Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

Prawo

Podczas szkoleń z naszym trenerem-prawnikiem, posiadającym wieloletnie doświadczenie w szkoleniach dla instytucji rządowych i samorządowych, uczestnicy  zdobędą niezbędną wiedzę z zakresu prawa pracy, mobbingu, ZFŚS itp., podparte najnowszymi orzeczeniami Sądu.

Praktyki w zakresie działań antymobbingowych

Mobbing i dyskryminacja to zjawiska, które wpływają niekorzystnie na atmosferę i wydajność pracy. Są także powodem procesów sądowych, co może prowadzić do utraty dobrego imienia Urzędu, a z drugiej może być źródłem odpowiedzialności odszkodowawczej.

Cel szkolenia:

W czasie szkolenia zdobędą Państwo niezbędną wiedzę nt. tworzenia polityki antymobbingowej, rozpoznawania sytuacji mobbingowych, metod i instrumentów przeciwdziałania mobbingowi, a także konsekwencji prawnych i społecznych stosowania mobbingu.

Program szkolenia:

Pojęcie i definicje mobbingu

 • W ujęciu psychologicznym
 • W ujęciu prawnym
 • Czy można prowadzić monitoring pracowników
 • Poczta elektroniczna pracownika – służbowa czy prywatna

Mobbing w organizacji

 • Przyczyny i uwarunkowania mobbingu
 • Przyczyny organizacyjne, w tym cechy zarządzającego organizacją
 • Osobowość mobbera
 • Przejawy i fazy mobbingu
 • Podział zachowań mobbingowych wg Leymanna
 • Uporczywość i długotrwałość zachowań
 • Metody odróżniania konfliktów interpersonalnych od konfliktów o charakterze mobbingu

Rodzaje mobbingu ze względu na schemat relacji (schematy strukturalne)

 • Mobbing na linii przełożony – podwładny (w tym prezentacje audiowizualne jako przykłady)
 • Mobbing na linii podwładny – przełożony (w tym prezentacje audiowizualne jako przykłady)
 • Mobbing pomiędzy współpracownikami (w tym prezentacje audiowizualne jako przykłady)
 • Nękanie a zastraszanie
 • Skutki lobbingu
 • Konsekwencje finansowe
 • Konsekwencje w sferze HR
 • Konsekwencje w obszarze PR
 • Skutki organizacyjne dla kadry zarządzającej

Obowiązek przeciwdziałania i reagowania na mobbing

 • Roszczenia pracownika związane z mobbingiem
 • Roszczenie regresowe pracodawcy

Zasady ustalania i zaistnienia mobbingu w zakładzie pracy

Mobbing a dyskryminacja (nierówne traktowanie)

 • Definicja dyskryminacji w ustawodawstwie polskim
 • Dyskryminacja a mobbing
Zatrudnianie osób niepełnosprawnych

Definicja niepełnosprawności

 • stopień niepełnosprawności
 • zdolność do pracy osoby niepełnosprawnej

Podstawy prawne regulujące zatrudnienie niepełnosprawnych

 • Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 • Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 15 września 2004 r. w sprawie zwrotu kosztów przystosowania stanowisk pracy, adaptacji pomieszczeń i urządzeń do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu.
 • Refundacja wynagrodzenia oraz składek na wynagrodzenia społeczne pracodawcy zatrudniającego osoby niepełnosprawne
 • Koszty wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 • Zadania
 • rozliczanie składek PFRON
 • rozliczanie wpłat na PFRON

Uprawnienia pracownika niepełnosprawnego

 • prawo do krótszego czasu pracy
 • prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego
 • uprawnienia do dodatkowej przerwy w pracy
 • prawo do korzystania ze zwolnienia od pracy
 • godziny nadliczbowe

Uprawnienia pracodawcy zatrudniającego osobę niepełnosprawną

 • dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego
 • refundacja składek ZUS
 • zwrot kosztów przystosowania stanowiska pracy
 • zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej
 • zwrot kosztów szkolenia pracownika niepełnosprawnego
 • zwolnienie z wpłat na PFRON
 • zwrot kosztów zatrudniania pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy

