Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

DORADZTWO W FORMULE ZDALNEJ LUB BEZPOŚREDNIEJ

Oferujemy wsparcie konsultingowo – eksperckie dostosowane do różnorodnych potrzeb firm z sektora MŚP.
Współpracując z nami zyskujesz:

PEŁNE WSPARCIE

w ramach prowadzonego projektu

SZCZEGÓŁOWĄ ANALIZĘ POTRZEB

oraz zaprojektowanie rozwiązań

PRZEJRZYSTOŚĆ PROCESU

tj raport otwarcia, audyt dokumentacji i procesów, dokumentację projektową etc

ANALIZĘ RYZYKA

i współpraca w tworzeniu scenariuszy przeciwdziałania

PRZYKŁADOWE OBSZARY WSPARCIA

PROJEKTOWANIE PROCESÓW ORGANIZACYJNYCH Z ZAKRESU ZZL lub OPTYMALIZACJA ISTNIEJĄCYCH PROCESÓW POD NOWE WARUNKI OTOCZENIA ORGANIZACJI
 • Projektowanie ilościowego zakresu projektu
 • Audyt personalny kapitału pracowniczego z uwzględnieniem aktualnego i planowanego stanu zatrudnienia niezbędnego do realizacji strategii biznesowej organizacji
 • Opracowanie wariantów i scenariuszy realizacji zadań biznesowych w określonych planach zatrudnienia
 • Projektowanie zmiany treści pracy poszczególnych jednostek organizacyjnych w odniesieniu do kwalifikacji i kompetencji aktualnego kapitału pracowniczego
 • Przygotowanie mapy drogowej planu zarządzania zasobami ludzkimi w zależności od możliwości działania w otoczeniu gospodarczym (wariant przetrwania, wariant inkubacji, wariant rozwoju, wariant przesilenia)
 • Analiza ryzyka dla wybranego wariantu i scenariusza postępowania
 • Ustawienie planu formalizacji wybranego planu działania (role, podział zadań, dokumentacja, decyzje)
 • Uruchomienie pełnomocnictw dla planów działania i planów awaryjnych (wariant B,C, n)
 • Instruktaż dla osób odpowiedzialnych za organizację i przebieg procesu
 • Realizacja procesu :harmonogram, kalendarz, wskaźniki, dokumenty i narzędzia wspierający monitoring procesu i ułatwiające analizę odchyleń
 • Ewaluacja i ocena procesu (ex ante, on-going, ex post)
KSZTAŁTOWANIE KULTURY ORGANIZACYJNEJ
 • Diagnoza i kształtowanie kultury organizacyjnej
 • Kodeksy etyki – opracowanie i wdrażanie
 • Kodeksy wartości – opracowanie i wdrażanie
 • Budowanie zaangażowania
 • Systemy motywacji w oparciu o EVP
 • Zarządzanie różnorodnością
 • Kreowanie klimatu efektywności, dbałości o jakość, innowacyjności

,,Kultura organizacyjna może skutecznie wspierać aktywność i zaangażowanie pracowników. Twórzmy pozytywny klimat, by ludziom chciało się pracować.”

MOTYWOWANIE I WYNAGRADZANIE
 • Wartościowanie stanowisk pracy
 • Opracowanie i wdrażanie polityki wynagradzania i systemów podwyżkowych
 • Opracowanie regulaminów wynagradzania
  Opracowanie i wdrażanie rozwiązań optymalizacji wynagradzania
 • Systemy zarządzania wynikami
 • Systemy zarządzania przez cele
 • Systemy wynagradzania i premiowania
 • System motywowania pracowników
 • Systemy nagród i bonusów

,,Firma osiągając zysk, powinna w części dzielić się nim z członkami organizacji. Tylko dzięki temu zaskarbi sobie lojalność i motywację menedżerów i pracowników.”

