Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

Procesy doradcze, w formule bezpośredniej lub zdalnej, z pełnym wsparciem konsultingowo – eksperckim dla MŚP.

ZYSKUJESZ:

PEŁNE WSPARCIE

w ramach prowadzonego projektu

SZCZEGÓŁOWĄ ANALIZĘ POTRZEB

oraz zaprojektowanie rozwiązań

PRZEJRZYSTOŚĆ PROCESU

tj raport otwarcia, audyt dokumentacji i procesów, dokumentację projektową etc

ANALIZĘ RYZYKA

i współpraca w tworzeniu scenariuszy przeciwdziałania
Co oferujemy?
 • Prowadzenie metodyczne grupy eksperckiej w roli konsultanta wiodącego
 • Pełną opiekę merytoryczną w zakresie prowadzonego projektu
 • Zaprojektowanie procesu zgodnie z wytycznymi i potrzebami organizacji Klienta
 • Raport otwarcia, audyt dokumentacji i procesów, dokumentacja projektowa (projektowanie/realizacja), dokumenty procesowe:harmonogram, kalendarz, mapa drogowa, kamienie milowe, koszyki zadań, raport zamknięcia, ewaluacja wskaźnikową
 • Raportowanie aktywności (sesji aktywności oraz inkubacji, zadań pomiędzy sesyjnych) oraz kontrola przebiegu procesu wraz z bieżącą informacją o odchyleniach
 • Analiza ryzyka i współpraca w tworzeniu scenariuszy przeciwdziałania
 • Wsparcie w przygotowaniu merytorycznych treści niezbędnych w realizacji projektu (dokumenty, szablony, modele, procedury, regulaminy, instrukcje)

PRZYKŁADOWY OBSZAR WSPARCIA

PROJEKTOWANIE PROCESÓW ORGANIZACYJNYCH Z ZAKRESU ZZL (OBSZAR PROCESÓW ILOŚCIOWYCH I JAKOŚCIOWYCH) oraz OPTYMALIZACJA ISTNIEJĄCYCH PROCESÓW POD NOWE WARUNKI OTOCZENIA ORGANIZACJI
 • Projektowanie ilościowego zakresu projektu
 • Audyt personalny kapitału pracowniczego z uwzględnieniem aktualnego i planowanego stanu zatrudnienia niezbędnego do realizacji strategii biznesowej organizacji
 • Opracowanie wariantów i scenariuszy realizacji zadań biznesowych w określonych planach zatrudnienia
 • Projektowanie zmiany treści pracy poszczególnych jednostek organizacyjnych w odniesieniu do kwalifikacji i kompetencji aktualnego kapitału pracowniczego
 • Przygotowanie mapy drogowej planu zarządzania zasobami ludzkimi w zależności od możliwości działania w otoczeniu gospodarczym (wariant przetrwania, wariant inkubacji, wariant rozwoju, wariant przesilenia)
 • Analiza ryzyka dla wybranego wariantu i scenariusza postępowania
 • Ustawienie planu formalizacji wybranego planu działania (role, podział zadań, dokumentacja, decyzje)
 • Uruchomienie pełnomocnictw dla planów działania i planów awaryjnych (wariant B,C, n)
 • Instruktaż dla osób odpowiedzialnych za organizację i przebieg procesu
 • Realizacja procesu :harmonogram, kalendarz, wskaźniki, dokumenty i narzędzia wspierający monitoring procesu i ułatwiające analizę odchyleń
 • Ewaluacja i ocena procesu (ex ante, on-going, ex post)
PRZYGOTOWANIE PLANU OFFBOARDINGOWEGO DLA ORGANIZACJI
 • Projektowanie ilościowego zakresu projektu
 • Podział ilościowy redukcji w odniesieniu do jednostek organizacyjnych/unitów/działów
 • Wsparcie w prognozowaniu naturalnych ubytków zatrudnienia w podziale na powody rozstań
 • Przygotowanie opcji ilościowych odejść dobrowolnych
 • Terminy i warunki rozstań (projekt kalendarza odejść) w odniesieniu do bieżących potrzeb organizacji
 • Harmonogram odejść i aktywności zastępowalności treści pracy – przygotowanie planu sukcesji obejmowanych stanowisk/ zadań
 • Plan konsultacji rozstań organizacyjnych z czynnikiem społecznym
 • Wsparcie w przygotowaniu (forma, sposób, treść komunikatów) dotyczące przekazywania informacji o realizacji planu offboardingowego
 • Rodzaje aktywności zatrzymujące w organizacji kluczowych pracowników
 • Plan komunikacji procesu offboardingu w wymiarze Employer Brandingu wewnętrznego i zewnętrznego
PROJEKTOWANIE I WSPARCIE KADR ORGANIZACJI WE WDROŻENIU PROCESU RESTRUKTURYZACJI ZATRUDNIENIA
 • Identyfikacja i definicja istoty problemu (główny i poboczne cele podjęcia restrukturyzacji)
 • Określenie celów i ich hierarchii restrukturyzacji (perspektywa oczekiwanego wyniku)
 • Opracowanie wariantów restrukturyzacji
 • Analiza krytyczna, ocena wariantów i scenariuszy, antycypacyjny raport otwarcia
 • Wybór wariantu restrukturyzacji i opracowanie mapy drogowej i głównych założeń poszczególnych ścieżek
 • Operacjonalizacja i optymalizacja wybranego wariantu
 • Analiza ryzyk strategicznych i operacyjnych dla wybranego wariantu i Ścieżki przeciwdziałania
 • Ustawienie planu formalizacji procesu restrukturyzacji (role, podział zadań, dokumentacja, decyzje)
 • Uruchomienie pełnomocnictw dla planów działania i planów awaryjnych (wariant B,C, n)
 • Instruktaż dla osób odpowiedzialnych za organizację i przebieg procesu restrukturyzacji
 • Realizacja procesu restrukturyzacji zatrudnienia (mapa drogowa, harmonogram, kalendarz, wskaźniki)
 • Uruchomienie działań lub/i budżetów działań wspierających proces rozstawania się (np. aktywności outplacementowe)
 • Ewaluacja i ocena procesu restrukturyzacji (raport zamknięcia procesu)
PRZYGOTOWANIE DZIAŁAŃ WSPIERAJĄCYCH KAPITAŁ PRACOWNICZY I ZARZĄDY NEUTRALIZUJĄCYCH SKUTKI TRUDNYCH DECYZJI ORGANIZACYJNYCH (ZWOLNIENIA, REDUKCJE, POSTOJE, POTRZEBY EKONOMICZNE, SYTUACJE NIEPLANOWANE)

Kompetea all rights reserved