeksie pracy,
 • możliwość stosowania telepracy w kodeksie cywilnym (umowa zlecenie, o dzieło)

Telepraca a praca zdalna

 • praca zdalna w myśl przepisów ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,
 • ograniczenia dot. bhp

Porozumienie z organizacją związkową (o ile funkcjonuje w zakładzie pracy)

 • obowiązki pracodawcy a telepraca,
 • sprzęt niezbędny do wykonywania pracy w formie telepracy,
 • ubezpieczenie sprzętu,
 • koszty związane z instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacją sprzętu,
 • zapewnienie telepracownikowi pomocy technicznej,
 • szkolenia w zakresie obsługi sprzętu,
 • zasady wykorzystywania przez telepracownika sprzętu niezbędnego do wykonywania pracy,
 • zasady porozumiewania się pracodawcy z telepracownikiem,
 • potwierdzanie obecności telepracownika na stanowisku pracy;
 • sposób i forma kontroli wykonywania pracy przez telepracownika.

Uzgodnienie warunków pracy wykonywanej w formie telepracy

 • określenie jednostki organizacyjnej pracodawcy, w której strukturze znajduje się stanowisko pracy telepracownika,
 • czas pracy telepracownika

Ochrona danych osobowych w związku z wykonywaniem telepracy

 • kontrola wykonywania pracy przez telepracownika w miejscu wykonywania pracy,
 • inwentaryzacja, konserwacja, serwis lub naprawa powierzonego sprzętu,
 • kontrola bezpieczeństwa i higieny pracy

Zakaz dyskryminacji telepracownika

 • równe traktowanie w zatrudnienie
 • przeciwdziałanie mobbingowi w przypadku telepracownika

Wniosek o zaprzestanie wykonywania telepracy

Dokumentacja związana z przejściem pracownika w tryb telepracy

Informacje organizacyjne:

Harmonogram

1 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Zakończenie szkolenia 13:00

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji

on-line, Microsoft Teams (w szkoleniu można uczestniczyć poprzez przeglądarkę lub z poziomu aplikacji); instrukcja jak dołączyć do szkolenia oraz jak sprawdzić parametry techniczne dostępna jest TUTAJ

Dodatkowe informacje

Cena zawiera: dostęp do szkolenia on-line materiały dydaktyczne oraz dyplom ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej

Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU.

Kompetea all rights reserved

Zatrudnianie w formie telepracy vs praca zdalna
550 zł + 23% VAT/ osoba
450 + 23% VAT/ osoba
27.11.2023 on-line