Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

DORADZTWO W FORMULE ZDALNEJ LUB BEZPOŚREDNIEJ

Oferujemy wsparcie konsultingowo – eksperckie dostosowane do różnorodnych potrzeb firm z sektora MŚP.
Współpracując z nami zyskujesz:

PEŁNE WSPARCIE

w ramach prowadzonego projektu

SZCZEGÓŁOWĄ ANALIZĘ POTRZEB

oraz zaprojektowanie rozwiązań

PRZEJRZYSTOŚĆ PROCESU

tj raport otwarcia, audyt dokumentacji i procesów, dokumentację projektową etc

ANALIZĘ RYZYKA

i współpraca w tworzeniu scenariuszy przeciwdziałania

PRZYKŁADOWE OBSZARY WSPARCIA

PROJEKTOWANIE PROCESÓW ORGANIZACYJNYCH Z ZAKRESU ZZL lub OPTYMALIZACJA ISTNIEJĄCYCH PROCESÓW POD NOWE WARUNKI OTOCZENIA ORGANIZACJI
 • Projektowanie ilościowego zakresu projektu
 • Audyt personalny kapitału pracowniczego z uwzględnieniem aktualnego i planowanego stanu zatrudnienia niezbędnego do realizacji strategii biznesowej organizacji
 • Opracowanie wariantów i scenariuszy realizacji zadań biznesowych w określonych planach zatrudnienia
 • Projektowanie zmiany treści pracy poszczególnych jednostek organizacyjnych w odniesieniu do kwalifikacji i kompetencji aktualnego kapitału pracowniczego
 • Przygotowanie mapy drogowej planu zarządzania zasobami ludzkimi w zależności od możliwości działania w otoczeniu gospodarczym (wariant przetrwania, wariant inkubacji, wariant rozwoju, wariant przesilenia)
 • Analiza ryzyka dla wybranego wariantu i scenariusza postępowania
 • Ustawienie planu formalizacji wybranego planu działania (role, podział zadań, dokumentacja, decyzje)
 • Uruchomienie pełnomocnictw dla planów działania i planów awaryjnych (wariant B,C, n)
 • Instruktaż dla osób odpowiedzialnych za organizację i przebieg procesu
 • Realizacja procesu :harmonogram, kalendarz, wskaźniki, dokumenty i narzędzia wspierający monitoring procesu i ułatwiające analizę odchyleń
 • Ewaluacja i ocena procesu (ex ante, on-going, ex post)
KSZTAŁTOWANIE KULTURY ORGANIZACYJNEJ
 • Diagnoza i kształtowanie kultury organizacyjnej
 • Kodeksy etyki – opracowanie i wdrażanie
 • Kodeksy wartości – opracowanie i wdrażanie
 • Budowanie zaangażowania
 • Systemy motywacji w oparciu o EVP
 • Zarządzanie różnorodnością
 • Kreowanie klimatu efektywności, dbałości o jakość, innowacyjności

,,Kultura organizacyjna może skutecznie wspierać aktywność i zaangażowanie pracowników. Twórzmy pozytywny klimat, by ludziom chciało się pracować.”

MOTYWOWANIE I WYNAGRADZANIE
 • Wartościowanie stanowisk pracy
 • Opracowanie i wdrażanie polityki wynagradzania i systemów podwyżkowych
 • Opracowanie regulaminów wynagradzania
  Opracowanie i wdrażanie rozwiązań optymalizacji wynagradzania
 • Systemy zarządzania wynikami
 • Systemy zarządzania przez cele
 • Systemy wynagradzania i premiowania
 • System motywowania pracowników
 • Systemy nagród i bonusów

,,Firma osiągając zysk, powinna w części dzielić się nim z członkami organizacji. Tylko dzięki temu zaskarbi sobie lojalność i motywację menedżerów i pracowników.”

CONTROLLING HR
 • Organizacja controlingu HR w firmie
 • Opracowywanie kart wskaźników dla poszczególnych funkcji HR
 • Opis i tworzenie mapy procesów HR
 • Audyt i optymalizacja procesów HR
 • Wdrożenie metodyki zarządzania projektami w HR
 • Analiza ryzyk w HR i procedury zarządzania ryzykiem HR

,,Efektywnie doskonalić można tylko to, co da się zmierzyć i porównać. Sukces też można sparametryzować.”