CONTROLLING HR
 • Organizacja controlingu HR w firmie
 • Opracowywanie kart wskaźników dla poszczególnych funkcji HR
 • Opis i tworzenie mapy procesów HR
 • Audyt i optymalizacja procesów HR
 • Wdrożenie metodyki zarządzania projektami w HR
 • Analiza ryzyk w HR i procedury zarządzania ryzykiem HR

,,Efektywnie doskonalić można tylko to, co da się zmierzyć i porównać. Sukces też można sparametryzować.”

RESTRUKTURYZACJA ZATRUDNIENIA
 • Identyfikacja i definicja istoty problemu (główny i poboczne cele podjęcia restrukturyzacji)
 • Określenie celów i ich hierarchii restrukturyzacji (perspektywa oczekiwanego wyniku)
 • Opracowanie wariantów restrukturyzacji
 • Analiza krytyczna, ocena wariantów i scenariuszy, antycypacyjny raport otwarcia
 • Wybór wariantu restrukturyzacji i opracowanie mapy drogowej i głównych założeń poszczególnych ścieżek
 • Operacjonalizacja i optymalizacja wybranego wariantu
 • Analiza ryzyk strategicznych i operacyjnych dla wybranego wariantu i Ścieżki przeciwdziałania
 • Ustawienie planu formalizacji procesu restrukturyzacji (role, podział zadań, dokumentacja, decyzje)
 • Uruchomienie pełnomocnictw dla planów działania i planów awaryjnych (wariant B,C, n)
 • Instruktaż dla osób odpowiedzialnych za organizację i przebieg procesu restrukturyzacji
 • Realizacja procesu restrukturyzacji zatrudnienia (mapa drogowa, harmonogram, kalendarz, wskaźniki)
 • Uruchomienie działań lub/i budżetów działań wspierających proces rozstawania się (np. aktywności outplacementowe)
 • Ewaluacja i ocena procesu restrukturyzacji (raport zamknięcia procesu)
PLAN OFFBOARDINGOWY DLA ORGANIZACJI
 • Projektowanie ilościowego zakresu projektu
 • Podział ilościowy redukcji w odniesieniu do jednostek organizacyjnych/unitów/działów
 • Wsparcie w prognozowaniu naturalnych ubytków zatrudnienia w podziale na powody rozstań
 • Przygotowanie opcji ilościowych odejść dobrowolnych
 • Terminy i warunki rozstań (projekt kalendarza odejść) w odniesieniu do bieżących potrzeb organizacji
 • Harmonogram odejść i aktywności zastępowalności treści pracy – przygotowanie planu sukcesji obejmowanych stanowisk/ zadań
 • Plan konsultacji rozstań organizacyjnych z czynnikiem społecznym
 • Wsparcie w przygotowaniu (forma, sposób, treść komunikatów) dotyczące przekazywania informacji o realizacji planu offboardingowego
 • Rodzaje aktywności zatrzymujące w organizacji kluczowych pracowników
 • Plan komunikacji procesu offboardingu w wymiarze Employer Brandingu wewnętrznego i zewnętrznego
STRATEGIA HR
 • Opracowanie/ aktualizacja/ parametryzacja strategii HR
 • Wyznaczanie i parametryzacja inicjatyw strategicznych HR
 • Opracowanie/ aktualizacja polityki personalnej na wybrane lata i polityk obszarowych HR

,,Powiązanie strategii HR ze strategią i potrzebami biznesu jest dla nas priorytetem. Firma może też godzić uwarunkowania strategiczne z potrzebami kadry kierowniczej i pracowników.”

KSZTAŁTOWANIE I ROZWÓJ ZESPOŁÓW HR
 • Budowa struktury HR w firmie
 • Kształtowanie i rozwój zespołów HR
 • Budowa rozwiązań HR Business Partneringu; kształtowanie i rozwój zespołów Business Partnerów HR
 • Budowa pozycji biznesowej zespołu HR w organizacji

,,Zespół HR oraz HR Business Partnerzy mają za zadanie wspierać kadrę menedżerską firmy w realizacji celów biznesowych. HR wspiera też menedżerów w budowaniu zaangażowania pracowników.”