Uprawnienia PIP w związku z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych

Omówienie orzeczeń SN

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w praktyce

Program:
1. Pracodawcy tworzący ZFŚS:
• pracodawcy zatrudniający co najmniej 20 pracowników,
• pracodawcy należący do sfery budżetowej,
• zasady ustalania liczby zatrudnionych,
• rezygnacja z tworzenia ZFŚS,

2. Finansowanie ZFŚS:
• odpisy podstawowe,
• zwiększenie odpisu,
• zasady ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu dokonania odpisu na ZFŚS,
• terminy wpłat na ZFŚS,

3. Regulamin ZFŚS:
• ustalanie treści regulaminu – współpraca ze związkami zawodowymi lub przedstawicielami pracowników,

4. Świadczenia urlopowe:
• pracodawcy wypłacający świadczenia urlopowe,
• wysokość świadczenia urlopowego,
• kryteria przyznawania świadczeń urlopowych.

5. Gospodarowanie środkami ZFŚS:
• osoby uprawnione do korzystania z ZFŚS,
• przeznaczenie środków ZFŚS,
• kryteria przyznawania świadczeń z ZFŚS – (nowe orzecznictwo SN i PIP)
• administrowanie ZFŚS.

Odpowiedzialność majątkowa urzędników – materialna, dyscyplinarna, karna i pracownicza

Cel szkolenia
Ze względu na wprowadzoną w 2011 r. ustawę, urzędnik jest odpowiedzialny za zawinione działanie lub zaniechanie dot. wykonywanych przez niego obowiązków. Szkolenie ma na celu uporządkowanie wiedzy w zakresie sposobu poprawnej wykładni przepisów prawa regulujących problematykę odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych. W trakcie spotkania nacisk będzie położony na zwrócenie uwagi na istotę odpowiedzialności m.in. z tytułu rażącego naruszenia prawa, odpowiedzialności służbowej i cywilnoprawnej, m.in. w oparciu o przykłady (np. dotyczący ukarania pracownika starostwa w Ostródzie).

Program szkolenia
1. Pomioty objęte obowiązkiem przestrzegania przepisów regulujących odpowiedzialność urzędników
• organ administracji publicznej
• funkcjonariusz publiczny – wyjaśnienie pojęcia

2. Odpowiedzialność majątkowa funkcjonariuszy w świetle nowych przepisów
• analiza przypadków wykonywania władzy publicznej
• czym jest rażące naruszenie prawa
• działania i zaniechania funkcjonariuszy publicznych

3. Warunki pociągnięcia do odpowiedzialności funkcjonariusza publicznego w świetle nowych przepisów
• czym jest zawinione rażące naruszenie prawa?
• czym jest „wina” i znacznie „winy” w określeniu przesłanek odpowiedzialności funkcjonariusza publicznego
• omówienie przypadków, w których może dojść do stwierdzenia rażącego naruszenia prawa

4. Postępowanie wyjaśniające – wyjaśnienie procedury postępowania
• wszczęcie postępowania wyjaśniającego
• udział prokuratora w postępowaniu
• zakończenie postępowania
• odszkodowanie

5. Postępowanie sądowe w sprawie o odszkodowanie przeciwko funkcjonariuszowi publicznemu.

6. Analiza rodzajów odpowiedzialności do której może zostać pociągnięty funkcjonariusz publiczny
• odpowiedzialność na podstawie prawa cywilnego
• odpowiedzialność karna
• odpowiedzialność dyscyplinarna
• odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
• odpowiedzialność z kodeksu pracy

7. Odpowiedzialność służbowa
• odpowiedzialność za mienie powierzone
• wyrządzenie szkody przez kilku pracowników

8. Odpowiedzialność cywilnoprawna
• Zadania zlecone
• Odpowiedzialność solidarna
• Sprawca szkody i poszkodowany

9. Szkoda wyrządzona decyzją administracyjną
• Decyzja niezgodna z przepisami prawa i jej skutki dla funkcjonariusza publicznego

Instrukcja kancelaryjna – nowe zasady stosowania

Cel szkolenia
Aktualizacja oraz uporządkowanie wiedzy w zakresie zasad zarządzania dokumentacją zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej. W szczególności wyjaśnione zostaną nowe pojęcia, będące wynikiem nieuchronnej informatyzacji różnych obszarów administracji publicznej. Pokazana zostanie też szczególna rola kancelarii w nowych uwarunkowaniach technicznych i prawnych.