RESTRUKTURYZACJA ZATRUDNIENIA
 • Identyfikacja i definicja istoty problemu (główny i poboczne cele podjęcia restrukturyzacji)
 • Określenie celów i ich hierarchii restrukturyzacji (perspektywa oczekiwanego wyniku)
 • Opracowanie wariantów restrukturyzacji
 • Analiza krytyczna, ocena wariantów i scenariuszy, antycypacyjny raport otwarcia
 • Wybór wariantu restrukturyzacji i opracowanie mapy drogowej i głównych założeń poszczególnych ścieżek
 • Operacjonalizacja i optymalizacja wybranego wariantu
 • Analiza ryzyk strategicznych i operacyjnych dla wybranego wariantu i Ścieżki przeciwdziałania
 • Ustawienie planu formalizacji procesu restrukturyzacji (role, podział zadań, dokumentacja, decyzje)
 • Uruchomienie pełnomocnictw dla planów działania i planów awaryjnych (wariant B,C, n)
 • Instruktaż dla osób odpowiedzialnych za organizację i przebieg procesu restrukturyzacji
 • Realizacja procesu restrukturyzacji zatrudnienia (mapa drogowa, harmonogram, kalendarz, wskaźniki)
 • Uruchomienie działań lub/i budżetów działań wspierających proces rozstawania się (np. aktywności outplacementowe)
 • Ewaluacja i ocena procesu restrukturyzacji (raport zamknięcia procesu)
PLAN OFFBOARDINGOWY DLA ORGANIZACJI
 • Projektowanie ilościowego zakresu projektu
 • Podział ilościowy redukcji w odniesieniu do jednostek organizacyjnych/unitów/działów
 • Wsparcie w prognozowaniu naturalnych ubytków zatrudnienia w podziale na powody rozstań
 • Przygotowanie opcji ilościowych odejść dobrowolnych
 • Terminy i warunki rozstań (projekt kalendarza odejść) w odniesieniu do bieżących potrzeb organizacji
 • Harmonogram odejść i aktywności zastępowalności treści pracy – przygotowanie planu sukcesji obejmowanych stanowisk/ zadań
 • Plan konsultacji rozstań organizacyjnych z czynnikiem społecznym
 • Wsparcie w przygotowaniu (forma, sposób, treść komunikatów) dotyczące przekazywania informacji o realizacji planu offboardingowego
 • Rodzaje aktywności zatrzymujące w organizacji kluczowych pracowników
 • Plan komunikacji procesu offboardingu w wymiarze Employer Brandingu wewnętrznego i zewnętrznego
STRATEGIA HR
 • Opracowanie/ aktualizacja/ parametryzacja strategii HR
 • Wyznaczanie i parametryzacja inicjatyw strategicznych HR
 • Opracowanie/ aktualizacja polityki personalnej na wybrane lata i polityk obszarowych HR

,,Powiązanie strategii HR ze strategią i potrzebami biznesu jest dla nas priorytetem. Firma może też godzić uwarunkowania strategiczne z potrzebami kadry kierowniczej i pracowników.”

KSZTAŁTOWANIE I ROZWÓJ ZESPOŁÓW HR
 • Budowa struktury HR w firmie
 • Kształtowanie i rozwój zespołów HR
 • Budowa rozwiązań HR Business Partneringu; kształtowanie i rozwój zespołów Business Partnerów HR
 • Budowa pozycji biznesowej zespołu HR w organizacji

,,Zespół HR oraz HR Business Partnerzy mają za zadanie wspierać kadrę menedżerską firmy w realizacji celów biznesowych. HR wspiera też menedżerów w budowaniu zaangażowania pracowników.”

ROZWÓJ PRACOWNIKÓW
 • Budowanie systemów rozwoju zawodowego
 • Opracowywanie procedur zarządzania szkoleniami i kontraktowania usług szkoleniowych
 • Opracowanie, realizacja i wdrażanie programów coachingowych oraz mentoringowych
 • Opracowanie i wdrażanie programów zarządzania talentami
 • Opracowanie i wdrażanie programów zarządzania kadrą kluczową (ekspercką)
 • Opracowanie i wdrażanie ścieżek karier, awansów i sukcesji
 • Opracowanie, realizacja i wdrażanie programów trenerów wewnętrznych
 • Systemy zarządzania wiedzą

,,Każdy pracownik powinien aktualizować wiedzę i doskonalić się aby sprostać wyzwaniom zawodowym nie tylko dziś, ale też w przyszłości. Wyzwaniem HR jest wsparcie rozwoju wszystkich pracowników przy optymalnym poziomie budżetów szkoleniowych.”

PAKIETY

Wybierz spośród pakietów, które przygotowaliśmy lub skontaktuj się z nami telefonicznie
PAKIET GODZINOWY
od
Idealny jeśli potrzebujesz pomocy w sytuacji kryzysowej, wymagającej szybkiego działania/ przed spotkaniem
 
forma zdalna
elastyczny termin i czas konsultacji
 
PAKIET DZIENNY
Idealny jeśli potrzebujesz wsparcia przy realizacji projektu/ wdrożeniu/ opracowaniu dokumentacji
 
forma zdalna lub stacjonarna
podsumowanie pracy projektowej w postaci raportu
 
PAKIET INDYWIDUALNY
Idealny jeśli oczekujesz indywidualnego podejścia i sposobu pracy
 
forma zdalna/ mieszana lub stacjonarna
raport otwarcia i zamknięcia
 

Kompetea all rights reserved