ROZWÓJ PRACOWNIKÓW
 • Budowanie systemów rozwoju zawodowego
 • Opracowywanie procedur zarządzania szkoleniami i kontraktowania usług szkoleniowych
 • Opracowanie, realizacja i wdrażanie programów coachingowych oraz mentoringowych
 • Opracowanie i wdrażanie programów zarządzania talentami
 • Opracowanie i wdrażanie programów zarządzania kadrą kluczową (ekspercką)
 • Opracowanie i wdrażanie ścieżek karier, awansów i sukcesji
 • Opracowanie, realizacja i wdrażanie programów trenerów wewnętrznych
 • Systemy zarządzania wiedzą

,,Każdy pracownik powinien aktualizować wiedzę i doskonalić się aby sprostać wyzwaniom zawodowym nie tylko dziś, ale też w przyszłości. Wyzwaniem HR jest wsparcie rozwoju wszystkich pracowników przy optymalnym poziomie budżetów szkoleniowych.”

Działalność firm z sektora MŚP wiąże się z wieloma wyzwaniami. Aby odnieść sukces na konkurencyjnych rynkach, nie tylko trzeba posiadać kompleksową wiedzę z wielu obszarów, ale również sprawnie reagować na zmiany. Wymaga to oczywiście sporego doświadczenia, dlatego warto czasami udać się do specjalistów. Z pomocą przychodzi doradztwo biznesowe, które stanowi cenne wsparcie dla przedsiębiorców. Warto podkreślić, że tego typu doradztwo może mieć różne formy, zarówno stacjonarne, jak i zdalne, w zależności od potrzeb i preferencji klienta.

Aby jednak być jak najlepiej przygotowanym na zmieniające się warunki otoczenia, warto, oprócz doradztwa, zdecydować się również na specjalistyczne kursy. Merytoryczne szkolenia sprzedażowe lub szkolenia prawne pomogą Ci zadbać o maksymalne zyski!

Zalety stacjonarnego i zdalnego doradztwa biznesowego

Wsparcie konsultingowo-eksperckie dostarcza firmom wielu korzyści. Przede wszystkim, w zależności od indywidualnych potrzeb, pozwala na optymalizację procesów, oraz uniknięcie błędów i zbędnego ryzyka. A przez to wpływa na podejmowanie bardziej świadomych decyzji biznesowych. Dodatkowo stacjonarne i zdalne doradztwo finansowe może skutkować zwiększeniem zysków oraz poprawą jakości pracy. W konsekwencji przedsiębiorstwo ogranicza sytuacje kryzysowe i staje się bardziej konkurencyjne na rynku.

Warto więc postawić na profesjonalne doradztwo biznesowe, aby osiągnąć najlepsze rezultaty. W Kompetea dbamy, abyś otrzymał pełne wsparcie oraz szczegółowy projekt rozwiązań na potrzeby firmy. U nas masz gwarancję transparentności procesu!

W jakich obszarach warto skorzystać z doradztwa biznesowego?

Zakres stacjonarnego, jak i zdalnego doradztwa biznesowego jest bardzo szeroki, a jego wartoś jest nieoceniona w wielu obszarach działalności przedsiębiorstwa. W Kompetea służymy więc pomocą, jeśli potrzebujesz wsparcia w takich obszarach, jak kształtowanie kultury organizacyjnej, czy też motywowanie i wynagradzanie. Możesz także skorzystać z wiedzy ekspertów w zakresie projektowania procesów organizacyjnych.

Ponadto doradztwo biznesowe może obejmować kwestie związane z HR, między innymi w controllingu, strategii oraz kształtowania i rozwoju zespołów HR. Kompetea oferuje również wsparcie w takich kwestiach, jak plan offboardingowy oraz restrukturyzacja zatrudnienia. Jedno jest pewne — dzięki wsparciu naszych ekspertów zyskasz gwarancję, że podejmowane decyzje są trafne i przemyślane. To inwestycja w rozwój i sukces Twojego biznesu, którą warto podjąć już dziś!

Kompetea all rights reserved