Program
1. Podstawowe przepisy prawne dotyczące zarządzania dokumentacją
• Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych

2. Rodzaje współczesnej dokumentacji
• Kategoryzacja dokumentacji tworzonej, napływającej i składanej w podmiocie
• Dokumentacja tworząca akta spraw i nie tworząca akta spraw

3. Podstawowe pojęcia instrukcji kancelaryjnej – pojęcia ogólne

4. Instrukcja kancelaryjna – w systemie tradycyjnym oraz w systemie EZD – wykonywanie czynności kancelaryjnych
• Punkt kancelaryjny – zadania (rejestracja, otwieranie, skanowanie, prowadzenie składu chronologicznego i informatycznych nośników danych, wysyłka pisma papierowego i elektronicznego)
• Kierownik podmiotu – zadania (akceptacja pisma jedno lub wielostopniowa, podpisywanie pisma podpisem elektronicznym i własnoręcznym, dekretacja, dekretacja zastępcza)
• Prowadzący sprawy-zadania (sporządzanie projektu pism, akceptacja pisma, zakładanie sprawy, prowadzenie akt sprawy i dokumentacji nietworzącej akt sprawy, prowadzenie metryki sprawy, archiwizacja dokumentacji do przekazania do archiwum zakładowego)

5. Współdziałanie między komórkami urzędu – rozpowszechnianie i udostępnianie pism wewnątrz urzędu
• Udział komórek innych niż merytoryczne przy załatwianiu spraw

6. Rzeczowy wykaz akt – istota i konstrukcja

7. Przekazywanie dokumentacji do archiwum
• Instrukcja archiwalna

8. Warsztaty praktyczne
• Opis teczek
• Opis akt osobowych
• Znak sprawy

Przeciwdziałanie korupcji i etyka urzędnicza

Cel szkolenia
W trakcie szkolenia przedstawione zostaną najczęstsze problemy pojawiające się w trakcie przeciwdziałania antykorupcji i działaniu zgodnym z etyką urzędniczą. Szkolenie umożliwi uzyskanie wiedzy umożliwiającej prawidłowe – zgodne z prawem – funkcjonowanie w środowisku zawodowym.
Celem szkolenia jest m.in. przedstawienie najczęściej popełnianych błędów oraz wskazanie dobrych praktyk w zakresie etyki zawodowej oraz przeciwdziałania antykorupcji.

Program szkolenia
1. Co to jest korupcja
• Korupcja i sfera publiczna
• Wymiary korupcji

2. Korupcja i sfera publiczna
• Sfera prywatna i publiczna
• Korupcja w sferze publicznej
• Konflikt interesów

3. Korupcja jako przestępstwo – regulacje dotyczące korupcji w polskim prawie

4. Konsekwencje korupcji
• Typy korupcji i ich konsekwencje
• Studia przypadków (poszukiwanie i analizowanie przykładów korupcji praca w grupie)

5. Uwarunkowania korupcji
• Stanowienie prawa
• Przejrzystość instytucji – przewidywalność procedur
• Kontrola procesów decyzyjnych
• Analiza procesu decyzyjnego i poszukiwanie zagrożeń korupcyjnych

6. Przeciwdziałanie korupcji w Polsce
• Rządowe strategie antykorupcyjne
• Przeciwdziałanie korupcji w samorządzie
• Systemy jakości

7. Europejski Kodeks Dobrej Administracji
• Praworządność
• Niedyskryminowanie
• Niezależność
• Obiektywizm
• Zakaz nadużywania uprawnień
• Uczciwość
• Uprzejmość
• Ochrona danych osobowych

8. Dylematy etyczne pracowników administracji publicznej
• Rodzaje dylematów etycznych
• Konflikt interesów – sposoby zapobiegania
• Konflikt lojalności
• Lobbing

KPA w praktyce funkcjonowania urzędu i pracy urzędników

Cel szkolenia
W trakcie szkolenia przedstawione zostaną najczęstsze problemy pojawiające się w trakcie podejmowania rozstrzygnięć administracyjnych i sposoby ich rozwiązywania w orzecznictwie sądowym. Szkolenie umożliwi uzyskanie wiedzy pozwalającej na prawidłowe prowadzenie postępowania administracyjnego.
Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy z zakresu ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, przedstawienie najczęściej popełnianych błędów w prowadzeniu postępowania administracyjnego, a także m.in. omówienie poszczególnych pism w postępowaniu administracyjnym.

Program szkolenia

1. Wprowadzenie
• zakres obowiązywania KPA

2. Zasady ogólne postępowania administracyjnego
• zasada praworządności
• zasada prawdy obiektywnej i zasada uwzględniania interesu społecznego i uwzględniania interesu uczestnika postępowania administracyjnego zasada pogłębiania zaufania uczestników postępowania do organów adm. publicznej
• zasada informowania stron i innych uczestników postępowania
• zasada czynnego udziału strony w postępowaniu
• zasada przekonywania
• zasada prostoty i szybkości postępowania
• zasada ugodowego załatwiania spraw
• zasada pisemności
• zasada dwuinstancyjności
• zasada trwałości decyzji ostatecznych i zasada sądowej kontroli legalności decyzji ostatecznych

3. Właściwość organów
• właściwość rzeczowa i miejscowa organów administracji publicznej

4. Wyłączenie pracownika i organu

5. Strony postępowania
• strona postępowania
• udział organizacji społecznej w postępowaniu administracyjnym

6. Pełnomocnictwo w postępowaniu administracyjnym

7. Doręczenia
• skuteczność doręczeń
• doręczenia w wersji papierowej
• doręczenia w wersji elektronicznej
• EPUAP

8. Terminy załatwiania spraw w postępowaniu administracyjnym
• obliczanie terminów, p
• oczątek i koniec terminów liczonych w dniach, tygodniach, miesiącach
• uchybienie terminu, przywrócenie terminu

9. Postępowanie
• wszczęcie postępowania
• zawieszenie postępowania
• umorzenie postępowania

10.Ochrona danych osobowych
• dane osobowe w decyzji administracyjnej,
• udostępnianie akt administracyjnych w kontekście ochrony danych osobowych

11. Decyzje (niezbędne elementy)

12. Postępowanie odwoławcze od decyzji

13. Tryby nadzwyczajne:
• wznowienie postępowania – przesłanki
• uchylenie decyzji – przesłanki
• stwierdzenie nieważności decyzji

14. Udostępnianie informacji publicznej

15. Skargi, wnioski i petycje w świetle KPA

Czas pracy pracowników administracji publicznej

Cel
Poszerzenie i utrwalenie wiedzy dot. czasu pracy, poznanie metod organizacji pracy ze względu na możliwość zastosowania różnych systemów czasu pracy, przybliżenie najnowszych orzeczeń dot. wykładni prawa ( m.in. interpretacje urzędowe PIP, SN,NSA)

Program szkolenia
1. Podstawy prawne zatrudnienia w jednostkach samorządowych.
2. Pracownicy samorządowi – zastosowanie przepisów o czasie pracy.
3. Pojęcie czasu pracy.
4. Normy i wymiar czasu pracy:

• normy ustawowe,
• zasadniczy sposób ustalania wymiaru czasu pracy – art. 130 KP,
• okresy rozliczeniowe:
• dopuszczalność przedłużania wg. kodeksu pracy i zastosowanie w jednostkach samorządowych,
• procedura możliwego wydłużenia okresu rozliczeniowego.

5. Odpoczynek dobowy i tygodniowy.
6. Praca w systemie zmianowym i jej dopuszczalność.
7. Systemy czasu pracy:

• system podstawowy,
• równoważny czas pracy,
• przerywany czas pracy,
• system zadaniowy,
• pozostałe systemy czasu pracy.

8. Rozkłady czasu pracy:
• okres maksymalny,
• podstawowe zasady tworzenia rozkładów czasu pracy,
• krótsze okresy rozliczeniowe a obowiązek tworzenia harmonogramów,
• indywidualne rozkłady czasu pracy.

9. Praca w niedzielę i święta:
• warunki dopuszczalności pracy,
• dodatki za pracę w niedzielę i święta.

10. Praca w porze nocnej:
• ustalanie pory nocnej,
• dodatki za pracę nocną.

11. Godziny nadliczbowe:
• obowiązek pracy w godzinach nadliczbowych,
• limity godzin pracy, w tym godzin nadliczbowych,
• zasady rozliczenia:
• ewidencja czasu pracy,
• konsekwencje wydłużenia okresów rozliczeniowych,
• wynagrodzenie lub czas wolny,
• sposoby rozliczania pracy w nadgodzinach – czas wolny i wynagrodzenie,
• „przyznanie” godzin wolnych:
• zwrot wyłącznie na wniosek,
• czas wolny a wynagrodzenie pracownicze

12. Szczególne przypadku rozliczania i ustalania czasu pracy:
• pracownicy zarządzający zakładem pracy i kierownicy „średniego szczebla”,
• organizacja pracy i różnice w uprawnieniach,

13.Podróż służbowa:
• podróż a czas pracy,

14. Zwolnienia od pracy a czas pracy:
• nowe przepisy – odpracowywanie „zwolnień prywatnych”,
• zwolnienia obowiązkowe.

Akty prawa miejscowego – zasady techniki prawodawczej

Cel szkolenia
Aktualizacja oraz uporządkowanie wiedzy w zakresie różnych pojęć źródła prawa oraz pojęciu aktu prawa miejscowego, miejscu aktu prawa miejscowego w systemie źródeł prawa, rodzajach aktów prawa miejscowego.
Szkolenie dotyczy prawnej regulacji dotyczącej ogłaszania aktów prawa miejscowego, podstawowych zasad techniki prawodawczej mających zastosowanie przy redagowaniu aktów prawa miejscowego i tzw. przepisów wewnętrznych jednostki samorządu terytorialnego. W ramach szkolenia uczestnicy nabędą umiejętność stosowania środków techniki prawodawczej, formułowania tytułu aktu, formułowania podstawy prawnej oraz ustalania sposobu ogłaszania aktu.

Program

1.Pozycja rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie „Zasad Techniki Prawodawczej” w systemie źródeł prawa.

 1. Procedura uchwałodawcza:
 • podmioty, którym może przysługiwać inicjatywa uchwałodawcza,
 • opiniowanie i uzgadnianie projektów aktów prawa miejscowego,
 • elementy uzasadnienia projektu,
 • prace legislacyjne nad projektem.
 1. Projekt uchwały
 2. Budowa uchwały
 • podstawa prawna – omówienie sposobu redakcji, przepisów,
 • systematyzacja
 • tytuł uchwały
 • omówienie systematyki uchwały, w tym poprawnego oznaczenia przepisów (paragrafy, ustępy itp.) prawidłowego uszeregowania poszczególnych rodzajów przepisów oraz sposobu ich zredagowania
 • omówienie środków techniki prawodawczej.
 • układ i postanowienia przepisów merytorycznych
 • określenie adresatów norm
 • układ i postanowienia przepisów końcowych
 1. Reguły kolizyjne.
 2. Zmiana uchwały i jej uchylenia – sposób budowy przepisów zmieniających; dodawanie nowych przepisów, zastępowanie dotychczas obowiązujących, uchylenie poszczególnych przepisów i całej uchwały.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały przez komisje rady lub inne organy i podmioty
 4. Nadzór nad aktami prawa miejscowego 
 • analiza orzecznictwa NSA, RIO, NIK itp.
 • skutki naruszeń w kontekście instytucji nadzoru nad działalnością prawodawczą samorządu terytorialnego
 1. Skutki naruszenia „Zasad Techniki Prawodawczej” dla legalności aktów prawa miejscowego
 • omówienie orzecznictwa sądów administracyjnych,
 • analiza NIK.
 1. Warsztaty z tworzenia uchwał
 2. Praca nad projektami uchwał, poprawianie błędnych uchwał
Postępowanie administracyjne w praktyce

Cel szkolenia

W trakcie szkolenia przedstawione zostaną najczęstsze problemy pojawiające się w trakcie podejmowania rozstrzygnięć administracyjnych i sposoby ich rozwiązywania w orzecznictwie sądowymSzkolenie umożliwi uzyskanie wiedzy umożliwiającej prawidłowe prowadzenie postępowania administracyjnego i weryfikację dokumentów ze względów formalnych.

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy z zakresu ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, przedstawienie najczęściej popełnianych błędów w prowadzeniu postępowania administracyjnego, a także m.in. omówienie poszczególnych pism w postępowaniu administracyjnym.

Program szkolenia

 1. Istota postępowania administracyjnego
 • Prawo materialne i procesowe
 1. Przebieg postępowania administracyjnego
 • Załatwianie spraw
 • Doręczenia
 • Wezwania
 • Wszczęcie postępowania
 • Protokoły i adnotacje
 • Decyzje
 • Wznowienie postępowania
 • Uchylenie, zmiana oraz stwierdzenie nieważności decyzji
 • Wydawanie zaświadczeń
 1. Dokumenty i ich rodzaje
 • Forma dokumentu
 • Rodzaje dokumentów
 1. Dostęp do informacji publicznej
 • Informacja prosta i przetworzona
 • Obowiązek udostępniania informacji
 1. Ochrona danych osobowych w urzędzie
 • Przetwarzanie danych osobowych
Postępowanie egzekucyjne w administracji

Cel szkolenia

W trakcie szkolenia przedstawione zostaną najczęstsze problemy pojawiające się w trakcie podejmowania egzekucji administracyjnej.Szkolenie umożliwi uzyskanie wiedzy umożliwiającej prawidłowe prowadzenie postępowania egzekucyjnego i weryfikację dokumentów ze względów formalnych. Celem szkolenia jest m.in. przedstawienie najczęściej popełnianych błędów w prowadzeniu postępowania egzekucyjnego, a także m.in. omówienie poszczególnych pism w toku takiego postępowania.

Program szkolenia

 Podmiotowy i przedmiotowy zakres egzekucji w administracji

 • Organ egzekucyjny
 • Wierzyciel
 • zobowiązany
 • właściwość miejscowa
 • właściwość rzeczowa i funkcjonalna

Egzekucja należności pieniężnych – uprawnienia i poszczególne etapy

 • wszczęcie postępowania
 • wymogi formalne
 • organy właściwe
 • obowiązki wierzyciela
 • tytuł egzekucyjny
 • zawieszenie i umorzenie postępowania

Środki prawne w egzekucji administracyjnej

 • Zarzuty
 • Zażalenie
 • Skarga na czynności egzekucyjne
 • Wniosek o wyłączenie spod egzekucji
 • Żądanie zmiany lub uchylenie postanowienia

Nadzór w postępowaniu egzekucyjnym

Koszty postępowania egzekucyjnego

Analiza orzecznictwa

 • Orzecznictwo NSA
 • Orzecznictwo NIK
 • Orzecznictwo RIO
Zapytaj o szkolenie zamknięte dla swojej organizacji!

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego 22 308 03 50 lub wypełnienie poniższego formularza:

  Imię i nazwisko* E-mail* Firma* Telefon

  Potrzeba szkoleniowa/ wstępny zakres merytoryczny*

  Grupa docelowa (ilość osób, dział/stanowiska ect.)*

  Czas i miejsce realizacji (ilość dni, preferowany termin i miejsce etc.)

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Kompetea Sp. z o.o. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa w celu realizacji odpowiedzi na przesłane przeze mnie zapytanie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednakże brak jej wyrażenia uniemożliwi wysłania zapytania.*

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie szkoleń i webinarów Kompetea Sp. z o.o., za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1030, z późn. zm.) oraz na wykorzystywanie w celu otrzymywania tych informacji telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących zgodnie z art. 172 Prawa Telekomunikacyjnego

  Twoje dane są bezpieczne. Zapoznaj się z polityką prywatności.

  Kompetea all rights reserved